Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

5352 S.lı Adli Sicil Kanunu - Son Eklenen Şerhler

5352 S.lı Adli Sicil Kanunu - Son Eklenen Şerhler

Adli Sicil Kanunu’nun 12. maddesinin (1) numaralı fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verilmiştir.
(Şerh No: 14507 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 30-04-2013 10:46)

 Bilgi  [AdliSicilK. 12] Anayasal Temel Hak ve Hürriyetlerinden yoksun bırakılma
Bu maddeye göre Anayasadan kaynaklı Temel Hak ve Özgürlüklerimizin bazıları kısıtlanmış durumdadır. Anayasaya göre bu haklar yine sadece Anayasa ile kısıtlanabilir haklardır. Tezatlık burda başlamaktadır. Kişi hakkında verilen ceza, infaz olunduğu yani ceza çekildiği halde, eğer cezanın türü bu madde kapamında değerlendirilecek cezalardan ise bu infazın hemen hemen ömür boyu süreceği anlamına gelmektedir. Bu kadar sürmesinin nedeni yine kanunda yer alan zamanaşımı süresinin 80 yıl olmasından kay...
(Şerh No: 11352 - Ekleyen: Av.Bora ZOR - Tarih : 14-04-2011 12:34)

Devlet memuru olarak görev yapmakta iken 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda sayılan kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifası...
(Şerh No: 9681 - Ekleyen: Av.Engin EKİCİ - Tarih : 15-01-2011 16:44)

 Bilgi  [AdliSicilK. 4] Değişiklikten önceki metni
(MÜLGA ALT BENT RGT: 01.03.2008 RG NO: 26803 KANUN NO: 5739/7) 2. Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak hükmedilen adli para cezasının veya güvenlik tedbirinin gereklerinin yerine getirilmemesi dolayısıyla hapis cezasının infazına ilişkin karar,
(Şerh No: 4416 - Ekleyen: Av.Evren AKÇAY - Tarih : 22-02-2010 12:03)

 Bilgi  [AdliSicilK. Geçici Madde 2] Madde gerekçesi
Bu madde metninde, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mevcut adli sicil kayıtlarının silinmesi hususunda 3682 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen sürelerin dolması halinde silinebilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır.
(Şerh No: 3353 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 13-01-2010 13:12)

 Bilgi  [AdliSicilK. Geçici Madde 1] Madde gerekçesi
Bu madde metninde, mevcut adli sicil kayıtlarının bu Teklif metninde öngörülen hükümlere göre revize edilmesi hususunda geçiş dönemine ilişkin düzenleme yapılmıştır.
(Şerh No: 3352 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 13-01-2010 13:02)

 Bilgi  [AdliSicilK. 18] Madde gerekçesi
Madde metninde, yürürlükten kaldırılan kanun ve hükümlere ilişkin düzenleme yapılmıştır. Birinci fıkranın (b) bendinde yer alan hükmün gerekçesi için 10 uncu maddenin gerekçesine bakılmalıdır.
(Şerh No: 3343 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 13-01-2010 10:05)

 Bilgi  [AdliSicilK. 19] Madde gerekçesi
Bu Kanunun yürürlük maddesidir.
(Şerh No: 3342 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 13-01-2010 10:04)

 Bilgi  [AdliSicilK. 20] Madde gerekçesi
Bu Kanunun Yürütme maddesidir.
(Şerh No: 3341 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 13-01-2010 10:03)

 Bilgi  [AdliSicilK. 17] Madde gerekçesi
Madde metninde, mali hükümlere ilişkin düzenleme yapılmıştır.
(Şerh No: 3340 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 13-01-2010 09:42)

 Bilgi  [AdliSicilK. 16] Madde gerekçesi
Madde metninde, merkezi ve mahalli sicildeki atamalara ilişkin düzenleme yapılmıştır.
(Şerh No: 3339 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 13-01-2010 09:41)

 Bilgi  [AdliSicilK. 15] Madde gerekçesi
-Adli Sicil Kanunu Tasarısının 16. Maddesi Adli Sicil Kanunu’nun yasalaşan metninin 15. Maddesine karşılık Gelmektedir.) MADDE 16 - Madde metninde, bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyecek yönetmeliğin çıkarılmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır.
(Şerh No: 3338 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 13-01-2010 09:38)

 Bilgi  [AdliSicilK. 14] Madde gerekçesi
(ADLİ SİCİL KANUNU TASARISININ 15. MADDESİ ADLİ SİCİL KANUNU’NUN YASALAŞAN METNİNİN 14. MADDESİNE KARŞILIK GELMEKTEDİR.) MADDE 15 - Madde metninde, adli sicil ve arşiv kayıtlarının silinmesi konusunda karar almak ve kanunla verilen diğer görevleri yerine getirmek üzere bir komisyon oluşturulmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır.
(Şerh No: 3337 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 13-01-2010 09:36)

 Bilgi  [AdliSicilK. 13] Madde gerekçesi
Madde metninde, örneğin kolluk teşkilatında "genel bilgi toplama" sisteminde bulunan bilgilerin sadece ilgili suça ilişkin soruşturma kapsamında kullanılabileceğinden; Teklif metnine bu bilgilerin başka bir amaçla kullanılmasını yasaklamaya ilişkin hüküm konmuştur.
(Şerh No: 3336 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 13-01-2010 09:29)

 Bilgi  [AdliSicilK. 12] Madde gerekçesi
Madde metninde, adli sicil ve arşiv bilgilerinin silinmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır.
(Şerh No: 3334 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 13-01-2010 09:28)

 Bilgi  [AdliSicilK. 11] Madde gerekçesi
Madde metninde, adli sicil ve arşiv bilgilerinin gizliliğine ilişkin düzenleme yapılmıştır. Bu gizliliğin ihlali halinde uygulanacak ceza yaptırımlarına ilişkin hükümler yeni Türk Ceza Kanununda kamu görevlileri ve diğer kişiler açısından ayrı ayrı belirlenmiştir.
(Şerh No: 3333 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 13-01-2010 09:27)

 Bilgi  [AdliSicilK. 10] Madde gerekçesi
Madde metninde, arşiv bilgilerinin istenmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır. Yeni Türk Ceza Kanununun sisteminde, cezalandırılmakla güdülen asıl amaç, işlediği suçtan dolayı kişinin etkin pişmanlık duymasını sağlayıp tekrar topluma kazandırılması olduğuna göre, suça bağlı hak yoksunluklarının da belli bir süreyle sınırlandırılması gerekmiştir. Bu nedenle, bir mahkumiyete bağlı hak yoksunluklarının mahkûm olunan cezanın infazı tamamlanıncaya kadar devam etmesi öngörülmüştür. Ancak, ceza ve...
(Şerh No: 3332 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 13-01-2010 09:26)

 Bilgi  [AdliSicilK. 9] Madde gerekçesi
Madde metninde, adli sicil bilgilerinin silinmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır.
(Şerh No: 3330 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 13-01-2010 09:25)

 Bilgi  [AdliSicilK. 8] Madde gerekçesi
Madde metninde, adli sicil bilgilerini verebilecek mercilere ilişkin düzenleme yapılmıştır.
(Şerh No: 3329 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 13-01-2010 09:23)

 Bilgi  [AdliSicilK. 7] Gerekçeli karar
Madde metninde, adli sicil bilgilerini isteme hakkına ilişkin düzenleme yapılmıştır.
(Şerh No: 3328 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 13-01-2010 09:21)

 Bilgi  [AdliSicilK. 6] Madde gerekçesi
Yeni Ceza Muhakemesi Kanunu ile Çocuk Koruma Kanununda kamu davasının açılmasının ertelenmesi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerin gereği olarak, bu konuda verilen kararların bir sisteme kaydedilmesi gerekmektedir. Bu ihtiyacı karşılamak üzere Taslak metninde bir hükme yer verilmiştir.
(Şerh No: 3325 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 13-01-2010 09:20)

 Bilgi  [AdliSicilK. 5] Madde gerekçesi
Madde metninde, adli sicile kaydedilemeyecek bilgilere ilişkin düzenleme yapılmıştır.
(Şerh No: 3315 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 13-01-2010 09:13)

 Bilgi  [AdliSicilK. 4] Madde gerekçesi
Madde metninde, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun benimsediği yaptırım sistemine uygun bir düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemede, ceza ve güvenlik tedbirlerine mahkumiyete ve bunların infazına ilişkin bilgilerin kronolojik sıraya göre adli sicile kaydedilmesi öngörülmüştür.
(Şerh No: 3314 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 13-01-2010 09:12)

 Bilgi  [AdliSicilK. 3] Madde gerekçesi
Madde metninde, Merkezi ve Mahalle adli sicillerinin görevleri düzenlenmiştir.
(Şerh No: 3313 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 13-01-2010 09:06)

 Bilgi  [AdliSicilK. 2] Madde gerekçesi
Madde metninde, Türk mahkemeleri veya yabancı ülke mahkemeleri tarafından kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan Türk vatandaşları ile Türkiye'de suç işlemiş olan yabancıların kayıtları da dahil tüm adli sicil bilgilerinin kaydına ilişkin süreç düzenlenmiştir.
(Şerh No: 3312 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 13-01-2010 09:05)

 Bilgi  [AdliSicilK. 1] Madde gerekçesi
Madde metninde Kanunun amaç ve kapsamı düzenlenmiştir.
(Şerh No: 3311 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 13-01-2010 09:03)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03262305 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.