Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Soruları Hukukçu olmayan üyelerimizin hukukla ilgili sorularına ayrılmış iletişim alanı. Lütfen Dikkat : THS bir hukuki danışmanlık sitesi değildir ve bu foruma da "hukuki danışma" niteliği taşıyan sorular yöneltilemez. Alanda soru sormadan önce lütfen Hukuk Soruları Alanı Kural ve İlkelerimizi okuyunuz.

Kırmızı kalemle yapılan hukuki işlemler ve sözleşmeler

Yanıt
Old 03-12-2010, 10:24   #1
simurganka

 
Varsayılan Kırmızı kalemle yapılan hukuki işlemler ve sözleşmeler

Biraz garip bir husus ama uygulamada karşımıza çok çeşitli sorunlar çıkmaktadır. Kırmızı kalemle ilgili de ilk def bir anlaşmazlık karşıma çıktı ve bu konuda kanuni bir düzenleme olup olmadığını bulamadım. Olay çok basit: kırmızı kalemle soyut borç ikrarını içeren iki tarafın da imzası bulunan bir metin düzenlenmiş. Metindeki borçlu alacaklıya 250 TL ödeyeceğim şeklinde yazı yazmış ve imzalamış bunu da kırmızı kalemle yapmış. Alacaklı birkaç avukata sormuş kırmızı kalemi resmi makamlar kullanabilir bu borç ikrarı geçersizdir demiş. Kırmızı kalemin kullanılmasına ilişkin herhangi bir kanun, yönetmelik vs ulaşan veya bu konuda bilgisi olan arkadaşlar bilgilerini paylaşırsa çok memnun olacağım.
Old 03-12-2010, 10:35   #2
Admin

 
Varsayılan

Kullanılan kalemin renginin bir hukuki sözleşmenin "yazılılık" unsuru yönünden bir önemi yoktur. Değil kalemin rengi, yazının yazıldığı maddenin kağıt olmaması dahi Borçla Hukuku açısından bir önem ifade etmez, doktrindeki genel eğilime göre hukuki işleme dayanak teşkil eden yazı bir plakete, hatta taşa bile yazılabilir.

Daha detaylı bilgi şerhimizde mevcut:
http://www.turkhukuksitesi.com/serh.php?did=4962
Old 03-12-2010, 10:53   #3
simurganka

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Admin
Kullanılan kalemin renginin bir hukuki sözleşmenin "yazılılık" unsuru yönünden bir önemi yoktur. Değil kalemin rengi, yazının yazıldığı maddenin kağıt olmaması dahi Borçla Hukuku açısından bir önem ifade etmez, doktrindeki genel eğilime göre hukuki işleme dayanak teşkil eden yazı bir plakete, hatta taşa bile yazılabilir.

Daha detaylı bilgi şerhimizde mevcut:
http://www.turkhukuksitesi.com/serh.php?did=4962

Evet, haklısınız BK uyarınca sözleşme serbestisi ilkesi geçerlidir, ben de bu şekilde söyledim fakat bazı avukatların bu konuda yasak olduğunu söylemesi biraz kafamı karıştırmıştı, bilginiz için teşekkür ederim. Pekala kırmızı kalemin resmi işlemlerde kullanılmasının bir sakıncası var mıdır? Örneğin açılan davalara atılan imzalarda olabilir yapılan ekler olabilir bunların kırmızı kalemle yazılması sakınca yaratır mı ?
Old 03-12-2010, 11:55   #4
Admin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan simurganka
Evet, haklısınız BK uyarınca sözleşme serbestisi ilkesi geçerlidir, ben de bu şekilde söyledim fakat bazı avukatların bu konuda yasak olduğunu söylemesi biraz kafamı karıştırmıştı, bilginiz için teşekkür ederim. Pekala kırmızı kalemin resmi işlemlerde kullanılmasının bir sakıncası var mıdır? Örneğin açılan davalara atılan imzalarda olabilir yapılan ekler olabilir bunların kırmızı kalemle yazılması sakınca yaratır mı ?
Benim arz ettiğim nokta sizin sorunuz olan borç ikrarına dair bir hukuki işlemin Borçlar Hukuku açısından geçerliliğine ilişkindi.

Başka bir mevzuat gereğince farklı bir düzenleme olabilir (Örneğin bir genelge ile nüfus müdürlüğüne verilecek dilekçelerde kırmızı kalem ile imza atılması durumunda dilekçenin red edileceği kararlaştırılmıştır vs.), bu konuda benim bir bilgim yok. Ancak tabii ki (varsa) böyle bir mevzuatın (kanun değilse) hukuken geçerli olup olmayağı da elbette ayrıca tartışma konusu yapılabilir. Kişisel görüşümü arz etmek gerekirse, kurşun kalem için belki bir sınırlama getirebilirsiniz (zira silinerek imha edilmesi mümkün) ama onun dışında kalemin rengi, bilgisayar çıktısının fontu (elbette çok okunmaz olanlar hariç) gibi formatlara bir sınırlama getirmenin bir mantığı ve hukuki dayanağı olmayacağı görüşündeyim. Bu konuda ayrıntılı bir araştırma yapmak isterseniz, Anayasanın 74. maddesi ile TCK.121. maddesinin içtihatlarını araştırmanızı öneririm. Bu konuda şerhimizde bir bilgi yok ama başka kaynaklarda birşeylere rastlayabilirsiniz. Keza dilekçe hakkıyla ilgili forum alanlarımızda yapacağınız aramalar da hakkın kullanılmasında şekil konusunda bilgilendirici sonuçlara ulaşmanızı sağlayabilir. Örneğin:
http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=50975
http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=48580

Tekrar Konumuza dönecek olursak, bir kağıda yazılan borç ikrarı hangi renk kalemle yazılırsa yazılsın BK açısından geçerlidir görüşündeyim.
Old 03-12-2010, 12:16   #5
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Sayın Admin'e katılıyorum. Dilekçe hakkı ile ilgili diğer mevzuatı aşağıya alıntıladım. Hangi dilekçelerin kabul edilmeyeceği sayılmıştır. Bunlar arasında "kalem rengine" ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Kırmızı kalemle dilekçe yazmak, yazım kurallarına uymamaktır. Etik bulunmayabilir. Tıpkı, BU ŞEKİLDE BÜYÜK YAZMANIN "bağırmak" anlamına geldiği gibi.

Alıntı:
DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN

Kanun Numarası: 3071

Kabul Tarihi: 01/11/1984

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/11/1984

Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18571

AMAÇ:

Madde 1 - (Değişik madde: 02/01/2003 - 4778 S.K./23. md.)

Bu Kanunun amacı, Türk vatandaşlarının ve Türkiye'de ikamet eden yabancıların kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile başvurma haklarının kullanılma biçimini düzenlemektir.

KAPSAM:

Madde 2 - (Değişik madde: 02/01/2003 - 4778 S.K./24. md.)

Bu Kanun, Türk vatandaşları ve Türkiye'de ikamet eden yabancılar tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi ile idari makamlara yapılan dilek ve şikayetler hakkındaki başvuruları kapsar.

DİLEKÇE HAKKI:

Madde 3 - Türk vatandaşları kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile başvurma hakkına sahiptirler.

(Ek fıkra: 02/01/2003 - 4778 S.K./25. md.) Türkiye'de ikamet eden yabancılar karşılıklılık esası gözetilmek ve dilekçelerinin Türkçe yazılması kaydıyla bu haktan yararlanabilirler.

DİLEKÇEDE BULUNMASI ZORUNLU ŞARTLAR:

Madde 4 - (Değişik madde: 02/01/2003 - 4778 S.K./26. md.)

Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerde, dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası ile iş veya ikametgah adresinin bulunması gerekir.


GÖNDERİLEN MAKAMDA HATA:

Madde 5 - Dilekçe, konusuyla ilgili olmayan bir idari makama verilmesi durumunda, bu makam tarafından yetkili idari makama gönderilir ve ayrıca dilekçe sahibine de bilgi verilir.

İNCELENEMEYECEK DİLEKÇELER:

Madde 6 - Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerden;

a) Belli bir konuyu ihtiva etmeyenler,

b) Yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olanlar,

c) 4 üncü maddede gösterilen şartlardan herhangi birini taşımayanlar, İncelenemezler.


DİLEKÇENİN İNCELENMESİ VE SONUCUNUN BİLDİRİLMESİ:

Madde 7 - (Değişik madde: 02/01/2003 - 4778 S.K./27. md.)

Türk vatandaşlarının ve Türkiye'de ikamet eden yabancıların kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin safahatı hakkında dilekçe sahiplerine en geç otuz gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir. İşlem safahatının duyurulması halinde alınan sonuç ayrıca bildirilir.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNE YAPILAN BAŞVURULARIN İNCELENMESİ:

Madde 8 - (Değişik madde: 02/01/2003 - 4778 S.K./28. md.)

Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilen dilekçelerin, Dilekçe Komisyonunda incelenmesi ve karara bağlanması altmış gün içinde sonuçlandırılır. İlgili kamu kurum veya kuruluşları Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonunca gönderilen dilekçeleri otuz gün içinde cevaplandırır. İnceleme ve karara bağlamanın esas ve usulleri Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde gösterilir.

KALDIRILAN HÜKÜM:

Madde 9 - 26 Aralık 1962 tarih ve 140 sayılı Türk Vatandaşlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine Dilekçe ile Başvurmaları ve Dilekçelerin İncelenmesi ile Karara Bağlanmasının Düzenlenmesine Dair Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE

Geçici Madde 1 - Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde gerekli değişiklikler yapılıncaya kadar, 140 sayılı Türk Vatandaşlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine Dilekçe ile Başvurmaları ve Dilekçelerin İncelenmesi ile Karara Bağlanmasının Düzenlenmesine Dair Kanunun Dilekçe Komisyonunun çalışma esas ve usullerine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

YÜRÜRLÜK:

Madde 10 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME:

Madde 11 - Bu Kanun hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ile Bakanlar Kurulu yürütür.Best matches for 3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun
DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN. Kanun Numarası: 3071... Jump to text »
140 sayılı Türk Vatandaşlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine Dilekçe ile Başvurmaları... Jump to text »

Ayrıca konu ile ilgili Genelge'de de "kalem rengi" ile ilgili bir şart bulunmamaktadır.

Alıntı:
24 Ocak 2004 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 25356
T.C.
B A Ş B A K A N L I K
Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.02.0.PPG.0.12-320-1327 23 OCAK 2004
Konu : Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması
GENELGE
2004/12
Old 03-12-2010, 13:06   #6
simurganka

 
Varsayılan

Teşekkür ederim Sayın Ergin. İnsanın aklına takılıyor böyle küçük şeyler. Admin ve sizin bilgileriniz kafi geldi
Old 05-12-2010, 11:27   #7
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan simurganka
İnsanın aklına takılıyor böyle küçük şeyler.
Küçük şeyler büyük önem taşır:

Örneğin bilgisayardan çıkan dilekçeler mutlaka mavi kalemle imzalanmalı.

Siyah kalemle imzalandığında dilekçeyi alan ilgilinin dilekçeyi fotokopi gibi algılaması mümkündür. Bu durumda ilgilinin yapacağı şey parmağını ıslatıp imzanın üstüne sürtmek ve mürekkebin dağılmasına bakarak fotokopi olmadığını anlamaktır. İlgiliyi duraksamada bırakmamak için mavi kalem kullanmak küçük bir önlem ama büyük bir inceliktir.

Sorunuz hakkında:
Kurşun kalemle atılan imzalar geçerlidir. Her ne kadar kurşun kaleme güvenilmez ise de dolmakalem veya tükenmez kalemle atılan imzalara da güvenilmediğinden bu husus önem taşımamaktadır: Hepsinde imza incelemesi yapılabilir. (Yeter ki fotokopi olmasın)

Saygılarımla
Old 03-06-2017, 23:54   #8
İzzet Hamle

 
Varsayılan Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Yönetmeliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Faydalı olabilir. İyi çalışmalar.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskile...150202-1-1.pdf
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Kırmızı Işık... Av. Hulusi Metin Hukuk ve Felsefe 82 25-06-2019 12:41
BİrleŞİk SÖzleŞmeler aysun nalbant Meslektaşların Soruları 1 02-11-2010 17:49
Ön alım hakkını engellemek için yapılan hukuki işlemler Esinc Meslektaşların Soruları 1 18-09-2009 12:08
sahte üniversite diploması ile yapılan işlemler orhan üçyıldız Meslektaşların Soruları 2 19-03-2009 19:14


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05183792 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.