Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 6.HD E. 2006/12437 K. 2007/1184 İçtihat

Üyemizin Özeti
Temerrüt Nedeniyle Kiralananın Tahliyesi İstemli davada Görevli Mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir.
(Karar Tarihi : 13.2.2007)
Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan itirazın iptali davasına dair karar, davacılar tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Uyuşmazlık, kira parasının tahsiline yönelik icra takibine yapılan itirazın iptali ile temerrüt nedeniyle kiralananın tahliyesine ilişkindir. Mahkemece görevsizlik kararı verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı vekili, dava dilekçesinde, davalının kiralananda 01.09.2003 tarihli sözleşme ile kiracı olup, Temmuz 2004-Kasım 2005 arası aylar kirasını ödemediğinden hakkında icra takibi yapıldığını, davalının bu takibe kira paralarını düzenli şekilde ödediğini, kira borcunun bulunmadığını, temerrüde düşürülmeden faiz istenemeyeceğini ileri sürerek itiraz ettiğini, ancak kira sözleşmesine ve kira miktarına karşı çıkmadığını, bu durumda kira borcunun olmadığını kanıtlaması gerektiğini, sözleşmede kira paralarının ne zaman ödeneceği kararlaştırılmış olduğundan faiz istemlerinde de haklı olduklarını belirterek itirazın iptalini, takibin devamını, ödeme emri ile verilen otuz günlük süre içinde ödemede bulunmayan davalının temerrüt nedeniyle tahliyesini ve % 40'dan az olmamak üzere icra inkar tazminatına mahkum edilmesini talep etmiştir. Davalı vekili, sadece yemin deliline dayandıklarını, başkaca delillerinin olmadığını beyan etmiştir.

Mahkemece, ödeme emri ile ödeme konusunda otuz günlük süre verilmediğinden temerrüt şartlarının oluşmadığı, bu durumda tahliye isteminin reddinin gerektiği, itirazın iptali yönünden de asıl alacak miktarının Sulh Hukuk Mahkemesinin görev sınırını aştığı belirtilerek mahkemenin görevsizliğine, dosyanın Zeytinburnu Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderilmesine karar veril­miştir.

İcra takibinde ve davada dayanılan ve hükme esas alınan 01.09.2003 başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Davacı sözleşme gereği ödenmeyen Temmuz 2004-Kasım 2005 arası aylar kirasının tahsili için Zeytinburnu Birinci İcra Müdürlüğü'nün 2006/203 sayılı dosyası ile tahliye istemli icra takibi yapmış, davalı kiracıya Örnek 13, otuz gün ödeme süreli ihtarlı ödeme emri 27.02.2006 tarihinde tebliğ edildikten sonra davalının takibe itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve kiralananın tahliyesi için işbu dava açılmıştır. Davacı tarafından gerek icra takibinin yapılmasında, gerek Borçlar Kanunu'nun 260. maddesine uygun temerrüt ihtarnamesi koşullarını taşıyan ödeme emrinin düzenlenmesinde ve davalıya tebliğinde bir usulsüzlük bulunmamaktadır.

HMUK'nın değişik 8. maddesinin 2. fıkrasının 1 nolu bendi gereğince kira sözleşmesine dayanan her türlü tahliye, akdin feshi veya tespit davaları ve bu davalarla birlikte açılmış kira alacağı davaları değerine bakılmaksızın Sulh Hukuk Mahkemesinde görülür. Davalının icra takibine itiraz etmesi üzerine davacı İcra İflas Kanunu'nun 67. maddesi gereğince genel hükümler dairesinde itirazın iptalini ve temerrüt nedeniyle kiralananın tahliyesini dava etmiştir. Davacının tahliye isteği de bulunduğundan davanın Sulh Hukuk Mahkemesinde görülmesi gerekir. Yargılama sonunda temerrüt koşulları oluşmadığından tahliye isteminin reddi gerektiği sonucuna varılmış olması, birlikte açılan kira alacağı yönünden görevsizlik kararı verilmesini gerektirmez. Anılan maddenin açık hükmü karşısında mahkemenin görevsizlik kararı vermesi doğru olmadığından hükmün bozulması gerekmiştir.

KARAR : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile HUMK'nın 428. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 13.02.2007 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : (Eski) Hukuk Usulu Muhakemeleri Kanunu - Mülga MADDE 8 :(Değişik madde: 26/02/1985 - 3156/2 md.)

       Sulh mahkemesi:

       I - İflas davalarıyla vakfa ilişkin davalar hariç olmak üzere, mamelek hukukundan doğan değer veya miktarı beş milyar lirayı geçmeyen davaları,

       II - Dava konusu olan şeyin değerine bakılmaksızın:

       1. İcra ve İflas Kanununun onuncu babında yer alan 269 ve 272 nci ve sonraki maddeleri hükümleri hariç olmak üzere, kira sözleşmesine dayanan her türlü tahliye, aktin feshi yahut tesbit davaları, bu davalarla birlikte açılmış kira alacağı ve tazminat davaları ve bunlara karşılık olarak açılan davaları,

       2. Taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ait davaları,

       3. Taşınır ve taşınmaz mallarda yalnız zilyetliğin korunması ile ilgili davaları.

       4. (Değişik alt bend: 09/01/2003 - 4787 S.K./9. md.) Borçlar Kanununun 91, 92 nci maddelerinde mahkeme veya hakime verilen işleri,

       5. Mirascılık belgesi verilmesi hakkındaki isteklerle, bu belgenin değiştirilmesi veya iptali davalarını,

       III - Bu ve diğer kanunların sulh mahkemesi veya hakimlerini görevlendirdiği dava ve işleri,

       Görür. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Barış TİRYAKİ
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 05-03-2011

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02491689 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.