Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, Esas: 2003/1861, Karar: 2003/7937 İçtihat

Üyemizin Özeti
Dava, teslim edildiği halde primi ve vergi borcunu ödemediği iddia edilen muhasebeci ile denetleme görevini yapmayan kooperatif müdürü aleyhine açılmıştır. Bu dava, müdür yönüyle bir sorumluluk davasıdır ve 1163 S.K. m.98 atfı ile 6762 sayılı TTK m.341-342'ye göre, böyle bir davanın açılabilmesi için genel kurulca davanın ikamesi yolunda karar alınması ve davanın denetçiler tarafından açılması gerekir.

Yukarıda açıklanan yasa hükümleri yerine getirilmeden ve menfaat çatışması sonucunu doğuran vekaletnameyle davaya devam edilip karar verilmiştir. Davacı kooperatife uygun bir süre verilerek bahsedilen eksiklikler tamamlanmalı, denetçiler tarafından verilen vekaletname ibrazı veya bizzat denetçiler huzuru ile davaya devam edilmelidir.
(Karar Tarihi : 18.09.2003)
"Taraflar arasında görülen davada Bodrum Asliye 1. Hukuk Mahkemesi'nce verilen 19.03.2003 tarih ve 1998/1117-2002/92 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalı S____ S____ vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacı vekili, davalılardan S____ S____'ın müvekkili kooperatifin müdürü, diğer davalı F____ B____'un ise muhasebecisi olduklarını, kendisine ödemesi için teslim edilen SSK prim ve vergi borçlarının muhasebeci davalı tarafından ödenmediğini, gecikme faizi ve cezalarının oluştuğunu, diğer davalının gerekli denetimi yapmadığını iddia ederek, Sosyal Sigortalar Kurumu'na ödenmesi gerekli 1.665.316.545 TL ile Vergi Dairesine ödenecek 726.081.000 TL'nin davalılardan fer'ileriyle beraber tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı F____ B____, kooperatiften alacağı olduğunu, ödemeleri yaptığını savunmuştur.

Diğer davalı, kendisinde sorumluluk bulunmadığını, davalı F____ B____'a ödemeleri yapması için kooperatif adına para verdiğini, ödeme yapmadığını bildirerek, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, toplanan kanıtlar ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davalı F____ B____'un kendisine verilen paraları zamanında ödemeyerek, diğer davalının denetim görevini yerine getirmeyerek davacının zararının oluşmasına neden oldukları gerekçesiyle, davanın kısmen kabulüyle, 1.606.341.116 TL SSK primi gecikme zammı ile 228.426.000 TL vergi borcunun davalılardan tahsiline karar verilmiştir.

Kararı, davalı S____ S____ vekili temyiz etmiştir.

1-Dava,kooperatifin SSK prim ve vergi borcunun zamanında ödenmemesi nedeniyle meydana gelen zararın tahsili istemine ilişkindir.

Dava,teslim edildiği halde pirimi ve vergi borcunu ödemediği iddia edilen muhasebeci F____ B____ ile denetleme görevini yapmayan kooperatif müdürü aleyhine açılmıştır.Bu dava, müdür yönüyle bir sorumluluk davasıdır. 1163 Sayılı Kooperatifler Yasası'nın 58'inci maddesine göre, kooperatife müdür atanması mümkündür.Anılan yasanın 98'inci maddesi yollaması ile TTK'nun 342 ve 341'inci maddelerine göre, böyle bir davanın açılabilmesi için genel kurulca davanın ikamesi yolunda karar alınması ve davanın denetçiler tarafından açılması gerekir. Dava, 14.08.1997 tarihli, mümeyyiz davalı S____ S____'ın da imzasını içeren yönetim kurulu üyelerince verilen vekaletnameyle açılmıştır. Dolayısıyla,yukarıda açıklanan yasa hükümleri yerine getirilmeden ve menfaat çatışması sonucunu doğuran vekaletnameyle davaya devam edilip karar verildiği anlaşılmıştır.Ancak, anılan bu eksiklikler, sorumluluk davasının reddini gerektirmez. Davacı kooperatife uygun bir süre verilerek bahsedilen eksiklikler tamamlanmalı, denetçiler tarafından verilen vekaletname ibrazı veya bizzat denetçiler huzuru ile davaya devam edilmesi gerekir. Mahkemece yukarıda açıklanan hususlar gözden kaçırılarak davanın esastan sonuçlandırılması doğru görülmemiş, hükmün bozulması gerekmiştir.

2-Bozma sebep ve şekline göre,davalı S____ S____'ın diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.

KARAR : Yukarda 1 numaralı bentte açıklanan nedenlerle kararın BOZULMASINA, 2 numaralı bentte açıklanan nedenle davalı S____ S____'ın temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek olmadığına, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 18.09.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi."
İlgili Mevzuat Hükmü : Kooperatifler Kanunu MADDE 98 :Bu kanunda aksine açıklama olmıyan hususlarda Türk Ticaret Kanunundaki Anonim şirketlere ait hükümler uygulanır. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Nevra ÖKSÜZ
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 23-08-2013

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02655196 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.