Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Tapu iptali ve tescil (Vekalet görevini kötüye kullanmaya dayalı/muvazaaya dayalı)

Yanıt
Old 02-01-2013, 15:58   #1
eliftelciler

 
Varsayılan Tapu iptali ve tescil (Vekalet görevini kötüye kullanmaya dayalı/muvazaaya dayalı)

Müvekkil borç aldığı bir kişiye teminat olarak taşınmaz satış vekaleti veriyor, bilgisi haricinde ve satış bedeli ödenmeksizin taşınmazın 3. kişiye devri yapılıyor. 3. kişi kısa bir süre içinde taşınmazı danışıklı olarak birbaşkasına devrediyor, ondan da yine birbaşkasına.

vekil vekalet görevini kötüye kullanıyor,
1. ve 2. alıcıların kötü niyetli olduklarının ispatında sıkıntımız yok ancak 3. alıcının durumunu bilemiyoruz.

Sadece 1. satış yapılmış olsa vekalet görevinin kötüye kullanılmasına dayalı tapu iptali ve tescil davası ile sonuca giderdim ancak 2. ve 3. satışlar aklımı karıştırıyor. 2. satış gerçekte bedelsiz olduğundan muvazaalı, 3. satışın da öyle olduğu kanısındayız.

Bu durumda husumeti kime yöneltmeliyim? Son malike mi? Vekil ile ilk malike mi? Vekil ile son malike mi? hepsine mi? Vekalet görevinin kötüye kullanılmasına mı dayanılmalı muvazaaya mı?
Old 02-01-2013, 16:11   #2
garani

 
Varsayılan

sizin buradan son malike gitmeniz gerekiyor ama zira tapu şu an onun elinde ama bence terditli bir dava dilekçesi ile öncelikle tapu iptali ve tescil talep edin ve olmadığı taktirde maddi olarak tazminini ilk 2 kişiden de müştereken ve müteselsilen talep edin ama danışıklı olduğunu söylemiz sıkıntılı.zira alanlar ben parayı verdim o da aldım derse ne yapabileceksiniz?
Old 02-01-2013, 16:24   #3
Cumhur Okyay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan eliftelciler
Müvekkil borç aldığı bir kişiye teminat olarak taşınmaz satış vekaleti veriyor, bilgisi haricinde ve satış bedeli ödenmeksizin taşınmazın 3. kişiye devri yapılıyor. 3. kişi kısa bir süre içinde taşınmazı danışıklı olarak birbaşkasına devrediyor, ondan da yine birbaşkasına.

vekil vekalet görevini kötüye kullanıyor,
1. ve 2. alıcıların kötü niyetli olduklarının ispatında sıkıntımız yok ancak 3. alıcının durumunu bilemiyoruz.

Sadece 1. satış yapılmış olsa vekalet görevinin kötüye kullanılmasına dayalı tapu iptali ve tescil davası ile sonuca giderdim ancak 2. ve 3. satışlar aklımı karıştırıyor. 2. satış gerçekte bedelsiz olduğundan muvazaalı, 3. satışın da öyle olduğu kanısındayız.

Bu durumda husumeti kime yöneltmeliyim? Son malike mi? Vekil ile ilk malike mi? Vekil ile son malike mi? hepsine mi? Vekalet görevinin kötüye kullanılmasına mı dayanılmalı muvazaaya mı?

Muvazaaya dayanabileceğinizi zannetmiyorum, zira, uyuşmazlık tipik bir vekâlet görevini kötüye kullanmak" a ilişkin olup, bu konuda ve hattâ somut olayla örtüşen Yüksek Yargıtay 1. hukuk Dairesinin pek çok emsâl kararına ulaşabilmeniz mümkün görünmektedir. Kolay gelsin...
Old 02-01-2013, 16:36   #4
eliftelciler

 
Varsayılan

Sayın C_OKYAY
ben de vekalet üzerinden gitmeyi düşünüyorum ama kimlere husumet yönelteceğim hususunda kafam karıştı. 2. ve 3. satıştan dolayı.

Bu şekilde birden çok satışın olduğu bir Yargıtay kararı var mıdır elinizde? çalıştığım ofiste içtihat programı yok da.
Old 03-01-2013, 15:22   #5
detay82

 
Varsayılan

Vekil ile sözleşme yapan kişi iyiniyetli ise yani vekilin vekalet görevini kötüye kullandığını bilmiyor veya kendisinden beklenen özeni göstermesine rağmen bilmesine olanak yoksa, vekil ile yaptığı sözleşme geçerlidir ve vekil edeni bağlar. Vekil vekalet görevini kötüye kullansa dahi bu husus vekil ile vekalet eden arasında bir iç sorun olarak kalır, vekil ile sözleşme yapan kişinin kazandığı haklara etkili olamaz. Ne var ki, üçüncü kişi vekil ile çıkar ve işbirliği içerisinde ise veya kötüniyetli olup vekilin vekalet görevini kötüye kullandığını biliyor veya bilmesi gerekiyorsa vekil edenin sözleşme ile bağlı sayılmaması, dürüstlük kuralının doğal bir sonucu olarak kabul edilmelidir.1.Hukuk Dairesi 23.2.2012 T. 452-1796 E-K

Yargıtay kararında belirtildiği üzere, vekalet görevinin kötüye kullanılmasına dayanmanız için satış yapılan kişinin kötü niyetli olduğunu ispatlamanız gerekir. 14.HD 10.11.2-1992 T. 6775-9598 E-K gereği, vekaletin kötüye kullanımı ile ilgili iddianızı her türlü delille ispatlayabilirsiniz

Davanızı, ilk satış yapılan kişi için vekalet görevinin kötüye kullanılmasına, diğer satışlar içinse muvazaa iddiasına dayandırabilirisiniz. Davanızı terditli olarak tapu iptal ve tescil olmazsa tazminat şeklinde açmanız halinde tüm şahıslara husumet yöneltmeniz gerekecektir.

İddianın içeriği ve ileri sürülüş biçimine göre, davadaki isteklerden biri iptal ve tescil, diğeri ise, ilk talep sübut bulmadığı takdirde, taşınmazın değerinden kaynaklanan tazminat isteğine ilişkindir. Bu isteklerle açılan davada salih ve salim bir neticeye ulaşılabilmesi için, husumetin kayıt maliki ile birlikte vekile de tevcih edilmesi asıldır. Araştırma neticesinde vekaletin kötüye kullanılması olgusunun sübut bulması halinde, vekil ile kayıt maliki arasında el ve işbirliği içerisinde hareket etmeleri sebebi ile iptal ve tescil isteğinin kabul edileceğine göre, davacı lehine tek vekalet ücreti verilmesi gerekeceğinde kuşku yoktur. İddianın sübut bulmaması halinde ise, aynı kuralın geçersiz olacağı söylenemez. Hal böyle olunca, davalılar yararına tek bir vekalet ücretine hükmedilmesi gerekir.1.Hukuk Dairesi 23.2.2011 T. 100-1967 E-K

Saygılarımla.


Old 03-01-2013, 15:51   #6
Cumhur Okyay

 
Varsayılan

Sayın Değer,
"Davanızı, ilk satış yapılan kişi için vekalet görevinin kötüye kullanılmasına, diğer satışlar içinse muvazaa iddiasına dayandırabilirisiniz." demektesiniz.

Diğer satın alanlar, durumu bilen veya en azından bilmesi gereken kişiler ise, esasen uyuşmazlık, vekâlet görevini kötüye kullanmak'a ilişkindir. Aksi takdirde "tapu siciline itimat" prensibi devreye girecektir. Diğer kişiler bakımından niye "muvazaa" olsun? Kolay gelsin...
Old 03-01-2013, 16:13   #7
detay82

 
Varsayılan

Sayın C_OKYAY,

Görüşünüzde haklısınız. Zaten olayın seyri ve tarafların kasıtları önemli. Eğer ki; tarafların tümü, vekaletin kötüye kullanılması eylemine dahil olmuşlar ise hepsine aynı iddianın ileri sürülmesi mümkündür.

Zaten, söz konusu olaya benzer bir durum aşağıdaki Yargıtay kararında ele alınmıştır:

T.C. YARGITAY

1.Hukuk Dairesi

Esas: 2005/9560

Karar: 2005/11383

Karar Tarihi: 20.10.2005

ÖZET: Yapılan temlikin vekalet akdinin kötüye kullanılması neticesi gerçekleştirildiği, ara ve son malikin de el ve işbirliği içerisinde hareket ettikleri saptandığına göre; davalı temyiz itirazları yerinde değildir.

(4721 S. K. m. 1024)

Dava: Taraflar arasında görülen davada; davacı, yurt dışında olması nedeniyle Türkiye'deki işlerini takip etmesi için davalı Süleyman'ı vekil tayin ettiğini, iş ortağı ve yeğeni davalı Servet'in bulacağı müşteriye tapuda devir vermesi konusunda anlaştıklarını, ancak daha sonra dönüşü yaklaştığı için taşınmazının satılmaması için talimat verdiği halde 9422 ada 15 parsel sayılı taşınmazının Servet'in emri ile kardeşi davalı Naci'ye satış göstermek suretiyle devredildiğini, onun da el ve işbirliği içindeki bacanağı davalı Şükrü'ye temlik ettiğini, devri öğrenince davalılar Servet ve Süleyman'ı azlettiğini, tapudaki devirlerin muvazaalı olduğunu ileri sürüp tapu kaydının iptali ile adına tescilini, son malikin iyiniyetli olduğunun ispatı halinde davalılar Servet, Süleyman ve Naci'nin taşınmazın belirlenecek değeri üzerinden tazminata mahkum edilmelerini istemiştir.

Davalı Servet, davacı tarafından kendisine vekalet verilmediğini, satışla ilgisinin bulunmadığını, satış bedelini almadığını, davalı Naci, taşınmazı bedelini ödeyerek satın aldığını, davacıyla vekalet ilişkisi bulunmadığı gibi taşınmazın kaydıyla da ilgisinin kalmadığını, sıfat yokluğu nedeniyle davanın husumetten reddi gerektiğini, davalı Şükrü, taşınmazı tapu kaydına güvenerek bedeli karşılığında satın alan iyiniyetli 3. kişi olduğunu, önceki malikler arasındaki anlaşmazlıkları bilmediğini, davalı Süleyman ise, davacının verdiği vekaletnameye dayanarak ve davalı Servet'in talimatıyla kardeşi Naci'ye satış şeklinde tapuda devrettiğini, karşılığında para almadığını, devir işlemlerinin davacıdan gizlendiğini, taşınmazı davacının iş ortağı Servet'in emriyle devrettiğinden kişisel sorumluluğunun bulunmadığını bildirip davanın reddini savunmuşlardır.

Mahkemece, davacının iradesi dışında yapılan satıştan davalı Servet ve vekil Süleyman'ın sorumlu olduğu, davalılar Naci ve Şükrü'nün ise iyiniyetli olmadığı, davalı Servet'in tapu iptali ve tescil davasının aktif tarafı olmadığı gerekçeleriyle; Servet yönünden davanın husumetten reddine, diğer davalılar yönünden davanın kabulüne karar verilmiştir.

Karar, davalı Süleyman K. ile davalılar Şükrü M. ve Naci M. vekilleri tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla; Tetkik Hakimi Senem A.'ın raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Dosya içeriğine, toplanan delillere hükmün dayandığı yasal ve hukuksal gerekçeye, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve özellikle yapılan temlikin vekalet akdinin kötüye kullanılması neticesi gerçekleştirildiği, ara ve son malikin de Türk Medeni Kanununun 1024.maddesi gereğince el ve işbirliği içerisinde hareket ettikleri saptandığına göre; davalı Süleyman K. ve davalılar Şükrü M. ve Naci M.'in temyiz itirazları yerinde değildir.

Sonuç: Reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı 329,85 YTL. bakiye onama harcının temyiz eden davalılardan alınmasına, 20.10.2005 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Saygılarımla.Old 03-01-2013, 17:28   #8
eliftelciler

 
Varsayılan

Görüş ve paylaşımlarınız için çok teşekkür ederim.
İlk iki alıcının kötü niyetini ispatlamak konusunda sıkıntı olacağını sanmıyorum. Ancak şu anda malik olan kişinin iyi niyetli olması kuvvetle muhtemel.
Sayın DEĞER paylaştığınız karara ben de ulaştım. Ayrıca Yargıtay 1. HD 2005/14392 E 2006/1778 K sayılı kararı da ara maliklere de husumet yöneltmeli miyim şeklindeki soru işaretini çözdü. Davamı terditli olarak ve vekil dahil tüm alıcılara karşı hazırladım.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İnançlı işleme dayalı tapu iptali ve tescil Av. OnurO Meslektaşların Soruları 2 24-05-2012 18:27
Muvazaaya dayalı tapu iptal davasında ihtiyat haciz A.Arif Kaya Meslektaşların Soruları 3 28-12-2011 12:38
muvazaaya dayalı tapu iptali ve tescili davası Av.EA Meslektaşların Soruları 4 15-10-2011 16:11
olağanüstü kazandırıcı zamanşımına dayalı tapu iptali ve tescil idris sağlam Meslektaşların Soruları 1 20-04-2011 09:58
inançlı işleme dayalı tapu iptali tescil davasın günseligonca Meslektaşların Soruları 1 26-09-2007 20:09


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04575396 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.