Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Kararın Temyiz Edilmiş Sayıldığı Tarih - Temyiz Edenin Kusurunun Bulunmaması

Yanıt
Old 14-10-2008, 16:46   #1
halit pamuk

 
Varsayılan Kararın Temyiz Edilmiş Sayıldığı Tarih - Temyiz Edenin Kusurunun Bulunmaması

Merhaba,

Karşılaştığım bir sorunu soru olarak paylaşmak istiyorum. Ve bu konu ile ilgili olarak görüşlerinizi ve tecrübelerinizi merak ediyorum:


I) Asliye Hukuk Mahkemesince harca tabi olmyan bir davada verilen karar, 06.03.08 tarihinde davacı vekili tarafından tebliğ alınıyor.Ve bu karar 13.03.08 tarihinde başka mahkeme aracılığı ile temyiz ediliyor. Temyiz dilekçesi davacı vekilinin bulunduğu yerdeki mahkemeye veriliyor, hakim dilekçeyi havale ediyor. Harca tabi olmayan temyiz dilekçesi, muhabere defterine kaydediliyor. Ve posta giderleri ödeniyor.Ve dosya kararı veren mahkemeye gönderiliyor.

II) Başka yer mahkemesi aracılığı ile temyiz dilekçesini alan mahkeme, temyiz defterine herhangi bir kayıt yapmadan dosyayı Yargıtay'a gönderiyor.

III) Yargıtay, temyiz defterine kayıt yapıldığı tarihin gönderilmesi dosyayı geri çeviriyor.

IV) Mahkeme katibi, temyiz tarihi olarak 3 ay sonrası bir tarihi temyiz tarihi olarak gösteriyor. Ve dosyayı Yargıtay'a tekrar gönderiyor.

V) Yargıtay, karar süresinde temyiz edilmediği için temyiz istemini reddediyor.


Soru: Sizce Temyiz talebi süresinde yapılmış mıdır? Kararın temyiz edilmiş sayıldığı tarih hangisidir?

a) Temyiz dilekçesinin havale tarihi

b) Muhabere defterine kayıt tarihi

c) Kararı veren mahkemenin temyiz defterine kayıt tarihi.
Old 14-10-2008, 17:47   #2
Jeanne D'arc

 
Varsayılan

Temyiz dilekçesi, kararı veren mahkemeye veya başka bir yer mahkemesine verilebilir. HUMK. md.432/2

Temyiz dilekçesi, kararı veren mahkemeden başka bir mahkemeye verilmişse, o mahkemece 434. maddeye göre işlem yapıldıktan sonra örnekleriyle birlikte kararı veren mahkemeye gönderilir. HUMK. md.432/3

Temyiz dilekçesi hangi mahkemeye verilmişse o mahkemece temyiz defterine kaydolunur ve temyiz edene ücretsiz bir alındı kağıdı vreilir. HUMK. md434/1

Temyiz isteği, harca tabi değilse temyiz dilekçesinin temyiz defterine kaydedildiği* tarihte yapılmış sayılır. HUMK. md.434/2

*=Bazı kişilerin, temyiz dilekçesini hakime imzalattırdıktan sonra uzun süre yanında taşıyıp, bilahare başkatibine ibraz etmeleri ihtimali gözönünde tutulmuş ve bu nedenle de harca tabi olmayan temyiz istemlerinde, temyizin yapıldığı tarih, "dilekçenin verildiğinin hakim tarafından imza ile onandığı tarih" yerine "dilekçenin temyiz defterine kaydedildiği" olarak değiştirilmiştir. (Adalet Komisyonu raporundan).

Baki Kuru'dan alıntıdır.

Bu durumda "olaya göre" b) şıkkı.

Saygılarımla.
Old 14-10-2008, 18:40   #3
Jeanne D'arc

 
Varsayılan

HUKUK VE TİCARET MAHKEMELERİNİN YAZI İŞLERİ YÖNETMELİĞİ
Hukuk Ve Ticaret Mahkemelerinin Yazı İşleri Yönetmeliği

Davanın açılma tarihi ile temyiz tarihinin tesbiti

Madde 18- Dava dilekçeleri, yetkili ve görevli hâkimler veya bunların bulunmaması halinde mahkeme yazı işleri müdürü tarafından, dilekçe üzerine başvuru tarihi yazılarak doğrudan kaleme verilir.
Harca tabi olmayan davalara ait dilekçeler, esas, muhabere ya da tevzi defterlerine kaydedilir.
Harca tabi olan davalarda dilekçenin kaleme verilmesi üzerine, gerekli harç tahakkuk ettirilerek ilgilisinden tahsil edilir ve ondan sonra esas, muhabere ya da tevzi defterine kaydedilir. Harcın Maliyece tahsili gerektiği hallerde ilgilisine tahakkuk belgesi verilerek, harcın tahsil edildiğine dair belgenin yazı işleri müdürüne ibraz edilmesi üzerine yukarıda sözü edilen defterlere kayıt işlemi yapılır.
Vezne teşkilatı bulunan yerlerde dava dilekçesinin kabulü ile harcın yatırılmasında yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır.
Dava dilekçesinin esas veya muhabere ya da tevzi defterine kayıt tarihi davanın açıldığı tarihtir.
Dava dilekçesinin esas, muhabere ya da tevzi defterine kaydedilmesi üzerine ilgilisine kayıt gün ve sayısını gösterir ücretsiz bir alındı belgesi verilir. Alındı belgesinin verildiği tarih dava dilekçesine de kaydedilir.
Temyiz dilekçesi, verildiği mahkeme temyiz defterine kaydolunur ve temyiz edene bir alındı belgesi verilir. Temyiz isteği, harca tabi değilse dilekçenin temyiz defterine kaydedildiği, harca tabi ise yatırıldığı tarihte yapılmış sayılır. Alındı belgesinin verildiği tarih temyiz dilekçesine de yazılır.
Old 15-10-2008, 07:15   #4
halit pamuk

 
Varsayılan

Teşekkür ederim.Keşke 18. HD'si üyesi siz olsaydınız. En azından bir muhalefet şerhi olurdu.
Old 16-10-2008, 16:19   #5
Jeanne D'arc

 
Varsayılan

Kanun maddesi ve yönetmelik hükümlerini okuduğum da esas mahkemesi dışında bir yer mahkemesinden gönderilen temyiz dilekçelerinin; verildiği yer mahkemesinin esas defterine kaydedilip kaydedilmediği veya muhabere kanalıyla verilen temyizlere dair ayrı bir defterin olup olmadığı sorusu aklıma geldi.

Kanun ve yönetmelik hükümleri aksini der gözükse de sanırım hep muhabere defterine kaydediliyor. Ancak bir ceza dosyamda yazı işleri müdürü muhabere değil de "taşra temyiz" yazmıştı. Dosyamı inceledim. Gerçekten de muhabere numarası değil taşra temyiz numarası verilmiş.

Mahkemeye sorduğumda ceza mahkemelerinin bazılarının taşra temyiz defteri tuttuğunu ve bazılarının ise muhabere kanalıyla verilen temyiz dilekçelerini kendi temyiz defterlerine de kaydettiklerini söylediler. Ancak hukuk mahkemelerinde böyle bir uygulama bulunmuyormuş.

Oysa yönetmelikler benzer hükümleri içeriyor.

Hukuk ve Ticaret Mahkemelerinin Yazı İşleri Yönetmeliği
http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/23423.html

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adli Yargı İlk Derece Ceza
Mahkemeleri Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik
http://rega.basbakanlik.gov.tr/Eskil...0050601-11.htm

ayrıca
http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/26710.html

Saygılarımla.
Old 16-10-2008, 16:24   #6
halit pamuk

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Jeanne D'arc
Kanun maddesi ve yönetmelik hükümlerini okuduğum da esas mahkemesi dışında bir yer mahkemesinden gönderilen temyiz dilekçelerinin; verildiği yer mahkemesinin esas defterine kaydedilip kaydedilmediği veya muhabere kanalıyla verilen temyizlere dair ayrı bir defterin olup olmadığı sorusu aklıma geldi.

Kanun ve yönetmelik hükümleri aksini der gözükse de sanırım hep muhabere defterine kaydediliyor. Ancak bir ceza dosyamda yazı işleri müdürünün muhabere değil de "taşra temyiz" yazmıştı. Dosyamı inceledim. Gerçekten de muhabere numarası değil taşra temyiz numarası verilmiş.

Mahkemeye sorduğumda ceza mahkemelerinin bazılarının taşra temyiz defteri tuttuğunu ve bazılarının ise muhabere kanalıyla verilen temyiz dilekçelerini kendi temyiz defterlerine de kaydettiklerini söylediler. Ancak hukuk mahkemelerinde böyle bir uygulama bulunmuyormuş.

Oysa yönetmelikler benzer hükümleri içeriyor.

Hukuk ve Ticaret Mahkemelerinin Yazı İşleri Yönetmeliği
http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/23423.html

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adli Yargı İlk Derece Ceza
Mahkemeleri Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik
http://rega.basbakanlik.gov.tr/Eskil...0050601-11.htm

Saygılarımla.


İşte THS'sini bu yüzden seviyorum.Bu cevabı hiçbir kitap ya da İçtihatta bulamazsınız. Çünkü uygulamayla, oturduğu yerde mevzuata ya da bir kitaba bakarak karar vermek çok farklı bir şey.

Tekrar çok teşekkür ederim,
Old 19-10-2008, 23:08   #7
Av. Ö.Erol Yavuz

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
15. Hukuk Dairesi

Esas : 1987/3312
Karar : 1987/3356
Tarih : 01.10.1987

ÖZET : Karan veren mahkemeden başka bir mahkemeye temyiz dilekçesi verilmesi usule uygundur.

Süresinde verilen bu temyiz dilekçesinin anılan mahkeme tarafından asıl mahkemesine gönderilmemesi, temyiz, edenin iradesi dışında bir işlem olup, bu halde temyiz isteminin süresinde yapıldığının kabulü zorunludur.

(1086 sayılı HUMK. m. 432/3, 434/1)

KARAR METNİ :
Mustafa ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı arasındaki davadan dolayı, (Karşıyaka İkinci Asliye Hukuk Hakimliğince verilen 22/05/1986 tarih ve 985/806-480 s. hükmün Yargıtay´ca tetkiki davalı vekili tarafından istenilmekle; dosyadaki kağıtlar okundu, gereği konuşulup düşünüldü:

1 - Davalı Hazine vekiline, mahkemenin 22/05/1986 gün 1985/806 esas, 1986/480 karar s. ilamı 02/07/1986 gününde tebliğ edilmiş olup, temyiz dilekçesi 11/09/1986 gününde ve adli tatilden yararlanarak, süresi içerisinde nöbetçi İzmir Mahkemesi´ne verildiği anlaşılmaktadır. Adı geçen mahkemenin temyiz dilekçesini temyiz defterine kaydettikten sonra asıl mahkemesi olan Karşıyaka İkinci Asliye Hukuk Mahkemesi´ne göndermesi gerekirken, muhabere defterinin 986/389 sırasına kaydetmekle yetinmiştir. Gerçekten 2494 s. Yasay´a değişik HUMK.nun 434/1. madde hükümü gereğince temyiz dilekçesi hangi mahkemeye verilmiş ise o mahkemece temyiz defterine kaydolunur ve temyiz edene ücretsiz bir alındı kağıdı verilir, yine aynı Yasanın 3156 s. Kanun ile değişik 432/3. maddesinde temyiz dilekçesinin kararı veren mahkemeden başka bir mahkemeye verildiği takdirde 434. maddeye göre işlem yapıldıktan sonra kararı veren mahkemeye gönderileceği öngörülmüştür. Bundan açıkça anlaşıldığı üzere olayda harca tabi ve süresi içerisinde verilen temyiz dilekçesinin İzmir Nöbetçi Mahkemesi´nce temyiz defterine kaydı yapıldıktan sonra temyiz edilen kararın ilişkin olduğu mahkemeye gönderilmesi zorunludur. Bunun aksine yapılan işlem, davalının iradesi dışında olup temyiz isteminin süresinde yapıldığının kabulü gerekmektedir.
2 - Hükme dayanak yapılan bilirkişi raporunda incelendiği anlaşılan ve Yapı İşleri Müdürlüğü´nde olduğu bildirilen bütün ihale dosyası, yazışma evrakı, hakediş raporları ve dayanaklarının heyetçe incelenmesine lüzum görüldüğünden eklenerek birlikte gönderilmesi için dosyanın geri çevrilmesi icabetmiştir.

Sonuç: Yukarda birinci bentte yazılı sebeplerle mahkemenin 22/06/1987 tarih, esas 985/806, karar 986/480 s. temyiz talebinin süre yönünden reddine ait kararının (BOZULMASINA), ikinci bentte yazılı sebepten ötürü dosyanın mahalline geri çevrilmesine, 01/10/1987 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak : Corpus
Old 11-02-2009, 10:43   #8
halit pamuk

 
Varsayılan

Yargıtay süre yönünden temyiz isteminin reddine ilişkin kararlarına karşı karar düzeltme yoluna gidilmiş ve ve Yargıtay 18. HDSi kararını düzeltmiştir. Cevap veren meslektaşlarıma teşekkür ederim.
Old 24-11-2009, 17:09   #9
ksezen

 
Varsayılan temyiz dilekçesinin süresinde verilmiş olup olmadığı?İVEDİLİKLİ

mrb.arkadaşlar, karara çıkan dosyayı tebliğe çıkardım. karşı tarafa yapılan tebliğden itibaren (SHM. temyiz süresi olan 8 gün) temyiz süresi geçmiş olan kararı kesinleştirmesini yaptım ve ertesi gün icraya koydum(yani bugün)ancak şimdi postadan esas mahkemesi dışındaki bir mahkemeye süresinde verilmiş temyiz dilekçesi çıktı. sizce bu durumda

1- temyiz süresi içersinde mi yapılmıştır?
2- Yoksa temyiz süresi içersinde yapılmamış temyizin reddine karar verilmesi ve yargılamanın yenilenmesi suretiyle temyiz yolunamı başvurulmalıdır?
Old 24-11-2009, 17:29   #10
üye31284

 
Varsayılan

Çok ilginç...

Karar süresinde temyiz edilmiş, esas mahkemesi dışında bir mahkemeye süresinde temyiz dilekçesi verilmiş olması yeterli ( tabi harçlar hususunda eksiklik yoksa), esas mahkemesine süresinde ulaşması gerekmez.

Yani karar kesinleşmemiştir ama illa bir şey yapılması gerekiyorsa kesinleşme şerhi nedeniyle ....

Eski hale iade talebi düşünülemez mi?
Old 25-11-2009, 07:46   #11
ksezen

 
Varsayılan

benim düşüncem karar kesinleşmiştir. biraz icapla kabulde kabulcünün cevabını geç göndermesine benziyor. Çünkü postadaki gecikme benim kararı kesinleştirmeme engel değil ancak karşı taraf kusuru olmadan neden olduğu bu olaydan dolayı temyiz süresinin eski hale getirilmesi talebinde bulunmalıdır. Meslektaşların tartışması ile bakalım neler denilecek...
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Hasımsız açılan bir davanın kabulünde kararın temyiz kabiliyeti. barışkurşun Meslektaşların Soruları 0 27-08-2008 18:42
iş mah temyiz edilmeyen kararın gerekçesinde vekalet ücretinin karara bağlanmaması Av. Murat Safkalp Meslektaşların Soruları 9 09-07-2008 11:48
İlamın icrasında mahsup, temyiz sonucunda kararın bozulması (ACİL) mustafayıldız Meslektaşların Soruları 3 12-12-2007 12:21
Marka İptal davası ve markanın tescil edilmiş sayıldığı zaman hakanakdag58 Meslektaşların Soruları 3 25-07-2007 16:01


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04772091 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.