Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Av.K. MADDE 164

     
 
1136 S.lı Avukatlık Kanunu MADDE 164
(Değişik : 2/5/2001 - 4667/77 md.)
       Avukatlık ücreti, avukatın hukukî yardımının karşılığı olan meblâğı veya değeri ifade eder.
       Yüzde yirmibeşi aşmamak üzere, dava veya hükmolunacak şeyin değeri yahut paranın belli bir yüzdesi avukatlık ücreti olarak kararlaştırılabilir.
       İkinci fıkraya göre yapılacak sözleşmeler, dava konusu para dışındaki mal ve haklardan bir kısmının aynen avukata ait olacağı hükmünü taşıyamaz.
       Avukatlık asgarî ücret tarifesi altında vekâlet ücreti kararlaştırılamaz. Ücretsiz dava alınması halinde, durum baro yönetim kuruluna bildirilir.(Değişik üçüncü ve dördüncü cümle:13/1/2004 – 5043/5 md.) Avukatlık ücretinin kararlaştırılmamış olduğu veya taraflar arasında yazılı ücret sözleşmesinin bulunmadığı yahut ücret sözleşmesinin belirgin olmadığı veya tartışmalı olduğu veya ücret sözleşmesinin ücrete ilişkin hükmünün geçersiz sayıldığı hallerde; değeri para ile ölçülebilen dava ve işlerde asgari ücret tarifelerinin altında olmamak koşuluyla ücret itirazlarını incelemeye yetkili merci tarafından davanın kazanılan bölümü için avukatın emeğine göre ilâmın kesinleştiği tarihteki müddeabihin değerinin yüzde onu ile yüzde yirmisi arasındaki bir miktar avukatlık ücreti olarak belirlenir. Değeri para ile ölçülemeyen dava ve işlerde ise avukatlık asgari ücret tarifesi uygulanır.
       Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekâlet ücreti avukata aittir. Bu ücret, iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez, haczedilemez.
 10  İçtihat    3 Bilgi    (Madde son güncelleme Admin, 09-10-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

Av.K. MADDE 164 İçtihatları

Davacı avukat, davalıya vekaleten ortaklığın giderilmesi davası ve satış işlemlerini yürüttüğünü, davalının kendisini haksız olarak azlettiğini ileri sürerek, ödenmeyen vekalet ücretinin tahsili amacıyla eldeki davayı açmıştır. Taraflar arasında yazılı ücret sözleşmesi bulunmamaktadır. Ortaklığın giderilmesi davası ve satış işlemleri değeri para ile ölçülebilen dava ve iş türlerinden olmadığından davacının isteyebileceği akdi vekalet ücreti, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde düzenlenen maktu ve...
(Şerh No: 15684 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-07-2014)

1136 S.K. m.164/son uyarınca icra takip dosyasındaki ilam vekalet ücretini ve icra vekalet ücretini ilamda gösterilen borçlu asilin ödemesi gerektiğinden onun borcundan dolayı avukata ait olan ücretin haczi ve takası mümkün değildir.
(Şerh No: 14903 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-07-2013)

1136 S.K. m.164/son uyarınca icra takip dosyalarında alacaklı vekili adına tahakkuk eden vekalet ücretlerinin takası mümkün olmadığından her üç dosyadaki avukatlık ücretleri için takibin devamına karar verilmelidir.
(Şerh No: 14902 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-07-2013)

Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesinin son iki cümlesinde, "Dava sonunda kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir. Bu ücret, iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez, haczedilemez." Hükmü mevcut olup, buna göre avukata ait olduğu açıkça belirtilen, iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemeyecek ve haczedilemeyecek olan "karşı taraf vekalet ücreti"nin, üçüncü kişiye temlik de edilemeyeceğinin kabulü gerekir. Müvekkilin, avukatın yasa...
(Şerh No: 14089 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 19-11-2012)

Karşı tarafa yüklenecek vekalet ücretinin avukata ait olduğu yönündeki düzenleme vekil ile müvekkil arasında çıkacak ve iç ilişkiden kaynaklanan uyuşmazlıkları düzenlemek amacıyla öngörülmüştür.
(Şerh No: 11413 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 24-04-2011)

Haksız olarak azledilen avukatın davadan feragat eden müvekkilinden talep edebileceği avukatlık ücreti hususunda Yargıtay İlamı.
(Şerh No: 11037 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 27-03-2011)

Sulh ile sonuçlanan işlerde Avukatlık Ücreti nispi vekalet ücretidir. Maktu Vekalet Ücretine hükmedilemez.
(Şerh No: 11035 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 27-03-2011)

Ücret Sözleşmesinin yokluğunda Avukatlık Ücretinin Belirlenme Şekli.
(Şerh No: 10361 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 18-02-2011)

Müteselsilen sorumlu olanlar aleyhine açılan davanın reddinde red nedeni ortak olan davalılar vekili lehine tek, red nedeni ayrı olan davalılar vekili lehine ise her red nedeni için ayrı ayrı avukatlık ücretine hükmolunmalıdır.
(Şerh No: 4428 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 25-02-2010)

İtiraz konusu kural ile dava sonunda tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücretinin avukata ait olacağı öngörülmüştür. Böylece taraflar arasında ücret kararlaştırılmadığı durumlarda, avukatın sunduğu hizmetin karşılıksız kalmamasını sağlama ve vekil ile müvekkil arasında çıkacak ücret uyuşmazlıklarına engel olma amacı güdülmüştür. Vekalet ücreti, savunma hakkının en önemli parçası olan hukuki danışmanlık görevinin, konunun uzmanı hukukçular tarafından yapılmasının doğal bir sonu...
(Şerh No: 828 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 15-11-2009)

Bu Maddeye Not Girin

Av.K. MADDE 164 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Vekalet ücreti ödemeleri üzerinden vergi tevkifatı yapılması Konulu Özelge
Tarih : 21.03.2022 Yayın Dönemi : Nisan 2022 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı: 62030549-120[94-2019/1718]-313032 Tarih: 21.03.2022 Konu: Vekalet ücreti ödemeleri üzerinden vergi tevkifatı yapılması İlgi: 17/12/2019 tarih 4084357 sayılı özelge talep formu İlgide kayıtlı özelge talep formunda, dava sonucu Kurumunuz aleyhine hükmedilen vekalet ücreti ödemelerine ilişkin olarak; icra m...
(Şerh No: 17200 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 17-10-2022)

Bu ücret, iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez, haczedilemez.
Bu hüküm, Avukatın şahsi borcu ile ilgili değildir. Dolayısı ile Avukatın şahsi borcundan dolayı, vekil olarak takip ettiği bütün dosyalardaki vekalet ücret alacaklarının haczi mümkündür.
(Şerh No: 16551 - Ekleyen: Av.Mehmet Ali ÇIĞA - Tarih : 29-12-2016)

Vekâlet ücreti - Avukatlık parası
Hukuksal yardımının karşılığı olan “meblâğ veya değer” vekil-müvekkil arasında kararlaştırılır.Bu ücrete “Vekalet ücreti” denilmektedir Davada haksız çıkan taraftan alınarak haklı çıkan tarafa verilen ücrete ise “avukatlık parası” denilmesi maddenin amacına uygun olur. Hakkını aramak isteyen kişi vekiline vekâlet ücretini ve gerekli bütün vergi, resim, harç ve giderleri ödemek zorundadır (Av.K.m.173).Bu bir “hak arama maliyeti”dir. Anayasa Mahkemesi bu konuda kararını vermiş (Bkz.Şerh...
(Şerh No: 4322 - Ekleyen: Av.Hulusi METİN - Tarih : 11-02-2010)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

Av.K. MADDE 164 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

Av.K. MADDE 164 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

Av.K. MADDE 164 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,04215789 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.