Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, Esas: 2000/4080, Karar: 2000/4858 İçtihat

Üyemizin Özeti
İcra Mahkemesince duruşma açılmadan karar verilen davada vekalet ücreti takdirine karar verilmiş; Yüksek Mahkeme vekalet ücreti takdirini isabetsiz bularak bu hususun düzeltilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden düzelterek onama kararı vermiştir.
(Karar Tarihi : 30.03.2000)
"Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 6.3.2000 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Müştekinin şikayeti üzerine mercice evrak üzerinde yapılan incelemede karar verilmiş olup alacaklı vekilinin şikayet dilekçesine cevap vermek suretiyle dahi bir mesaisi bulunmadığından alacaklı lehine vekalet ücreti takdiri isabetsiz ise de bu hususun düzeltilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden merci kararının hüküm fıkrasında 4. bölümde yer alan " davalı vekili için takdir edilen maktu 16.000.000 TL. ücreti vekaletin davacıdan tahsili ile davalıya verilmesine" kısmının karardan çıkartılarak merci kararının düzeltilerek onanması gerekmiştir.

KARAR : Borçlu vekilinin temyiz itirazının kabulü ile Konya İcra Tetkik Merciinin 2000/140/123 sayılı ve 28.1.2000 tarihli kararının hüküm bölümünün 4. fıkrasının tamamının karardan çıkarılmasına, merci kararının düzeltilmiş bu şekli ile İİK.366. ve HUMK.438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), merci kararı düzeltilerek onandığından onama harcı alınmasına yer olmadığına, 30.3.2000 gününde oybirliğiyle karar verildi."
İlgili Mevzuat Hükmü : (Eski) Hukuk Usulu Muhakemeleri Kanunu - Mülga MADDE 436 :(DEĞİŞİK MADDE RGT: 07.10.2004 RG NO: 25606 KANUN NO: 5236/16) (YÜRÜRL. TARH.: 01.06.2005)
Yargıtay, onama kararında, onadığı kararın hukuk kurallarına uygunluk gerekçesini göstermek zorundadır.

Temyiz olunan kararın, esas yönünden kanuna uygun olup da kanunun olaya uygulanmasında hata edilmiş olmasından dolayı bozulması gerektiği ve kanuna uymayan husus hakkında yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmadığı takdirde Yargıtay, kararı düzelterek onayabilir. Esas yönünden kanuna uygun olmayan kararlar ile hâkimin takdir yetkisi kapsamında karara bağladığı edalar hakkında bu fıkra hükmü uygulanmaz. (Değişik madde 6217 sayılı 31.3.2011 tarihli kanun madde 29)

Tarafların kimliklerine ait yanlışlıklarla, yazı, hesap veya diğer açık ifade yanlışlıkları hakkında da bu hüküm uygulanır.

Karar, usule ve kanuna uygun olup da gösterilen gerekçe doğru bulunmazsa, gerekçe değiştirilerek ve düzeltilerek onanır. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Nevra ÖKSÜZ
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 25-12-2012

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02502704 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.