Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Soruları Arşivi THS Hukuk Soruları alanına 2000-2007 yılları arasında gönderilmiş eski soruların arşivlendiği forum alanımız. Bu alan yeni mesajlara ve yanıtlara kapalıdır ve sadece arşiv amaçlı olarak yayında tutulmaktadır.

İcra Takibi

 
Old 16-02-2005, 11:10   #1
mehmetaytekin

 
Kitap İcra Takibi

.. Belediyesine ilama dayalı yaptığım icra takibinin kesinleşmesi üzerine; Belediyenin çalıştığı Bankaya ödeme emri gönderdim. Banka cevaben Belediye hesaplarının Kamu yararına tahsisli olduğunu bildirip, haciz koymadı.

İller Bankasına 89/1 gönderdim. Banka, 277 sayılı Kanuna göre Bankamız eliyle dağıtılmakta olan payların haczi kabil degildir diye cevap verdi.

Belediye araçlarına haciz konulmasına ililşkin talebime, Trafik....Amirliği Belediye adına kayıtlı araç kayıtlarına Haciz şerhi verildiğini bildirdi.

Tapuya haciz ihbarnamesi gönderdim, Tapu Müdürlüğü, Belediye adına kayıtlı Gayrimenkullerin tapu kayıtlarına haczi şerhi verildiğini bildirdi. Ancak Haciz şerhi verilen tüm gayrimenkuller önceden hacizli olduğu için satış istememizin bir anlamı olmayacak.

Belediye araçlarını bağlatıp icradan satışını isteyebilirmiyim ?

BELEDİYEDEN ALACAĞIMI NASIL ALACABİLİRİM?

Bankadaki .... Lirayı Kamu tahsis ettim dese kabul edeceğim ama, Belediye numarasını belirterek hesabı Kamuya tahsis etmiş. Olmayan birşey nasıl kamuya tahsis edilir, anlayamadım.

Bu konuda bir yol göstereceğinizi umut eder saygılar sunarım.
Old 16-02-2005, 18:18   #2
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2003/21289
K. 2003/24091
T. 9.12.2003
• BELEDİYENİN HACZEDİLEN TAŞINMAZLARI ( Borçlu Belediyenin Haczedilen Taşınmazlarının Kamu Yararına Tahsise Dair Encümen Kararının Kapsamında Kalıp Kalmadığının Saptanması Gereği )
• TAŞINMAZ HACZİ ( Borçlu Belediyenin Haczedilen Taşınmazlarının Kamu Yararına Tahsise Dair Encümen Kararının Kapsamında Kalıp Kalmadığının Saptanması Gereği )
• KAMU YARARI ( Borçlu Belediyenin Haczedilen Taşınmazlarının Kamu Yararına Tahsise Dair Encümen Kararının Kapsamında Kalıp Kalmadığının Saptanması Gereği )
• ENCÜMEN KARARININ KAPSAMI ( Borçlu Belediyenin Haczedilen Taşınmazlarının Kamu Yararına Tahsise Dair Encümen Kararının Kapsamında Kalıp Kalmadığının Saptanması Gereği )
ÖZET: Borçlu belediyenin haczedilen taşınmazlarının kamu yararına tahsise dair encümen kararının kapsamında kalıp kalmadığı saptanmalıdır.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : Borçlu belediyeye ait 7302 ada 20 parsel -23 parsel ve 7751 ada 1 parsel nolu taşınmazlara haciz konulmuştur. Borçlunun haczedilemezlik şikayeti üzerine merciice 14.09.1999 tarih ve 4297-4565 sayılı meclis kararının iptali için İdare Mahkemesine açılan dava sonucu beklenmiş, İdare Mahkemesince açılan davanın reddine karar verilmesi üzerine, anılan meclis kararı hukuki varlığını sürdürmüştür. Ne var ki, meclis kararının özellikle 3.paragrafında yer alan gerekçelere göre; "belediyenin daire ve şubeleri, bahçeleri ile umuma ait gelir getirmeyen açık ve kapalı mahalleri ile, yine gelir getirmeyen sadece amme hizmetinin yürütülmesini sağlayacak eşya ve mallarının kamu hizmetine tahsis edildiği" açıklanmıştır. Emsal olarak gösterilen dosyanın ise karar düzeltme yoluna gidilmeksizin kesinleştiği de nazara alındığında, merciice, öncelikle haczedilen taşınmazların encümen kararında belirtilen nitelikte, umuma ait gelir getirmeyen özelliklerinin bulunup bulunmadığı yöntemince incelenip, değerlendirme yapılmadan, bir başka anlatımla haczedilen mahcuzların encümen kararı kapsamında olup olmadığı saptanmadan, eksik incelemeyle şikayetin kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 09.12.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 16-02-2005, 18:25   #3
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2002/143
K. 2002/814
T. 18.1.2002
• KAMUYA TAHSİS KARARI ( Araçların Hangi Hizmette Kullanıldığının Araştırılıp Belirlenmesi )
• ENCÜMEN KARARI ( Kamu Tahsis Kararı Olmadığının Saptanması Halinde Araçların Hangi Hizmette Kullanıldığının Araştırılıp Belirlenmesi )
1580/m.19/7
ÖZET : Haczedilen vasıtaların kamuya tahsis edildiklerine dair idari nitelikte bir encümen kararının bulunmaması halinde mercice yapılacak iş, duruşma açıldıktan sonra "kamuya tahsis kararı" olmadığının saptanması halinde araçların hangi hizmette kullanıldığının araştırılıp belirlenmesi ve böylece kendiliğinden kamuya tahsisli olup olmadıklarının da değerlendirilerek bir karar verilmesidir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : 7.8.2001 tarihinde haczedilen vasıtaların kamuya tahsis edildiklerine dair dilekçe ekinde sunulmuş idari nitelikte bir encümen kararı bulunmamaktadır. Ayrıca mahcuzların devlet malı niteliğinde bulunduğu yönündeki mercii gerekçesinin de yasal dayanağı yoktur. Mercice yapılacak iş, öncelikte duruşma açıldıktan sonra "kamuya tahsis kararı" olmadığı saptandığı takdirde araçların hangi hizmette kullanıldığı araştırılıp belirlendikten ve böylece kendiliğinden kamuya tahsisli olup olmadıkları da değerlendirildikten sonra bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 18.1.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 16-02-2005, 19:03   #4
mehmetaytekin

 
Varsayılan

Bu konuyla ilgili yardımlarınız için teşekkür ederim... Kamuya tahsis edilmiş banka hesabıyla ilgili yapabileceğimiz birşey varmı?
Old 23-02-2005, 18:24   #5
Av.Şevket TUTULMAZ

 
Varsayılan

Mehmet Bey bence bankanın size hesabın kamuya tahsisli olmasından dolayı haciz koymaması diye birşeyi hukuken anlamak mümkün değil. Bu durumda banka haczi koyar ve bu durumu Beldiye öğrendiğinde İTM den haczin kaldırılmasını isteyebilir. Sizde bu durumda hesabın kamuya tahsis edilemeyeceğinden bahisle idare mahkemesinde tahsis kararının kaldırılması için dava açarsınız. İTM nin bu idare mahkemesindeki sonucu bence beklemesi gereklidir. Siz bankanın cevabı gereğince bence suç duyrusunda bulunup bankanın haczi işlemesini temin etmelisiniz. Bankanın kendi kendine kamuya tahsislidir kararı vermesi mümkün olamaz.
Bence belediyeden para tahsil etmek istiyorsanız öncelikle belediyenin gelirlerini saptamalısınız , örneğin çöp vergisi, su paraları veya kira gelirleri ve bu paraların yattığı hesabıda bulmalısın bu gelirlerin tamamı haczi koymaya çalıştığın hesaba yatırılmış ise zaten o hesabın kamuya tahsis edilmiş olması mümkün olamaz.
Bu tür olaylarda haczi öğrenen belediye kamuya tahsis kararını alel acele çıkarmakta olup, bu kararlar idare mahkemesinde iptal edilmektedir.
Bu durumda belediyenin elde ettiği tüm geliri her ay kamuya tahsis kararı alması gerekecektir ki; buda çoğu belediyenin yapacağı iş değildir.
Bu ay içinde belediyeler reklam ilan vergileri toplayacak , büyük olasılıkla bunlar için kamuya tahsis kararı almamışlardır.
Tabiki öncelikle icra kanalı ile belediye bütçesini almayı deneyin bütçede bütün bunları daha iyi göreceksiniz.
Başarılar
Old 10-01-2007, 16:14   #6
Armağan Konyalı

 
Varsayılan

5393 sayılı Belediye Kanunu ile değişen hükümlerine göre, artık kamuya tahsis edilme kararına bakılmaksızın haczedilecek malın fiilen kamu hizmetinde kullanılıp kullanılmadığına bakılmaktadır. Mal fiilen kamu hizmetinde kullanılmıyorsa haczedilebilir.

5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesi gereğince “ Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. “

Banka hesabındaki para eğer resim, vergi ve harç geliri ise haczedilemeyeceği doğrudur; haczedilmezlik kanun gereğidir. Ama banka hesabındaki para, belediye mallarının kiralanmasından elde edilen kira geliri gibi, yukarıdaki 15.madde kapsamı dışında kalan bir para ise haczedilebilir.

Saygılarımla
Old 12-03-2007, 22:38   #7
AV.AHMET ERCAN SAVAŞ

 
Varsayılan belediye malları nasıl haczedilir..?

müvekilimin bir belediyeden yaptığı iş karşılığı faturaya dayalı alacağı vardır sözkonusu alacak için ilamsız takip yaptım,itiraz olmadı ve kesinleşti...ancak İİK 82/1 .md. göre devlet malı haczedilemeiyor....alacağımızı nasıl tahsil edebiliriz...?
Old 13-03-2007, 22:48   #8
recepbarlas

 
Varsayılan

En iyi yol Belediye Başkanını makam arabası.Zira haczedip bağlatabilirsiniz. Ayrıca belediyeye kira veren birini bulursanız kira parasına da haciz koyabilirsiniz.
Old 14-03-2007, 12:35   #9
Av.Yüksel Eren

 
Varsayılan

Müvekkilim şirket .......... Belediye Başkanlığı ile yapmış olduğu kira sözleşmesi gereğince belediyenin kiracısı idi. Belediyeden alacaklı olan bir şahıs, başlattığı icra takibi sonucunda icra dosyasından müvekkilime gönderilen 89 haciz ihbarnamesi ile kira gelirine haciz koydurdu. Müvekkil de borç bitinceye kadar, aylık kira bedellerini icra dosyasına ödedi.

Bu nedenle belediyenin kira geliri elde edip etmediğini araştırmanızı öneririm.

Av. Yüksel Eren
 


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İcra takibi ve vekalet ücreti hukukçu42 Meslektaşların Soruları 2 05-09-2006 19:57
İcra Takibi Sırasında Alacaklının Ölümü Hoca Meslektaşların Soruları 5 08-04-2006 20:34
Sahte Senetle İcra Takibi Yapılırsa.. Desarac Hukuk Soruları Arşivi 3 28-06-2005 16:23
Köy Tüzelkişiliği Aleyhine İcra Takibi aeyesilkaya Meslektaşların Soruları 2 23-06-2005 15:38
Derneklere Yönelik İcra Takibi taskapan Meslektaşların Soruları 4 17-06-2005 14:44


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04980612 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.