Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 12. HD. 2011/9304 K.2011/26513 İçtihat

Üyemizin Özeti
Somut olayda taşınmazın aynı ihtilaflı olmadığından, ilamın infazı için kesinleşmesine gerek bulunmadığı gibi, ilamın ferilerinden olan vekalet ücreti ve yargılama gideri alacağı yönünden takip başlatılması için de kararın kesinleşmesi koşulu bulunmamaktadır.

Hüküm kesinleşmeden icra takibine konulamayacağından bahisle şikayetin kabulüne karar verilerek, diğer şikayet ve itirazlar hakkında karar verilmemesi isabetsizdir.
(Karar Tarihi : 05/12/2011)
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ :

HUMK.nun 443/4 (HMK.nun 367/2) maddesi gereğince gayrimenkul ilgili ayni haklara ilişkin kararlar kesinleşmedikçe icra edilemez. Bu nedenle aynı ilamda yazılı eklentilerin de infazının istenebilmesi için ilamın kesinleşmesi zorunludur. Buna karşılık, gayrimenkulün aynına ilişkin olmayan (gayrimenkul üzerindeki kişisel "şahsi" haklara ilişkin olan) ilamların icraya konulabilmesi için bunların kesinleşmesine gerek yoktur. (Prof. Dr. Baki Kuru, İcra İflas Hukuku, 3.cilt sayfa 2212)

Somut olayda, Sarıyer 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 08.11.2007 tarih ve 2005/142 E 2007/372 K.sayılı ilamının incelenmesinde; mahkemece alacaklının müdahalenin önlenmesi ve ecrimisile ilişkin taleplerinin kısmen kabulüne davalı-karşı davacının alacak davasının kısmen kabulüne karar verildiği görülmektedir. İlamın içeriğinin incelenmesinde taşınmazların aynı ihtilaflı olmadığı anlaşıldığından ilamın infazı için kesinleşmesine gerek bulunmadığı gibi, ilamın ferilerinden olan vekalet ücreti ve yargılama gideri alacağı yönünden takip başlatılması için de kararın kesinleşmesi koşulu bulunmamaktadır. Yine davalı karşı davacının açmış olduğu alacak davasına ilişkin hüküm yönünden takip başlatılması için kararın kesinleşmesi koşulu bulunmamaktadır. O halde, hüküm kesinleşmeden icra takibine konulamayacağından bahisle şikayetin kabulüne karar verilerek diğer şikayet ve itirazlar hakkında karar verilmemesi isabetsizdir.

KARAR : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.nun 428 inci maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 05.12.2011 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.
İlgili Mevzuat Hükmü : Hukuk Muhakemeleri Kanunu MADDE 367 :(1) Temyiz, kararın icrasını durdurmaz. İcra ve İflas Kanununun icranın geri bırakılmasıyla ilgili 36 ncı maddesi hükmü saklıdır. Nafaka kararlarında icranın geri bırakılmasına karar verilemez.

(2) Kişiler hukuku, aile hukuku ve taşınmaz mal ile ilgili ayni haklara ilişkin kararlar kesinleşmedikçe yerine getirilemez. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Özlem AŞKAR TUFAN
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 23-05-2012

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02582097 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.