Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Haberleri Hukuk Haberleri, duyuruları, güncel hukuki gelişmeler. [Haber Ekleyin]

2007 CMK Tarifesi

Yanıt
Old 02-03-2007, 08:47   #1
özspartaküs

 
Varsayılan 2007 CMK Tarifesi

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN
MÜDAFİ VE VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE
İLİŞKİN 2007 YILI TARİFESİ
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi veya vekillere ödenecek meblâğları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi veya vekillerin yapacakları hukukî yardımlar için uygulanır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tarife, 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi gereğince hazırlanmıştır.
Tarife
MADDE 4 – (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan hukukî yardımlara yönelik işlemlerde;
a) Soruşturma evresinde takip edilen işler için 130 YTL,
b) Sulh ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 200 YTL,
c) Asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 220 YTL,
ç) Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 400 YTL,
d) Çocuk mahkemeleri:
1) Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 220 YTL,
2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 400 YTL,
e) Kanun yolları mahkemeleri:
1) Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 400 YTL,
2) Yargıtayda görülen duruşmalı davalar için 450 YTL,
ödenir.
Yürürlük
MADDE 5 – Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Old 02-03-2007, 08:50   #2
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan zorunlu müdafi yönetmeliği yayınlandı

( 2 Mart 2007 Tarihli ve 26450 Sayılı Resmî Gazete )

YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından:

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE MÜDAFİ VE VEKİLLERİN

GÖREVLENDİRİLMELERİ İLE YAPILACAK ÖDEMELERİN USUL VE

ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine müdafi veya vekillerin görevlendirilmeleri ile bu kişilere yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince müdafi veya vekil görevlendirilmesi ile bu kişilere yapılacak ödemeleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 150, 234 ve 239 uncu maddeleri ile 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Baro: Hukukî yardımın yapılacağı yerin bağlı bulunduğu baroyu,

b) Kovuşturma: İddianamenin kabulüyle başlayıp hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi,

c) Soruşturma: Yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden; kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilen hâllerde bu kararın kesinleşmesine, kamu davası açılan hâllerde ise iddianamenin kabulüne kadar geçen evreyi,

ç) Tarife: Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi gereğince Türkiye Barolar Birliğinin görüşü alınarak her yıl Adalet ve Maliye Bakanlıklarınca hazırlanan ve müdafi veya vekillere ödenecek meblâğları gösteren tarifeyi,

d) Ücret: Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince baro tarafından görevlendirilen müdafi veya vekile Tarife gereğince ödenecek meblâğ ile 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca mutat olan taşıta göre gerçek masraf üzerinden yapılan zorunlu yol giderlerini, acele ve zorunlu hâllerde ise bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan mercilerin uygun görmesi üzerine mutat taşıt dışındaki araçlarla yapılan zorunlu yol giderlerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Müdafi veya Vekillere İlişkin Hükümler

Müdafi veya vekillerin görevlendirilmesi

MADDE 5 – (1) Şüpheli veya sanıktan kendisine bir müdafi seçmesi istenir. Müdafi seçebilecek durumda olmadığını beyan ederse, görevlendirilecek müdafie yapılacak ödemelerin yargılama giderlerinden sayılacağı ve mahkûmiyeti hâlinde kendisinden tahsil edileceği hususu hatırlatılarak talep ettiği takdirde barodan bir müdafi görevlendirmesi istenir.

(2) Şüpheli veya sanık; çocuk, kendisini savunamayacak derecede malûl veya sağır ve dilsiz ise ya da hakkında alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı soruşturma ya da kovuşturma yapılıyorsa istemi aranmaksızın barodan bir müdafi görevlendirmesi istenir. Ancak bunun için şüpheli veya sanığın müdafiinin olmaması şarttır.

(3) İkinci fıkrada sayılan hâllerde kovuşturma aşamasında sanığa iddianamenin tebliği için çıkarılan çağrı kâğıdına ayrıca "tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde müdafii bulunup bulunmadığını bildirmesi, bildirimde bulunmadığı takdirde barodan bir müdafi görevlendirmesinin isteneceği, görevlendirilen müdafie ödenecek ücretin yargılama giderlerinden sayılacağı ve mahkûmiyeti hâlinde kendisinden tahsil edileceği" hususunu hatırlatan meşruhat verilir. Sanığın tutuklu olması hâlinde Ceza Muhakemesi Kanununun 176 ncı maddesinin üçüncü fıkrası gereğince yapılan işlemler sırasında yukarıda belirtilen meşruhat hatırlatılır. Sanık tarafından bildirimde bulunulmadığı, tebligat yapılamadığı veya tutuklu sanığın müdafii olmadığını bildirmesi hâlinde duruşma günü beklenmeksizin barodan bir müdafi görevlendirmesi istenir.

(4) Vekili bulunmayan mağdur, şikâyetçi veya katılanın talep etmesi hâlinde, barodan bir vekil görevlendirmesi istenir.

(5) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince mağdur veya suçtan zarar gören için zorunlu olarak vekil görevlendirilmesi gereken hâllerde istemi aranmaksızın barodan bir vekil görevlendirmesi istenir. Ancak bunun için mağdur veya suçtan zarar görenin vekilinin olmaması şarttır.

(6) Müdafi veya vekil görevlendirilmesi; soruşturma evresinde ifadeyi alan merci veya sorguyu yapan hâkim, kovuşturma evresinde ise mahkeme tarafından barodan talep edilir.

Görevlendirme esasları

MADDE 6 – (1) Soruşturma evresinde görev yapan müdafi veya vekil, engel bulunmadığı takdirde kovuşturma evresinde de öncelikle görevlendirilir.

(2) Soruşturma veya kovuşturma makamlarınca aralarında menfaat çatışması bulunduğu bildirilmediği takdirde birden fazla şüpheli, sanık, mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gören veya katılan için aynı müdafi veya vekil görevlendirilebilir.

(3) Baro tarafından müdafi veya vekil olarak atanan avukat, haklı mazereti hâlinde görevlendirilmesine ilişkin yazıya dayanarak başka bir avukata yetki verebilir.

(4) Müdafi veya vekilin mesleği bırakması ya da kanunî engellerle davadan çekilmesi hâlinde, baro tarafından yeni bir müdafi veya vekil görevlendirilir.

(5) Dosyada görevli müdafi veya vekilin, istinaf veya temyiz kanun yolu muhakemesinde yapılacak duruşmaya katılmayacağını bildirmesi durumunda, zorunlu müdafi veya vekil gerektiren hâllerde görevlendirme, kanun yolu incelemesini yapacak mahkeme tarafından o yer barosundan istenir.

(6) Müdafi veya vekil, soruşturma evresinde ya da duruşmada hazır bulunmaz veya vakitsiz olarak duruşmadan çekilir veya görevini yerine getirmekten kaçınırsa, Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme derhal başka bir müdafi veya vekil görevlendirilmesi için gerekli işlemi yapar.

Görevin sona ermesi

MADDE 7 – (1) Müdafi veya vekilin görevi;

a) Soruşturma evresinde; kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kesinleşmesi, yetkisizlik veya görevsizlik kararı, kamu davası açılması hâlinde ise iddianamenin kabulü kararı verilmesi,

b) Kovuşturma evresinde; yargılamanın yapıldığı il veya ilçe dışında yargılamayı gerektirir görevsizlik veya yetkisizlik kararı, esasa ilişkin hükmün kesinleşmesi ya da davanın nakline karar verilmesi,

c) Müdafi, vekil veya kendisine müdafi ya da vekil görevlendirilen kişinin ölmesi,

ç) Kişinin kendisine bir müdafi veya vekil seçmesi,

hâllerinde sona erer.

(2) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi veya vekil azledilemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ödeme Usul ve Esasları

Ücret

MADDE 8 – (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince baro tarafından görevlendirilen müdafi veya vekile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinden ayrık olarak hazırlanacak "Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife" gereğince ödenecek meblâğ Adalet Bakanlığı bütçesinde bu amaçla ayrılan ödenekten karşılanır.

(2) Müdafi veya vekilin görevi gereği yaptığı zorunlu yol giderleri ayrıca ödenir.

(3) Müdafi veya vekile Tarife gereğince ödenen meblâğ ile zorunlu yol giderleri yargılama giderlerinden sayılır.

Tarife

MADDE 9 – (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince baro tarafından görevlendirilen müdafi veya vekile ödenecek meblâğ, Türkiye Barolar Birliğinin görüşü de alınmak suretiyle Adalet ve Maliye Bakanlıkları tarafından her yıl Aralık ayında hazırlanan ve 1 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere düzenlenen Tarifede gösterilir. Tarife ayrıca Resmî Gazete’de yayımlanır.

Ödemeye ilişkin esaslar

MADDE 10 – (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi veya vekile soruşturma ve kovuşturma evreleri için ayrı ayrı olmak üzere Tarifede belirlenen ücret ödenir.

(2) Soruşturma evresinde kolluk görevlileri, Cumhuriyet savcısı ve mahkeme huzurunda yapılan ifade alma veya sorgu için farklı avukatların görevlendirilmesi hâlinde tek bir ücret ödenir ve bu ücret görevli avukatlara katkıları oranında paylaştırılır.

(3) Aynı soruşturma veya kovuşturma evresinde bir kişi için aynı avukata birden fazla ücret ödenmez.

(4) Aralarında menfaat çatışması bulunmayan birden fazla şüpheli, sanık, mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gören veya katılan için görevlendirilen aynı müdafi ya da vekile bu kişilerin her biri için ayrı, ancak en fazla on kişi ücreti ödenir.

(5) Yetki belgesi ile görevlendirilen avukata ayrıca ücret ödenmez.

(6) Müdafi veya vekil olarak görevlendirilen avukatın mesleği bırakması ya da kanunî engellerle davadan çekilmesi hâlinde baro tarafından yeniden görevlendirilen müdafi veya vekile de Tarifede yazılı ücret ödenir.

(7) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen görevsizlik ile yetkisizlik veya davanın nakli sebebiyle müdafilik ya da vekillik görevinin sona ermesi hâllerinde Tarifede yazılı ücret ödenir.

(8) Kovuşturma evresinde görevsizlik kararı verilerek dosyanın yargılamanın yapıldığı il veya ilçe içindeki üst dereceli mahkemeye gönderilmesi hâlinde Tarifede yazılı ücretler arasındaki fark ilâveten ödenir.

(9) Kişinin kendisine bir müdafi veya vekil seçmesi nedeniyle görevi sona eren müdafi ya da vekile Tarifede yazılı ücret ödenir.

(10) Cumhuriyet savcılığı veya mahkemenin talebi üzerine istinabe işlemi sırasında görevlendirilen müdafi veya vekile Tarifede yazılı ücretin yarısı ödenir.

(11) Müdafi veya vekillik ücretinin belirlenmesinde sarf kararının düzenlendiği tarihte yürürlükte bulunan Tarife esas alınır.

Ücretin ödenme usulü

MADDE 11 – (1) Müdafi veya vekil; soruşturma evresinde ifade alma ve sorguya, kovuşturma evresinde ise bir oturuma katılmakla Tarifede belirlenen meblâğı almaya hak kazanır. Bu meblâğ, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı veya kovuşturmayı yapan mahkeme hâkimi tarafından düzenlenecek sarf kararı ve serbest meslek makbuzuna istinaden ödeme emri belgesiyle ödenir.

(2) Zorunlu yol giderleri ise buna ilişkin belge veya gider pusulasının ibrazı üzerine birinci fıkrada sayılan mercilerce düzenlenen sarf kararına istinaden ödeme emri belgesiyle ödenir.

(3) Ödeme emri belgeleri, soruşturma veya kovuşturmanın yapıldığı yer Cumhuriyet başsavcılığınca düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Yürürlük tarihinden öncesine ilişkin uygulama

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 19/12/2006 tarihi ile bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih arasında Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilmiş müdafi veya vekillere ilişkin hususlarda da bu Yönetmelik hükümleri ile 2007 yılı Tarifesi uygulanır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen döneme ilişkin olarak serbest meslek makbuzu ile yol giderlerini gösteren belge veya gider pusulasının ibrazı üzerine sarf kararları ve ödeme emri belgeleri, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde düzenlenir.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
Old 02-03-2007, 09:07   #3
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Bu meblâğ, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı veya kovuşturmayı yapan mahkeme hâkimi tarafından düzenlenecek sarf kararı ve serbest meslek makbuzuna istinaden ödeme emri belgesiyle ödenir.

Ödeme emri belgeleri, soruşturma veya kovuşturmanın yapıldığı yer Cumhuriyet başsavcılığınca düzenlenir.
Ben konuyu bilmediğim için anlayamadım:
Sarf kararını almak ve ödeme emrini almak külfetine kim katlanacak? Görevlendirilen avukat mı? Baro mu?
Avukatlar bu ödeme emriyle ödenecek parayı nereden alacak? Mahkeme veznesinden mi? Barodan mı?

Eğer işlemleri baro çalışanları yapmayacaksa,
barolar tahsil ettikleri ücretleri avukatların banka hesaplarına yatırmayacaksa,
avukatlar kapı kapı dolaşmak zorunda kalacaksa bu ödeme biçiminin avukatlığın vakar ve onuruna yakışmayacağı kanısındayım.

Saygılarımla
Old 02-03-2007, 11:29   #4
göçebe

 
Varsayılan

2007 ücret tarifesi 19-12-2006 tarihinden sonraki cmk alacakları için uygulanacak ise 04.12.2005 tarihinde yayınlanan tarifenin bitiminden sonra kasım ayın da yayınlanan ve 19.12.2006 tarihinde kadar olan sürede geçerli olan kısım için aradaki tarife uygulanacak demek mi oluyor bu durum
Old 02-03-2007, 11:56   #5
hidayet

 
Varsayılan

Sy.Göçebe yönetmeliğin ilgili maddesi sadece 19.12.2006 tarihinden sonrası için 2007 tarifesinin uygulanacağını düzenliyor.Öncesi için sizin bahsettiğiniz gibi olacağı fikrindeyim.
Sy.Armağan Bey'in de belirttiği husus baştan beri bu yönetmeliğe taslak halindeyken getirilen eleştiriler arasındaydı.Yönetmelik bazı hususları net bir şekilde düzenlemediği gibi sadece savunma makamının ücretini savcının yada hakimlerin sarf kararını düzenlemesinden sonra yapacağı hususunu net bir şekilde düzenlemiş bulunmakta.
TBB,henüz resmi web sitesinde konuya yer vermedi.Merakla bekliyoruz!..
Old 02-03-2007, 12:00   #6
Av.Yoldaş KILIÇ

 
Varsayılan

Sayın meslektaşlarım ,sözkonusu yönetmelik ne yazık ki hakim ve savcıları avukatların ita amiri konumuna getirmiş bulunmaktadır.Görevimizi ifa ettikten sonra sarf kararının düzenlenmesini bekleyecez sonra sarf kararını savcılığa götürüp orada ödeme emrinin düzenlenmesini bekliyecez.Hazırlanan ödeme emirini alıp mahkeme veznesine veya mal müdürlüğüne gidip paramızı alacağız.

Evet kısaca anlattığım bu bürokratik işlemleri yapmak zorunda bırakılacağız.
Benim için en zor yön ise hakim veya savcıdan sarf kararı almak.Avukat olarak mesleğimin vakarını koruyarak nasıl sarf kararını imzalatacam diye kara kara düşünüyorum.En basit bir havale işlemi için bazen ne kadar uğraştığımızı bilirsiniz.

Tek iyi yön ise ücretimizin karşılığı olan bütçenin adalet bakanlığından karşılanması.Dolayısıyla ödeme hususunda artık bir gecikme olmayacak.Sözkonusu bürokratik işlemleri yerine getirerek hemen paramızı alacağız.İnşallah bu noktada yanılmam.Ayrıca istanbul barosununa bağlı bir avukat olarak artık belge hazırlamak durumunda kalmayacağız.Barolar ödeme noktasında tamamen işlevsiz konuma getirlmiş durumda.Sadece görevlendirme yapılacak.
saygılarımla
Old 02-03-2007, 12:49   #7
bercan

 
Rahatsiz

peki soruşturma evresinde karakolda ifadeye girmiş avukatla savcılıkta ifadeye girmiş avukat farklı ise savcıdan makbuz ya da her ne karın ağrısıysa işte o belgeyi alırken savcı bize diğer avukat arkadaşınızı da alın gelin bu parayı aranızda paylaştırıcam yoksa size para falan yok mu diyecek....ya daha nelerben yanlış mı anlıyorum.sen aklımı koru Allah'ım......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!
Old 02-03-2007, 14:24   #8
Av.G.K.

 
Varsayılan

Bu yönetmelik ile birlikte cmk avukatlarının bağımsız olarak savunma görevi yapması imkansız kılınmıştır.Cmk avukatları artık şüpheliye hukuki yardımda bulunan kimseler olmakdan çıkarılıp ''soruştrma belgelerine imza atan kişi''konumuna getirilmiştir bu durum hiç bir şekilde avukatlık mesleğinin ruhu ile bağdaşmamaktadır.
Bu yönetmelik yürürlükde olduğu sürece cmk görevlendirmelerinde müdafilik yapmak sadece ve sadece bizlerin müdafi olarak atandığımız şüphelilere zarar verme sonucunu oluşturur.

Saygılarımla.

Av.Gökhan Karakaş.
Old 02-03-2007, 14:44   #9
haklaw

 
Varsayılan

Buna kaş yapayım derken göz çıkarmak denir herhalde.Yahu hakim-savcı neden sarf kararını yazacakmış.Başka yolu yok mu bu işin.Hakim-savcılar kendi sarf kararlarını kendileri yazıyor.Mantıklı olanda bu.Avukatlar yazamaz ama!
Her dosyada, her ifadede sarf kararı mı yazdırtacağız.O zaman iş gücü buna bağlayacağız yani.
Biz bu sarf kararlarını barolarımıza topluca yaptırıp alsak olmuyor mu?O zaman işin içine hile mi giriyor.Anlamadım.
Bir de mal müdürlükleri ödenecek ücretin vergisini ödeme sırasında kesecek mi?Yoksa makbuz kesmemiz mi gerek?
Old 02-03-2007, 15:54   #10
Av.Mehmet Yılmaz

 
Varsayılan

Benim anlamadığım, bu kanun çıkarken. TBB napıyordu ya da avukat milletvekilleri. Binlerce, hukuk bilgisi olan, kanunu, hakkı, hukuku bilen insanı ilgilendiren ve mevcut sıkıntılara yeni sıkıntılar getiren bir kanun çıkıyor. Biz napıyoruz? Hiçbirşey...
Fındık üreticisi kadar olamadık (yanlış anlaşılmasın, küçümseme veya başka bir anlamda söylemiyorum.), kendi hakkımızı savunmada.
eee eskiden baro kesintisi oluyordu. şimdi nolcakmış acaba.Bir sürü, uygulaması mümkün olmayan yenilik getiriyo bu yasa bence.
Old 02-03-2007, 15:57   #11
Av.G.K.

 
Varsayılan

Arkadaşlar bilmem farkındamısınız ama bu yönetmelik ile hakim ve savcılar avukatların ita amiri oluyor,bu durum asla ve asla kabul edilemez ödemeler na kadar çok artarsa artsın ne kadar çabul ödenirse ödensin avukatların bağımsızlığını ortadan kaldıran bu yönetmeliğe karşı çıkmak mesleğimizin bzilere yüklediği bir görev diye düşünüyorum.
Old 02-03-2007, 15:58   #12
Av.Barış

 
Varsayılan

eylem için 5 nisan gününü bekleyen sayın baro başkanlarımız artık ellerine kına yakarlar.nede olsa gene kaybeden bu işten ekmek kazanan genç avukatlara oldu.
Old 02-03-2007, 16:08   #13
haklaw

 
Varsayılan

Benim henüz baroya vermediğim ifade ve sorgu tutanaklarım var.Şimdi bu ifdesine girdiğim şahsın, savcılıkta sorgusuna başka avukat girmiştir.Ben avukatın kim olduğuğnu nasıl tespit edip bulacağım.Birlikte savcının karşına çıkıp katkımız oranında sarf kararımızı yazar mısınız mı diyeceğim?Aynı durumda bir çok arkadaşın olduğunu tahmin ediyorum.
Ayrıca eski alacaklar ne olacak?
Yine bir karmaşa.
Old 02-03-2007, 16:13   #14
Av.Abdülkadir ÖZ

 
Varsayılan

Talep ettiğimiz düzeltmeler yapılmaz ise tasarı ya da yönetmeliğin yürürlük tarihinde CMK kapsamında müdafi/vekil görevlendirmesini durduracağız.(Baro Başkanları Toplantısı sonuç bildirisinden alıntı)
Yönetmelik 2 Mart 2007 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdi. Birliğimizin tepkisini çok merak ediyorum.Müdafii görevlendirilmesi bildirildiği gibi duracak mı?
Old 02-03-2007, 16:15   #15
Av.Mehmet Yılmaz

 
Varsayılan

reklamda diyor ya: tenyalar bağırsakta yaşar; bağırmasakta...
Old 02-03-2007, 19:04   #17
Av.G.K.

 
Mesaj Cmk Masali

Bir varmi$ bir yokmu$.. evvel zaman icinde kalbur zaman icinde develer tellal iken pireler berber iken adı bilinmeyen bir ülke varmış...

Bu ülkede savunmanın bağımsızlığı olmadığı gibi,avukatların aldığı ücretler de ''hakhim-savchıların'' lütuf edip verecekleri''sarf kararı-ödeme emrine''bağlıymış....
Git zaman gel zaman avukatlarla savchılar arasında şöyle dialoglar yaşanmaya başlamış:

Avukat:Savchı bey,sarf kararı alacaktım...

Savchı:Kalmadı yarın belki gelir(içinden yapmış olduğu süper!şakaya gülerken düşünür''yahu bu avukatlar neydi ne oldu...biz ödeme emrini vermessek bunlar kiralarını bile ödeyemez yahu'' der ve kabardıkça kabarır.....)

Daha resmi bir savchı ile yaşanan dialog ise şöyle gelişir bu adı bilinmeyen ülkede....

(Avukat savchının odasına girer ve içerde müştekinin ifadesini alan savchıya sorar)
Avukat:Savchı bey,sabah geldim ''öğleden sonra gel'' dediniz öğleden sonra geldim ''mesai bitiminde gel'' dediniz...mesai saatinin bitmesine 5 dakika var bizim sarf kararını bir verseniz?

Savchı:aaa avukat bey ayıp ama bak ben boş durmuyorum müştekinin ifadesini alıyorum ayıp ama bir kaç saat ayakta beklediniz de bir yeriniz mi eksildi.. çıkın yarın gelin...

Avukat boynu bükük odadan ayrılır ve savchı o an ifadesini aldığı müştekiye dönerek''bu avukatlarda çok paragöz yahu''der odadaki müşteki ise''evet,evet haklısınız çok paragöz bunlar yahu bunları kazana atıp yakmalı,''der

Başsavchılıklar bakar ki bu iş böyle gitmeyecek ikide bir avukatlar odalarına giriyor karar alırlar''Sarf kararı-ödeme emri cuma günleri öğleden sonra alınabilecek''

...her adliyede oluşmaya başlar onlarca metre kuyruklar adliyelerde ''sarf kararı-ödeme emri''verecek olan savchının odası önünde...Başsavchılık bakar ki avukatların oluşturduğu kuyruklar yüzünden koridorda geçecek yer yok yeni bir ferman verilir''sarf kararı-ödeme emri bekleyen avukatlar adliyelere girmeyecek dışarıda adliye kapısının önünde geliş sıralarına göre sıra oluşturacaklar''

Ferman yerine getirilir avukatlar adliye önünde yağmur ve soğuk altında sırada beklerler ''alacağım üç kuruş ile belki bu ay büro kiramı ödeyip başım dik büroma gidebilirim''diye...Sırada bekleyen avukatlar saatlerce bekledikleri sıralarını kaybetmemeleri için zaruri ihtiyaçlarını bile karşılayamazlar bu arada tabi ki....bu arada yoldan eskiden bharolar bhirliği yönetiminde bulunmuş olan bir kişi çocuğu ile adliyenin bulunduğu sokakdan geçerken küçük çocuk sorar
''baba bekleyen amcalar-teyzeler kim?''babası cevaplar:''onlar avukat oğlum''çocuk tekrar sorar''peki niye sıraya girip bekliyorlar'' Babası cevaplar:''beklesinler tabi..ben demiştim zamanında onlara ayakta durarak para kazanmaya çalışıyorsunuz diye ama hala akıllanmamışlar baksana''......

Tabi ki bu durum da uzun süre devam etmez gereksiz bir iş yoğunluğunun oluştuğu bahane pardon iddia edilerek yeni bir ferman verilir''Cmk Görevlendirmeleri büyük!!hukuk bürolarına ihale usulü ile verilecek''
Yeni ferman ile gerçekleşir esas olan amaçları ve ihalleri alır hükümete yakın bazı bürolar......

ve cmk masalı da böyle biter...he bu arada bharolar bhirliğine ne oldu diye merak ettiyseniz söyliyim:
Ltd

Saygılarımla.

Av.Gökhan Karakaş.
Old 03-03-2007, 14:31   #18
aqua

 
Varsayılan

(CMK Talep ettiğimiz düzeltmeler yapılmaz ise tasarı ya da yönetmeliğin yürürlük tarihinde CMK kapsamında müdafi/vekil görevlendirmesini durduracağız.)(Baro Başkanları Toplantısı sonuç bildirisinden alıntı)
Yönetmelik 2 Mart 2007 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdi.
CMUK Avukatları Elele,CMUK Avukatlarını hakim savcı kapısında sarf kararları ödeme emirleri bekletmeyi içine sindiren TBB ve atamaları sürdüren Baro Yönetimleri ya atamaları durdurun yada İstifa Edin.CMUK'cular Avukatlık Mesleğinin Onuru,Bağımsız Savunma İçin Görev Kabul Etmeyelim.Sevgiyle
Old 07-03-2007, 11:53   #19
ayselari

 
Varsayılan

Gökhan Bey'in maslına bayıldım.Uzun zamandır dinlediğim en kara mizah masaldı.Size sonuna kadar katılıyorum. Hakkımı koruyan bir baro istiyorum..Kendisine de yazdığım gibi uyumayı seven büyüklre masallar.. Kaleminize sağlık
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Yeni Cmk Ücret Tarifesi <<<<<<(2010)>>>>>>> Av.S.S Hukuk Haberleri 15 04-01-2010 15:53
2007 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 13 Aralık 2006 Tarihinden Yürürlüğe Girdi Av. Bülent Sabri Akpunar Hukuk Haberleri 9 06-02-2007 21:59
Asgari Ücret Tarifesi şükran Meslektaşların Soruları 4 28-06-2005 17:11
Tavsiye Niteliğinde En Az Ücret Tarifesi Av. Hasan SAKARYA Meslektaşların Soruları 2 25-01-2005 15:37
2004 yılı Hırsızlık Ceza Tarifesi Av.Armağan Konyalı Hukuk Haberleri 0 25-01-2004 17:35


THS Sunucusu bu sayfayı 0,07474208 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.