Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

6284 S.lı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun - Son Eklenen Şerhler

6284 S.lı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun - Son Eklenen Şerhler

 Bilgi  [AKKŞÖDK. 9] İlgili Yönetmelik Maddesi
Mülki amir tarafından verilen kararlara itiraz MADDE 33 – (1) Kanun hükümlerine göre mülki amir tarafından verilen koruyucu tedbir kararına karşı, tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde, ilgililer tarafından aile mahkemesine itiraz edilebilir. Aile mahkemesinin bulunmaması halinde 34 üncü maddenin ikinci fıkrasında yer alan usule göre işlem yapılır. (2) Hâkim, verilen tedbir kararının kaldırılmasına veya uygun görülecek başka bir tedbirle değiştirilmesine veya aynen devamı...
(Şerh No: 15484 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 15-04-2014 11:38)

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un 13. maddesinin (1) numaralı fıkrasının Anayasa'ya aykırı değildir.
(Şerh No: 15482 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 14-04-2014 20:46)

 Bilgi  [AKKŞÖDK. 4] Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Madde 1: Genel Sağlık Sigortalısı Sayılma
MADDE 1 - .... “8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hükümlerine göre hakkında koruyucu tedbir kararı verilen kişilerden genel sağlık sigortalısı olmayan ve genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına da girmeyen veya genel sağlık sigortası kapsamında olup sağlık yardımlarından yararlanamayanlar, bu hâllerin devamı süresince gelir tespiti yapılmaksızın birinci fıkranın (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsa...
(Şerh No: 14644 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 30-05-2013 15:37)

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca verilen tedbir kararlarına aykırılık halinde, görevli mahkeme Aile Mahkemesidir.
(Şerh No: 14451 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 31-03-2013 11:25)

6284 sayılı Kanun hükümlerine göre hakkında tedbir kararı verilen kişinin, verilen tedbir kararlarına aykırı davranması halinde şikayette görevli mahkeme Aile Mahkemesidir.
(Şerh No: 14276 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 16-02-2013 12:24)

6284 sayılı Kanun hükümlerine göre hakkında tedbir kararı verilen kişinin, verilen tedbir kararlarına aykırı davranması halinde şikayette görevli mahkeme Aile Mahkemesidir.
(Şerh No: 14275 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 16-02-2013 12:22)

 Bilgi  [AKKŞÖDK. 22] 6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınlar, çocuklar, aile bireyleri ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi ile şiddet uygulayan veya uygulama ihtimali olan kişiler hakkında şiddetin önlenmesine yö...
(Şerh No: 14241 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 18-01-2013 11:14)

 Türkçe  [AKKŞÖDK. 25] Bu yasanın gereklerini Bakanlar Kurulu yürütür.
(Şerh No: 14174 - Türkçeleştiren: Zeliha İlknur DENİZER - Tarih : 25-12-2012 16:05)

 Bilgi  [AKKŞÖDK. 4] AKDK m.4-1-(b): Şiddet gören eşi evden uzaklaştırmak yerine şiddeti uygulayanı evden uzaklaştırmalıdır.
6284 sayılı Ailenin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinde hakimin karar verebileceği tedbirler düzenlenirken 4. maddenin ikinci fıkrasında "Kişinin evli olması hâlinde müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesi." şeklinde bir hükme yer verilmiştir. Oysaki şiddet gören kadınların çoğunlukla ekonomik güçlerinin bulunmadığı var ise çocuklarından ayrılamadığı bir gerçek. Dolayısı ile kanun bu hükmü şiddet gören eşi evden uzaklaştırmak yerine şiddeti uygulayanı evden uzaklaştırmal...
(Şerh No: 13882 - Ekleyen: Hülya KORKMAZ - Tarih : 23-08-2012 16:24)

 Bilgi  [AKKŞÖDK. GEÇİCİ MADDE 1] Madde Gerekçesi
Maddede, şiddet önleme ve izleme merkezlerinin kuruluşları tamamlanıncaya kadar bu merkezlere verilen görevlerin Bakanlığın diğer birimleri tarafından yapılacağına dair düzenleme yapılmıştır.
(Şerh No: 13330 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 26-03-2012 16:15)

 Bilgi  [AKKŞÖDK. 25] Madde Gerekçesi
TASARININ 23. MADDESİ KANUNUN 25. MADDESİNE KARŞILIK GELMEKTEDİR.) MADDE 23 - Yürütme maddesidir.
(Şerh No: 13329 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 26-03-2012 16:14)

 Bilgi  [AKKŞÖDK. 24] Madde Gerekçesi
(TASARININ 22. MADDESİ KANUNUN 24. MADDESİNE KARŞILIK GELMEKTEDİR.) MADDE 22 - Yürürlük maddesidir.
(Şerh No: 13328 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 26-03-2012 16:14)

 Bilgi  [AKKŞÖDK. 23] Madde Gerekçesi
Maddede, 14/1/1998 tarihli ve 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun yürürlükten kaldırılmış ve daha önce 4320 sayılı Kanun hükümlerine göre verilen kararların uygulanmasına devam edileceği hususu hüküm altına alınmıştır.
(Şerh No: 13327 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 26-03-2012 16:12)

 Bilgi  [AKKŞÖDK. 22] Madde Gerekçesi
Maddede Kanun hükümlerine göre çıkarılması gereken yönetmeliklerin çıkarılma usulü hüküm altına alınmıştır.
(Şerh No: 13326 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 26-03-2012 16:11)

 Bilgi  [AKKŞÖDK. 21] Madde Gerekçesi
Maddede, Kanunla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na verilen yeni görevler göz önünde bulundurularak kadro ihdası düzenlenmiştir.
(Şerh No: 13325 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 26-03-2012 16:11)

 Bilgi  [AKKŞÖDK. 20] Madde Gerekçesi
Maddede Kanun kapsamında yapılacak başvurular ile icra ve infaz işlemlerinin harç, yargılama gideri ve masraflardan muaf tutulacağı düzenlenmiştir.
(Şerh No: 13324 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 26-03-2012 16:10)

 Bilgi  [AKKŞÖDK. 19] Madde Gerekçesi
Maddede Kanun uyarınca şiddet mağdurlarının Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre gerekli prim ödeme gün sayısının bulunmaması veya prim borcunun bulunması nedeniyle fiilen genel sağlık sigortasından yararlanamayanların bu hallerinin devamı süresince her türlü muayene ve tedavisinin yapılması, şiddet uygulayan ya da uygulama ihtimali bulunan kişilerin ise rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanmasına karar verilenlerin sağlık giderlerinin Bakanlık tarafından karşılanacağına il...
(Şerh No: 13323 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 26-03-2012 16:09)

 Bilgi  [AKKŞÖDK. 18] Madde Gerekçesi
Maddede, korunan kişinin hayatını devam ettirebilmesi için nafakaya hükmedilmesi halinde nafakanın tahsili için icra müdürlüğü tarafından gerekli icrai işlemlerin yapılacağı ve icra müdürlüklerinin nafakanın tahsili işlemlerine ilişkin posta giderlerinin Cumhuriyet Başsavcılığının suçüstü ödeneğinden karşılanacağı düzenlenmiştir.
(Şerh No: 13322 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 26-03-2012 16:05)

 Bilgi  [AKKŞÖDK. 17] Madde Gerekçesi
Maddede geçici maddi yardım yapılması, yapılacak ödemelerden vergi alınmayacağı ve yapılan ödemelerin şiddet uygulayan veya uygulama ihtimali bulunan kişiden veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiden 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsili düzenlenmiştir.
(Şerh No: 13321 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 26-03-2012 16:05)

 Bilgi  [AKKŞÖDK. 16] Madde Gerekçesi
Maddede Kanunun uygulanması sırasında işbirliğinin ve koordinasyonun Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yerine getirileceği hüküm altına alınmıştır. Maddede medya organlarına da sorumluluk yüklenmiş olup, kadınların çalışma yaşamına katılımı, özellikle kadın ve çocuk olmak üzere kişilere yönelik şiddetle mücadele mekanizmaları konusunda hazırlanan materyallerin yayınlanmasına ilişkin zorunluluk ve eğitim programlarının düzenlenmesi ve koordinasyonu hükme bağlanmıştır.
(Şerh No: 13320 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 26-03-2012 16:04)

 Bilgi  [AKKŞÖDK. 15] Madde Gerekçesi
Maddede şiddet önleme ve izleme merkezleri tarafından şiddetin önlenmesi ve alınan tedbirlerin etkin olarak uygulanmasının izlenmesi, korunan kişi ve şiddet uygulayan veya şiddet uygulama ihtimali olan kişi hakkında verilecek destek hizmetlerinin çeşitleri ve amaçları, Bakanlık bünyesinde kurulan çağrı merkezinin Kanun amacına uygun olarak yaygınlaştırılması, Kanun kapsamında şiddetin sonlandırılması için çalışan ilgili sivil toplum kuruluşları ile işbirliği ilkesi düzenlenmiştir.
(Şerh No: 13319 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 26-03-2012 16:03)

 Bilgi  [AKKŞÖDK. 14] Madde Gerekçesi
Maddede, şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin olarak uygulanmasına yönelik destek hizmetinin verildiği ve izleme çalışmalarının yedi gün yirmi dört saat esası ile yürütüldüğü şiddet önleme ve izleme merkezlerinin kurulması, çalışma usul ve esasları düzenlenmiştir.
(Şerh No: 13318 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 26-03-2012 16:02)

 Bilgi  [AKKŞÖDK. 13] Madde Gerekçesi
Maddeyle, şiddete uğrayan veya uğrama ihtimali bulunan kişinin daha etkin bir şekilde korunması yönünden hakkında tedbir kararı verilen kişiye, tedbirin ihlali nedeniyle zorlama hapsi verilmesi öngörülmektedir. Zorlama hapsi, diğer bir deyimle tazyik hapsi, bir kişiyi kendisine düşen yükümlülüğün gereğini yerine getirmeye zorlamak amacıyla verilen bir yaptırımdır. 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) bendinde disiplin hapsinin tarifi...
(Şerh No: 13317 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 26-03-2012 16:01)

 Bilgi  [AKKŞÖDK. 12] Madde Gerekçesi
Maddede, Kanun kapsamında verilecek koruyucu tedbir kararlarının takibinin, teknik araç ve yöntemler kullanılmak suretiyle de yapılabileceği, buna ilişkin usul ve esasların yönetmelikle düzenleneceği öngörülmüştür. Teknik yöntemlerle takip, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun "Teknik araçlarla izleme" kenar başlıklı 140. maddesinde tahdidi olarak sayılan suçlar için geçerli olan teknik araçlarla izlemeden farklı olup adı geçen Kanun kapsamında değerlendirilmemelidir. Teknik yöntemlerle tak...
(Şerh No: 13316 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 26-03-2012 15:59)

 Bilgi  [AKKŞÖDK. 11] Madde Gerekçesi
Maddede Kanun kapsamında yerine getirilecek kolluk görevlerinin, Kanunda belirtilen hizmetlerle ilgili eğitim almış ve ilgili kolluk birimlerince belirlenmiş olan yeteri kadar personel tarafından yerine getirileceği düzenlenmiştir.
(Şerh No: 13315 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 26-03-2012 15:58)

 Bilgi  [AKKŞÖDK. 10] Madde Gerekçesi
Maddede Kanun hükümlerine göre verilen kararlara karşı itiraz yolu ve başvurulacak merci düzenlenmiştir.
(Şerh No: 13314 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 26-03-2012 15:57)

 Bilgi  [AKKŞÖDK. 9] Madde Gerekçesi
Maddede Kanun hükümlerine göre verilen kararlara karşı itiraz yolu ve başvurulacak merci düzenlenmiştir.
(Şerh No: 13313 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 26-03-2012 15:56)

 Bilgi  [AKKŞÖDK. 8] Madde Gerekçesi
Maddede tedbir kararının gerektiğinde delil ve belge aranmaksızın, dosya üzerinden verilebileceği, ancak zorunlu hallerde duruşma yapılabileceği, tedbir kararının ilk defasında en çok altı ay için verilebileceği, resen veya korunan kişi ya da Bakanlığın talebi üzerine tedbirlerin süresinin veya şeklinin değiştirilmesine, bu tedbirlerin kaldırılmasına veya aynen devam etmesine karar verilebileceği, gerekli olması halinde korunan kişinin ve diğer aile bireylerinin kimlik bilgileri, kimliğini ortay...
(Şerh No: 13312 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 26-03-2012 15:55)

 Bilgi  [AKKŞÖDK. 6] Madde Gerekçesi
Maddede, kişinin silah bulundurması, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmasının suç oluşturması dolayısıyla ya da fiilinin başka bir suç oluşturması nedeniyle, soruşturma ve kovuşturma evresinde koruma tedbirlerine veya denetimli serbestlik tedbirlerine, mahkûmiyet halinde ceza veya güvenlik tedbirlerinin infazına ve bu çerçevede uygulanabilecek olan denetimli serbestlik tedbirlerine ilişkin kanun hükümlerinin saklı olduğu düzenlenmiştir.
(Şerh No: 13311 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 26-03-2012 15:50)

 Bilgi  [AKKŞÖDK. 5] Madde Gerekçesi
Maddede hakim tarafından şiddet uygulayan veya uygulama ihtimali bulunan kişiler hakkında verilebilecek önleyici tedbir kararları düzenlenmiştir. Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddete ve korkuya yönelik söz ve davranışlarda bulunulmaması, şiddet uygulayan ya da uygulama ihtimali olan kişinin müşterek konuttan veya halen bulunduğu yerden derhal uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi, korunan kişilere, bulundukları konuta okula, işyerine yaklaşmaması, silahlarını kol...
(Şerh No: 13310 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 26-03-2012 15:49)

 Bilgi  [AKKŞÖDK. 4] Madde Gerekçesi
Maddede hâkim tarafından verilecek şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kişilerin güvenliğinin ve korunmasının sağlanması amacıyla verilecek koruyucu tedbir kararları düzenlenmiştir.
(Şerh No: 13309 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 26-03-2012 15:47)

 Bilgi  [AKKŞÖDK. 3] Madde Gerekçesi
Madde ile şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kişiler hakkında mülki idare amiri ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kolluk amirleri tarafından verilecek koruyucu tedbirler ayrıntılı ve karışıklığa yer vermeyecek şekilde düzenlenmiştir. Ayrıca kişilerin içinde bulundukları özel durumlar dikkate alınarak, olayın özelliklerine uygun tedbirlerin alınacağı hususu da hüküm altına alınmıştır.
(Şerh No: 13308 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 26-03-2012 15:46)

 Bilgi  [AKKŞÖDK. 2] Madde Gerekçesi
Maddede, Kanunun değişik yerlerinde geçen terimler tanımlanmak suretiyle, gereksiz tekrarların önüne geçilmek istenilmiştir.
(Şerh No: 13307 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 26-03-2012 15:44)

 Bilgi  [AKKŞÖDK. 1] Madde Gerekçesi
Maddede Kanunun amacı ve kapsamı düzenlenmiştir. Buna göre şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, tüm çocukların, aile bireyleri ve tek taraflı ısrarlı takip mağdurlarının Kanun hükümlerine göre korunmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.
(Şerh No: 13306 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 26-03-2012 15:43)

 Bilgi  [AKKŞÖDK. 1] Genel Gerekçe
Anayasa’nın 90. maddesinde, usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmaların kanun hükmünde olduğu, bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurulamayacağı, usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümlerinin esas alınacağı hüküm altına alınmıştır. Türkiye tarafından 1985 yılında imzalana...
(Şerh No: 13305 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 26-03-2012 15:39)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03340507 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.