Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Çatı ISI yalıtımı gideri ortak gider mi, çok masraflı lüks gider mi sayılır

Yanıt
Old 19-01-2008, 01:05   #1
R.Acar

 
Varsayılan Çatı ISI yalıtımı gideri ortak gider mi, çok masraflı lüks gider mi sayılır

Selamlar,
Apartmanda üst kat maliklerinden biri çatının ısı izolasyonunun yapılmasını ve giderlerin kat maliklerince paylaşılmasını istiyor.
Çatı ISI yalıtımı gideri ortak giderlerden mi sayılır. Çok masraflı ve lüks gider kategorsine mi girer.
Belediyelerin binalarda ısı yalıtımını zorunlu hale getirdiği (2000 yılında yürürlüğe giren bir yönetmelik mevcut ancak söz konusu bina 10 yıllık bir bina) düşünülürse ortak gider sayılması gerektiğini düşünüyorum. Ancak su yalıtımının ortak gider sayıldığına ilişkin bir çok karar mevcutsa da Isı yalıtım giderinin ortak gider olduğuna ilişkin yargıtay kararı bulamadım. Böyle bir yargıtay kararı bulan meslektaşım paylaşırsa çok sevinirim. Teşekkürler
Old 20-01-2008, 01:18   #2
köktaş

 
Varsayılan

Sayın meslektaşım KMK madde 19/2 yapılan değişiklikle kat maliklerinin beşte dördünün onayı gerekli, onay alamadığı takdirde mahkemede haklı olduğunu ispat ettirerek mağduriyetini giderebileği kanısındayım. Çok masraflı ve lüks kategorisine girceğini düşünüyorum. Ortak giderlerden sayılır.
"Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz. Ancak, ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun anayapıya veya bağımsız bir bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması gerektiğinin veya anayapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş olması halinde, bu onarım ve güçlendirmenin projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılması konusunda kat maliklerinin rızası aranmaz. Kat maliki kendi bağımsız bölümünde anayapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamaz. Tavan, taban veya duvar ile birbirine bağlantılı bulunan bağımsız bölümlerin bağlantılı yerlerinde, bu bölüm maliklerinin ortak rızası ile anayapıya zarar vermeyecek onarım, tesis ve değişiklik yapılabilir" (KMK 19/2)
Old 20-01-2008, 18:49   #3
Av.Fahri Sürücü

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan köktaş
Çok masraflı ve lüks kategorisine girceğini düşünüyorum. Ortak giderlerden sayılır.

soruya her iki cevap ta birden verilmiş, ortada bir çelişki yok mu,
ayrıca ortak giderse neticede diğer maliklerden masraf talep edilebilecek,
lüks kategorisine giriyorsa, diğer kat maliklerinden bu masraf talep edilemeyecek midir... Çözümü istenen konu sanırım bu nokta, yeniden değerlendirmek gerekir...
Old 20-01-2008, 21:10   #4
köktaş

 
Varsayılan

Soruya yazdığım cevapta kelime hatası olmuş. Sayın Fahri SÜRÜRCÜ durumu farketmiş.Demek istediğim çok masraflı ve lüks olacağını sanmıyorum. Ayrıca ortak giderlendendir. Lüks ve masraflı olması da birşey değiştirmez.
Old 20-01-2008, 23:15   #5
R.Acar

 
Varsayılan

Öncelikle ilgilenen meslektaşlarıma teşekkürler. Sayın Sürücü,dediğiniz gibi, bu gideri çok masraflı ve lüks kategorisinde değerlendirirsek, ortak gider olamıyor, masrafı da sadece bundan yararlananlarca ödeniyor. Çatı ortak yerlerdendir kaldı ki çatıdaki SU yalıtımının ortak gider sayılacağı ve kat maliklerinin tamamı tarafından ödeneceği hususunda yargıtay kararları mevcut... Buraya kadar bir sorun yok. Sorun çatı ISI yalıtımı lüks gider sayılabilir mi??? 2000 yılından itibaren Belediyelerce uygulanan ısı yalıtım yönetmeliğine göre de binalarda ısı yalıtımı zorunlu hale getirildi. Buna dayanılarak ortak gider olması gerektiği ve MASRAFIN tüm maliklerce ödeneceği konusunda bir görüş oluşabilir mi?
Old 02-02-2008, 23:37   #6
Av.Fahri Sürücü

 
Varsayılan

yönetmelik nedeniyle ısı yalıtımı madem zorunlu hale gelmiştir,
mahkemenin takdir yetkisi de kalmamıştır diye düşünüyorum
saygılarımla...
Old 04-02-2008, 15:05   #7
BurakALTIPARMAK

 
Varsayılan

Sayın meslektaşım , bence burada önemli bir bilgiyi bizden esirgemişsiniz , binanın ısınması merkezi sistem mi , ferdi ısınma mı? Değerlendirmeyi bu bilgi ışığında yapmak zaruridir. Zira mekezi ısınma ise ,mahkemden ısıl hesabını yaptırarak ısınmanın yetersiz olduğunu TESPİt ettrebilir ve Kat amliklerinden yapılmasını aksi halde yaparak bedelini yasal yollarrdan isteyeceğinizi talep debilirsiniz. ancak ferdi ısınma ise lüks masraflardan olacağını düşünmekteyim. Bence yönetmelik mahkemeyi tam bağlayıcı olmayacaktır diye düşünüyorum. (gerekli araştırma yapmadığımı itiraf ederek hata payı olacağını varsayın lütfen.Ama çıkış yolu olablir.) İyi çalışmalar.
Old 06-02-2008, 00:15   #8
R.Acar

 
Varsayılan

Sayın Altıparmak; Ne yazık ki bina merkezi ısıtmalı değil, kat kaloriferi... Fakat yine de fikriniz benzer olaylarda ışık tutacak çok güzel bir fikir. Çok teşekkürler.
Old 06-02-2008, 00:39   #9
R.Acar

 
Varsayılan

Sayın Sürücü, eksik bilgi vermiş olmamak için açıklamak isterim. sorumda yeterince açıklayamamış olabilirim; Belediyenin getirdiği yönetmelik 2000 yılında getirilmiş ve bu uygulama 2000 yılından itibaren yapılan binalar için ısı yalıtım zorunluluğu getiriyor. Oysa benim sorduğum bina 15 yıllık daha eski bir apartman
Old 06-02-2008, 10:56   #10
BurakALTIPARMAK

 
Varsayılan

Sayın Meslektaşım , işinize yarar mı bilemem ama konuyla alakalı yargıtayın kararları ekte (burada tabi merkezi sistemden kaynaklanan ısınma sorunu temel alınmış) ancak ikinci karar sizin için ilgi çekici olabilir. Çatı katların yalıtım sorunu malum , olaya bu açıdan bakınca Ortak gider olabilceği fikride akla yatkın geliyor. Tani görülen zararın göze görünmemesi ispat açısından sizi zorlayabilir.. İyi Çalışmalar

T.C.
YARGITAY
18. Hukuk Dairesi
Esas : 2005/5498
Karar : 2005/6843
Tarih : 27.06.2005
ÖZET : Ana taşınmazın kullanılmasından ve yönetilmesinden dolayı kat malikleri arasında veya bunlarla yönetici arasında çıkan anlaşmazlıklar kat malikleri kurulunca çözülür ve karara bağlanır.
(634 sayılı KMK. m. 32)
KARAR METNİ :
Davacı Gülsüm Ayşe Azer ile davalı H.Tayfun Güral vs. aralarındaki alacak davasına dair Ankara 7.Sulh Hukuk Mahkemesinden verilen 21.10.2004 tarihli ve 2003/361-2004/1349 s. hükmün onanması hakkında Dairece verilen 28.03.2005 tarihli ve 2005/663-2813 s. ilama karşı davacı vekili tarafından karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.
Bu isteğin süresi içerisinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki tüm kağıtlar okunarak gereği düşünüldü:
YARGITAY KARARI
Dava; Ana yapıda 15/1 no.lu bağımsız bölüm maliki olan davacının, merkezi sistemle çalışan kalorifer sisteminin yetersizliği sebebiyle ısınmayan dairesinin, müşterek kalorifer tesisatında fen ve sanat kurallarına uygun ek değişiklikler yapılarak, ısınır hale getirilmesinin ihtarı ve 410.000.000 TL. zararın giderimi istemine ilişkindir. Kat Mülkiyeti Kanununun 32. maddesinin üçüncü fıkrası hükmüne göre ana taşınmazın kullanılmasından ve yönetilmesinden dolayı kat malikleri arasında veya bunlarla yönetici arasında çıkan anlaşmazlıklar kat malikleri kurulunca çözülür ve karara bağlanır. Ana yapıda bağımsız bölüm maliki olan davacı, dairesinin yeterince ısınmadığını ve buna çözüm getirilmesi istemini davalı Apartman yöneticisi Leman Alemdaroğlu´na noterden gönderdiği 29.03.2002 gününde tebliğ edilen ihtarname (ekinde tesbit raporu ile) ile duyurmuş "Kat Malikleri Kurulunun olağan üstü toplantıya çağrılarak ya tesisata gerekli teknik değişikliklerin kat maliklerince yaptırılarak dairenin ısınmasının sağlanmasını veya her türlü gideri kendisine ilişkin olmak koşulu ile dairesinin müşterek tesisattan ayrılarak, ferdi sistemle ısıtılmasına muvafakat edilip yakıt giderlerinden muaf tutulması biçiminde bir çözüm getirilmesini" ihtar etmiştir. Dosyadaki bilgi ve belgelerden kat malikleri kurulunca davacının istemi doğrultusunda yönetici tarafından kat maliklerinin olağanüstü toplantıya çağrılmadığı ve dolayısıyla bu konu ile ilgili olarak kat malikleri kurulunca herhangi bir karar alınmadığı anlaşılmaktadır. Bu halde görülmekte olan davada; sorunun önce kat malikleri kuruluna götürülmesi ön koşulu gerçekleşmiştir. Mahkemece yerinde yapılan inceleme sonucu bilirkişi tarafından düzenlenen rapor ve ek raporda 4 bodrum, zemin ve 2 normal katlı 13 bağımsız bölümden oluşan ana yapının merkezi kalorifer sistemiyle ısındığı ve kalorifer tesisatının projesine uygun olarak inşaa edildiği, kazan dairesinin 3.bodrum, dava konusu meskenin ise 4.bodrum katta yer aldığı, kazan dairesinin altındaki bağımsız bölümlerde sıcak su dönüş kolektörü üzerinde bulunan devirdaim pompasının borulardaki suyu iyi emmemesi sebebiyle radyatörlerin çok sık hava yaptığı, davacıya ilişkin 1 no.lu meskende sifon çalışması sebebiyle ısıtmanın zor olduğu, yapılan test ve ölçümler sırasında bazı peteklere ısının hiç ulaşmadığı, söz konusu bağımsız bölümün sağlıklı ısınabilmesi için merkezi ısınma sistemden ayrılıp müstakil çalışacak doğal gazlı kombi (bireysel ısınma) sistemine dönüştürülmesinin en uygun ve en ucuz çözüm olacağı görüşüne yer verilmiş; bunun için çizilecek münferit projenin Belediye EGO. Genel Müdürlüğüne onaylattırılması, merkezi sisteme bağlı olan tesisatın tamamen iptal edilmesi, kombi sistemi için yeniden tesisat döşenmesi ve kombi cihazının yerine bağlanmasının zorunlu olduğu belirtilerek bu işlemler için yapılacak harcama tutarı hesaplanmıştır. Davacı anlatımları, bilirkişi raporu içeriği ve mahkemenin gerekçeli kararında da kabulünde olduğu üzere merkezi sistem kaloriferli anayapıya ilişkin kalorifer tesisatının Belediyesince onaylı tesisat uygulama projesine uygun yapıldığı, mevcut kalorifer sisteminde herhangi bir değişiklik yapılmadan davacının bağımsız bölümünün ısıtılmasının mümkün olmadığı anlaşılmaktadır. Belirlenen bütün bu olgular karşısında mahkemece, davacının bağımsız bölümünün ısınma sorununun yukarda değinilen bilirkişi kurulunun düzenlediği raporlarda ön görülen öneriler de dikkate alınarak Kat Mülkiyeti kurulunca çözümlenmesi için davalı kat maliklerine istek gibi uyarıda bulunulmasına hükmedilmesi gerekirken bu husustaki istemin reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.
Bu itibarla davacı tarafın yerinde görülen karar düzelme isteminin kabulü ile Dairemizin, 28.03.2005 tarihli 2005/663-2813 s. onama kararının kaldırılmasına, mahkeme kararının yukarda açıklanan sebeplerle BOZULMASINA, istem halinde temyiz onama harcı ile karar düzeltme harcının düzeltme isteyene iadesine, 27.06.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi..
Kaynak : Corpus Arşiv 18-29

T.C.
YARGITAY
18. Hukuk Dairesi
Esas : 1994/16361
Karar : 1994/15659
Tarih : 09.12.1994
ÖZET : Kat malikleri kurulu kararına hakimin müdahalesi ile vaki müdahalenin önlenmesi davasında kat maliklerinin kararı bir yönde vaki ise bu doğrultuda karar verilmelidir.
(634 sayılı KMK. m. 32, 33)
KARAR METNİ :
DAVA : Dava dilekçesinde hakimin müdahalesi ve Genel Kurul Kararı’nın davalı tarafından imzalanmış sayılmasına karar verilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Temyiz isteminin süresi içerisinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki tüm kağıtlar okunarak gereği düşünüldü:
KARAR : Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillere yasal gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, Diğer temyiz itirazları yerinde değildir.
Ancak, dava bazı bağımsız bölümlerde yeterli ısınma sağlanmayan ana gayrimenkulün ısıtma projesinde değişikliği öngören kat malikleri kurulu kararına karşı çıkan davalının bu suretle vaki müdahalesinin önlenerek karar gereğinin yerine getirilmesi için hakimin müdahalesine ilişkindir.
Mahkemece yapılan bilirkişi incelenmesinde iki çözüm önerilmiş olup, izolasyon çözümü mahkemece uzun vadede daha karlı ve daha az yakıt harcanmasına öngördüğü için milli ekonomi yönünden daha yararlı görülerek buna hükmedilmişse de 6.5.1994 günlü kat malikleri kurulu kararı kolon radyatör eklenmesini öngörmüş ve kat maliklerinin tercihi bir yönde çoğunluk kazanmış, dava dahi buna yönelik olarak açılmış bulunduğu dikkate alınarak daha az masrafı da gerektirdiğinden buna hükmedilmesi gerektiğinin düşünülmemesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ : Bu itibarla yukarda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı biçimde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu sebeplerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün (BOZULMASINA), 09.12.1994 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Kaynak : Corpus
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
apartman çatı tamiri - genel kurul kararı olmaması - Ortak Gider Av.Ebru Caner Meslektaşların Soruları 36 14-05-2015 10:22
İş yeri ortak gider paylaşımı Mehmet Ovayolu Meslektaşların Soruları 1 31-10-2007 16:26
Arsa Payının Düzeltilmesi-ortak Gider Av. Bülent Sabri Akpunar Meslektaşların Soruları 1 06-04-2006 14:08
Eski Malike Ait Ortak Gider Borcu yesilkalem Hukuk Soruları Arşivi 1 17-06-2004 16:45


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05138302 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.