Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Araç Haczi 1 yıl sonra satış istenemediği için düşer mi?

Yanıt
Old 07-02-2007, 20:45   #1
intepe

 
Mutsuz Araç Haczi 1 yıl sonra satış istenemediği için düşer mi?

Aracın trafik kaydı üzerine haciz koyduk ancak fiili haciz yapamadık Trafikten men talebinde bulundum bir sonuç çıkmadı . Kaydi haciz tarihinden itibaren 1 yıl içinde satış istenemediği için haciz düşermi , yeniden kaydi haciz istesem bu seferde sıram yanacak bir yol önerirmisiniz
Old 07-02-2007, 21:55   #2
advokat34

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan intepe
Aracın trafik kaydı üzerine haciz koyduk ancak fiili haciz yapamadık Trafikten men talebinde bulundum bir sonuç çıkmadı . Kaydi haciz tarihinden itibaren 1 yıl içinde satış istenemediği için haciz düşermi , yeniden kaydi haciz istesem bu seferde sıram yanacak bir yol önerirmisiniz

araç haczinde sadece kaydi hacz yapılmış fiili haciz yapılmamış ise 1 yıllık süre işlemez. yargıtay ancak aracın fiilen bağlama durumunda 1 yıllık sürenin işleyeceğini, kaydi haciz durumunda bu sürenin işlemeyeceğini kabul etmektedir.
Old 07-02-2007, 22:38   #3
üye14072

 
Varsayılan

sayın eylül bir yaraya tuz bastınız,

bana içtihat işaret edebilirmisiniz
saygılar
av. m. emin öztürk
Old 07-02-2007, 22:50   #4
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
19. HUKUK DAİRESİ
E. 2001/3986
K. 2001/5982
T. 27.9.2001
• HACİZ ( Muhafaza Altına Alınmayan Aracın Trafik Kaydına Konulan - Satışının İstenebileceği )
• SATIŞ TALEBİ ( Muhafaza Altına Alınmayan Mahcuz Araç İçin )
• SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Aracın Trafik Kaydına Konulan Haciz - Muhafaza Altına Alınmayan/Satışının İstenebileceği )
• ARACIN TRAFİK KAYDINA KONULAN HACİZ ( Muhafaza Altına Alınmayan/Satışının İstenebileceği - Sıra Cetveline İtiraz )
• HACZİN DÜŞMESİ ( Muhafaza Altına Alınmayan Araç )
6762/m.59,106
2004/m.235
ÖZET : Kara taşıt araçlarının trafik kaydına konulan haciz fiili haciz gibi geçerlidir. Muhafaza altına alınmamış aracın satışı mümkün değilse de alacaklının satış talebinde bulunmasına yasal bir engel bulunmamaktadır.

DAVA : Taraflar arasındaki sıra cetveline itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılardan Mahmut Şahin vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, 22/02/2001 tarihli sıra cetvelinde müvekkiline ikinci ve üçüncü sırada yer verildiğini, birinci sırada yer alan davalı Mahmut Şahin'in haczinin düştüğünü ileri sürerek sıra cetvelinin iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mercii Hakimliğince davalı Mahmut Şahin'in bedeli paylaşıma konu aracı 22/11/1999 tarihinde haczettiği, 17/11/2000 tarihinde satış talebinde bulunmuşsa da bu tarihte araç muhafaza altına alınmadığından haczinin fiilen mümkün olmadığı, bu nedenle satış talebinin geçerli kabul edilemeyeceği 14/12/2000 tarihli satış talebinde bulunulduğu tarih itibariyle haczin düştüğü, bu nedenle pay ayrılamayacağı gerekçesiyle sıra cetvelinin iptaline karar verilmiş, karar davalı Mahmut Şahin vekilince temyiz edilmiştir.

Kara taşıt araçlarının trafik kaydına konulan haciz fiili haciz gibi geçerlidir. Muhafaza altına alınmamış aracın satışı mümkün değilse de alacaklının satış talebinde bulunmasına yasal bir engel bulunmamaktadır. Davalı alacaklı 28/11/1999 tarihli hacizden sonra 17/11/2000 tarihinde satış talebinde bulunup, icra müdürlüğünün kararında satış masrafı olarak öngörülen bedeli 20/11/2000 tarihinde icra dosyasına ödemiştir. Bu durumda davalı alacaklının satış talebi TTK.nun 59 ve 106. maddeleri uyarınca geçerli olup, haczi düşmemiştir. Mercii Hakimliğince bu yönler gözetilerek şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle kabulünde isabet görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle kararın BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 27/09/2001 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 07-02-2007, 22:56   #5
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan

Alıntı:
araç haczinde sadece kaydi hacz yapılmış fiili haciz yapılmamış ise 1 yıllık süre işlemez


Sayın Av.Eylül,

Cümlenizin hatalı olduğunu düşünüyorum. Konuyla ilgili bir karara rastladınız mı?

Saygılarımla...
Old 08-02-2007, 10:26   #6
icra20

 
Varsayılan

Kanuni süre içerisinde satış istenilmediği takdirde haciz düşer, kaydi haciz durumlarında menkul mallar gibi 1 yıl içerisinde satış istenilip ve satış avansının depo edilmesi halinde vasıta yakalanıncaya ve fiili haciz gerçekleşinceye kadar kaydi haciz baki kalır.
Old 08-02-2007, 10:31   #7
Av.Orhan

 
Varsayılan

Sanirim örnek verilen karar da işaret edilen nokta şudur;

Alıntı:
Kara taşıt araçlarının trafik kaydına konulan haciz fiili haciz gibi geçerlidir. Muhafaza altına alınmamış aracın satışı mümkün değilse de alacaklının satış talebinde bulunmasına yasal bir engel bulunmamaktadır


Bu konuyu gayrımenkul satışlarında da tartışmış idik. Oradaki tartışmada ileri sürelen savların burada da gecerli olduğu kanısındayım. Menkul haczinde haciz yapıldıktan sonra 1 sene içinde, gayrımenkullerde de 2 sene içinde satış istenmesse haczin düşeceği malumumuz.

Bu durumda benim daha öncede ileri sürdüğüm üzere aracın kaydına haciz konduktan sonra 1 yıl içinde araç bağlanmasa bile satış istenmesi ve satış masrafının yatırılması halinde İ.İ.K. daki yükümlülük yerine getirilmiş ve satış bu aşamadan sonra hangi tarihte gerçekleşirse gerçekleşsin haciz baki kalacaktır.

Çünkü İ.İ.K. ilgili hükmü açıktır. Haciz ancak yasal süre içinde satış istenmesse düşer. Yasal süresi içinde satış istendikten ve yerleşik Yargıtay kararları ışığında satış masrafları da dosyaya depo edildikten sonra satış yapılmasa bile kanunun aradığı şart yerine getirilmiş olacaktır.

Bu hususu Gayrımenkuller yönünden, hacizli gayrımenkulün 2 sene içinde; kıymet takdirinin kesinleşememesi, 100 madde malumatlarının zamanında toplanamaması vs sebeplerle satışının yapılamamış olması halinde haczin düşüp düşmeyeceği hususunda da tartışmış ve orada da İ.İ.K. da satış istendikten sonra satışın hangi sürede tamamlanması gerektiğine ilişkin bir hükmün olmadığı ve bu sebeple de satış aşaması 10 sene bile sürse haczin baki kalacağı görüşünü savunmuştum.

Olayımızda aynı durumun olduğu kanısında olmakla bilmekle;

Araç muhafaza altına alınmasa bile satış talep edilip satış avansıda yatırılırsa satış işlemi tamamlanana kadar haczin baki kalacağını,

Fiili haciz tarihinden itibaren 1 yıl içinde satış istenmez veya satış avansı yatırılmaz ise haczin kalkacağını düşünüyorum.

Ekleme : Benim uzun uzun anlatmaya calıştığımı sayın icra22 bir üst mesajda kısa ve öz olarak açıklamıştır.
Old 08-02-2007, 17:49   #8
süleyman zengin

 
Varsayılan

Özet: Kara taşıt araçlarının fiilen haczi ile kayden haczi arasında hukuken bir fark bulunmadığı, IIK. mad 106'daki satış isleme süresinin kaydı haciz İle de başlayacağı ve araç fiilen haczedilmemiş (muhafaza altına alınmamış) ve kıymet takdiri yapılmamış dahi olsa, kayden haczedildiği tarihten itibaren İİK. mad. 106 uyarınca satış masrafı da yatırılarak (İİK. mad. 59) satışının talep edilmemiş olması halinde araç üzerindeki haczin düşeceği
YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ

I- T: 8.12.2005
E: 8171
K: 12286

Davacı vekili "dava dışı borçlu Yusuf Yılmaz'a ait aracın satışından sonra düzenlenen sıra cetvelinde hacizlerinin İİK.nun 106 ve 110 ncu maddesi uyarınca düştüğünden bahisle, haciz tarihi daha sonra olan davalıya üst sıranın verildiğini, oysa İİK.nun 87 ve 102/1 nci maddesi uyarınca aracın fiili haczi yapılmadığını ve satış istemenin usul ekonomisine uygun düşmeyeceğini" ileri sürerek sıra cetvelinin iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili "davacı yanın haczinin İÎK.nun 106 ve 110 ncu maddeleri gereğince düştüğünü bildirerek davanın reddi gerektiğini"savunmuştur.

İcra mahkemesi'nce İİK.'nun 106'ncı maddesi uyarınca hacizden itibaren bir yıl içinde taşınırların şatışının istenmesi gerektiği, aksi takdirde aynı yasanın 110 ncu maddesi uyarınca haczin düşeceği, fiili haciz yapılmamış olmasının da bu durumu değiştirmediği ve davacı haczinin açıklanan durum karşısında düşmüş olduğu gerekçesiyle' "davanın reddine" Karar verilmiş; hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan icra mahkemesi kararının İİK.nun 366 ncı maddesi uyarınca ONANMASINA, 8.12.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

*
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
araç devri Av.Zeynep Meslektaşların Soruları 16 11-05-2010 17:08
araç tespiti avfeyzafbal Meslektaşların Soruları 4 10-12-2006 16:41
Araç Satışı murat Hukuk Soruları Arşivi 1 27-02-2002 15:06
Araç Sigortası ezgi yagcı Hukuk Soruları Arşivi 1 27-02-2002 02:55
Araç Teslimi kerem Hukuk Soruları Arşivi 4 26-02-2002 16:28


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03908610 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.