Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 15.Hukuk Dairesi 2006/ 7674 Esas 2007/8126 Karar İçtihat

Üyemizin Özeti
Müteselsilen sorumlu olanlar aleyhine açılan davanın reddinde red nedeni ortak olan davalılar vekili lehine tek, red nedeni ayrı olan davalılar vekili lehine ise her red nedeni için ayrı ayrı avukatlık ücretine hükmolunmalıdır.
(Karar Tarihi : 24.12.2007)
Yargıtay 15.Hukuk Dairesi

Esas No: 2006/7674
Karar No: 2007/8126

Dava: Yukarıda gün ve numarası yazılı hükmün temyizen incelenmesi davalı D____ A____ vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içerisinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

Karar: Dava, arsa payı inşaat yapım sözleşmesi uyarınca ve sahte vekaletname düzenlemek suretiyle yapılan satış sebebiyle tapu iptali ve tescil, olmadığı takdirde tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece davanın reddine dair verilen karar vekalet ücreti yönünden davalı D____ A____ vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Karar gününde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 3. maddesi 2. fıkrasında müteselsilen sorumlu olanlar aleyhine açılan davanın reddinde red nedeni ortak olan davalılar vekili lehine tek, red nedeni ayrı olan davalılar vekili lehine ise her red nedeni için ayrı ayrı avukatlık ücretine hükmolunacağı belirtilmiştir. Davalı D____ hakkındaki dava sübut bulmaması sebebiyle esastan, K____ ve D____ dışındaki sair davalılar haklarındaki dava pasif husumet ehliyeti yokluğu sebebiyle reddedilmiş olduğundan red sebepleri farklıdır. O durumda vekille temsil edilen davalı D____ yararına ayrı vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken sair davalılarla birlikte tek bir ücreti vekalete hükmedilmesi doğru olmamıştır.

Kararın bu sebeple bozulması gerekir. Ne var ki, düşülen bu hatanın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden HUMK. nun 438/VII. maddesi uyarınca kararın düzeltilerek onanması uygun bulunmuştur.

KARAR : Yukarıda açıklanan sebeplerle davalı D____ A____'ün temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının hüküm fıkrası 4. bendi 1. satırındaki "D____ A____" isminin karardan çıkartılmasına ve aynı bent 4. satırında "verilmesine" kelimesinden sonra gelmek üzere "Davalı Dilşah vekilinin çalışması karşılığı takdir edilen 2.020,00 YTL vekalet ücretinin davacılardan alınarak davalı Dilşah Aygün'e verilmesine" cümlesinin yazılmasına ve kararın değiştirilen ve ilave edilen bu şekli ile DÜZELTİLEREK ONANMASINA, ödediği temyiz peşin harcının istem halinde temyiz eden davalı D____ A____'e geri verilmesine, 24.12.2007 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Üye Notu : Karar özeti tarafımızca yapılmıştır.
İlgili Mevzuat Hükmü : Avukatlık Kanunu MADDE 164 :(Değişik : 2/5/2001 - 4667/77 md.)
       Avukatlık ücreti, avukatın hukukî yardımının karşılığı olan meblâğı veya değeri ifade eder.
       Yüzde yirmibeşi aşmamak üzere, dava veya hükmolunacak şeyin değeri yahut paranın belli bir yüzdesi avukatlık ücreti olarak kararlaştırılabilir.
       İkinci fıkraya göre yapılacak sözleşmeler, dava konusu para dışındaki mal ve haklardan bir kısmının aynen avukata ait olacağı hükmünü taşıyamaz.
       Avukatlık asgarî ücret tarifesi altında vekâlet ücreti kararlaştırılamaz. Ücretsiz dava alınması halinde, durum baro yönetim kuruluna bildirilir.(Değişik üçüncü ve dördüncü cümle:13/1/2004 – 5043/5 md.) Avukatlık ücretinin kararlaştırılmamış olduğu veya taraflar arasında yazılı ücret sözleşmesinin bulunmadığı yahut ücret sözleşmesinin belirgin olmadığı veya tartışmalı olduğu veya ücret sözleşmesinin ücrete ilişkin hükmünün geçersiz sayıldığı hallerde; değeri para ile ölçülebilen dava ve işlerde asgari ücret tarifelerinin altında olmamak koşuluyla ücret itirazlarını incelemeye yetkili merci tarafından davanın kazanılan bölümü için avukatın emeğine göre ilâmın kesinleştiği tarihteki müddeabihin değerinin yüzde onu ile yüzde yirmisi arasındaki bir miktar avukatlık ücreti olarak belirlenir. Değeri para ile ölçülemeyen dava ve işlerde ise avukatlık asgari ücret tarifesi uygulanır.
       Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekâlet ücreti avukata aittir. Bu ücret, iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez, haczedilemez. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Ufuk BOZOĞLU
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 25-02-2010

THS Sunucusu bu sayfayı 0,03056788 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.