Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

karayolu taşıma kanunu m.26/a,kabahatler kanunu m.17/6 ve usulsüz tebligat

Yanıt
Old 12-02-2008, 18:59   #1
ANKA1

 
Varsayılan karayolu taşıma kanunu m.26/a,kabahatler kanunu m.17/6 ve usulsüz tebligat

Merhabalar
nakliyat şirketi olan müvekkil şirkete Ulaştırma bölge müdürlüğü yurtiçinde yetki belgesiz taşıma yaptığından bahisle (karayolu taşıma kanunu m.26/a)ekim ayında idari para cezası tutanağı düzenler ve şirket çalışanı olan şoför tutanağı imzadan imtina eder.Bunun üzerine Ulaştırma bölge müdürlüğünce idari para cezası tutanağı üst yazı ile birlikte Kasım ayında posta yolu ile müvekkile tebliğ edilir.Ancak söz konusu tutanak ve üst yazının müvekkile tebliği usulsüzdür.Daha sonra şubatın ilk haftasında vergi dairesince bu idari para cezası ile ilgili ödeme emri tebliğ edilir.Aslında müvekkil şirketin k1 yetki belgesi mevcut ancak, idari para cezası tutanağında bahsi geçen araç trafik tescilde şirket adına kayıtlı olmasına karşın,yeni alındığından yetki belgesindeki araç listesinde bu plaka yok.öncelikle dava açılsa dahi her şeyden önce bu nedenle kaybedileceğini düşünüyorum, yanılıyormuyum? Vergi dairesinin gönderdiği ödeme emrine itiraz süresinin geçmiş olması bu anlamda nasıl bir önem arzeder?
ikinci bir husus müvekkilim yasal yollara başvurmasa ve kabahatler kanunu m17/6 uyarınca peşin ödeme yapmak sureti ile 4/3'ünü vergi dairesine ödese bu aşamada borcun tamamından kurtulurmu? teşekkürler, iyi çalışmalar
Old 13-02-2008, 11:06   #2
Av. Rahşan KÜPELİ

 
Varsayılan

Merhabalar,

'idari para cezası tutanağında bahsi geçen araç trafik tescilde şirket adına kayıtlı olmasına karşın,yeni alındığından yetki belgesindeki araç listesinde bu plaka yok.öncelikle dava açılsa dahi her şeyden önce bu nedenle kaybedileceğini düşünüyorum, yanılıyormuyum'

Yanılıyorsunuz!!

KTK 26/a yetki belgesi olmadan taşımacılık yana verilecek cezayı düzenlemiştir. Müvekkilinizin yetki belgesi var, ancak taşıt belgeye işlenmemiş dolayısıyla taşıt kartı yok. Taşıt kartı olmadığından ya da taşıtın belgeye işlenmemesinden dolayı 26/a gereğince ceza kesilemez. Bu durum kanunda herhangi bir cezai yaptırıma bağlanmamıştır. Zaten uygulamada Yönetmeliğe atıf yapıyorlar. Bilindiği gibi cezaların kanuniliği ilkesi gereği cezalar ancak kanunla getirilebilir.
Eğer usulsüz tebliğden eminseniz öncelikle idari para cezasının iptali için dava açın. ama ıttıla tarihiniz en geç ödeme emrini aldığınız tarih olacaktır. Bu nedenle süre konusuna dikkat etmenizi öneririm. Süre sorunu sizce bertaraf edilebiliyorsa iptal davasını açıp; ödeme emrine karşı da cezanın henüz kesinleşmediği, dava konusu olduğu şeklinde itiraz yapabilirsiniz diye düşünüyorum.
iyi çalışmalar
Old 10-09-2009, 16:48   #3
Av.Özlem Ay Bilgin

 
Varsayılan Karayolları Taşıma Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler

4925 SAYILI KARAYOLU TAŞIMA KANUNUNUN
5917 SAYILI KANUN İLE DEĞİŞEN HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN DUYURU


5917 sayılı “Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 10/07/2009 tarih ve 27284 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Kanunun 33, 34 üncü maddeleri ve 47 nci maddesinin 14 üncü fıkrası ile, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 26 ıncı maddesinin (a), (e) ve (g) bentleri ve 27 inci maddesi değiştirilmiş, aynı Kanunun 33 üncü maddesinin beşinci fıkrasının (2) numaralı bendine eklemeler yapılmış ve yine aynı Kanunun 30 uncu ve 31 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Buna göre;

→ 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 26 ıncı maddesinin (a), (e) ve (g) bentleri;

a) 5 inci maddesine göre yetki belgesi almadan taşıma işinde faaliyette bulunanlara ikibin Türk Lirası,

5 inci maddesinin beşinci fıkrasına aykırı davranan taşımacılara beşyüz Türk Lirası,

5 inci maddesinin altıncı fıkrasına göre taşıma hizmetini yapmaktan kaçınan taşımacılara dörtyüz Türk Lirası,

5 inci maddesinin yedinci fıkrasına aykırı davranan bir taşımacının diğer bir taşımacının taşıma faaliyetini engellemesi halinde ikibin Türk Lirası,

e) 10 uncu maddesine aykırı davranan acente ve taşıma işleri komisyoncularına ikibin Türk Lirası,

g) 13 üncü maddesine aykırı olarak yabancı plâkalı taşıtların Türkiye sınırları dâhilindeki iki nokta arasında taşıma yapması halinde, taşıt sahibine veya şoförüne ikibin Türk Lirası,

şeklinde,


→ 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun “Ceza uygulaması” başlıklı 27 nci maddesi;

“Bu Kanunda yazılı idari para cezalarını uygulamaya Ulaştırma Bakanının yetkilendirdiği Bakanlık personeli, trafik polisi ve zabıtası, trafik polisinin görev alanı dışında kalan yerlerde rütbeli jandarma personeli, sınır kapılarında görev yapan gümrük muhafaza ve gümrük muayene memurları ile bunların amirleri, terminallerde görevli belediye zabıtası yetkilidir.

Bu kanun kapsamında faaliyet gösterenlere hangi hallerde uyarma, geçici durdurma ve iptal şeklinde idari müeyyideler uygulanacağına ilişkin hususlar yönetmelikler düzenlenir.

Bu kanuna göre verilen idari para cezaları, yönetmelikle düzenlenen uyarma, geçici durdurma ve iptal şeklindeki idari müeyyidelerin uygulanmasına engel teşkil etmez.”

şeklinde,

→ 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun “Ücretler” başlıklı 33 üncü maddesinin beşinci fıkrasının (2) numaralı bendi;

Bakanlık, Döner Sermaye İşletmesinin mali imkânları ölçüsünde olmak üzere; ticari yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan otobüs, minibüs, kamyonet, traktör, kamyon, tanker ve çekicilerden yaşları ilgili mevzuatın getirdiği yaş sınırının üzerinde olanları devir alabilir, devir alınan taşıtların sahiplerine ve karayolu yatırım projelerine, ödeme yaptırmaya yetkilidir.

şeklinde değiştirilmiştir.
Old 19-10-2010, 16:49   #4
Av.Ayşe Öcalan

 
Varsayılan

Çok acil şekilde harç kamyonunun da yukarıda sözü edilen K1 belgesi alması gerekip gerekmediğine ilişkin bilgiye ihtiyacım var. Müvekkil şirkete ait harç kamyonu ile ilgili olarak (transmikser) şirkete 4925 sayılı Kanunu'nun 26/1 a maddesi uyarınca idari para cezası veriliyor. Ancak şirkete ait transmikser ticari amaçlı taşımacılık yapmıyor. sadece yine müvekkil şirkete ait şantiye için edinilmiş bir araç.Taşımacılık yapmadığı için herhangi bir belge alma yükümlülüğü olup olmadığı konusunda yardım bekliyorum. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Old 26-12-2010, 14:29   #5
Av.H.Ahmet KANAL

 
Varsayılan

Merhaba;
Olayım tebligat sıkıntısı olmaksızın ANKA1'in olayı ile birebirdir.
İdare savunma olarak:
Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin

MADDE 8 - (1) Karayolu taşımacılık faaliyetlerinin ikili ve çok taraflı uluslararası anlaşma ve sözleşmelere, Kanuna, bu Yönetmeliğe ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi esastır. Buna göre:

a) Yapılacak faaliyetin kapsamına uygun bir yetki belgesi alınmadan, muhtevası bu Yönetmelikte belirtilen herhangi bir faaliyette bulunulamaz.

b) Yetki belgesi sahipleri, almış oldukları yetki belgesinin kapsamı dışında faaliyette bulunamazlar.

c) Taşıt belgesine kaydedilmeyen taşıtlar, bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde kullanılamaz.

ç) Bir yetki belgesi sahibinin taşıt belgesine sözleşmeli olarak kayıtlı taşıtların sahipleri kendi nam ve hesabına taşıma yapamaz ve gönderenlere/yolculara taşıma faturası veya taşıma faturası yerine geçen belge düzenleyemezler.

d) Yolcu taşımacılığında komisyonculuk yapılamaz.

e) F, G ve H türü yetki belgesi sahipleri kendi nam ve hesaplarına taşıma yapamaz, yaptıramaz ve yolcu bileti veya taşıma faturası düzenleyemezler.

f) H ve R türü yetki belgesi sahipleri; C1 ve K2 yetki belgesi sahipleriyle anlaşma veya sözleşme yapamazlar.

g) 2/3/1950 tarihli ve 5584 sayılı Posta Kanunu ile tanımlanan ve Posta Telgraf Teşkilatı İşletmesi Genel Müdürlüğü (PTT)’nün tekelinde bulunan gönderiler, sadece PTT tarafından toplanır ve dağıtılır. Bu gönderiler, yetki belgesi sahipleri tarafından kendi nam ve hesaplarına toplanamaz ve dağıtılamaz.

ğ) 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile 5/10/2007 tarihli ve 26664 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seyahat Acentaları Yönetmeliği hükümlerine göre kurulmuş seyahat acentalığı belgesine sahip olanların, yaptıkları organizasyonlarda verecekleri hizmetlerin kapsamına karayolu taşımacılığını da dahil etmeleri halinde; gerçekleşecek taşıma yurtiçi ise B2 veya D2, uluslararası ise sadece B2 yetki belgesi alarak taşıma yapmaları veya bu taşımaları söz konusu yetki belgesi sahiplerine yaptırmaları şarttır.

(2) Birinci fıkranın (a), (b), (c), (ç) ve (ğ) bentlerine aykırı hareket edenlere her bent için Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin birinci cümlesinde belirtilen; (d) ve (e) bentlerine aykırı hareket edenlere her bent için Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen idari para cezaları uygulanır.


Karayolu Taşıma Kanunu'nun

Madde 26 - (DEĞİŞİK MADDE RGT: 08.02.2008 RG NO: 26781 KANUN NO: 5728/518) (KOD 1)
Bu Kanunun;

(DEĞİŞİK BENT RGT: 10.07.2009 RG NO: 27284 KANUN NO: 5917/33) (KOD 2)
a) 5 inci maddesine göre yetki belgesi almadan taşıma işinde faaliyette bulunanlara ikibin Türk Lirası,


maddeleri uyarınca verilen idari para cezasının yerinde olduğunu belirtmiştir.

Av. Rahşan Aydın'ın cezaların kanuniliği ilkesinden yola çıkarak yaptığı yoruma katılmakla birlikte, elinde benzer mahkeme kararı olan meslektaşlarımın bunları paylaşmalarını rica edeceğim.

İçtihat programlarından bir sonuç alamadım.

İyi çalışmalar dilerim.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Kabahatler Kanunu Sınavı Av.Armağan Konyalı Meslektaşların Soruları 21 15-11-2009 19:09
Kabahatler Kanunu Çözümsüz Bir Sınav Mı? Almıla Meslektaşların Soruları 1 24-02-2007 20:24
Kabahatler Kanunu Av.Can Meslektaşların Soruları 4 12-02-2007 00:10
Kabahatler Kanunu Uygulaması oceans17 Hukuk Soruları Arşivi 1 23-12-2006 12:41
Kabahatler Kanunu Madde 43 Av. Galip DAĞTEKİN Hukuk Soruları Arşivi 2 17-10-2006 17:41


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04876590 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.