Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 14.Hukuk Dairesi 2016/4109 Esas 2018/8995 Karar İçtihat

Üyemizin Özeti
Tüm mirasçıların diğer mirasçıların redden feragati hususunda açık muvafakatini beyan etmeleri halinde feragat nedeniyle davanın reddine karar verilmesi gerekir.
(Karar Tarihi : 13.12.2018)
Dava: Davacılar vekili tarafından 24/06/2015 gününde verilen dilekçe ile mirasın gerçek reddi istenmesi üzerine davanın kabulüne dair verilen 02/12/2015 günlü hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davacılar vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:
 
Dava, mirasın gerçek reddi isteğine ilişkindir.
 
Davacılar vekili, müvekkillerinin mirasbırakanı _____'ın 24/05/2015 tarihinde öldüğünü, müvekkillerinin mirası kayıtsız ve şartsız olarak reddettiklerini, mirasın reddine ve ilgili sicile tesciline karar verilmesini istemiştir.
 
Davacılar vekili, vekaletnamesindeki feragat yetkisine dayanarak davadan feragat etmiştir.
 
Mahkeme, red beyanından feragatin mümkün olmaması nedeni ile davanın kabulüne karar vermiştir.
 
Hükmü, davacılar vekili temyiz etmiştir.
 
Uyuşmazlık, TMK'nun 605/1 maddesi uyarınca hasımsız olarak açılan mirasın gerçek reddine ilişkin iş bu davada yerel mahkemenin görevinin; isteğin süresinde olup olmadığı ve ret edenin mirasçılık sıfatının bulunup bulunmadığının tespiti ile süresinde başvuru ve usulüne uygun bir talep bulunduğu takdirde TMK. 609. maddede gösterilen usulde işlem yapmaktan ibarettir. Bilindiği üzere, mirasın kayıtsız şartsız reddine ilişkin beyan; bozucu yenilik doğurucu niteliktedir. Bu beyan sulh mahkemesine ulaşmakla sonuç doğurmasına karşın reddeden mirasçıların, redden faydalanacak tüm mirasçıların açık muvafakatini almaları şartıyla red beyanından dönmeleri mümkündür. O halde öncelikle dava açma tarihinde lehine velayeten dava açılan ____'ın ergin olduğu da gözetilerek ____ 'ın bizzat feragati veya feragat yetkisini içeren vekaletnamesi temin edilerek, tüm mirasçıların diğer mirasçıların redden feragati hususunda açık muvafakatini beyan etmeleri halinde feragat nedeniyle davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
 
KARAR : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan harcın istek halinde yatırana iadesine, 13.12.2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : Türk Medeni Kanunu MADDE 605 :Yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler.

Ölümü tarihinde mirasbırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır.

Gerekçesi için Bkz. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Ufuk BOZOĞLU
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 04-09-2019

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02500010 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.