Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yabancı Hukuk Sistemleri Türk Hukuku dışında kalan hukuk sistemlerine yönelik sohbetler

Yunanİstan İcra Hukuku İŞleyİŞİ

Yanıt
Old 13-01-2013, 21:24   #1
Atilla09

 
Varsayılan Yunanİstan İcra Hukuku İŞleyİŞİ

YUNAN İCRA SİSTEMİ
A-YUNAN İCRA KANUNU
Yunanistanda İcra ve İflas Kanunu adı altında bir kanun mevcut değildir.
Almanyada olduğu gibi, burada da icra prosedürü Hukuk Muhakemeleri Kanununda bir
bölüm olarak, iflas prosedürü ise ayrı bir kanun olan Külli Takip Kanununda
düzenlenmiştir. İcra ve iflas takipleri birbirilerinden tamamen farklı prosedürlere
tabidir. Örneğin, icra takibi satış aşamasına kadar icra görevlileri, satış aşamasından
takibin sona erme aşamasına kadar noterler tarafından yürütülürken, iflas prosedüründe,
mahkeme iflasa karar verdikten sonra, tasfiye işlemlerini yürütmek için avukatlardan
tasfiye memuru tayin etmektedir. İflasta icra memurları veya noterlerin herhangi bir
görev ve yetkisi mevcut değildir.
B-YUNAN İCRA TEŞKİLATI
Yunansitanda icra teşkilatı icra görevlileri ve bunların oluşturduğu birliklerden
oluşur.
Yunanistan'da icra hizmetlerini yürüten kişiler, Türk sisteminden farklı olarak bir
memur olmayıp, atanmaları ve çalışma biçimleri olarak noterlere benzerler. Bu
görevliler, Yunanistanda kamu hizmeti ifa eden, ancak avukatlar gibi serbest olarak
çalışan kişiler olarak kabul edilirler.
İcra görevlisi olabilmek için hukuk fakültesi mezunu olmak, yapılan yazılı
sınavda başarılı olmak ve 6 ay bir icra görevlisinin yanında staj yapmak gerekir. Yazılı
sınavın yanı sıra ayrıca sözlü bir sınav yapılmamaktadır. Stajını bitiren bu kişiler
emeklilik, istifa veya ölüm gibi nedenlerle boşalan yerlere atanırlar. Şu anda
Yunanistanda 2065 icra görevlisi bulunmaktadır. Bu sayı değişmez. İcra görevlileri
giderlerini kendilerinin karşıladığı özel bürolarında, maaşlarını kendilerinin ödediği
yardımcı elamanlarla (sekreter, katip vb.) birlikte çalışırlar. Yakın zamanda yapılmış
olan yeni düzenleme ile icra görevlileri ortaklık(şirket) olarak da çalışabilirler.9
İcra görevlilerinin ücreti taraflarca ödenmektedir. İcra görevlisinin yaptığı
işlemler yazı ile kayıt altına alınmaktadır. İtiraz olduğunda taraflarca evrakın
incelenmesi mümkündür.
Mahkemeye bağlı çalışmakta, işlemleri hakkında mahkemeye itiraz edilmektedir.
İlk derece Mahkemesinin icraya ilişkin kararları rakam sınırı olmaksızın istinafa
götürülebilmektedir. Taraflar icra emrini kendi seçeceği bir icra görevlisine götürebilir.
Ancak bu memur ilamın alındığı yargı çevresi sınırlarında görev yapmalıdır.
Yunanistanda icra görevlilerinin üye oldukları İcra Görevlileri Birliği mevcuttur.
Bu görevliler de, avukatlar gibi bu birliğe üyelik aidatı öderler. Bu birlik icra
görevlilerinin denetimini yapar. Üyeleri olan icra görevlileri hakkında disiplin
soruşturması yapar ve gerektiğinde savcılığa suç duyurusunda bulunur.
B- İCRA TAKİBİNİN KONUSU
I-Kamu Alacakları
Kamu alacaklarının tahsili 1974 tarihli özel bir kanunla düzenlenmiştir.
Kamu alacaklarının tahsiline ilişkin hususlar prensip olarak özel alacakların
tahsili usulüne tabidir. Ancak kamu alacağının tahsilinde mahkeme ilamına gerek
olmayıp alacaklı kurumun düzenlediği tahsil talebi icra memuru aracılığı ile borçluya
tebliğ edildikten sonra borçlu vergi mahkemesine itiraz edebilir. Süresinde itiraz etmez
ise borcu ödemesi gerekir. Aksi halde haciz prosedürü başlatılır.
Devletin Özel Hukuk ilişkisinden kaynaklanan alacakların tahsiline ilişkin
uyuşmazlıklar Türkiye'de olduğu gibi Adli yargıda görülür.
II-Özel Alacaklar
Özel alacaklar bir para alacağı olabileceği gibi para haricinde bir alacakta olabilir.
Para haricindeki bir edimin ifa edilmemesi halinde borçlu mahkeme kararı ile
tutuklanabilir. Ayrıca para cezası da verilebilir. Para cezası için ikinci bir mahkeme
kararına ihtiyaç vardır.
C-İCRA TAKİBİNİN ÇEŞİTLERİ
I-İlamlı Takipler10
Yunan icra sisteminde kural olarak ilamlı icra takibi esastır. Bu yola başvurmak
için alacaklının elinde ilam veya ilam niteliğinde bir belgenin bulunması gerekir. İlamın
konusu, para, tahliye, malın teslimi vs. olabilir.
II-İlamsız Takipler
Yunan icra sisteminde kural olarak ilamlı icra takibi söz konusudur. Ancak
alacağın noter senedine bağlı olması halinde alacaklı mahkemede dava açmaksızın icra
takibi başlatabilir. Ayrıca alacağın kambiyo senedine bağlı olması halinde alacaklının
kambiyo senedine bağlı alacağı için mahkemede dava açıp açmama konusunda seçimlik
hakkı vardır. İsterse dava açarak bir ilam alabilir, isterse ilam almadan icra takibi
başlatabilir.
D-İCRA TAKİBİNİN BAŞLAMASI
I-İcra Görevlisinin Belirlenmesi ve Takip Talebi
Elinde bir ilam, noter senedi veya bir kambiyo senedi bulunan alacaklı ilk önce
takip prosedürünü başlatacak ve yürütecek olan icra görevlisini belirler. İcra görevlisi
alacaklı veya onun avukatı tarafından serbestçe tayin edilir. Takip talebi bu icra
görevlisine yapılır.
II-Ġcra Emrinin Gönderilmesi
Tayin edilen icra görevlisinin icra takibini başlatması ve borçluya ödeme emrinin
gönderilmesi için, alacaklının elinde olan ve alacaklı olduğunu gösteren belgenin büyük
bir önemi vardır. Bu belgeler, mahkeme ilamı, noter senedi, uzlaştırma veya sulh
kararları, yargılama giderlerini ödenmesine ilişkin mahkeme tutanakları, kambiyo
senetleri olabilir. Ancak alacaklının elinde hangi belge bulunursa bulunsun, ödeme
emrinin verilmesi için mahkemeye başvurulması gerekir. Alacaklının elindeki belgeyi
inceleyen mahkeme, icraya konulması için söz konusu belgenin üzerine icra emrini
yazar. Yani burada icra emrini vermeye yetkili mercii mahkemelerdir. Buradaki
mahkeme alacağın miktarına göre asliye veya sulh hukuk mahkemesi olabilir.
Alacaklı olduğunu gösteren ve mahkemeye sunulan belge bir mahkeme ilamı ise,
ödeme emri için kendisine başvurulan mahkeme, ilamın üzerinde bir inceleme
yapmaksızın, doğrulunu kabul ederek altına borçluya hitaben icra emrini yazar. Buna
karşılık alacaklının elindeki belge bir noter senedi, kambiyo senedi veya bir sözleşme
ise mahkeme bu belgeleri inceler. Daha sonra evrakın başına Yunan halkı adına bir 11
mühür basar ve evrakın altına icra edilmesi için 2. bir mühür basar ve ayrıca yan tarafa
da kolluğa icra işlemine yardımcı olması için emir verir.
Mahkeme tarafından onaylanan belgenin sureti borçluya gönderilir. Aslı icra
memurunun elinde kalır. Suretin borçluya verilmesini bizzat icra görevlisinin kendisi
yapar. Posta vasıtasıyla tebliğ yapılmaz. Söz konusu belgeler icraya konulmadan önce
borçluya gösterilerek borcunu ödemesi için 3 gün süre verilir. Bu 3 günlük süre içinde
borç ödenmezse takip başlatılır. Alacaklının takip sırasında ihtiyati haciz isteme yetkisi
vardır.
Borçlu gönderilen ödeme emrine itiraz edebilir. Bu itiraz icra emrini veren
mahkemeye yapılır.
Borçlu icra emrine uyarsa takip sona erer. Belgenin aslı borçluya teslim edilir. Bu
durumda takip dosyasını icra görevlisi saklar. İcra emrinin gereğinin yerine
getirilmemesi durumunda duruma göre icra görevlisi, haciz talebinde bulunabilir,
kayyım atanmasını talep edebilir veya borçlunun tutuklanmasını isteyebilir.
III-Borçlunun İcra Emrine Uymaması
1-Takibin Konusu Para İse
a-Haciz
Borçlu gönderilen icra emrine uymaması durumunda, söz konusu alacak bir para
alacağı ise haciz işlemleri başlatılır. Haczedilen malların taşınması ve kolay ve
masrafsız ise, haciz işleminden sonra borçludan alınarak yediemine teslim edilirler. Bu
özelliğe uymayan mallar yediemin sıfatıyla borçlunun elinde bırakılır.
Yunanistan icra sisteminde bazı malların haczedilmesi mümkün değildir.
Maaşların en fazla ¼ ü kesilebilir. Asgari olarak kişinin eline 1000 Euro geçmesi
gerekmektedir. Bu kapsamda özel hukuk alacaklarında kişilerin tek evi varsa bu ev
kesinlikle haczedilemez. Ancak bu ev 200.000 Euro'yu geçiyorsa haczedilerek
satılabilir. Bu kural Kamu alacaklarında ise uygulanmayarak tek evde olsa haczedilerek
satılıp tamamı borcun ödenmesinde kullanılır.
Haciz işleminin yapıldığı sırada icra memuru en az bir tane işlem tanığı
bulundurmak zorundadır. Yani burada haciz işleminin yapıldığının ve nasıl yapıldığının
üçüncü bir kişinin tanıklık etmesi gerekir.12
İcra memuru tarafından haciz işlemi yapıldıktan sonra icra takibi ile ilgili
belgeleri Notere teslim eder. Hacizden itibaren bir yıl içinde satış yapılmaz ise haciz
düşer. Haczin düşmesi malın serbest kalacağı anlamına gelmez.
b-SatıĢ
Konusu para dışında bir şey olan icra takiplerinde icra memurları takibin her
aşamasında görevli oldukları halde, konunun para olması durumunda, bu paraların tahsil
edilmesi için haczedilen malların satılması Yunan icra sisteminde noterler tarafından
gerçekleştirilir. Satışı yapacak noter icra memuru tarafından seçilir.
Noter, malın satış değerini, malın vergi dairesindeki değerini esas alarak belirler.
Taraflar belirlenen bedele mahkemede itiraz edebilirler. Haczedilen malların noterler
tarafından Sulh hukuk Mahkemesi duruşma salonunda çarşamba günleri 17:00 ile 18:00
saatleri arasında satışı yapılmaktadır. Açık artırma için gün belirlendikten sonra
borçlunun diğer alacaklılarına bu açık artırma ayrıca bildirilir. Açık artırmaya katılacak
olan üçüncü kişiler ihalenin başlama saati olan 17.00’ye kadar tekliflerini kapalı bir zarf
içinde vermeleri gerekir. Teklif veren bu kişiler ayrıca malın miktarı kadar teminat
yatırmak zorundadırlar.
Saat 17:00 ye kadar verilen teklifler herkesin huzurunda açılır. En yüksek teklifİ
veren iki kişi haricindeki diğer teklif sahipleri dışarı çıkartılır ve açık artırmaya sözlü
olarak en yüksek teklifi veren bu iki kişi ile devam edilir. Satış yapılamadığı takdirde 40
gün sonra tekrar satışa çıkar. Yüksek bedel nedeniyle üst üste 3 defa satılamaz ise malın
değerinin azaltılması konusunda mahkemeden karar alınır.
İhalenin usulüne göre yapılmadığı veya ihaleye fesad karıştırıldığı iddiasıyla
dava açılabilir. Bu davanın ihalenin yapılmasından itibaren 3 aylık süre içerisinde
açılması gerekmektedir. Aksi takdirde ihale kesinleşir.
Açık artırma bittikten sonra noter 15 gün içinde bir rapor hazırlar. Satılan malın
taşınmaz olması halinde bunu tapu dairesine gönderir. İhaleyi alan bedeli hemen yatırır.
c-Paraların PaylaŞtırılması
Paylaşım sırasında öncelik sırlaması olup buna göre dağıtım yapılır. Burada işçi
alacaklarının önceliği bulunmaktadır. Elde edilen paraların paylaştırılması için bir sıra 13
cetveli hazırlanır. Paraların paylaştırılması ile noterin görevi sona erer. Yeterli para
olmadığı için alacağına kavuşamayan alacaklıların bu alacağı 20 yıllık zamanaşımına
tabidir.
2-Takibin Konusu Paradan BaŞka Bir ġey Ġse
Takibin konusu ilamdan başka bir şey ise, bu durumda takibe noterler değil, icra
görevlileri devam ederler. Örneğin taşınmazın tahliyesini ve malın teslimini icra
görevlileri gerçekleştirirler. Takibin konusu tahliye ise 3 gün içinde tahliye emri
gönderir. Tahliye emri yerine getirilmezse memur eve gider, içindeki taşınırları tespit
eder ve yediemine teslim eder. Borçluya tekrar 10 gün süre verir. Eşyalar bu 10 günlük
sürede alınmazsa memur tarafından satılır, elde edilen miktar bankada depo edilir.
Old 16-01-2013, 21:28   #2
Semender33

 
Varsayılan

Üniversite yıllarında Yunanistan muhaciri bir avukat yanında çalışmıştım. Icra dairelerinde dosya ararken (çoğu zamanda bulamadı zamanlar ) özelleştireceksin şu icra dairelerini bak nasıl tıkır tıkır işliyor,Yunanistan'da hepsi özel hiç dosya nerede para nerede derdi yok şeklinde derdi.

Yunanistan icra hukuku sistemi hakkında ki paylaşım için teşekkürler hep sormak isterdim bir bilene, icra dairelerinin işleyişi hakkında bilgi verebilir misiniz?
Old 04-12-2013, 00:14   #3
Atilla09

 
Varsayılan yunanistan icra sistemi

Yunanistanda icra müdür ve yardımcıları hukuk fakültesi mezunu olmak zorundadır.
Yunan icra sisteminde bağımsız ofis icra müdürleri açabilmekte maaşlı yanında çalışanları bulunmaktadır.Bu maaşlı çalışanların maaşının bir kısmı devlet tarafından karşılanmaktadır.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Karşılaştırmalı Vergi İcra Hukuku Muhsin KOÇAK Mali Hukuk Çalışma Grubu 0 16-10-2010 16:19
İcra İflas Hukuku - Mal Kaçırma thecelix Meslektaşların Soruları 2 06-02-2009 17:28
Vasİ Tayİn Edİldİ VasİlİĞİn İŞleyİŞİ Nedİr. MASSAN Meslektaşların Soruları 1 08-01-2008 18:20
Yunanİstan İle MÜtekabİlİyet Var Mi? Av.Mesut YILMAZ Meslektaşların Soruları 1 26-09-2007 10:16
Malbeyanı Mı, Taahhüt Mü? - İcra Hukuku Av.Turhan Demiroğlu Meslektaşların Soruları 8 22-02-2007 15:58


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03537297 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.