Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Çekişmeli Hakları Edinme Yasağı

Yanıt
Old 15-12-2004, 17:40   #1
Av.KA

 
Varsayılan Çekişmeli Hakları Edinme Yasağı

Merhaba,

Avukatlık Yasasında (md 47); avukatlık mesleğini icra edenlere işin reddi zorunluluğu dışında bir de çekişmeli hakları edinme yasağı getirilmiştir. Bu yasağa göre de çekişmeli hakları edinebilmek için ise aradan en az 1 yıl gibi bir zaman geçmeli.. Aynı tarafta yer alırken, bir süre sonra (bir yıldan az) kendisine ihbar edilen tarafın vekili olarak karşımıza çıkan bir meslektaş da aynı yasağın kapsamı içinde kalır mı?

Kalırsa ne gibi bir müeyyide ile karşılaşır?

Görüşleriniz için şimdiden teşekkürler..
Old 16-12-2004, 18:31   #2
Av. Hasan SAKARYA

 
Varsayılan

Selamlar, saygılar.

" HASILI DAVAYA İŞTİRAK " neden yasaktır? Hasılı
davaya iştirak avukatlıkla bağdaşır mı ?

Av.K. 47. maddesi ile " Çekişmeli hakları edinme " yasağı getirilmemiş; bilakis, 02/05/2001 - 4667/33. madde
ile İHDAS EDİLMİŞTİR. MADDE DÜZENLEMESİNİN HUKUK
SİYASETİ ve HUKUK FELSEFESİ AÇISINDAN ANLAMI BUDUR.

Diğer yandan, sorunuzun cevabı ise ELBETTE KAPSAR. En hafifi ile disiplin koğuşturmasını gerektirir bir fiildir.

Saygılarımla...
Old 17-12-2004, 11:09   #3
Av.KA

 
Varsayılan

Sayın Sakarya,

Teşekkür ederim. Yalnız belirtmek gerekirse, anılan maddede yasaklıktan açıkça bahsedilmiş. Hatta 2.fıkra hükmünde bu durumun ortaklık varsa eğer ortaklıktaki diğer avukatlarla ve yine varsa avukatın yanında çalıştırdığı avukatları da kapsadığını açıkça belirtme ihtiyacı duymuş.

Yanlışsam lütfen düzeltin. Ancak 4667/33 ile bahsettiğiniz hükümde bir istisna getirilmiş ve avukatın ücretsiz olarak baktığı davalar muaf tutulmuştur.

Buna göre olayımızda meslekdaşımızın bir süre önce ihbar eden vekili iken, bir süre sonra başka bir davada ihbar edilen vekili olmasının kesinlikle yasaklılık durumuna girdiğine kanaatim kuşkusuz var.

Neticede bir süre önce ihbar eden müvekkilinizin hak ve menfaatlerini savunurken, bir süre sonra başka bir müvekkilinizin menfaatlerini daha üstte tutarak yanlı davranmak gibi bir tutum içine girmek MESLEK ETİĞİ açısından da çok iç açıcı bir manzara yaratmıyor.


İyi çalışmalar..
Old 17-12-2004, 13:47   #4
Av. Bülent Sabri Akpunar

 
Varsayılan

Selamlar,

Anladığım kadarıyla öğrenmek istediğiniz, ilk davada "ihbar eden " vekili olan avukatın "başka bir davada" "ihbar edilen" vekili olmasında Avukatlık yasası,meslek kuralları ve etik açısından problem doğurup doğurmayacağı.

Akla gelen yasa maddeleri 164/3 deki "hasılı davaya iştirak yasağı"; M. 47 deki "çekişmeli hakları edinme yasağı" ;M.38/b deki "menfaati zıt tarafların vekilliğini almak-işin reddi zorunluluğu "; M. 38/f deki "mesleki kurallara ve TBB nin tespit ettiği düzen gereklerine aykırı işin reddi zorunluluğu.

Eleyerek gidersek , yanlış olduğu iddia edilen davranışın hasılı davaya iştirak ve çekişmeli hakların edinimi yasaklarıyla bence pek bir ilgisi yok zira ne ücretle ilgili bir husus ne de hakkın iktisabı sözkonusu.

İşin reddi zorunluluğu (menfaati zıt tarafların vekaletlerini almak) bakımından: Davranışın yararları zıt tarafların vekaletlerini almakla ilgili yasağın kapsamına girmesi için "aynı işte" olması gerekiyor.Aynı davada ve o davayla ilgili vekalet gereği sürdükçe bu yasak yürürlüktedir.Eklemek gerekirse eğer avukat işten istifa yoluyla elini çekmişse "15" günlük vekaletin devam ettiği farzedilen süreç te de yasak devam eder,sonrasında "yasal" bir sınırlama getirilmemiştir.

Olayda "başka bir iş ve dava" dan bahsedildiğine göre bu şıkkı da eliyoruz.(etik ve meslek kuralları kısmını ayrık tutuyorum)

Aslında ilk başta değinilmesi gereken bir diğer konu da "ihbar edilen" tarafla "ihbar eden" tarafın menfaatleri her zaman çakışır mı?İhbar 3. kişiye yapılır, ortada henüz bir ihtilaf yoktur yalnızca bunun ileride doğabilmesi ihtimaline binaen bir usul kurumu işletilmektedir.Müteselsil borçlular araında "rücu" sözkonusu değilken menfaatlerin çatıştığından kanımca bahsedilemez. Zaten "ihbar" da "ihbar edilen" yardım için çağırılmaktadır.O isterse ihbar edeni "temsil" de edebilir.

"Mesleki kurallara ve TBB nin tespit ettiği düzen gereklerine aykırı işin reddi zorunluluğu" :
Alıntı:

TBB. Meslek Kuralları :
IV. İŞ SAHİPLERİYLE İLİŞKİLER
Bir anlaşmazlıkta taraflardan birine hukuki yardımda bulunan avukat, yararı çatışan kimseleri temsil etmemek kuralı ile bağlıdır.


Alıntı:
AB Meslek Kuralları :

3.2.3 Eski müvekkilin verdiği sırların açığa çıkması tehlikesinin bulunması ya da eski müvekkile ait işlerin bilinmesinin yeni müvekkili haksız bir şekilde elverişli duruma sokabileceği hallerde avukat o davayı kabul edemez.


Şimdi buradaki sınırlama "belirli bir iş veya davayı aşan " bir zaman dilimi için konulmuştur.Meslekte genel bir ahlaki düzeyin tesisi ve meslek etiğinin korunması amaçlanmıştır.Zira ilk davada müvekilinin tüm sır ve özel bilgilerini öğrenmiş olan avukat ikinci bir davada onunla genel anlamda bir yarar çatışması olan kişinin vekaletini aldığında bu ilk durumdan hem kendisi hem de ikinci davadaki müvekkili adına haksız çıkar sağlayabilecektir.Bu ise hem meslek etiğine hem de güven esasına dayalı vekalet akdine aykırıdır.

Uzattık Dediğim gibi "ihbar edilen"le "eden " arasındaki çıkar durumunun tespiti, ikinci davadaki konunun öncekiyle ilgisinin dikkate alınması gerekir diye düşünüyorum.
Old 18-12-2004, 12:44   #5
Av.KA

 
Varsayılan

Sayın jus ,

Kanaatimce usul hukuku açısından da yargılama devam ederken yasaklı kalması gerektiği ancak bunun bir yandan da etik olmayacağı..

Kaldı ki "ihbar" kurumunun temel nedeni de sorumluluğu paylaşmaktır. Dolayısıyla bir menfaat çatışması olağandır.

Benim öğrenmek istediğim 1.davada "A" şirketini temsil eden "V", 2.davada davalı olan "A" şirketinin davayı ihbar ettiği "U" şirketini temsil edebilir mi?

Böyle bir temsil Avukatlık Yasası'na aykırılık teşkil eder mi? Her ne kadar meslek etiği açısından hoş görünmese de etik kurallara aykırı davranmak pek sorgulanmıyor artık!
Old 18-12-2004, 14:00   #6
Av. Bülent Sabri Akpunar

 
Varsayılan

Bahsettiğiniz ikinci davanın içeriği ve niteliği nedir? Bu ikinci dava (A)nın (U) ya karşı açtığı daha önceki dosyayla ilgili rücu davası ise bence meslek kurallarına aykırılık vardır.Ama ikinci davada (A) davalı diyorsunuz.(A) ikinci davada (U) ya ihbar etmiş.Daha önce de bahsettiğim gibi "ihbar edilen" davaya katılacağı gibi onu "temsil" de edebilir.Yani burada menfaat çatışmasından çok bir "yardımlaşma" sözkonusudur. Avukat burada her iki tarafı da temsil edebilir kanımca.
Örneğin (U) satıcı, (A) alıcı . (3) ise satın alınan malın asıl maliki olduğunu iddia eden istihkak davacısı, (A) istihkak davalısı.Burada (A) davayı (U) ya ihbar ediyor, senin sattığın mal konusunda tarafıma bir iddia yöneltildi eğer ben bu davayı kaybedersem sana rücu edeceğim, bu yüzden gel beni temsil et ya da davaya benim yanımda katıl diyor. Şimdi burada (A) ile (U) arasında henüz bir ihtilaf yoktur.Daha önceki bir davada (A) yı temsil etmiş olan meslektaş bu davada her ikisini birden yada yalnızca (U) yu fikrimce temsil edebilir.
Old 18-12-2004, 15:14   #7
Av.KA

 
Varsayılan

Her iki davada da "A" şirketi, sigorta şirketinin açmış olduğu rücu davasında davalı bir şirket. Konu olarak aynı olmasına rağmen gerek davacı gerekse meblağ bakımından farklı dosyalar.

Ancak sonradan açılmış bir rücu davasında "U" şirketini ihbar eden "A" şirketi, neticede sorumluluğun kendisinde değil de "U" şirketinde olduğundan bahisle ihbar yoluna başvuruyor.

Şimdi, sizin düşüncenize göre; sonradan açılan davada her iki şirketin de vekili olduğunuzu düşünelim. A şirketinini vekili olarak "müvekkilim üzerine düşen her türlü hukuki ve mali sorumluluğu yerine getirmiştir, zarardan dolayı sorumluluk U şirketine aittir" diyeceksiniz; öbür yandan da U şirketinin vekili olarak aksini iddia edip, sorumluluk A şirketine aittir diyeceksiniz.

Bu ortaya çıkan ilke tablo; gelelim ikinci tabloya:

Burada da birinci rücu davasında A'yı, sonradan ve açılan A'nın da davalı olduğu rücu davasında U'yu temsil edip A'nın aleyhine fakat U'nun lehine temsil görevinizi kullanacaksınız.

A ile U arasında sonradan açılacak rücu davasındaki konumunuza hiç değinmiyorum.

Müvekkillerinizin -üstelik doğrudan maddi zararın sözkonusu olduğu bir durumda- menfaatlerini korumakla yükümlü olduğunuz düşünülecek olursa, her ikisinin de vekilliğini üstlenerek birinin menfaatini üstte tutmuş ve aynı zamanda meslek kurallarına ve yasaya aykırı davranmış olmaz mısınız?
Old 18-12-2004, 16:19   #8
Av. Bülent Sabri Akpunar

 
Varsayılan

Sayın Av.Ka,

Daha önceki verilen bilgiler dava konusu ve içeriği bilinmeden yazılmıştır ve dikkat ederseniz son mesajımda :

Alıntı:
rücu davası ise bence meslek kurallarına aykırılık vardır


ibaresi yer almıştır.Bu açıdan bakıldığında ve anlattıklarınız değerlendirildiğinde yasaya ve bahsi geçen meslek kuralına aykırılık doğacaktır.

Yine de kanımca herhangi bir somut olayda sırf daha önceden "ihbar" la ilgili bir husus var diye ikinci davadan dolayı doğrudan meslek kurallarına aykırılığa hükmedilemeyecektir.

İyi günler
Old 20-12-2004, 15:42   #9
Av.KA

 
Mutlu

Sayın jus_,

Başta çok tafsilatlı bir açıklama yapmama rağmen karşılıklı fikir teatisinde bulunarak -daha iyiye ulaşmak için- verdiğiniz cevaplara teşekkür ederim.

İyi çalışmalar..
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Çekte Ödeme Yasağı (TK.M.711/III) Av.Dr.Yahya DERYAL Meslektaşların Soruları 33 02-03-2009 13:30
avukatın reklam yasağı!? niles82 Hukuk Soruları Arşivi 1 09-12-2006 19:19
Kadın Hakları - Çocuk Hakları - Türkiye'nin Haksızlığı Av.Armağan Konyalı Kadın Hakları Çalışma Grubu 8 25-08-2006 16:28
Toplu Şikayet Yasağı Av.Dr.Yahya DERYAL Meslektaşların Soruları 11 28-02-2004 22:10
Rekabet Yasağı omar Hukuk Soruları Arşivi 1 27-02-2002 03:32


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04425192 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.