Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Vekaletten İstifa - İstifanın Tebliğ Edilememesi- Sorumluluk

Yanıt
Old 22-04-2007, 22:19   #1
Kadir COŞKUN

 
Varsayılan Vekaletten İstifa - İstifanın Tebliğ Edilememesi- Sorumluluk

Duruşma gününden önce vekillikten istifa eden, bu durumu mahkemeye bildiren ve asile istifanın tebliği için gerekli masrafları da veren avukatın; Avukatlık Kanunu madde 41 ve HUMK madde 68 karşısında duruşmaya katılma zorunluluğu varmıdır? Duruşmaya katılmaması nedeniyle davanın açılmamış sayılması durumunda Avukatın Hukuki ve Cezai Sorumluluğu var mıdır?

Cevaplarınızda aşağıdaki kararı da dikkate almanızı rica ediyorum.
Saygılarımla...


HD 09
Esas : 2004/008743
Karar: 2004/016129
Tarih: 28.06.2004

[*]VEKİLİN SORUMLULUĞU [*]VEKİLİN VEKALET GÖREVİ [*]VEKİLİN İSTİFASI


Vekilin, vekalet görevi müvekkiline tebliğden itibaren onbeş gün süre ile devam eder. Bu onbeş günlük süre içinde vekil, müvekkilini duruşma dışındaki işlerde temsil edebilir. Vekilin istifası mahkeme ve diğer tarafa ulaşınca, vekil duruşmaya kabul edilemez. Bu nedenle vekilin davanın yenilenmesine ilişkin dilekçesi ve diğer işlemleri geçerli olamaz, vekilin müvekkilinden aldığı yeni tarihli düzenlenmiş bir vekaletnamesini mahkemeye sunması gerekir.
(1136 s. AK. m. 41) (1086 s. HUMK. m. 67, 68)
Davacı, çalışmalarının tespiti ile kıdem tazminatı, fazla çalışma ve yıllık izin ücreti ile bayram ve genel tatil gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davalılar avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
YARGITAY KARARI
Davacı vekili 25.6.2001 dilekçesiyle tefrik edilen (Fethiye 1.As.Huk.Mah.99/651 E. sayılı dava dosyası içinde) anılan derdest davadaki vekaletten istifa ettiğini bildirmiş bu dilekçede davacı asıla 17.7.2001 tarihinde tebliğ edilmiştir. Ancak vekilin, vekalet görevi müvekkiline tebliğden itibaren onbeş gün süre ile devam eder. (A.K.md.41/1) Bu onbeş günlük süre içinde vekil, müvekkilini duruşma dışındaki işlerde temsil edebilir. Vekilin istifası mahkeme ve diğer tarafa ulaşınca, vekil duruşmaya kabul edilemez. (HUMK.67/III ve 68.Md.) Bu nedenle vekilin 23.10.2001 tarihli davanın yenilenmesine ilişkin dilekçesi ve diğer işlemleri geçerli olamaz, vekilin müvekkilinden aldığı yeni tarihli düzenlenmiş bir vekaletnamesini mahkemeye sunması gerekir. Somut olayda davacı vekili yeni düzenlenmiş bir vekaletname ibraz etmeden, eski vekaletnamesine dayanarak davayı yenilemiş, davalı vekilinin itirazlarına rağmen, mahkemece bu itirazlara değer verilmeyerek, yargılamaya devam edilip anılan hükmün oluşturulması yasalara aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 28.6.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.
Old 23-04-2007, 01:39   #2
Heybe Hukuk

 
Varsayılan

İstifanız müvekkile tebliğ edene dek, duruşmalara da girme mecburiyetiniz var. Bu yükümlülüğe uymamanızın her tür sorumluluğu da var diye biliyorum.
Old 23-04-2007, 01:52   #3
Kadir COŞKUN

 
Varsayılan

Sayın Av-Yeliz, bu mecburiyetin Avukatlık Kanunu 41. maddede sayılandan başka bir yasal dayanağı varmı? Yukarıdaki Yargıtay kararında duruşmalara kabul edilmez diyor. Saygılarımla
Old 23-04-2007, 09:24   #4
Hasan Coşkun

 
Varsayılan

sayın Coşkun Yargıtay kararında istifanın ulaşması halinde duruşmaya kabul edilmez diyor.Yani tebligat yapılmamışsa duruşmalara girmeniz hakkınız ve görevinizdir.
Old 23-04-2007, 20:04   #5
Av.Ayse E.

 
Varsayılan

sayın meslektasım...teblig edilene kadar hatta tebligden 15 gün sonrasına kadar bile durusmalara girmek zorundasınız..Ancak istifanız dosyada oldugu müdddetce esasa ilşkin işlem yapamazsınız...sadece durusmalar gırıp usulen teblıg edılıp edılmedıgını dinleyeceksiniz...nacizane tavsiyem eski müvekkilinizi bulup durusma günü gelmesini saglamanız durusmadada bu durumu zapta gecirtmenizdir...((bir davamda müvekkili bulana kadar 6 ay tebligatı (4 durusma) beklemiştik...iyi calısmalar...
Old 23-04-2007, 21:01   #6
Ahmet Turan

 
Varsayılan

Sayın Eroral kesinlikle haklıdır. İstifanın geçerli olması için tebliğ şarttır. Sadece masraf verip sonra duruşmaya gitmediğiniz ve müvekkilinize de tebligat yapılamadığı takdirde dava dosyası işlemden kaldırılır ve sizin hukuksal sorumluluğunuz doğar.
Old 24-04-2007, 10:37   #7
av.semire nergiz

 
Varsayılan

AVUKATIN VEKALETTEN ÇEKİLMESİ: Madde 41 - Belli bir işi takipten veya savunmadan isteği ile çekilen avukatın o işe ait vekalet görevi,durumu müvekkiline tebliğinden itibaren onbeş gün süre ile devam eder. Şu kadar ki, adli müzaharet bürosu yahut baro başkanı tarafından tayin edilen avukat, kaçınılmaz bir sebep veya haklı bir özürü olmadıkça, görevi yerine getirmekten çekinemez. Kaçınılmaz sebebin veya haklı özürün takdiri avukatı tayin eden makama aittir. Burada dikkat edilmesi gereken husus istifa eden avukatın istifasının bir şekilde müvekkiline iletilmiş olması zorunluluğudur;ancak bu tebliğ zorunluluğu noter vs. gibi herhangi bir şekilde de yapılabilir; başka bir deyişle illaki devam eden derdest dosya üzerinden tebligat yapma zorunluluğu yoktur.Mesela duruşması 3 ay sonraya verilen dava dosyasında duruşma tarihinden evvel müvekkilime istifa ettiğime dair dilekçemi haricen tebliğ ettirebilir ve bu tebliğe ilişkin belgeyi de dava dosyasına sunarım böylelikle müvekkil ve müvekkilin dava dosyası ile ilişkimi en kısa sürede sonlandırmış olurum. İyi çalışmalar dilerim.
Old 11-05-2007, 15:18   #8
Pınar

 
Varsayılan

karşı yana tebliğ zorunlululuğu var mı peki?yoksa sadece dosyaya sunulacak istifa dilekçesi ve müvekkile gönderilen teb.yeterli olacak mı?
Old 11-05-2007, 20:19   #9
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Pınar
karşı yana tebliğ zorunlululuğu var mı peki?yoksa sadece dosyaya sunulacak istifa dilekçesi ve müvekkile gönderilen teb.yeterli olacak mı?

Karşı taraf konu dışıdır. Bereket onun icazeti de aranmıyor.

Saygılarımla
Old 11-05-2007, 22:12   #10
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Avukatlık Kanunu
İş sahibinin adresi:
Madde 175 - İş sahibinin verdiği vekaletnamede yazılı adrese avukat tarafından yapılacak her tebliğ, kendisine yapılmış sayılır. Adres değişiklikleri en geç üç gün içinde iş sahibi tarafından taahhütlü mektupla avukata bildirilir.
İş sahibinin adresine gönderilecek yazıların tebliğ edilememesinden veya adres değişikliklerinin bildirilmemesinden doğan sorumluluk iş sahibine aittir.

Vekaletnamedeki adrese kıyasen 35'e göre tebliğ talep edilerek sorumluluktan kısa zamanda kurtulmak olası görünüyor..

Dava düşer, daha sonra müvekkil çıkıp, yeni adresini taahhütlü olarak bildirdiğini ispat edemezse oturup derdine yanmak durumunda..
Old 14-05-2007, 11:33   #12
Ayşe BİLGİÇ TAHTACI

 
Varsayılan

Duruşma il dışında ise, müvekkile duruşma gün ve saatini bildirerek masraf talep edilmişse, masraf gelmediği zaman duruşmaya girilmeyeceği ihtarında bulunulmuşsa, masrafın gönderilmemesi halinde haklı nedenle vekalet sözleşmesinin feshedilmiş olacağı da ihtara eklenmişse durum değişir mi?

Soruya soruyla cevap vermek oldu ama ben genelde bu yolu tercih ediyorum.
Old 14-05-2007, 13:14   #13
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan

Değerli meslektaşım,

Sunduğunuz Yargıtay kararının başka bir eşi yok. Madde metnine baktığımızda, "duruşma dışındaki görevler devam eder" şeklinde bir açıklama da yok, "tebliğ edilinceye dek" vekillik görevi devam eder diyor madde. Öyleyse buna duruşmaların takibi de dahil olmalı. (Ama varsayalım ki duruşması yapılacak dosya Van'da siz İzmir'de iseniz, yani duruşmanın takibi de bir masrafı gerektiriyorsa, yine Av.K.m.173 gereği masrafa yönelik ihtarname de müvekkilin tebligat adresine tebliğ edilememiş de olsa gönderilmişse, ikili ilişkide sorumluluk doğmuyor.)

Her ne kadar masrafa, süre bildirimlerine, hak yitimine neden olacak ara kararların tebliğinde, müvekkilin bize bildirdiği vekalet adresine ihtar göndermiş olmamız bizi ikili ilişkide sorumluluk anlamında koruyorsa da;

Alıntı:
Madde 175 - İş sahibinin verdiği vekaletnamede yazılı adrese avukat tarafından yapılacak her tebliğ, kendisine yapılmış sayılır. Adres değişiklikleri en geç üç gün içinde iş sahibi tarafından taahhütlü mektupla avukata bildirilir.

İş sahibinin adresine gönderilecek yazıların tebliğ edilememesinden veya adres değişikliklerinin bildirilmemesinden doğan sorumluluk iş sahibine aittir.


ilginç gelip araştırmaya devam etmemin nedeni, gerçekten de istifaya dair tebligat asile yapılamadığı müddetçe, vekillik görevinin, Avukat-Mahkeme nezdinde devam ediyor oluşu.

7201 Sayılı Tebligat Yasası Madde 11 ile ilgili bir içtihat:Alıntı:
HD 20, E: 1994/003269, K: 1994/004437, Tarih: 20.04.1994[*]KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ[*]VEKİLİN VEKALETTEN ÇEKİLMESİ

Vekilin; vekaletten çekilmesi halinde, masrafı vekile ait olmak üzere mahkemece, çekilmenin vekil edene açıkça bildirilmesi gerekir. Vekilin çekildiğine dair dilekçesi vekil edene tebliğ edilmedikçe vekalet devam edeceğinden, tüm tebliğlerin vekile yapılması zorunludur.

(1136 s. AK. m. 41) (7201 s. Tebligat K. m. 11)

Taraflar arasındaki kadastro tesbitine itiraz davasının yapılan duruşması sonunda, davanın reddi yolunda kurulan hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacı tarafından istenilmekle; süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya içindeki tüm belgeler incelenerek, gereği düşünüldü:

Davacı vekili (dava vekili) 21.10.1989 günlü dilekçesi ile vekaletten çekildiğini, taşınmazı satın almış olması nedeniyle davaya kendi adına katılmak istediğini ve dilekçesinin davacı Rıza’ya tebliğini talep etmiştir.

Avukatlık Yasasının 41. maddesi hükmünce; vekilin, vekaletten çekilmesini bildirmesi halinde vekil edene, çekilmenin açık bir biçimde masrafı vekile ait olmak üzere mahkemece tebliği gerekir. Vekil edene, vekilinin çekildiğine dair dilekçesi tebliğ edilmedikçe de vekalet devam eder. Ve bu durumda, tüm tebliğlerin vekile yapılması zorunludur (7201 s. K. m. 11).

Mahkemece, zabıta marifetiyle duruşma günü ve keşif giderleri ile ilgili tebliğ yapılmış ise de, vekilin çekildiğine dair dilekçe tebliğ edilmemiştir. Bu durumda yapılan tebliğlerin geçerli olduğunu kabul etmek, 1136 sayılı Avukatlık Yasasının 41 ve 7201 sayılı Yasanın 11. maddesine aykırıdır.

S o n u ç : Yukarıda açıklanan nedenlerle; davacının temyiz itirazlarının kabulü ile Yerel Mahkeme hükmünün (BOZULMASINA), bozma nedenine göre sair yönlerin şimdilik incelenmesine gerek olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde davacıya iadesine, 20.4.1994 günü oybirliği ile karar verildi.


İstifa dilekçesine ekli pul ile vekil edene istifa Mahkemece (veya diğer) çıkarılıp da adres değişikliği nedeniyle tebliğ edilemezse ne olacak?

7201.m.11'e göre, yine Av.K.madde 41'deki "tebliğ edilinceye dek" ibaresi gereğince, Mahkeme tebligatları bizarur vekile çıkarmaya devam edecek. Vekil m.41 nedeniyle tebliğden imtina edemeyecek. İstifa edilen dosya farzedelim 5 yıl daha sürecek, bu 5 sene boyunca davanın takibi, ara kararalrın tebligat yapılamayan müvekkil adresine gönderilmesi düşünülemez.

Mahkemeden gönderilmeye devam edilecek tebliğleri önlemenin, sona erdirmenin yolu, istifa dilekçesi tebliğ edilemeyen müvekkilinizin vekaletname adresine T.K.m.35'e göre yeniden tebligat çıkarılmasını istemek mi acaba, diye düşünmeye başladım doğrusu...

Saygılarımla...
Old 12-06-2007, 17:06   #14
denizus

 
Varsayılan Vekillikten istifa halinde sorumluluk

Merhaba, stj.av'im ve bu konuya bir cozum bulmam gerekiyor,bir nevi odev olarak da kabul edebiliriz,yardimlarinizi ve dusuncelerinizi bekliyorum.Saygilarimla

Vekillikten istifa ediyorum,istifa dilekcem is sahibine teblig edilemiyor ve mahkeme tebligat yapilamadigi icin istifa dilekcemi kabul etmiyor dolayisiyla tebligat yapilana kadar sorumlulugumun devam edecegini soyluyor.
Bu durumda yapilabilecekler nelerdir?
Tebligat Kanunu 35 e gore yapilabilecekler nelerdir?
Old 12-06-2007, 21:38   #15
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

Vekaletten çekilme,müvekkile tebliğ halinde geçerli olur. Aksi halde vekalet görevi devam eder.
Teb.K.35 madde uygulamasına gelince;
Bilinen adresine tebligat çıkarılır. Bu adreste tebligat yapılamaz ve posta memuru taragfından yeni adresi tespit edilemezse tebligat iade edilir. Bu işlem tamamlandıktan sonra 35 madde uygulamasına geçilir.
a) Muhataba o dosya üzerinden daha önce tebligat yapılmışsa bu adrese,Teb.K.md.35 e göre tebligat çıkartılır.
b) Daha önce tebligat yapılmamış ise vekaletnamedeki adrese 35. maddeye göre tebligat çıkartılabilir. Ancak Noterden bu adresinde değişiklik bildirimi olup olmadığı sorulur.
Saygılarımla.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
nafaka takiplerinde avukata tebliğ hayat Meslektaşların Soruları 7 08-09-2017 09:15
Tefhim - Tebliğ - Süreler Av. Hulusi Metin Hukuk Sohbetleri 8 30-06-2014 15:25
Vekaletten azil halinde aukatlık ücreti..(Kadastro Mahkemesi'nde) ibreti Meslektaşların Soruları 6 24-07-2008 11:00
35.E Göre Tebliğ - Kesinleşme - Temyiz Devilsadvocate Meslektaşların Soruları 5 13-02-2008 00:25
hayat sigortası poliçesinin iptali nedeni ile yatırılan primlerin talep edilememesi iku11 Meslektaşların Soruları 1 15-04-2007 11:27


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03965497 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.