Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 11 HD. 2004/2908E. 2004/12292K. İçtihat

Üyemizin Özeti
Kooperatife yeni giren ortakların sorumluluğu 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 35. maddesinde düzenlenmiş olup, buna göre, kooperatif ortaklığını devralan kişi o ortaklığı tüm hak ve vecibeleri ile devralmış olduğundan, varsa eski borçlardan dahi sorumludur. Devreden ile devralan üye arasında eski borçların devreden ortağa ait olduğu yolunda anlaşma yapılması halinde bu hüküm ikisi arasında geçerli olup, kooperatifi bağlamaz.
(Karar Tarihi : 13.12.2004)
DAVA :Davacı Kooperatif vekili, birikmiş aidat borçları nedeniyle yapılan icra takibine eski ortağın itiraz etmesi sonucu itirazın iptalini talep etmiştir. Buna göre taraflar arasında görülen davada Ankara 5. Sulh Hukuk Mahkemesi'nce verilen 15.04.2003 tarih ve 2002/433-2003/402 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Gürkan Gençkaya tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : Dava icra takibine haksız itiraz nedeniyle itirazın iptaline ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı vekili, davalının eski üye olduğunu, kooperatif hissesini devretmeden önce aidat borçlarını ödememiş olup, birikmiş aidatları nedeniyle yapılan icra takibine haksız olarak itiraz ettiğini ileri sürerek, itirazın iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, yetkili mahkemenin İzmir olduğunu, hissenin altı yıl önce devredildiğini, devralanın sorumlu olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve dosyadaki belgelere göre, kooperatif üyeliğinin hak ve borçlarla devredilmesi kuralının devreden ve devralan arasında geçerli olup, kooperatifi bağlamayacağı, kooperatifin devirden önceki borçları isteyebileceği gerekçesiyle, davanın kısmen kabulü ile 150.000.000.TL. asıl ve 326.000.000.TL. gecikme faizi yönünden takibin devamına karar verilmiştir.

Kooperatife yeni giren ortakların sorumluluğu 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 35. maddesinde düzenlenmiş olup, buna göre, kooperatif ortaklığını devralan kişi o ortaklığı tüm hak ve vecibeleri ile devralmış olduğundan, varsa eski borçlardan dahi sorumludur. Devreden ile devralan üye arasında eski borçların devreden ortağa ait olduğu yolunda anlaşma yapılması halinde bu hüküm ikisi arasında geçerli olup, kooperatifi bağlamaz. Devreden ortağa ait borçları da devralan yeni ortak kooperatife ödemek zorunda olup, aralarındaki ilişkiye göre eski ortağa rücu edebilir.

O halde somut olayda davalı, devreden eski ortak olup, ortaklığı sırasındaki borçlardan sorumluluğu bulunmamasına göre hakkındaki davanın reddi gerekirken yazılı olduğu şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

KARAR : Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazının kabulü ile kararın BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 13.12.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : Kooperatifler Kanunu MADDE 35 :Ortakları şahsan sorumlu, veya ek ödemelerle yükümlü bir kooperatifte, durumunu bilerek yeni giren kimse, girişinden önce doğmuş olan borçlardan diğer ortaklar gibi sorumlu olur. Buna aykırı mukavele hükümleriyle ortaklar arasındaki anlaşmalar üçüncü şahıslar hakkında hüküm ifade etmez. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Mehmet Saim DİKİCİ
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 12-01-2010

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02714801 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.