Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

MK. MADDE 713

     
 
4721 S.lı Türk Medeni Kanunu MADDE 713
b. Olağanüstü zamanaşımı
Tapu kütüğünde kayıtlı olmayan bir taşınmazı davasız ve aralıksız olarak yirmi yıl süreyle ve malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduran kişi, o taşınmazın tamamı, bir parçası veya bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir.

Aynı koşullar altında, maliki tapu kütüğünden anlaşılamayan veya yirmi yıl önce (23.07.2011 RG NO: 27893 ANY. MAH. 17.03.2011 T. 2009/58 E. 2011/15 K.) hakkında gaiplik kararı verilmiş bir kimse adına kayıtlı bulunan taşınmazın tamamının veya bölünmesinde sakınca olmayan bir parçasının zilyedi de, o taşınmazın tamamı, bir parçası veya bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir.

Tescil davası, Hazineye ve ilgili kamu tüzel kişilerine veya varsa tapuda malik gözüken kişinin mirasçılarına karşı açılır.

Davanın konusu, mahkemece gazeteyle bir defa ve ayrıca taşınmazın bulunduğu yerde uygun araç ve aralıklarla en az üç defa ilan olunur.

Son ilandan başlayarak üç ay içinde yukarıdaki koşulların gerçekleşmediğini ileri sürerek itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ve davacının iddiası ispatlanmış olursa, hakim tescile karar verir. Mülkiyet, birinci fıkrada öngörülen koşulların gerçekleştiği anda kazanılmış olur.

Davalılar ve itiraz edenler, aynı davada kendi adlarına tescile karar verilmesini isteyebilirler.

Kararda, tescili istenilen taşınmazın niteliği, yeri, sınırları ve yüzölçümü belirtilir ve karara, uzmanlarca düzenlenen teknik bilgileri içeren krokisi de eklenir.

Özel kanun hükümleri saklıdır.

Gerekçesi için Bkz.
 6  İçtihat    1 Bilgi    1  Çeviri    1  Ses Dosyası    (Madde son güncelleme Doç. Dr. Özge Yücel, 30-10-2011 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

MK. MADDE 713 İçtihatları

Kadastro tespitlerinde zilyetliğe ve vergi kaydına dayalı olarak açılan davaların 30 günlük askı ilan süresi ile sınırlı olduğuna ve 10 yıllık hak düşürücü süre içinde dava açılmasının olanaklı olmadığına ilişkin açık bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla kadastro tespiti zilyetliğe dayalı iktisaba engel değildir.
(Şerh No: 16455 - Ekleyen: Av.Seyhan ŞAHİN - Tarih : 09-04-2016)

Davacının cebri icra ( zorlayıcı yaptırım ) altında Hazineye ecrimisil ödemiş bulunması, ecrimisil öderken ihtirazı kayıt ileri sürmemesi Hazinenin üstün mülkiyet hakkını kabul ettiği anlamına gelmez. Üstelik, kazanım koşulları gerçekleşmiş olan mülkiyet hakkından vazgeçtiğini de göstermez. Bu durum bir kimse kendi aleyhinde beyanda bulunamaz ilkesine de aykırıdır. Tescil isteminin kabulü gerekir.
(Şerh No: 16247 - Ekleyen: Av.Seyhan ŞAHİN - Tarih : 21-05-2015)

Anayasa Mahkemesi'nin 22.11.2001 günlü, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 713. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "… ölmüş …" sözcüğü, 17.3.2011 günlü, 2009/58E., 2011/52K. sayılı iptal kararı 23.07.2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
(Şerh No: 11931 - Ekleyen: Stj.Av.Yakup Gökhan DOĞRAMACI - Tarih : 24-07-2011)

Türk Medeni Kanunu’nun 713. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “… ölmüş …” sözcüğünün yürütmesi durdurulmuştur.
(Şerh No: 11930 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 22-07-2011)

"Kazandırıcı zamanaşımı yoluyla taşınmaz edinilmesine ilişkin tescil kararının hukuki niteliği ve bu kararlarla mülkiyetin hangi andan itibaren kazanılmış sayılacağı" na ilişkindir. Kazandırıcı zamanaşımı yoluyla tapusuz taşınmazların edinilmesine ilişkin Türk Medeni Kanunu'nun 639/1. (4721 sayılı Türk Medeni Kanun 713) maddesine göre verilen tescil kararlarının İNŞAİ-İHDASİ (YAPICI - KURUCU - YENİLİK DOĞURUCU) nitelikli kararlar olduğuna, mülkiyet hakkının bu kararların kesinleştiği anda kaz...
(Şerh No: 4762 - Ekleyen: Av.Ufuk KARA - Tarih : 12-03-2010)

4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU'NUN 713 ÜNCÜ MADDESİNİN 1 VE 2 NCİ FIKRALARI GEREĞİNCE AÇILAN TESCİL DAVASININ SÜRE YÖNÜNDEN REDDEDİLMESİ HALİNDE; AYNI YERLE İLGİLİ OLARAK AÇILACAK İKİNCİ DAVANIN OLUMLU SONUÇLANABİLMESİ İÇİN, İLK KARARIN KESİNLEŞMESİNDEN İTİBAREN TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ ZİLYETLİĞİN DAVASIZ, ARALIKSIZ VE MALİK SIFATIYLA YENİDEN 20 YIL SÜRMESİ GEREKİR.
(Şerh No: 4761 - Ekleyen: Av.Ufuk KARA - Tarih : 12-03-2010)

Bu Maddeye Not Girin

MK. MADDE 713 Şerhler, Notlar, Yorumlar

MK. 713 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 639 uncu maddesini karşılamaktadır. Arılaştırılmak ve kısmen de hüküm değişikliği yapılmak suretiyle yeniden kaleme alınmıştır. Maddenin birinci fıkrasında olağanüstü kazandırıcı zamanaşımı ile kazanmanın taşınmazın tamamı, bir parçası ya da bir payı üzerinde de olabileceği kabul edilmiştir. Maddenin ikinci fıkrasında da birinci fıkrada olduğu gibi, kazanmanın taşınmazın tamamı, bir parçası ya da bir payı üzerinde olabileceği kabul edilmiştir. Bunun sonucu ola...
(Şerh No: 2808 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 24-12-2009)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

MK. MADDE 713 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

MK. MADDE 713 Yabancı Dil Çevirileri

The person who maintained possession of an immovable not recorded in real estate registers for twenty years period without lawsuit and interruption in the capacity of owner, may demand to be decided his or her right of ownership over the whole, a part or a share of that immovable to be recorded to real estate registers. Under the same conditions; possessor of the whole or a part that has not seen any harm in division of of an immovable which its owner can not be understood from real estate registers or registered to the name of the person about whom has been made decision of absence (Repealed Phrase Official Gazette No: 27893 Date:July 23,2011, Constitutional Court Date: March 17,2011 Docket No:2009/58, Decree No:2011/15 ) twenty years ago, may demand to be decided his or he right of ownership over the whole or a part or a share of that immovable to be recorded to real estate registers as well. Action of registration, is instituted against the Treasury, public corporations concerned or the heirs of the person seen as owner at real estate registers, if there is any. Subject of lawsuit, is announced by the court once by newspaper and besides at least three times by proper means and intervals where immovable is located. In case there has not been anyone objected within three months starting from the last announcement bringing forward that conditions above have not been realized or the objection has not been regarded justifiable and assertion of the plaintiff h...
(Şerh No: 14737 - Çeviren: Av.Kadir ORUÇ - Tarih : 15-06-2013)

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

MK. MADDE 713 Türkçeleştirme Önerileri

Bu Maddeye Ses Dosyası Ekleyin

MK. MADDE 713 Ses Dosyaları

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 7844 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 01-10-2010)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03680491 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.