Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

yakalamalı araç haczi müzekkeresi

Yanıt
Old 18-03-2009, 00:49   #31
Av.Ali KAYA

 
Varsayılan

Yakalamalı araç haczi(yani yakalama avansının yatırılmış olması)1 yıllık satış isteme süresini keser mi?Daha da ötesi zamanaşımına etkisi nedir?
Old 18-03-2009, 13:21   #32
Aybüke Kağan

 
Varsayılan

Haczin konulduğu tarihten itibaren 1 yıl içinde satış istemeniz gerekli.Yakalama avansının bu süreye bir etkisi yoktur.Bu avans aracın yakalanması halinde parka çekilme masrafları için alınmakta.
Old 18-03-2009, 16:01   #33
Av.Ali KAYA

 
Varsayılan

Diyelim ki trafik kaydına haciz koyduk.Satış avansını yatırdık.Ve araç yakalanamadı.Satış avansını yatırmış olmamız haczi daha ne kadar süre koruyacak..2 yıl..5 yıl...10yıl.Bulunamayan araç satışa çıkarılamayacağına göre..sonuç nolur?
Old 18-03-2009, 19:08   #34
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan

Alıntı:
Satış avansını yatırdık.Ve araç yakalanamadı.Satış avansını yatırmış olmamız haczi daha ne kadar süre koruyacak..2 yıl..5 yıl...10yıl.Bulunamayan araç satışa çıkarılamayacağına göre..sonuç nolur?

Güzel soru Bence 1 yıl içinde satış istenmesi yeterli. Araç 3.yılda da yakalansa, takibi düşürmediğiniz müdetçe sorun olmamalı, diye düşünüyorum...
Old 19-03-2009, 00:04   #35
didem kunal

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan tolga doğan
Bu uygulama kesinlikle yasal değil. Tamamen icra müdürlüklerinin keyfi bir uygulaması. Zaten İcra İflas Kanunu'nda da bu konuya ilişkin herhangi bir düzenleme olmadığından, icra müdürlüğü tarafından bizden bu ücret talep edilince talep açtık ve icra müdürü talebimizi reddetti. bizde bu red kararına karşı İcra Hakimliğinde dava açtık ve kazandık. Biraz uzun bir yol ama keyfi bir uygulamayı kabul etmektensei hukukun işlemesi adına değer diye düşünüyorum..
,

rica etsem bu kararın bir suretini almam mümkün mü ya da ınternet ortamına taşıma şansınız olursa burdan da takip edebilrim. yakalamalı haviz istediğim her dosyamda istisnasız bu ücreti benden istediler.hala yakalanan bir araçta yok üstelik. zaten müvekkil alacaklı.parya ihtiyacı varken takip masrafı, tebligat erken ulaşabilsin diye alopost ücreti, daha sonra haciz masrafı, mallar muhafaza edildiyse ıvırı zıvırı haa olmadı araç yakalatmak için farklı farklı alınan işbu avans... ee bu devirde borçlu olmak var...
Old 19-03-2009, 09:11   #36
AV. YUSUF DEVECİ

 
Varsayılan

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü

Sayı :B.03.0.HİG.0.00.00.03-010.07-8-2006-9123 19/04/2006
Konu :Hacizli yakalamalı araçlar
.................... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINAİçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden, Bakanlığımıza gönderilen muhtelif tarihli yazılardan; araç tescil dosyalarında “hacizli-yakalamalı” şerhi bulunduğu için trafikten men edilerek oto parka çekilen araçların, şerhin koyulmasını isteyen icra müdürlüklerince teslim alınması için resmi yazı yazılmasına rağmen teslim alınmadığı ve bu araçların muhafazasında türlü sorunlarla karşılaşıldığı, bu durumun ise yakınmalara neden olduğu anlaşılmaktadır.Bilindiği üzere; 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 81, 357 ve 88. maddelerindeki düzenlemeler uyarınca, haciz ve sonrasındaki muhafaza işlemlerini yapmak görevi icra müdürünün yetki ve sorumluluk alanına girmekte olup; zabıta memurları icra müdürünün zor kullanmasında ona yardımcı olmakla ve bu husustaki tebliğ ve emirlerini yerine getirdikten sonra da neticesini icra dairesine bildirmekle yükümlüdürler.Taşınır malı münasip bir yerde muhafaza altına alma veya alacaklının muvafakatı halinde muvakkaten borçlu yedinde veya üçüncü şahıs nezdinde bırakabilme yetkisini icra müdürlerine veren İcra ve İflas Kanununun 88. maddesinde belirlenen muhafaza tedbirleri kapsamındaki seçeneklerin değerlendirilmek ve bu seçeneklerden birinin gerçekleştirilmek üzere, hacizli-yakalamalı olduğu gerekçesiyle, yakalanan ve trafikten men edilen araçların; bu konuda görevli ve yetkili icra müdürlüklerince teslim alınmasına kadar geçecek süre içerisinde, emniyet görevlilerince ücret karşılığı yediemin otoparklara teslimi de mümkün olmadığından, bu araçların teslim alınma sürecinin makul bir süreyi aşacak şekilde uzaması halinde ise bu durumun aracın muhafazasında emniyet teşkilatı nezdinde bazı sorunlara yol açacağı gözlemlenmektedir.Bu itibarla; araç tescil dosyalarında “hacizli-yakalamalı” şerhi bulunduğu için trafikten men edilen araçların:Şerhin koyulmasını isteyen icra müdürlükleri ile aynı yerde bulunmaları veya bulunmamaları durumuna göre; İcra ve İflas Kanununun 59. maddesinin; “Takip masrafları borçluya aittir. Alacaklı, yapılmasını talep ettiği muamelelerin masrafını ve ayrıca takip talebinde bulunurken borçlunun 62 nci maddeye göre yapabileceği itirazın kendisine tebliğ masrafını da avans olarak peşin öder.” hükmü ile 79. maddesinin; “İcra dairesi talepten nihayet üç gün içinde haczi yapar. Haczolunacak mallar başka yerde ise haciz yapılmasını malların bulunduğu yerin icra dairesine hemen yazar.” hükmünün de gözönüne alınmak suretiyle,Şerhin koyulmasını isteyen icra müdürlüklerince teslim alınması işlemlerinin sorumluluğu gerektirebilecek gecikmelere sebebiyet verilmeksizin makul bir süreyi aşmayacak şekilde ivedilikle gerçekleştirilmesi ve sonuçlandırılması için azami gayret ve özenin gösterilmesi hususunda bilgi edinilmesini ve keyfiyetin yargı çevrenizdeki Cumhuriyet Başsavcılıkları ile İcra ve İflas Müdürlüklerine duyurulmasını rica ederim.Fahri KASIRGA

Hâkim

Bakan a.

Müsteşar
Old 19-03-2009, 09:12   #37
AV. YUSUF DEVECİ

 
Varsayılan

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

Hukuk İşleri Genel MüdürlüğüSayı :B.03.0.HİG.0.00.00.03-010.07-9-2008-9822 25/..04../2008

Konu :Hacizli-yakalamalı araçlar

........….………………. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden;İcra müdürlüklerinin istemi üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından trafikten men edilen hacizli araçların resmî yazışmalara rağmen teslim alınmadığı ve bu nedenle otoparkta bekleyen araçların muhafazasında sorunlarla karşılaşıldığı, bu konuya ilişkin olarak daha önce Teşkilata duyurulmuş olan yazılarımıza gereken hassasiyetin gösterilmediği anlaşılmaktadır.İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünce hacizli-yakalamalı olduğu gerekçesiyle Ülke genelinde trafikten men edilen, halen il ve ilçe emniyet müdürlüklerinin hizmet binalarının bahçeleri ve otoparklarında muhafaza edilen 20.000’i aşkın araca ait bilgiler liste halinde “CD” ortamına aktarılarak Bakanlığımıza gönderilmiş olup, söz konusu araçların icra müdürlükleri tarafından teslim alınması için gereğinin yapılması bir kez daha talep edilmiştir.Bu itibarla,19/04/2006 tarihli ve 9123 sayılı ile 10/12/2007 tarihli ve 26489 sayılı yazılarımızda da belirtildiği üzere, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 59 uncu maddesinde yer alan “Takip masrafları borçluya aittir. Alacaklı, yapılmasını talep ettiği muamelenin masrafını ve ayrıca takip talebinde bulunurken borçlunun 62 nci maddeye göre yapabileceği itirazın kendisine tebliğ masrafını da avans olarak peşinen öder.” hükmü uyarınca gerektiğinde aracın başka bir icra dairesinin yetki sınırları içinde yakalanabileceği ihtimali de göz önünde bulundurularak trafik kaydına şerh ve yakalamalı haciz taleplerinde, ilgili trafik kuruluşuna müzekkere yazılmadan önce talimat ve takip masraflarının peşin alınması,İcra ve İflas Kanununun 110 uncu maddesinde yer alan “Bir malın satılması kanuni müddet içinde istenmez veya talep geri alınıp da bu müddet içinde yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar.” hükmü uyarınca söz konusu şerhlerin kaldırılması gereken hallerde bu durumun zaman kaybetmeksizin aracın tescil kaydının bulunduğu il veya ilçe trafik kuruluşuna bildirilmesi,Yazımız ekinde gönderilen “CD” de yer alan listede yargı çevreniz içinde “hacizli-yakalamalı” şerhi koyan icra müdürlüklerinin bulunması halinde, “hacizli-yakalamalı” şerhi bulunduğu için trafikten men edilerek otoparka çekilen araçların, icra müdürlüklerince teslim alınması işlemlerinin ivedilikle gerçekleştirilip sonuçlandırılması,Hususlarına uyulmasına gereken dikkat ve özenin gösterilmesi, uyulmamasının sorumluluğu gerektireceğinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.Bilgi edinilmesini, keyfiyetin yargı çevrenizdeki Cumhuriyet Başsavcılıkları ile İcra ve İflas Müdürlüklerine, bilgileri bakımından İcra Hâkimliklerine duyurulmasını rica ederim.Ayhan TOSUN

Hâkim

Bakan a.

Genel Müdür

EK: Hacizli-yakalamalı araçların listesini içeren CD
Old 12-08-2009, 12:17   #38
Av.AAO

 
Varsayılan yakalama için avans alınmaması

Sevgili meslektaşlar,
Ankaradaki bir icra müdürlüğündeki dosyamdan Konya Emniyetine "Yakalamalı Haciz Müzekkere"si gönderdim. Ankara İcra benden herhangi bir masraf-avans talep etmedi. Konya eminiyetten cevap geldi, yakalamalı haciz kaydı işlendi yakalandığında icra müdürlüğüne bilgi verilecektir, deniyor. İnternetten araç sorgusunda da yakalamalı haciz olarak görünmekte. 4 atdır araç yakalanmadı.
Sorum şu, avans istenmemesine bağlı olarak, her ne kadar emniyet yakalamalı haczi işleme almış olsa da, aracı yakalarsa avans bulunmadığından çekmemeyi tercih mi eder? Yoksa, işlemi ikmal ederek şu kadar masraf oldu diyerek benden sonra mı talep eder? Belki de Ankara icra yanıldı avans almayıı ihmal etti, sizce ne yapmam lazım? Gidip benden illa avans alın diyeyim mi?
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Maaş Haczi Müzekkeresi Nasil Tebliğ Edilecek ? pallanco Meslektaşların Soruları 20 28-01-2017 11:45
Birikmiş Nafakanın Tahsili ,Ücret ve Araç Haczi, Konuk Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 1 15-01-2008 16:18
Maaş Haczi Müzekkeresi - Tarih İtibariyle Olumsuz Yanıt me_as Meslektaşların Soruları 5 09-08-2007 15:22
talimat hacizlerinde araç haczi av.kumru Meslektaşların Soruları 11 14-06-2007 12:26
Araç Haczi 1 yıl sonra satış istenemediği için düşer mi? intepe Meslektaşların Soruları 7 08-02-2007 17:49


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04448509 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.