Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

TCK. MADDE 188

     
 
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 188
Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti
(1) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişi, (Değişik ibare: 6545 S.K m.66- 18.6.2014) “yirmi yıldan otuz yıla kadar” hapis ve (Ek ibare: 7078 S.K m.132 - 1.2.2018) "ikibin günden" yirmibin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

(2) Uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı fiilinin diğer ülke açısından ithal olarak nitelendirilmesi dolayısıyla bu ülkede yapılan yargılama sonucunda hükmolunan cezanın infaz edilen kısmı, Türkiye'de uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı dolayısıyla yapılacak yargılama sonucunda hükmolunan cezadan mahsup edilir.

(3) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, (Ek ibare: 5377 S.K m.22 - 29.6.2005) "sevk eden," nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, (Değişik ibare: 6545 S.K m.66 - 18.6.2014) “on yıldan az olmamak üzere” hapis ve (Ek ibare: 7078 S.K m.132 - 1.2.2018) "bin günden" yirmibin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. (Ek cümle : 6545 S.K m.66 - 18.6.2014) “Ancak, uyuşturucu veya uyarıcı madde verilen veya satılan kişinin çocuk olması hâlinde, veren veya satan kişiye verilecek hapis cezası on beş yıldan az olamaz.”

(4) (Değişik: 6638 S.K m.11 - 27.3.2015)
a) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin eroin, kokain, morfin, sentetik kannabinoid ve türevleri veya bazmorfın olması,
b) Üçüncü fıkradaki fiillerin; okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askerî ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi,
hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(5) (Değişik : 6545 S.K m.66 - 18.6.2014) Yukarıdaki fıkralarda gösterilen suçların, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında, suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, verilecek ceza bir kat artırılır.

(6) Üretimi resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran her türlü madde açısından da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır. (Ek cümle: 5377 S.K m.22 - 29.6.2005) "Ancak, verilecek ceza yarısına kadar indirilebilir."

(7) Uyuşturucu veya uyarıcı etki doğurmamakla birlikte, uyuşturucu veya uyarıcı madde üretiminde kullanılan ve ithal veya imali resmi makamların iznine bağlı olan maddeyi ülkeye ithal eden, imal eden, satan, satın alan, (Ek ibare: 5377 S.K m.22- 29.6.2005) "sevk eden," nakleden, depolayan veya ihraç eden kişi, (Değişik ibare: 6545 S.K m.66 - 18.6.2014) “sekiz” yıldan az olmamak üzere hapis ve (Ek ibare: 7078 S.K m.132 - 1.2.2018) "bin günden" yirmibin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

(8) Bu maddede tanımlanan suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
 9  İçtihat    1 Bilgi    (Madde son güncelleme Av.Nevra Öksüz, 15-04-2020 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

TCK. MADDE 188 İçtihatları

Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, delillerin gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemlerin sanıklar tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, eylemlere uyan suç tipi ile aşağıda belirtilenin dışındaki yaptırımların doğru olarak belirlendiği anlaşıldığından; yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak; Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce su...
(Şerh No: 16879 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 17-01-2019)

Şeffaf koli bandı parçasının yapışkan iç yüzeyinde tespit edilen 1 adet parmak izinin sanığa ait olduğunun bilimsel yöntemlerle tespit edilmesi karşısında, sanık hakkında atılı uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan mahkumiyet hükmü kurulması gerekirken yazılı şekilde beraat kararı verilmesi, BOZMAYI gerektirmiştir.
(Şerh No: 16515 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 21-09-2016)

Uyuşturucu madde ticareti suçunda sanığın eyleminin uyuşturucu madde bulundurmak suçunu mu yoksa uyuşturucu madde ticareti suçunu mu işlediğinin berlenmesine ilişkindir.
(Şerh No: 14531 - Ekleyen: Av.Aslan Murat ZENGİN - Tarih : 10-05-2013)

Kendisinde uyuşturucu madde ele geçirilemeyen sanığın, iletişim tespit tutanaklarında ve beyanlarında diğer sanığa verdiği kabul edilen uyuşturucu maddenin elde edilememesi ve teknik yöntemle uyuşturucu madde olup olmadığının saptanamamış olması karşısında; suçu işlediğine dair diğer sanık A____’nın sonradan döndüğü beyan dışında delil bulunmadığından beraatı yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi,BOZMA nedenidir.
(Şerh No: 14014 - Ekleyen: Av.Gökmen AŞKAR - Tarih : 26-09-2012)

Afyonun başlı başına uyuşturucu madde olarak kabul edildiği, içerdiği morfinin dikkate alınamayacağı; öte yandan, 5237 sayılı TCK'nın 188. maddesinin 4. fıkrasında sayılan uyuşturucu ve uyarıcı maddeler arasında afyon sakızının yer almadığı gözetilmeyerek, sanık hakkında TCK'nın 188/4. maddesinin uygulanması sonucu fazla cezaya hükmedilmesi,BOZMAYI gerektirmiştir.
(Şerh No: 9690 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 18-01-2011)

Dosya kapsamında ki iletişim tespit tutanakları, ses ve görüntü gibi delillerin sanığa gösterilerek/dinletilerek kendisine ait olup olmadığının sorulmasına, kendisine ait ise ne anlam ifade ettiğinin de sanıktan sorulması gerekmektedir.
(Şerh No: 9689 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 18-01-2011)

Kendisinde uyuşturucu madde ele geçmeyen sanığın uyuşturucu madde ticareti yaptığına ilişkin, diğer sanık M____'nin sonradan döndüğü soyut açıklamaları dışında, her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilmeden, beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi, BOZMA nedenidir.
(Şerh No: 9688 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 18-01-2011)

Uyuşturucu madde ticareti suçu ile Hint Keneviri yetiştirme suçlarına ilişkin yargılamaların birlikte yapılmasına yasal olanak bulunmadığından direnme hükmünün bozulmasına karar verilmiştir.
(Şerh No: 3796 - Ekleyen: Av.Ayşe KARHAN AKÇADAĞ - Tarih : 02-02-2010)

TEŞEKKÜL HALİNDE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMAK (Örgütün Varlığının Kabul Edilebilmesi İçin Üye Sayısının En Az Üç Kişi olması, Aralarında Hiyerarşik İlişki bulunması, Suç İşlemek Amacı Etrafında Fiili Birleşme olması ve Niteliği İtibariyle Devamlılık Göstermesi Gereği)
(Şerh No: 2432 - Ekleyen: Av.Benan ŞENBAYRAM - Tarih : 11-12-2009)

Bu Maddeye Not Girin

TCK. MADDE 188 Şerhler, Notlar, Yorumlar

MADDE GEREKÇESİ
MADDE 188.– Bu maddede, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin imal ve ticareti suçuna ilişkin hükümler düzenlenmiştir. Burada uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin nelerden ibaret bulunduğu tanımlanmadığı gibi, bunların teker teker gösterilmesi yoluna da gidilmemiştir. Bunun nedeni, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ve aynı etkiyi yapan ilâç ve sentetiklerin kötüye kullanılmalarının yaptırım altına alınarak güçlü bir sosyal savunmanın sağlanmasıdır. Böylece, psikotrop madde olarak, uyuşturucu veya uy...
(Şerh No: 1284 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

TCK. MADDE 188 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

TCK. MADDE 188 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

TCK. MADDE 188 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03783989 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.