Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

YARGITAY 14. HD. 2020/1714 E. 2020/4819 İçtihat

Üyemizin Özeti
Mirasın hükmen reddinde, davalı aleyhine vekalet ücretine hükmedilemeyeceği yönünde karar.
(Karar Tarihi : 10.09.2020)
Davacılar vekili tarafından, davalı aleyhine 27.05.2015 gününde
verilen dilekçe ile mirasın hükmen reddi talebi üzerine yapılan duruşma
sonunda; davanın kabulüne dair verilen 31.03.2016 günlü hükmün
Yargıtay'ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle süresinde
olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya
ve içerisindeki bütün evrak incelenerek gereği düşünüldü:

K A R A R

Dava mirasın hükmen reddi talebine ilişkindir.

Davacılar vekili, 28/09/2014 tarihinde ölen miras bırakan R____'nin terekesinin borca batık oldugunu beyanla mirası hükmen reddin
tespitini istemistir.

Davalı vekili, usulüne uygun tebligata rağmen davaya cevap vermemiş ve yargılamaya katılmamıştır. Mahkeme, davanın kabulüne karar vermiştir.

Hükmü, davalı vekili temyiz etmiştir.

1-Yapılan yargılamaya, toplanan delillere ve dosya kapsamına göre davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.

2-Dava, TMK'nun 605/2. maddesi gereğince açılan mirasın hükmen reddi istemine ilişkindir. Ölüm tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır (TMK m. 605/2).

Mirasçılar Türk Medeni Kanunu'nun 610. maddesinde yazılı aykırılık da bulunmadıkça yani zımnen mirası kabul etmiş duruma düşmüş olmadıkça her zaman murisin ödemeden aczinin tespitini isteyebilir.

Mahkemece davanın niteliği gereği davalı-alacaklının, murisin terekesinin borca batık olduğunu bilmediği, bilmesinin mümkün olmadığı,
yapılan yargılama sonrasında terekenin borca batık olup olmadığına karar verildiği göz önünde bulundurularak yargılama giderleri ve harçtan davalının değil davacıların sorumlu tutulması, davacılar lehine vekalet ücretine hükmedilmemesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

3-4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 612. maddesi "En yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından reddolunan miras, Sulh Mahkemesince iflas
hükümlerine göre tasfiye edilir. Tasfiye sonunda arta kalan değerler, mirası reddetmemişler gibi hak sahiplerine verilir." hükmünü düzenlemiştir.

Somut olaya gelince, yukarıda açıklanan hukuksal olgu ve mirasın en yakın yasal mirasçılar tarafından reddedildiği dikkate alındığında 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 612. maddesi gereğince terekenin Sulh Mahkemesince iflas hükümlerine göre tasfiye edilmesine dair hüküm kurulması eksik bırakılmıştır.

Açıklanan eksiklikler doğru görülmemiş ise de, bu hususlar yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden HUMK'nın 438/7 maddesi
gereğince hüküm sonucunun aşağıdaki şekilde düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.

KARAR : Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, 2. bent uyarınca hüküm fıkrasının 3 numaralı bendindeki "davalıdan" ibaresi hüküm fıkrasından çıkarılarak yerine "davacılardan" ibaresinin eklenmesine, hüküm fıkrasının 4 numaralı bendinin hüküm fıkrasından çıkarılarak yerine "Davacılar lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına," ibarelerinin eklenmesine, hüküm fıkrasının 5 numaralı bendinin hüküm fıkrasından çıkarılarak yerine "Yargılama giderlerinin davacılar üzerinde bırakılmasına," ibarelerinin eklenmesine ve 3. bent uyarınca hüküm fıkrasına "4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 612. maddesi gereğince
mirasın iflas hükümlerine göre tasfiye edilmesi için hüküm kesinleştiğinde dosyanın mirasın açıldığı yer Sulh Mahkemesine gönderilmesine," ibarelerinin eklenmesi suretiyle düzeltilmesine, hükmün DÜZELTILMIS ve DEGISTIRILMIS bu sekli ile ONANMASINA, pesin yatırılan harcın yatırana iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 10.09.2020 tarihinde oybirliği ile karar verildi
İlgili Mevzuat Hükmü : Türk Medeni Kanunu MADDE 605 :Yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler.

Ölümü tarihinde mirasbırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır.

Gerekçesi için Bkz. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Bülent AKÇADAĞ
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 22-10-2020

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02463698 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.