Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

ehliyetsiz araç kullanmak

Yanıt
Old 25-02-2009, 12:47   #1
nizar

 
Varsayılan ehliyetsiz araç kullanmak

Ehliyetsiz araç kullanmanın 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun md.179/2 kapsamında suç olmadığına ilişkin yargıtay kararı arıyorum.
Saygılarımla....
Old 26-02-2009, 13:22   #2
Sinerji Hukuk Yazılımları

 
Varsayılan

T.C. YARGITAY
2.Ceza Dairesi

Esas: 2007/13549
Karar: 2007/13586
Karar Tarihi: 24.10.2007


ÖZET: Alkollü olarak araç kullandığı belirlenen sanığın araç kullandığı sırada alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle veya başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek durumda olduğuna dair tıbbi bulgular veya sanığın dışa yansıyan davranışlarına bağlı olarak yapılan bir tespit ve delil yoktur. Bu durumda sanığa atılı trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu oluşmaz. Sanığa atılı trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçu oluşmadığından beraatına karar verilmesi gerekir.


(5237 S. K. m. 50, 52, 62, 179) (2918 S. K. m. 36, 48) (5326 S. K. m. 35)


Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan sanık Ümit Y.'ın, 5237 sayılı TCK'nun 179/2, 62, 50/1-a, 52. maddeleri gereğince 500,00 YTL adli para cezası ile cezalandırılmasına dair, Aydın 1. Sulh Ceza Mahkemesinin 22.03.2007 tarihli ve 2006/1041 esas, 2007/228 sayılı karar aleyhi ne Yüksek Adalet Bakanlığınca verilen 01.08.2CC7 gün ve 10 612 sayılı kanun yararına bozma talebine dayanılarak dava dosyası Yargıtay C. Başsavcılığının 16.08.2007 gün ve 2007/167 919 sayılı tebliğnamesiyle dairemize gönderilmekle okundu;


Kanun yararına bozma isteyen tebliğnamede;


1) 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK'nun "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" başlıklı 179. maddesinin 3. fıkrasında alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle emniyetli bir şekilde araç ve idare edemeyecek olan kişinin araç kullanma halinin suç olarak düzenlendiği, maddede belirtilen "emniyetli bir şekilde" ifadesinin kişilerin hayatı, sağlığı ve mal varlığı açısından bir tehlikeye neden olunması şeklinde anlaşılması gerektiği, salt alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmanın ne şekilde trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilmeden bu madde uyarınca cezalandırılmayacağı, keza 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 48. maddesinde alkollü araç kullanma eylemlerinin, anılan Kanun'un 36. maddesinde ise ehliyetsiz araç kullanmak fiilinin düzenlendiği, dosya kapsamına göre, trafik görevlerince sanığın alkollü ve ehliyetsiz vaziyette araç kullandığı tespit edilerek tutanak düzenlendiği, bu nedenle sanık hakkında beraat kararı verilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde hüküm kurulmasında,


2) 5237 sayılı Kanun'un 179. maddesinde düzenlenen trafik güvenliğini tehlikeye sokmak eylemi ile sanık cezalandırılmış veya cezalandırılmamış olsa bile 2918 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen alkollü araç kullanma ve aynı Kanun'un 36. maddesinde düzenlenen ehliyetsiz araç kullanma eylemlerinin 2918 sayılı Kanun hükümleri uyarınca cezalandırılması gerekeceği, keza alkollü araç kullanma ve ehliyetsiz araç kullanma eylemlerinin ayrıca cezalandırılacağıma dair, 2918 sayılı Kanun'da özel bir hükmün bulunduğu gözetilmeden, olayda uygulanma yeri bulunmayan 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35. maddesi uyarınca sanığa alkollü araç kullanmak nedeni ile verilen idari para cezasının bu cezasından düşülmesine karar verilemeyeceği gibi alkollü araç kullanmak eyleminden dolayı verilen idari para cezasının 5237 sayılı Kanun'un 179/2. maddesi gereğince verilen adli para cezasından mahsubuna karar verilmesinde isabet görülmediğinden 5271 Sayılı CMK. nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozma talebine dayanılarak ihbar olunmuştur.


Gereği düşünüldü:


Alkollü olarak araç kullandığı belirlenen sanığın araç kullandığı sırada alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle veya başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek durumda olduğuna dair tıbbi bulgular veya sanığın dışa yansıyan davranışlarına bağlı olarak yapılan bir tespit ve delil olmaması karşısında sanığa atılı trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu oluşmayacağından, sanığın sadece alkollü olarak araç kullanma eyleminin ayrıca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48. maddesi kapsamında değerlendirilmesi ve bu madde gereğince idari işlemlerin yetkili mercii tarafından yapılması gerekecektir.


Dosya kapsamına göre, sanık hakkında, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince, işlem yapıldığı belirlenmiş olup, sanığa atılı trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçu oluşmadığından beraatına karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmiş olması nedeniyle kanun yararına bozma istemi yerinde görülmekle Aydın 1. Sulh Ceza Mahkemesinden verilip kesinleşen 22.03.2007 gün ve 1041-228 sayılı kararın. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesinin 4. fıkrasının (d) bendi uyarınca BOZULMASINA, sanığın atılı suçtan Beraatına ve tayin olunan cezanın çektirilmemesine 24.10.2007 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)


Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları
Old 27-02-2009, 11:41   #3
nizar

 
Varsayılan

Tam bu konuda bir yargıtay kararı buldum. Ama maalesef aleyhe. Bu konuda uygulama ve yargıtay kararları konusunda yardımcı olmanız dileğiyle...
EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMAK 179/2 DEKİ SUÇUN OLUŞMASI İÇİN YETERLİ MİDİR?
Saygılarımla...
Old 27-02-2009, 14:29   #4
S.Orhan

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan ergül
Tam bu konuda bir yargıtay kararı buldum. Ama maalesef aleyhe. Bu konuda uygulama ve yargıtay kararları konusunda yardımcı olmanız dileğiyle...
EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMAK 179/2 DEKİ SUÇUN OLUŞMASI İÇİN YETERLİ MİDİR?
Saygılarımla...
Yukarda Sinerji Group tarafından verilen Yargıtay kararı, başkalarının hayatı,sağlığı veya malvarlığı açısından herhangi bir tehlikeye neden olunmamışsa -salt ehliyetsiz araç kullanmanın- trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçunu oluşturmayacağını söylüyor.Tam da aradığınız karar bence.Tabiki müvekkiliniz kazaya karışmamış, ya da karışmış olsa bile kaza nedeni ehliyetsiz araç kullanmaktan kaynaklanmamış ise.Araç kullanmasını bilen bir kişinin, ehliyetsiz araç kullananarak kaza yapması durumunda dahi TCK.nun 179/2-3.maddelerindeki suçu oluşturmayacağını düşünüyorum.
Saygılarımla.
Old 27-02-2009, 15:00   #5
nizar

 
Varsayılan

Sözkonusu olayda sanık, ehliyetsiz ancak kazaya ehliyetsiz olması değil, dikkatsizliği neden olmuş.
Saygılarımla...
Old 27-12-2017, 15:33   #6
Alperen Gümüş

 
Varsayılan

12. CEZA DAİRESİ 2016/6268 E. 2017/852 K. sayılı kararı aynen;


DAVA : Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan sanığın mahkumiyetine dair hüküm, mahalli Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan sanık hakkında yapılan yargılama sonucunda, TCK'nın 179/2, 62. maddeleri gereğince 25 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231/5. maddesi gereğince sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, aynı maddenin 8. fıkrası uyarınca 5 yıllık denetim süresine tâbi tutulmasına dair Beypazarı Sulh Ceza Mahkemesi'nin 03.06.2009 tarih ve 2008/95 E. 2009/311 K. sayılı kararının 22.07.2009 tarihinde kesinleşmesinden sonra sanığın denetim süresi içerisinde 04.03.2015 kesinleşme tarihli hırsızlık suçunu işlemesi sebebiyle hükümlerin 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231/11. maddesi gereğince açıklanmasına dair Beypazarı Asliye Ceza Mahkemesi'nin 21.04.2015 tarihli ve 2015/218 esas, 2015/400 Sayılı kararını kapsayan dosya incelendi:

Olay günü sanığın sevk ve idaresindeki araçla seyir halinde iken, beş kollu dönel kavşak içinde, dönel kavşağın sağındangeçmesi gerekir iken solundan geçtiği ve kavşak içinde müştekiye ait araç ile çarpışması sonucu, maddi hasarlı kaza meydana geldiği olayda; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" başlıklı 179. maddesinin 2. fıkrasında, kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişinin araç kullanma halinin suç olarak düzenlendiği, maddede belirtilen suçun kasten işlenen tehlike suçu olduğu, ayrıca sürücü belgesiz araç kullanan sanığın emniyetli şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olduğuna veya araç kullanmayı bilmediğine dair herhangi bir tespit bulunmadığı gibi, sürücü belgesiz araç kullanmanın atılı suçun unsurları arasında da yer almadığı, bu itibarla, sanık hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan beraatine karar verilmesi yerine yazılı şekilde mahkûmiyet hükmü tesisi,

SONUÇ : Kanuna aykırı olup, mahalli Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu sebeple yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 Sayılı Kanun'un 8. maddesi gereğince halen uygulanmakta olan 1412 Sayılı CMUK'un 321. maddesi gereğince, tebliğnamedeki isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 07.02.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
alkollü araç kullanmak dermet Meslektaşların Soruları 3 01-10-2009 14:58
alkollü araç kullanmak-Ehliyete el konulması-Acil Neslihan Meslektaşların Soruları 1 26-05-2008 14:50
Yargıtay: Alkollü araç kullanmak trafiği tehlikeye düşürmeyebilir Av.Yüksel Eren Hukuk Haberleri 17 02-12-2007 22:07
alkollü araç kullanmak rizan Meslektaşların Soruları 2 08-10-2007 17:03


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03300500 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.