Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Haberleri Hukuk Haberleri, duyuruları, güncel hukuki gelişmeler. [Haber Ekleyin]

2007 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 13 Aralık 2006 Tarihinden Yürürlüğe Girdi

Yanıt
Old 13-12-2006, 14:09   #1
Av. Bülent Sabri Akpunar

 
Varsayılan 2007 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 13 Aralık 2006 Tarihinden Yürürlüğe Girdi

13 Aralık 2006 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete


Sayı : 26375


TEBLİĞ

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
GENEL HÜKÜMLER

Konu ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri arasında geçerli ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya avukatlık ücretinin kanun gereği karşı tarafa yükletilmesi gereken durumlarda, Avukatlık Kanunu ve bu Tarife hükümleri uygulanır. Bu Tarifede belirlenen ücretlerin altında avukatlık ücreti kararlaştırılamaz. Aksine yapılan sözleşmelerin ücrete ilişkin hükümleri geçersiz olup, ücrete ilişkin olarak bu tarife hükümleri uygulanır.
Avukatlık ücretinin kapsadığı işler
MADDE 2 – (1) Bu Tarifede yazılı avukatlık ücreti kesin hüküm elde edilinceye kadar olan dava, iş ve işlemler ücreti karşılığıdır. Avukat tarafından takip edilen dava veya işle ilgili olarak düzenlenen dilekçe ve yapılan diğer işlemler ayrı ücreti gerektirmez. Hükümlerin tavzihine ilişkin istemlerin ret veya kabulü halinde de avukatlık ücretine hükmedilemez.
(2) Buna karşılık, icra takipleriyle, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştay’da temyizen ve bölge idare mahkemelerinde itirazen görülen işlerin duruşmaları ayrı ücreti gerektirir.
Avukatlık ücretinin aidiyeti, sınırları ve ortak veya değişik sebeple davanın reddinde davalıların avukatlık ücreti
MADDE 3 – (1) Yargı yerlerince avukata ait olmak üzere karşı tarafa yükletilecek avukatlık ücreti, ekli Tarifede yazılı miktardan az ve üç katından çok olamaz. Bu ücretin belirlenmesinde, avukatın emeği, çabası, işin önemi niteliği ve davanın süresi göz önünde tutulur.
(2) Müteselsilen sorumlu olanlar aleyhine açılan davanın reddinde, ret sebebi ortak olan davalılar vekili lehine tek, ret sebebi ayrı olan davalılar vekili lehine ise her ret sebebi için ayrı ayrı avukatlık ücretine hükmolunur.
Birden çok avukat ile temsil
MADDE 4 – (1) Aynı hukuki yardımın birden çok avukat tarafından yapılması durumunda, karşı tarafa bir avukatlık ücretinden fazlası yükletilemez.
Ücretin tümünü haketme
MADDE 5 – (1) Hangi aşamada olursa olsun, dava ve icra takibini kabul eden avukat, Tarife hükümleri ile belirlenen ücretin tamamına hak kazanır.
Davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulhte ücret
MADDE 6 – (1) Anlaşmazlık, davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulh nedenleriyle; delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı gereğinin yerine getirilmesinden önce giderilirse, Tarife hükümleriyle belirlenen ücretlerin yarısına, karar gereğinin yerine getirilmesinden sonra giderilirse tamamına hükmolunur.
Görevsizlik, yetkisizlik, dava ön şartlarının yokluğu veya husumet nedeniyle davanın reddinde, davanın nakli ve açılmamış sayılmasında ücret
MADDE 7 – (1) Görevsizlik, yetkisizlik nedeniyle dava dilekçesinin reddine, davanın nakline veya davanın açılmamış sayılmasına; delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı gereğinin yerine getirilmesinden önce karar verilmesi durumunda, Tarifede yazılı ücretin yarısına, karar gereğinin yerine getirilmesinden sonraki aşamada ise tamamına hükmolunur. Şu kadar ki, davanın görüldüğü mahkemeye göre hükmolunacak avukatlık ücreti ikinci kısmın ikinci bölümünde yazılı miktarları geçemez.
(2) Davanın dinlenebilmesi için kanunlarda öngörülen ön şartın yerine getirilmemiş olması ve husumet nedeniyle davanın reddine karar verilmesinde, davanın görüldüğü mahkemeye göre Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde yazılı miktarları geçmemek üzere üçüncü kısımda yazılı avukatlık ücretine hükmolunur.
(3) Kanunlar gereği gönderme, yeni mahkemeler kurulması nedeniyle görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi durumunda avukatlık ücretine hükmedilmez.
Karşılık davada, davaların birleştirilmesinde ve ayrılmasında ücret
MADDE 8 – (1) Bir davanın takibi sırasında karşılık dava açılması, başka bir davanın bu davayla birleştirilmesi veya davaların ayrılması durumunda, her dava için ayrı ücrete hükmolunur.
Nafaka, kira tespiti ve tahliye davalarında ücret
MADDE 9 – (1) Tahliye davalarında bir yıllık kira bedeli tutarı, kira tespiti ve nafaka davalarında tespit olunan kira bedeli farkının veya hükmolunan nafakanın bir yıllık tutarı üzerinden Tarifenin üçüncü kısmı gereğince hesaplanacak miktarın tamamı, vekalet ücreti olarak hükmolunur. Bu miktarlar, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde davanın görüldüğü mahkemeye göre belirlenmiş bulunan ücretten az olamaz.
(2) Nafaka davalarında reddedilen kısım için avukatlık ücretine hükmedilemez.
Manevi tazminat davalarında ücret
MADDE 10 – (1) Manevi tazminat davalarında avukatlık ücreti, hüküm altına alınan miktar üzerinden Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir.
(2) Davanın kısmen reddi durumunda, karşı taraf vekili yararına Tarifenin üçüncü kısmına göre hükmedilecek ücret, davacı vekili lehine belirlenen ücreti geçemez.
(3) Bu davaların tamamının reddi durumunda avukatlık ücreti, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümüne göre hükmolunur.
İcra ve iflas müdürlükleri ile icra mahkemelerinde ücret
MADDE 11 – (1) İcra ve İflas Müdürlüklerindeki hukuki yardımlara ilişkin avukatlık ücreti, takip sonuçlanıncaya kadar yapılan bütün işlemlerin karşılığıdır. Konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, bu Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. Şu kadar ki asıl alacak miktarı 1.250,00 YTL’ye kadar olan icra takiplerinde avukatlık ücreti Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde icra dairelerindeki takipler için öngörülen maktu ücrettir. Ancak bu ücret asıl alacağı geçemez.
(2) Aciz belgesi alınması, takibi sonuçlandıran işlemlerden sayılır. Bu durumda avukata tam ücret ödenir.
(3) İcra mahkemelerinde duruşma yapılırsa Tarife gereğince ayrıca avukatlık ücreti hükmedilir. Şu kadar ki bu ücret, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünün iki ve üç sıra numaralarında gösterilen iş ve davalarla ilgili hukuki yardımlara ilişkin olup, Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenecek avukatlık ücreti bu sıra numaralarında yazılı miktarları geçemez.
(4) Nafaka ve tahliyeye ilişkin icra takiplerinde, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümündeki, icra mahkemelerinde açılan istihkak davalarında ise üçüncü kısımdaki ücretlere hükmedilir.
(5) Borçlu itiraz süresi içerisinde borcunu öderse tarifeye göre belirlenecek ücretin dörtte üçü takdir edilir.
Tarifelerin üçüncü kısmına göre ücret
MADDE 12 – (1) Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde gösterilen hukuki yardımların konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, (yedinci maddenin ikinci fıkrası, dokuzuncu maddenin birinci fıkrasının son cümlesi ile onuncu maddenin son fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla,) tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. Belirlenen bu ücret Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümüne göre tespit edilen ücretten az olamaz.
Ceza davalarında ücret
MADDE 13 – (1) Kamu davasına katılma üzerine, mahkumiyete karar verilmiş ise vekili bulunan katılan lehine Tarifenin ikinci kısım ikinci bölümünde belirlenen avukatlık ücreti sanığa yükletilir.
(2) Ceza hükmü taşıyan özel yasa, tüzük ve kararnamelere göre yalnız para cezasına hükmolunan davalarda tarifeye göre belirlenecek avukatlık ücreti hükmolunan para cezası tutarını geçemez.
(3) CMK 141 ve devamı maddelerine göre tazminat için Ağır Ceza Mahkemelerine yapılan başvurularda, Tarifenin üçüncü kısmı gereğince avukatlık ücretine hükmedilir. Şu kadar ki, hükmedilecek bu ücret ikinci kısmın ikinci bölümünün onuncu sıra numarasındaki ücretten az olamaz.
(4) Çocuk mahkemelerinde görülen davalarda, asliye ceza; çocuk ağır ceza mahkemelerinde görülen davalarda da ağır ceza mahkemeleri için Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde öngörülen maktu ücretlere ilişkin hükümler uygulanır.
(5) Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilir.
Danıştayda, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işlerde ücret
MADDE 14 – (1) Danıştay’da ilk derecede veya duruşmalı olarak temyiz yoluyla görülen dava ve işlerde, idari ve vergi dava daireleri genel kurulları ile dava dairelerinde, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde davaya cevap verme sürelerinin bitimine kadar anlaşmazlığın feragat ya da kabul nedenleriyle ortadan kalkması veya bu nedenlerle davanın reddine karar verilmesi durumunda tarifede yazılı ücretin yarısına, diğer durumlarda tamamına hükmedilir.
(2) Şu kadar ki, dilekçelerin görevli mercie gönderilmesine veya dilekçenin reddine karar verilmesi durumunda avukatlık ücretine hükmolunmaz.
(3) Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde görülen dava ve işlerde de yukarıdaki fıkralarda belirtilen hükümler uygulanır.
Uzlaşma tutanağının hazırlanmasında ücret
MADDE 15 – (1) Avukatlık Kanununun 35/A maddesinde sözü edilen uzlaşma tutanağının hazırlanmasında, konusu itibarıyla görevli mahkemeler için, bu Tarifenin ilgili kısımlarında belirlenen ücretin ½ si uygulanır.
Tahkimde ücret
MADDE 16 – (1) Hakem önünde yapılan her türlü hukuki yardımlarda da bu Tarife hükümleri uygulanır.
İş takibinde ücret
MADDE 17 – (1) Bu tarifeye göre iş takibi; yargı yetkisinin kullanılması ile ilgisi bulunmayan iş ve işlemlerin yapılabilmesi için, iş sahibi veya temsilci tarafından yerine getirilmesi kanunlara göre zorunlu olan iş ve işlemlerdir.
(2) Tarifede yazılı iş takibi ücreti bir veya birden çok resmi daire, kurum veya kuruluşça yapılan çeşitli işlemleri içine alsa bile, o işin sonuçlanmasına kadar yapılan bütün hukuki yardımların karşılığıdır.
Dava vekili ve dava takipçileri eliyle takip olunan işlerde ücret
MADDE 18 – (1) Dava vekilleri tarafından takip olunan dava ve işlerde de bu Tarife uygulanır.
(2) Dava takipçileri tarafından takip olunan dava ve işlerde bu Tarifede belirtilen ücretin ¼ ü uygulanır.
Tarifede yazılı olmayan işlerde ücret
MADDE 19 – (1) Tarifede yazılı olmayan hukuki yardımlar için, işin niteliği göz önünde tutularak, Tarifedeki benzeri işlere göre ücret belirlenir.
Uygulanacak tarife
MADDE 20 – (1) Avukatlık ücretinin takdirinde, hukuki yardımın tamamlandığı veya dava sonunda hüküm verildiği tarihte yürürlükte olan tarife esas alınır.
Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


AVUKATLIK ÜCRET TAR
İFESİ

B
İRİNCİ KISIM
B
İRİNCİ BÖLÜM
Dava ve Takiplerin D
ışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret

1. Büroda sözlü dan
ışma (ilk bir saate kadar)
takip eden her saat için
100,00 YTL
50,00 YTL
2. Ça
ğrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar)
takip eden her saat için
200,00 YTL
100,00 YTL
3. Yaz
ılı danışma için 200,00 YTL
4. Her türlü dilekçe yaz
ılması, ihbarname, ihtarname, protesto
düzenlenmesinde
120,00 YTL
5. Sözle
şmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması

a) Kira sözle
şmesi ve benzeri
b) Tüzük, yönetmelik, miras sözle
şmesi, vasiyetname, vakıf
senedi ve benzeri belgelerin haz
ırlanması

c)
Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb.
ticari i
şlerle ilgili sözleşmeler.
200,00 YTL
600,00 YTL
600,00 YTL

İ
KİNCİ BÖLÜM

İş
Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret

1. Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme a
şamasındaki paranın
tahsili veya bir belgenin örne
ğinin çıkarılması gibi işlerin
takibi için
150,00 YTL
2. Bir hakk
ın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona
erdirilmesi veya korunmas
ı gibi amaçlarla yapılan işler için
250,00 YTL
3.Tüzel ki
şi tacirlerin ana sözleşmelerinin onanması, bu
tacirlerin çal
ışma konuları ile ilgili ruhsat ve imtiyazların
al
ınması, devri ve Türk vatandaşlığına kabul edilme gibi
i
şlerin takibi için
1.000,00 YTL
4. Vergi uzla
şma komisyonlarında takip edilen işler için
5. Uluslararas
ı yargı yerlerinde takip edilen işlerde
a) Duru
şmasız ise
b) Duru
şmalı ise
c) Konusu para olan i
şlerde ise ücret Tarifenin üçüncü
k
ısmına göre belirlenir.
450,00 YTL
2.000,00 YTL
3.500,00 YTL
2

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Avukatl
ık Kanununun 35 inci Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli
Avukatlara Ayl
ık Ödenecek Ücret

1. Yap
ı kooperatiflerinde
350,00 YTL
2. Anonim
şirketlerde 600,00 YTL
Takip edilen dava, takip ve i
şlerde tarifeye göre hesaplanacak vekalet ücreti yıllık avukatlık
ücretinin üzerinde oldu
ğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
1- Kamu Kurum ve Kurulu
şlarıyla Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin
Sözle
şmeli Avukatlarına Ödeyecekleri Aylık Avukatlık
Ücreti
600,00 YTL
Takip edilen dava, takip ve i
şlerde tarifeye göre hesaplanacak vekalet ücreti yıllık avukatlık
ücretinin üzerinde oldu
ğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.

İ
KİNCİ KISIM
B
İRİNCİ BÖLÜM
Yarg
ı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olsa veya Para ile
De
ğerlendirilebilse Bile Maktu Ücrete Bağlı Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

1. Görülmekte olan bir dava içinde olmamak ko
şulu ile ihtiyati
haciz, ihtiyati tedbir, delillerin tespiti, icran
ın geri
b
ırakılması, ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi işleri için:
a) Duru
şmasız ise
b) Duru
şmalı ise
125,00 YTL
175,00 YTL
2. Ortakl
ığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak
i
şlerin takibi için
225,00 YTL
3. Ortakl
ığın giderilmesi ve taksim davaları için
400,00 YTL
4. Vergi mahkemelerinde takip edilen dav
ı ve işler için
a) Duru
şmasız ise
b) Duru
şmalı ise
350,00 YTL
500,00 YTL
3

Ş
u kadarki, davanın ilişkin bulunduğu vergi miktarı

duru
şmasızlarda 3.000,00 YTL, duruşmalılarda 4.000,00 YTL
kadar olan i
şlerde üçüncü kısma göre avukatlık ücreti
uygulan
ır.

İ
KİNCİ BÖLÜM
Yarg
ı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan veya Para ile
De
ğerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

1.
İcra dairelerinde yapılan takipler için 125,00 YTL
2.
İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için 125,00 YTL
3.
İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için 225,00 YTL
4.
İcra mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için 125,00 YTL
5. Ceza soru
şturma evresinde takip edilen işler için
200,00 YTL
6. Sulh mahkemelerinde takip edilen davalar için
250,00 YTL
7. Asliye mahkemelerinde takip edilen davalar için 450,00 YTL
8. Tüketici mahkemelerinden takip edilen davalar için (
Şu kadarki
müddeabihi 1850,00 YTL geçen i
şlerde, bu tarifenin üçüncü
k
ısmına göre Avukatlık ücreti belirlenir.)
200,00 YTL
9. Fikri ve s
ınai haklar mahkemelerinde takip edilen davalar için
(
Şu kadarki, konusu para ile ölçülebilen işlerde, müddeabihin
10000,00 YTL geçmesi halinde, bu tarifenin üçüncü k
ısmına
göre Avukatl
ık ücreti belirlenir)
10- A
ğır Ceza Mahkemelerinde takip edilen
davalar için
1.100,00 YTL
1000,00 YTL
11-Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için
12-Çocuk A
ğır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için
450,00 YTL
1000,00 YTL
13-Askeri mahkemelerde takip edilen davalar için
500,00 YTL
14-
İdare ve vergi mahkemelerinde takip edilen davalar için
(a) Duru
şmasız ise
(b) Duru
şmalı ise
325,00 YTL
400,00 YTL
15- Yarg
ıtay’da ilk derecede görülen davalar için 1.000,00 YTL
16- Dan
ıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ilk
derecede görülen davalar için
(a) Duru
şmasız ise
450,00 YTL
4
(b) Duru
şmalı ise
1.000,00 YTL
17- Yarg
ıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştay’da temyiz
yolu ile görülen i
şlerin duruşması için
500,00 YTL
18- Uyu
şmazlık Mahkemesindeki davalar için
500,00 YTL
19- Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve i
şler için
a) Yüce Divan s
ıfatı ile bakılan davalar
b) Di
ğer dava ve işler
1.500,00 YTL
800,00 YTL

ÜÇÜNCÜ KISIM
Yarg
ı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile
De
ğerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

1.
İlk 10.000,00 YTL için %12
2. Sonra gelen 20.000,00 YTL için %10
3. Sonra gelen 45.000,00 YTL için %8
4. Sonra gelen 125.000,00 YTL için % 6
5. Sonra gelen 350.000,00 YTL için % 4
6. Sonra gelen 500.000,00 YTL için % 2
7.Sonra gelen 950.000,00 YTL için %1
8.2.000.000,00 YTL dan yukar
ısı için % 0.1

Old 13-12-2006, 20:46   #2
Av.Ali HALLAÇ

 
Varsayılan Yenİ Tarİfe Avukatin Aleyhİne Oldu ! Ücretler Budandi !


YENİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
AVUKATLARIN ALEYHİNE OLDU!

İŞTE YENİ TARİFENİN 11.MADDESİ:

İcra ve iflas müdürlükleri ile icra mahkemelerinde ücret Madde 11-

İcra ve İflas Müdürlüklerindeki hukuki yardımlara ilişkin avukatlık ücreti, takip sonuçlanıncaya kadar yapılan bütün işlemlerin karşılığıdır. Konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, bu Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. Şu kadar ki asıl alacak miktarı 1.250,00 YTL’ye kadar olan icra takiplerinde avukatlık ücreti Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde icra dairelerindeki takipler için öngörülen maktu ücrettir. ANCAK BU ÜCRET ASIL ALACAĞI GEÇEMEZ.

BU DA ÖNCEKİ TARİFENİN 11.MADDESİ:

“İcra ve iflas müdürlükleri ile icra mahkemelerinde ücret

Madde 11- İcra ve İflas Müdürlüklerindeki hukuki yardımlara ilişkin avukatlık ücreti, takip sonuçlanıncaya kadar yapılan bütün işlemlerin karşılığıdır. Konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde icra dairelerindeki takipler için öngörülen ücretten az olamaz.

Aciz belgesi alınması, takibi sonuçlandıran işlemlerden sayılır.

İcra mahkemelerinde duruşma yapılırsa Tarife gereğince ayrıca avukatlık ücreti hükmedilir. Şu kadar ki bu ücret, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünün iki ve üç sıra numaralarında gösterilen iş ve davalarla ilgili hukuki yardımlara ilişkin olup, Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenecek avukatlık ücreti bu sıra numaralarında yazılı miktarları geçemez.

Nafaka ve tahliyeye ilişkin icra takiplerinde, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümündeki, icra mahkemelerinde açılan istihkak davalarında ise üçüncü kısımdaki ücretlere hükmedilir.

Borçlu itiraz süresi içerisinde borcunu öderse tarifeye göre belirlenecek ücretin dörtte üçü takdir edilir.”

YENİ TARİFENİN 2.KISMININ 2.BÖLÜMÜNDEKİ MAKTU ÜCRET 125,00 YTL.DİR.
FIKRANIN SON CÜMLESİNE GÖRE "ANCAK BU ÜCRET ASIL ALACAĞI GEÇEMEZ" DEDİĞİNE GÖRE ASIL ALACAK 125,00 YTL.NİN ALTINDA İSE ÜCRET ASIL ALACAK KADAR OLACAKTIR. BUDA ESKİ TARİFE İLE KAZANDIĞIMIZ HAKLARDAN GERİ ADIM ATILMASI DEMEKTİR.

ÇÜNKÜ ESKİ TARİFEYE GÖRE ,HER TÜRLÜ İCRA TAKİBİNDE ASGARİ 110,00 YTL.NİN ALTINDA ÜCRET YOKTU.OYSA ŞİMDİ ÖRNEĞİN 50,00 YTL.İÇİN 50,00 YTL. ÜCRET SÖZKONUSU.

PERAKENDE VERESİYE SATIŞLAR,APARTMAN AİDAT ALACAKLARI,DERNEK VE ODA AİDATLARI, ELEKTRİK-SU,DOĞAL GAZ GİBİ KAMU ALACAKLARI’NDA AVUKATLARIN ALACAKLARI ÜCRETİN NE ŞEKİLDE AZALDIĞI GÖRÜLÜYOR.


ÖTE YANDAN;

YENİ TARİFENİN GETİRDİĞİ YENİ BİR DÜZENLEME “ASIL ALACAK” KAVRAMIDIR.BU DA HATALI BİR DÜZENLEME YAPILDIĞINI GÖSTERİR.


ÇÜNKÜ AVUKATLIK ÜCRETİNE ESAS OLAN :”TAKİP ÇIKIŞIDIR” MÜDDEABİH VEYA DAVA KONUSU MEBLAĞI İFADE EDER.HUKUK USULÜ VE İCRA İFLAS YASALARININ SİSTEMATİĞİ BUDUR.

OYSA TBB,BİLİNÇLİ VEYA BİLİNÇSİZ OLARAK “ASIL ALACAK” KAVRAMINA GİRMİŞTİR.

ASIL ALACAK İLE TAKİP ÇIKIŞI FARKLIDIR. TAKİP ÇIKIŞI ASIL ALACAĞA FAİZ, GECİKME TAZMİNATI, PROTESTO MASRAFI, YARGILAMA GİDERİ VS.MASRAFLARIN EKLENMESİYLE ULAŞILAN MEBLAĞDIR.ASIL ALACAK İSE ANA ALACAKTIR.

ÜCRET HESABINDA ASIL ALACAK NAZARA ALINDIĞINDA ,AVUKATLIK ÜCRETİ DAHA DA AZALMAKTADIR.

ÖRNEĞİN 50,00 YTL. BİR APARTMAN AİDATININ İCRAYA VERİLDİĞİNİ DÜŞÜNELİM.TEMERRÜT DE BİR YIL OLSUN.AYLIK %10 ‘DEN GECİKME TAZMİNATI 60,00 YTL.TAKİP ÇIKIŞI 110,00 YTL.OLMASINA RAĞMEN ASIL ALACAK 50,00 YTL.OLDUĞU İÇİN AVUKATLIK ÜCRETİ DE 50,00 YTL.DEN FAZLA OLAMAYACAKTIR.

ÖRNEĞİN 100,00 YTL.LİK BİR BONO İKİ YILLIK TEMERRÜT FAİZİ İLE 150,00 YTL.DEN İCRAYA VERİLMESİNE RAĞMEN AVUKATLIK ÜCRETİ ASIL ALACAK 100,00 YTL.OLMASI NEDENİYLE 125,00 YTL. DEĞİL,150,00 YTL DE DEĞİL 100,00 YTL.OLACAKTIR.

ÖRNEĞİN 1.000,00 YTL.LİK BİR ASIL ALACAK TEMERRÜT FAİZİ İLE BİRLİKTE 3.000,00 YTL.TAKİP ÇIKIŞI OLMUŞTUR.TARİFEYE GÖRE 1.250,00 YTL. ASIL ALACAĞA KADAR 125,00 YTL.ÜCRET ÖNGÖRÜLDÜĞÜNE GÖRE, ESKİ TARİFEYE GÖRE 360,00 YTL.OLAN AVUKATLIK ÜCRETİ SADECE 125,00 YTL.OLACAKTIR.

EĞER YENİ TARİFENİN 11.MADDESİNİ YANLIŞ ANLAMIŞSAM BİRİ BENİ UYARSIN !

BAZI HUKUK FORUMLARINDA, TBB’NİN BU YENİ DÜZENLEMESİNİ OLUMLU BULAN ARKADAŞLARA DA HAYRET EDİYORUM ! SORUYORUM ALLAH AŞKINA KÜÇÜK BİR İCRA TAKİBİNE DAHA AZ MI EMEK VERİYORUZ ? KENDİ EMEĞİNİ VE BÜROSUNUN MALİYETİNİ DÜŞÜNDÜĞÜNDE BİR MESLEK MENSUBU ALDIĞI ÜCRETİ NASIL “HAKSIZ KAZANǔ OLARAK NİTELER ? (TBB’NİN ADALET BAKANLIĞINA YAZDIĞI YAZIDAN)

ACABA,ESKİ TARİFEYE GÖRE TAHSİL ETTİĞİMİZ HAKSIZ KAZANÇ SAYILAN AVUKATLIK ÜCRETLERİNİN İADE EDİLMESİ KONUSUNDA BİR DÜZENLEME DÜŞÜNÜLÜYOR MU ?AAÜT’NİN 11.MADDESİNİN NEDEN DEĞİŞTİRİLDİĞİ TARTIŞMALARI SIRASINDA, TBB VE AYNI GÖRÜŞTEKİ BAROLARIN YÖNETİCİLERİ İLE YAPTIĞIMIZ GÖRÜŞMELERDE “11.MADDENİN BAZI KAMU KURUMLARI VE AVUKATLIK BÜROLARI TARAFINDAN KÖTÜYE KULLANILDIĞI,BU NEDENLE DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKTİĞİ “ İLERİ SÜRÜLMÜŞTÜR.

MESLEKİ HAKLARINI KÖTÜYE KULLANAN VARSA, DİSİPLİN KURULLARI NE GÜNE DURUYOR ? BUNUN ÇÖZÜMÜ ÜCRETLERİ BUDAMAK MI ?

BU DÜZENLEMENİN BU ŞEKİLDE KALMASI DURUMUNDA,AVUKATLARIN BÜYÜK ZARAR GÖRECEKLERİ, AVUKAT OLMAYAN İŞ TAKİPÇİLERİNİN TÜREYECEĞİ ÇOK AÇIKTIR.

TBB VE AYNI GÖRÜŞÜ TAŞIYAN MESLEKTAŞLARIN BU TUTUMUNU DEĞİŞTİRMESİNİ UMUYOR VE BEKLİYORUZ.

1-AVUKATLARIN EMEĞİ HAKSIZ KAZANÇ OLARAK NİTELENDİRİLEMEZ.

2-AVUKATLAR KAZANILMIŞ HAKLARINDAN FERAGAT EDEMEZLER(.YENİ ÇIKARILAN YASALARIN UYGULAMASI ZATEN AVUKATA GELEN İŞ SAYISINI ÇOK AZALTMIŞTIR.)

3-TARİFENİN 11.MADDESİ İLE GÖSTERİLEN ASIL ALACAK DEYİMİ HATALIDIR.BİLİNÇLİ VEYA BİLİNÇSİZ OLARAK YASA SİSTEMATİĞİNE AYKIRI BİR DÜZENLEME YAPILMIŞTIR.TAKİP DEĞERİ VEYA TAKİP ÇIKIŞI DEYİMİ,DOĞRU DEYİMDİR.

4-YENİ TARİFENİN 11.MADDESİNİN ESKİ DÜZENLEMEDEKİ BİÇİMİNDE DERHAL DEĞİŞTİRİLMESİNİ İSTİYORUZ.

SAYGILARIMLA.

AVUKAT ALİ HALLAÇ
MERSİN TOPLUMCU HUKUK DERNEĞİ BAŞKANI

www.merthd.org.tr
www.merthd.org.tr/forum
Old 13-12-2006, 21:32   #3
Ahmet Turan

 
Varsayılan

Hayırlı olsun arkadaşlar.
Old 14-12-2006, 09:34   #5
av.m.a.g

 
Varsayılan

hayırlı olmasına , hayıtlı olsun da, bir sorum olacak;
avukat yanında veya özel bir şitkette çalışan avukata ödenecek sadece aylık taban ücrette bir değişiklik oldu mu?
Old 20-12-2006, 14:15   #6
kağanulaş

 
Varsayılan

Yanlış biliyorsam düzeltin arkadaşlar,

Daha önceki tarifelerde beraat eden sanık vekiline vekalet ücreti hükmedilmiyordu ve bu beni çok rahatsız ediyordu. Sanki ceza aldırmak avukatlık da beraat ettirmek değilmiş gibi. Yeni tarifede hazine aleyhine vekalet ücretine hükmedilecek. Bence çok yerinde bir düzenleme.
Old 25-12-2006, 12:51   #7
avenginakbaba

 
Varsayılan

yeni tarife de en can sıkıcı nokta , yukarıda da belirtildiği gibi icra takip işlmellerindeki vekalet ücterinin asıl alacağa işleyecek olması ve asıl alacağı geçememesi meselesi.
ben bunu şöyle anladım. yanlış sa düzeltin lütfen.

100 ytl lik asıl alacak için 250 ytl lik takip çıkışlı bir icra takibi yapsanız bile vekalet ücretiniz asıl alacağı geçemeyeceği ve asıl alacak da bu noktada 100 ytl olduğu için avukatın hak ettiği ücret 100.00 ytl dir. yeni tarife ile belirlenen en az 125.00 ytl olması gereken tutar bu noktada işlemiyor.

2001 yılında avukatlık yasası ile tarafımıza verilen bir takım haklar, geçen zaman içinde yavaş yavaş alınmaya başlandı ve buna tepkisiz kaldık.

cmk müdaafiliği de tarihe karışıyor:
çeşitli kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun kanun no: 5560 (19 aralık 2006 salı) günü sessiz sedasız resmi gazete de yayamlanarak yürürlüğe girdi. kanunun 21. maddesi cmk'nın 150.maddesini değiştirmiştir. buna göre: artık çocuklara, sağı ve dilsizlere ve kendini savunamayacak derece de malül olanlara müdafi atanacaktır.
ve dahi alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı müdaffi tayini zorunlu olacaktır.
5271 sayılı cmk dan önce yürülükte bulunan kanun hükmüne göre üst sınırı beş yıl olan suç denilirken şimdi alt sınırı beş yıl olan suç deyimi ile Zorunlu müüdafiliğin kapsamı olabildiğince daraltılmıştır. soruşturma aşamasında ( özellikle karakollarda ki sorgularda) ne olacağının ise ucu çok açık bırakılmıştır.

yine aynı yasanın (5560 sayılı yasa) 21. maddeinde: "....istemi halinde bir müdafi görevlendirilir" denilmektedir.

biliyoruz ki özellikle karakollarda şahıslara müdafi isteyip istemediği sorulmamakta, bu kısım süpheliye hatırlatılmadan görevli memeur tarafından, işlerin aksamaması yada avukatın gelmemesini beklememek için ( iyiniyetli düşünüyorum) doldurulmaktadır. ikincisi ise işlenen fiilin alt sınırının beş yıl olduğunu, sorguda ifade alan kolluk memeurunun belirlemesi çok zor olmaktadır.

yine aynı kanunun 22. maddesinin 2. fıkrası ile hükmün açıklanmasının ertelenmesi müessesi getirilmiş ve dahi bu konuda sadece itiraz edeilme hakkı verilmiştir. bu da başka sakıncaları beraberinde getirecektir. hükmün açıklanmasının ertelenmesi kesin hüküm olduğundan dolayı tekerrüse esas oluşturup oluşturmayacağı hususunun tartışılması gerekmektedir.

zorunlu müdaafilik sistemi alt sınırı 5 yıl olan suçlar için korunurken diğer suçlar için artık zorunlu müdaafilik sisteminden vaz geçilmiştir.
Old 06-02-2007, 16:49   #8
bilig

 
Varsayılan Merhaba

YENİ ÜCRET TARİFESİNİN 11.MADDESİNDE ANLAMADIĞIM BİR KONU VAR . YANITLARSANIZ ÇOK SEVİNİCEM .

11 . MADDEDE : "Konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, bu Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir" .

YUKARDAKİ MADDEDEN 3. KISIMDAKİ TARİFENİN UYGULANACAĞI YAZIYOR . BU TARİFEDE 10.000,00 ' den başlıyor . Yani 10.000,00 YTL LİK TAKİPTE , 10.000,00 %12 Sİ 1200 YTL VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLİYOR

ANCAK MADDENİN DEVAMINDA :

"Şu kadar ki asıl alacak miktarı 1.250,00 YTL’ye kadar olan icra takiplerinde avukatlık ücreti Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde icra dairelerindeki takipler için öngörülen maktu ücrettir . (Buda 125 ytl)

BU DURUMDA 1.250 ,00 YTL ye kadar maktu ücret uygulanacaksa o zaman 1.250,00 ile 10.000,00 arasındaki takipler için hangi oran yada ücret uygulanacaktır .

İLGİNİZE ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM .
Old 06-02-2007, 21:43   #9
nfb

 
Varsayılan

Alıntı:
MADDE 18 – (1) Dava vekilleri tarafından takip olunan dava ve işlerde de bu Tarife uygulanır.
(2) Dava takipçileri tarafından takip olunan dava ve işlerde bu Tarifede belirtilen ücretin ¼ ü uygulanır.

Birisi bana şu "DAVA TAKİPÇİLERİ" nin ne olduğunu anlatsa ya.

Bu terim dava vekili anlamında mı kullanılmıştır yoksa yeni bir meslek mi ihdas edilmiştir?
Old 06-02-2007, 21:59   #10
Av. Bülent Sabri Akpunar

 
Varsayılan

Sayın bilig,

1250 ile 10.000 arasında %12 uygulanacak.Yani asıl alacak 1250 YTL'nin üstündeyse %12 uygulanır; en az 125 YTL asıl alacakta 125 YTL vekalet ücretine hükmedilir.Daha azında ise vekalet ücreti asılı geçemez.Örneğin 50-YTL'lik bir takipte vekalet ücreti en fazla 50 YTL'dir.

Asıl ALacak - Vekalet Ücreti
0- 125 = asıl alacak miktarı kadar
125- 1249 = 125 - YTL
1250-10000 = %12
10.000 üstü = kademeli
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile İlgili Duyurular av.remzieroglu Hukuk Haberleri 61 28-02-2012 14:31
icra avukatlık asgari ücret tarifesi neden kaldırılmak isteniyor!!! Av. ece Hukuk Sohbetleri 22 10-12-2006 10:33
Yeni avukatlık asgari Ücret Tarifesi Av. Bülent Sabri Akpunar Hukuk Haberleri 2 24-03-2006 19:56
Tbb Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Av.Habibe YILMAZ KAYAR Adliye Duvarı 0 09-12-2003 20:16


THS Sunucusu bu sayfayı 0,11568499 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.