Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

2886 S.lı Devlet İhale Kanunu - Son Eklenen Şerhler

2886 S.lı Devlet İhale Kanunu - Son Eklenen Şerhler

Anayasa'da ve 2577 sayılı Kanun'da, idarî işlemlere karşı açılacak davalarda sürenin hesabında başlangıç tarihi olarak yazılı bildirimin esas alınacağı kurala bağlanmıştır. Subjektif işlemlere karşı açılacak idarî davalarda, dava açma süresinin işlemeye başlayabilmesi için idarî işlemin ilgilisine yazılı olarak bildirilmesi zorunludur. "Yasaklama kararları" ilanı gereken düzenleyici işlem niteliği taşımadığından, davanın, yasaklama kararının Resmi Gazete'de yayınlanması tarihinden sonraki bir ta...
(Şerh No: 15045 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 31-10-2013 15:28)

Davacı ile davalı arasında 1.11.2003 başlangıç tarihli ve 1 yıl süreli kira sözleşmesi düzenlenmiş, ancak kiracılık ilişkisi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ihale ile tesis edilmemiştir. Davalı tarafından dava konusu kiralanan daha önce 13.8.1992 tarihinde ihale ile dava dışı S____ isimli kişiye kiralanmışsa da, 2886 Sayılı Yasa gereğince ihale ile bu yeri kiralayan dava dışı S____ ile davacı arasında bu yerin devralındığına ilişkin dosya arasında bilgi ya da belge bulunmadığı görülmüşt...
(Şerh No: 14939 - Ekleyen: Av.Murat ÇETİN - Tarih : 07-08-2013 18:25)

5302 sayılı Kanun'da, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75. maddesi hükümlerinin il özel idaresi taşınmazları hakkında da uygulanacağı düzenlemesi yapılmıştır. Davalı idare, kira sözleşmesinin uzatılmayacağını davacıya bildirmiş ve dava tarihi itibarıyla da kira süresi sona ermiştir. Bu sebeple kira ilişkisinin devam ettiği ve kira sözleşmesinin özel hukuk hükümlerine tâbi olduğunun tesbiti ile muaraazanın giderilmesine dair davanın reddi gerekirken; yazılı şekilde taşınmazın özel hukuk hükümle...
(Şerh No: 14402 - Ekleyen: Av.Fethullah ASLAN - Tarih : 29-03-2013 13:04)

Belediye Encümenince 26.01.2010 tarihinde kira sözleşmesinin 31.07.2010 tarihinden itibaren yenilenmeyeceğine ve 2886 sayılı Yasa'nın 75. maddesi gereğince işlem yapılacağına dair alınan karar davacı kiracıya bildirilmekle kira süresi sona erdiğinden; dava tarihi itibariyle davacı fuzuli şagildir. Dolayısıyla davalı Belediye'nin Ağustos 2010 ayına ait tahsil ettiği para, kira bedeli değil ecrimisil niteliğindedir. Bu sebeple Belediye'nin tahsil ettiği bu para ile kira ilişkisinin devam ettiği in...
(Şerh No: 14301 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 23-02-2013 13:06)

Davacı şirket hakkında, hile yaptığı iddiası ile 2886 S.K. m.84 uyarınca, ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmiştir. Yasaklama kararının hukuka aykırı olduğu yargı kararıyla belirlenmekle; davacı şirketin işbu yasaklama kararı sebebiyle, ticari itibarının ve saygınlığının zedelendiğinin, manevi zarara uğradığının kabulü gerektiğinden manevi tazminatın ödenmesi yönünde hüküm kurulması gerekirken; ihalelere katılmaktan yasaklamaya ilişkin işlemin idarenin olağan işlemlerinden olduğu v...
(Şerh No: 11846 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-07-2011 15:05)

Eser sözleşmelerinde akdin en önemli unsuru işin bedelidir. Taraflarca akit serbestisi ilkesine uygun olarak kararlaştırılan ve kabul edilen bedelin, sözleşmenin imzalanmasından sonra aynen uygulanması zorunludur. Davacı ile idare arasındaki ihale sözleşmesi veya eklerinde fiyat farkı verilmeyeceği ve bedelin hiçbir şekilde artırılmayacağı yazılı hallerde; hükümetçe çıkartılan fiyat farkı kararnameleri, sözleşmeye uygulanamaz. Mevcut sözleşmelere kamu düzenine ilişkin sebepler haricinde ...
(Şerh No: 8672 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-11-2010 16:48)

2886 S.K. m.75, ancak hazine tarafından kiralanan taşınmazlarla ilgili olarak uygulanabilir. Belediye tarafından kiralanan taşınmazlarla ilgili anılan yasa değil 6570 sayılı yasa hükümleri uygulanmalıdır.
(Şerh No: 8131 - Ekleyen: Özgür Alkan ALKIS - Tarih : 18-10-2010 18:56)

 Bilgi  [İhaleK. 75] 23.07.2010 tarihli 6009 S.K. değişikliğinden önce m.75
Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malları ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile idare ve temsil ettiği mazbut vakıflara ait taşınmaz * malların, gerçek ve tüzelkişilerce işgali üzerine, fuzuli şagilden, bu Kanunun 9 uncu maddesindeki yerlerden sorulmak suretiyle, 13 üncü maddesinde gösterilen komisyonca takdir ve tespit edilecek ecrimisil istenir. Ecrimisil talep edilebilmesi için, Hazinenin işgalden dolayı bir zarara uğramış olması gerekmez ve fuzuli şagilin ...
(Şerh No: 8115 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 16-10-2010 22:35)

İdare tarafından 2886 S.K. mucibince taraflar arasında akdedilen ihale sözleşmesine mesnetle ikame edilen davada; idarenin, gizli ayıba mesnetle istemde bulunmuş olması karşısında uygulanacak zamanaşımı süresi, BK m.125 gereğince, kesin kabul tarihinden itibaren 10 yıldır.
(Şerh No: 8112 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 16-10-2010 17:05)

İdarenin, 2886 S.K. uyarınca davalı ile akdettiği eser sözleşmesine mesnetle ve yüklenicinin kasıt veya ağır kusuru ile akdi hiç veya gereği gibi yerine getirmemiş, bilhassa ayıplı malzeme kullanmış veya ayıplı bir iş meydana getirmiş olması haline dayanarak, zararının tazminini talep etmesi halinde; zamanaşımı süresi, BK m.126/son mucibince BK m.125'e binaen 10 yıldır.
(Şerh No: 8113 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 16-10-2010 17:03)

Muayene ve kabul komisyon veya heyetlerinin başkan ve üyeleri ile diğer ilgililer, görevlerini kanuni gereklere göre yapmayarak taraflardan birinin zararına yol açacak ihmal ve kusurlu hareketlerde bulundukları takdirde (haklarında BK m.41 uyarınca değerlendirme yapılarak) tarafların bu yüzden uğradıkları zarar ve ziyandan dolayı müştereken ve müteselsilen sorumludur. İdari düzen içinde sözleşme konusu kitaplar, teslim alındıktan sonra, ayıplı olup olmadığı, eksik iş bulunup bulunmadığı; yan...
(Şerh No: 8111 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 16-10-2010 17:03)

 Önerge  [İhaleK. 75] ECRİMİSİL VE TAHLİYE 2886 sayılı Devlet ihale kanunun 75. maddesinde; Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malları ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile idare ve temsil ettiği mazbut vakıflara VE DE 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU KAPSAMINDA BULUNAN ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERE ait taşınmaz * malların, gerçek ve tüzelkişilerce işgali üzerine, fuzuli şagilden, bu Kanunun 9 uncu maddesindeki yerlerden sorulmak suretiyle, 13 üncü maddesinde gösterilen komisyonca takdir ve tespit edilecek ecrimisil istenir. Ecrimisil talep edilebilmesi için, Hazinenin işgalden dolayı bir zarara uğramış olması gerekmez ve fuzuli şagilin kusuru aranmaz. Ecrimisil fuzuli şagil tarafından rızaen ödenmez ise, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. Kira sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren, işgalin devam etmesi halinde, sözleşmede hüküm varsa ona göre hareket edilir. Aksi halde ecrimisil alınır. İşgal edilen taşınmaz mal, idarenin talebi üzerine, bulunduğu yer mülkiye amirince en geç 15 gün içinde tahliye ettirilerek, idareye teslim edilir.
(Şerh No: 4429 - Ekleyen: Abdulkerim AKYÜZ - Tarih : 25-02-2010 16:43)

 Bilgi  [İhaleK. 75] Ecrimisil, bir malın, sahibinin rızası dışında ve onun bu malı kullanmakla bir zarara uğrayıp uğramayacağı söz konusu edilmeksizin bu maldan işgal, tasarruf veya her ne şekilde olursa olsun yararlanılması sebebiyle fuzuli şagil tarafından ödenen veya idarece talep edilen tazminatı ifade eder. Bir kamu malından idareden izin almadan ve başkalarının o maldan yararlanmasını engeller biçimde özel yararlanma ecrimisil alınmasını gerektirecektir. Danıştay İçtihatlarına göre 10 yıllık süre için ecr...
(Şerh No: 636 - Ekleyen: Adnan Koray DEMİRCİ - Tarih : 10-11-2009 09:07)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03192711 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.