Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Evlat Edinme ve Evlatlığın Hukuki Durumu

Yanıt
Old 25-05-2007, 16:52   #1
Av.Elvan Akkaya

 
Dikkat Evlat Edinme ve Evlatlığın Hukuki Durumu


Evlat edinme Medeni Kanunumuzun 305-320. maddelerinde düzenlenmiştir


Küçüklerin Evlat Edinilmesi

I. Genel Koşulları

Madde 305.- Bir küçüğün evlat edinilmesi, evlat edinen tarafından bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması koşuluna bağlıdır.

Evlat edinmenin her halde küçüğün yararına bulunması ve evlat edinenin diğer çocuklarının yararlarının hakkaniyete aykırı bir biçimde zedelenmemesi de gerekir.

Madde 314.- Ana ve babaya ait olan haklar ve yükümlülükler evlat edinene geçer.

Evlatlık, evlat edinenin mirasçısı olur.

Evlatlık küçük ise evlat edinenin soyadını alır. Evlat edinen isterse çocuğa yeni bir ad verebilir. Ergin olan evlatlık, evlat edinilme sırasında dilerse evlat edinenin soyadını alabilir.

Eşler tarafından birlikte evlat edinilen ve ayırt etme gücüne sahip olmayan küçüklerin nüfus kaydına ana ve baba adı olarak evlat edinen eşlerin adları yazılır.

Evlatlığın, miras ve başka haklarının zedelenmemesi, aile bağlarının devam etmesi için evlatlığın naklen geldiği aile kütüğü ile evlat edinenin aile kütüğü arasında her türlü bağ kurulur. Ayrıca evlatlıkla ilgili kesinleşmiş mahkeme kararı her iki nüfus kütüğüne işlenir.

Evlat edinme ile ilgili kayıtlar, belgeler ve bilgiler mahkeme kararı olmadıkça veya evlatlık istemedikçe hiçbir şekilde açıklanamaz.
Old 25-05-2007, 16:54   #2
Av.Elvan Akkaya

 
Varsayılan

*Ülkemizde çocuğu olmayan 2 bin 638 aile, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu yurtlarında barınan çocukları evlat edinmek için sırada bekliyor.

*SHÇEK’ na bağlı yuva ve yurtlarda barınan 18 bin çocuk bulunuyor. Bunların yüzde 50’si ekonomik yoksulluk nedeni lie yurtlara aileleri tarafından ilerde tekrar geri alınmak üzere bırakılıyor. Yurtlarda barınan diğer çocukların yüzde 19’unu istismar edilmiş, yüzde20’ sini parçalanmış aile, yüzde 12’sini ise terk edilmiş çocuklar oluşturuyor. Evlatlık olarak sadece son gruptaki terk edilmiş ve annesi ya da babası belli olmayan çocuklar verilebiliyor.

*Geçen yıl 185’i kız, 244’ü erkek 429 çocuğun evlatlık olarak verildi. Her yıl ortalama 450-500 civarında çocuk evlatlık olarak veriliyor

*Yurtlardan 172’si erkek, 182’si kız olmak üzere 354 çocuk koruyucu aile yanına yerleştirildi.

*Evlatlık edinmek için sırada bekleyen iller arasında İstanbul birinci sırada, İzmir ikinci, Adana üçüncü, Ankara dördüncü durumda.

*Aileler evlatlık edinmek için ortalama 3 yıl bekliyor.

*Evlat edinmek isteyen aile fertlerine sıra 45 yaşından sonra gelirse bu ailelere bebekle aile arasında 45 yaş fark olur kuralı işliyor. 50 yaşında evlatlık almaya hak kazanan bir aileye beş yaşında bir çocuk evlatlık veriliyor.

*Ancak Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde yapılan bir araştırma, ailelerin yaşlandıklarında kendilerine bakması için çocuk istediklerini ortaya çıkarmış.

*Evlat edinmek isteyen çiftler arasında yapılan araştırmaya göre başvuranların dörtte üçü ilköğretim mezunu ya da eğitimsiz,çoğu alt gelir düzeyinde, yaş ortalaması 39.

*Evlat edinilecek çocuklarda en çok 0-2 yaşında bebekler tercih ediliyor.

*Ailelerin çoğu kız evlat istiyor. Kız evlat istemelerinin başlıca nedeni de yaşlandıklarında yalnız ve çaresiz kalmaktan korkmaları.

*Yeni Medeni Kanuna göre en az 35 olan evlat edinecek aile yaşı beş yıl evlilik şartı ile 30 yaşa indirildi.
Old 25-05-2007, 17:10   #3
Av.Elvan Akkaya

 
Varsayılan Çocuğa Söylenmeli mi?

Bir çocuğu evlatlık olarak alan bir ailenin karşılaştığı sorunların başında çocuğa evlatlık olup olmadığının söylenmesi geliyor.Çoğu aile ya bunu hiç söylemiyor ya da söylemek istese de başaramıyor. Psikiatri uzmanı Doç. Dr. Bengi Semerci ailenin bunuçocuğa ilkokul dönemine gelmeden mutlaka söylemesi gerektiğini belirtiyor. Çocuğun bu konuda en azından bir kulak dolgunluğu olmalıdiye konuşan Doç. Dr. Semerci bu konuda ebeveynlere şöyle bir öneride bulunuyor:

“Örneğin ebeveynler çocuklarına bebeklik anılarını zaman zaman anlatırlar. Hamilelik,doğuma gidiş, doğum sonrası ilk karşılaşma gibi. Evlat edinmiş ebeveynlerde bu anıları biraz daha farklı bir şekilde anlatabilirler. Biz seni çocuğumuz olarak kabul ettiğimizde ya dabiz senin annen baban olmaya karar verdiğimizde gibi daha farklı anılar anlatılabilir. Çocuk ilkokul dönemine geldiğinde ise onun anlayabileceği bir dille, bir bebeğin nasıl olduğu ve dünyaya nasıl geldiği anlatılabilir. Sonra bazı anne babaların çocuk sahibi olamayabileceği, bazı annelerin bebeklerini karınlarında taşıyamayabileceği anlatılabilir. Biz çocuk sahibi olmayı çok istedik ama olamadık ancak bir sürü bebek arasından seni seçtik ve annen baban olmaya karar verdik şeklinde açıklanabilir. Çocuğun bunu bilmeye hakkı vardır.”

Anne babayla çocuk arasında kurulması gerekli olan güven bağı çok önemlidir. Çocuk ileride bunu bir şekilde öğrendiğinde bu güven duygusu sarsılır. Bazı ailelerde bebek evlat edindiklerinde annenin loğusa kıyafetleri giyip ve sanki doğum yapmış gibi senaryolarla videolar çektirdiklerini belirten Semerci “Çocuğa sahte bir dünya yaratılıyor. Bu son derece sakıncalı. Çocuk bu durumu özellikle ergenlik döneminde öğrenirse ki bu dönem çocuğun dünyaya güven sağlama ve bir kimlik ortaya koyma dönemidir. O zaman çocuk gerçekten ailesiz kalıyor. Önce onu terkeden ailesi ve yıllardır ona yalan söylemiş gerçek sandığı ailesi. Çocuk ikisi arasında bir seçim yapamıyor. Çocuğa evlatlık olduğu mutlaka söylenmelidir.” şeklinde konuşuyor.

http://www.bebek.com
Old 25-05-2007, 17:28   #4
Av.Elvan Akkaya

 
Varsayılan

Türk Medeni Kanunu evlat edinmeyi, mahkeme kararı ile kurulabilen bir hısımlık ilişkisi olarak düzenlemiştir. Evlat edinmek isteyen kişi bizzat veya tutacağı bir avukat aracılığıyla kendi ikametgahının bulunduğu yerdeki yetkili Asliye Hukuk Mahkemesine M.K.'nün 315. maddesi uyarınca "evlat edinme kararı" için başvuruda bulunması gerekir. Yetkili mahkemeden alınacak "evlat edinme” kararı ile evlatlık ilişkisi kurulmuş olur.

A) Evlat Edinmenin Maddi Şartları
1. Bakım ve Eğitim Şartı : bir küçüğün evlat edinilebilmesi için, evlat edinen tarafından bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması gerekir. ( M.K. 305) Ergin ve kısıtlılar için: Bedensel ve zihinsel özrü sebebiyle sürekli olarak yardıma muhtaç kimse evlat edinilecekse evlat edinen tarafından en az 5 yıldan beri bakılıp gözetilmiş olmalıdır ya da evlat edinen tarafından küçükken en az 5 yıl bakılıp gözetilmiş olmalıdır veya diğer haklı sebeplerin varlığı ve en az 5 yıldan beri evlat edinen ile aile halinde birlikte yaşamakta olmalıdır.

2. Yaş Şartı: Yasa, evlat edinilen için bir yas Şartı gerektirmemiş olup, bir kimse yaşı ne olursa olsun evlat edinebilir. Buna karşın, evlat edinenin en az 30 yaşında olması gerekir. Ayrıca evlat edinen kişinin evlatlıktan en az 18 yas büyük olması şarttır. (M.K.307)

3. Evlilik Şartı : Eşlerin birlikte evlat edinebilmeleri için en az beş yıldan beri evli olmaları ve 30 yaşını doldurmuş olmaları gerekir. (M.K. 306)

4. Evlat Edinenin Sahih Nesepli Fürum (Altsoyu) Bulunmaması Şartı: Ergin ve kısıtlıların evlat edinilebilmesi için sahih nesepli çocuğunun bulunması gerekir. Küçüklerin evlat edinilmesinde bu şart aranmaz. (M.K. 313)

5. Evlatlığın Menfaati Şartı: Evlat edinmeye hakimin izin verebilmesi için, bunda evlat edinilecek çocuğun menfaati bulunması lazımdır.

6. Evlat Edinenin Diğer Çocuklarının Menfaati Şartı: Evlat edinmenin evlat edinenin diğer çocuklarının yararlarını hakkaniyete aykırı bir biçimde zedelememesi gereklidir. ( M.K. 305)

7. Önceden Evlat Edinilmiş Olmama Şartı: Medeni Kanunun 306. maddesine göre evli olmayanların birlikte evlat edinmeleri mümkün olmadığı gibi, eşlerin de ancak birlikte evlat edinebilecekleri, tek başına evlat edinemeyecekleri hükmü getirilmiştir.

8. Rıza Şartı
a)Evlat Edinilenin Rızası : Medeni Kanunun 308. maddesine göre, "ayırt etme gücüne sahip olan, rızası olmadıkça evlatlığa alınamaz.
Ana ve Babanın Rızası : Evlat edinilen ayırt etme gücüne sahip olmakla birlikte, velayet altında ise, anne ve babasının rızası aynen gereklidir. Bu rıza küçüğün veya ana ve babasının oturdukları yer mahkemesinde sözlü veya yazılı olarak açıklanarak tutanağa geçirilir. Rıza verilebilmesi için evlat edinenlerin adlarının belirtilmiş olması veya evlat edinenlerin belirlenmiş olması gerekmez. Ana ve babanın rızası doğumdan sonraki ilk 6 hafta geçtikten sonra verilebilir. Rızanın tutanağa geçirilmesinden sonraki 6 hafta içinde aynı usulle geri alınabilir. Geri almadan sonra yeniden rıza verilirse bu rızadan geri dönülemez Eğer ana ve babadan birinin kim olduğu bilinmiyor veya uzun süreden beridir nerede oturduğu bilinmiyorsa veya ayırt etme gücünden sürekli olarak yoksun bulunuyorsa ya da küçüğe karşı özen yükümlülüğünü yeterince yerine getirmiyorsa bu rıza aranmaz. Son durum için rızanın aranmaması kararı ilgiliye yazılı olarak bildirilir. ( M.K. 310, 311, 312) .Evlat edinilecek kişi vesayet altında ise, ayırt etme gücüne sahip olup olmamasına bakılmaksızın vesayet dairelerinin izniyle evlat edinilebilir.

b) Evlat Edinenin rızası: Evlat edinme sahsa siki surette bağlı bir hak olduğundan, evlat edinmenin temyiz kudretine sahip olması gerekir. Eğer evlat edinmek isteyen kimse mümeyyiz bir kısıtlı ise, vasinin ve Ayrıca Sulh Hakiminin ve Asliye Mahkemesinin izni gereklidir.

c) Eşin rızası: Evlat edinilen evliyse, eşinin de rızasının bulunması gereklidir. (M.K.313)

B) Evlat Edinmenin Şekli Şartları

Küçüklerin evlat edinilmesinde aracılık faaliyetleri, ancak Bakanlar Kurulunca yetki verilen kurum ve kuruluşlarca yapılır.

1) Ana babanın rızasının mahkemede tutanağa geçirilmesi: Medeni Kanunun 309. maddesi uyarınca ana babanın rızası küçüğün veya ana babanın oturdukları yer mahkemesinde sözlü veya yazılı olarak tutanağa geçirilmiş olmalıdır ya da rızanın aranmamasına karar verilmiş olmalıdır. (M.K. 309)
Küçük gelecekte evlat edinilmek amacıyla bir kuruma yerleştirilir ve ana ve babadan birinin rızası eksik olursa, evlat edinenin veya evlat edinmede aracılık yapan kurumun istemi üzerine ve kural olarak küçüğün yerleştirilmesinden önce, onun oturduğu yer mahkemesi rızanın aranıp aranmamasına karar verir. Diğer hallerde , bu konudaki karar evlat edinme işlemleri sırasında verilir. (M.K. 312)

2) Evlat Edinme kararı : Evlat edinme kararı ile evlatlık ilişkisi kurulmuş olur. Yetkili Mahkeme evlat edinenin oturma yeri; birlikte evlat edinmede eşlerden birinin oturma yeri mahkemesidir. Mahkeme esaslı sayılan her türlü durum ve koşulların kapsamlı bir biçimde araştırdıktan, evlat edinen ile edinilenin dinlenmeleri ve gerektiği takdirde uzman görüşleri alındıktan sonra karar verebilir. Araştırma ile evlat edinen ile edinilenin kişiliği ve sağlığı, karşılıklı ilişkileri, ekonomik durumları, evlat edinenin eğitme yeteneği, evlat edinmeye yönelten sebepler ve aile ilişkileri ile bakım ilişkilerindeki gelişmelerin açıklığa kavuşturulması hedeflenir. Evlat edinenin altsoyu varsa, onların evlat edinme ile ilgili tavır ve düşünceleri de değerlendirilir. ( M.K. 316)

3) Nüfusa Tescil: Evlatlıkla ilgili kesinleşmiş mahkeme kararı evlat edinilenin naklen geldiği nüfus kütüğüne ve evlat edinenin nüfus kütüğüne işlenir. Bunun yanında iki kütük arasındaki her türlü bağ kurulur (M.K. 314)


III. Evlat Edinmenin Sonuçları

1) Evlenme Yasağı: Evlât edinen ile evlâtlığın veya bunlardan biri ile diğerinin altsoyu ve eşi arasında evlenme yasaktır. (madde 129)

2) Miras: evlatlık evlat edinen kimsenin mirasçısı olur. Buna karşılık, evlat edinen ve hısımları evlatlığın mirasçısı olamaz. evlatlığın asil ailesindeki mirasçılığına da halel gelmez.

3) Velayet: Evlat edinilen küçük ise, kendi öz anne ve babasının velayetinden çıkar, evlat edinenin velayeti altına girer. Ana babaya ait tüm hak ve yükümlülükler evlat edinene geçer.

4) Nafaka: evlatlık ve evlat edinen birbirinden karşılıklı olarak nafaka isteyebilirler.

5) İsim ve Soyisim: M.K. 314 maddesi uyarınca, evlatlık, evlat edinenin Soyadını alır. Evlat edinen isterse çocuğa yeni bir ad verebilir. Ergin olan evlatlık da dilerse evlat edinenin soyadını alabilir.

6) Vatandaşlık: Bir Türk'ün evlatlık edindiği yabancı henüz reşit değilse ve ana babasının yeri bilinmiyor veya kendileri bulunamıyorsa, yahut evlatlık vatansız oluyorsa, o takdirde Türk vatandaşı olur. (T.V.K. 3/11)

7) Evlatlığın Öz Ana ve Babasıyla Kişisel İlişkileri: Yargıtay içtihadına göre, evlatlığın öz ana ve babası, küçük çocuklarıyla Kişisel ilişki kurma sahiptir.

IV. Evlat Edinmenin Sona Ermesi

Yasal sebep bulunmaksızın rıza alınmamışsa, rızası alınması gereken kişilerin başvurusuyla, küçüğün menfaati bunun sonucunda ağır biçimde zedelenmeyecekse mahkeme kararı ile evlatlık ilişkisi ortadan kaldırılabilir.

Esasa ilişkin diğer noksanlıklardan biriyle sakatsa, cumhuriyet savcısı veya her ilgili evlatlık ilişkisinin kaldırılmasını isteyebilir.

Dava hakkı, evlatlık ilişkisinin kaldırılması sebebinin öğrenilmesinden başlayarak 1 yıl her halde evlat edinme işleminin üzerinden 5 yıl geçmekle düşer.

www.bebek.com
Old 14-05-2008, 14:43   #5
Av.Ş.Mukaddes

 
Varsayılan

sayın elvan eğer konu ile ilgili bilginiz varsa buna da değinilebilir mi bilmiyorum.Ancak,eğer evlat edinmeye izin veren ve mahkeme huzurunda evlatlık olarak kime vermek istediğine bile gerek kalmadan rızasını aile açıklarsa,bu aşamada devreye çocuk esirgeme kurumu giriyor ve çocukları bünyesne alıyor.Uygulamayı bilmiyorum.
Peki 1 yıldan beri gerçekten çocuğa bakıp gözeten ve evlat edinmek isteyen aile,evlatlığa izin davası açtığında tekrar bu bir yıllık süreyi beklemek zorunda kalacak mı.Yoksa ailenin rızasını alan mahkeme beklemeden karar verecek mi.Ben bu konuyu merak ediyorum.
Teşekkür ederim.
Old 24-06-2008, 09:50   #6
shu.Metin ÇINAR

 
Varsayılan

Sn Av.Ş. Mukaddes bahsettiğiniz konu evlatlık verilecek çocuğun evlatlık alacak aileye karşılıklı uyum sağlama ve kaynaşmasını sağlamak amaçlıdır, uyum sağlandığı bir Sosyal Hizmet Uzmanı tarafından Sosysl İnceleme raporuyla tebit edilmişse yeniden 1 yıl beklemeye Hakim gerek görmeyebilir. Selamlar shu Metin ÇINAR
Old 25-06-2008, 09:29   #7
Av.Ş.Mukaddes

 
Varsayılan

sayın metin çınarteşekkür ederim cevabınıza.ancak bir çocuk daha doğduğu gibi ailesi tarafından bakılmamış ve ihmal edilmiş ise en temel ihtiyaçları da başka bir aile tarafından karşılanmış ise ve çocuk bir yaşını daha doldurmamış ise de,bu çocuğun aile ile uyumu nasıl tesbit edilebiliyor.yani bu bir yıllık bakmış olma koşuluşevlast verecek ailenin rızası ile kısaltılabilir mi çocuğun menfaati gereği.
Old 23-09-2010, 13:43   #8
trionix

 
Varsayılan Ergin kişi evlat Edinilirken de 18 yaş farkı aranır mı?

Madde 308 Kanunun A.Küçüklerin evlat edinilmesi başlıklı bölümünde, IV.Küçüğün rızası ve yaşı başlığıyla düzenlenmiş.
Ben yasayı okuduğumda bu yaş farkının sadece evlat edinilen küçük ile evlat edinen arasında arandığını anlıyorum ancak Yargıtay içtihatları aksi yönde.
Yarın bu konuda bir dava açacağım, müvekkil ile evlat edinilecek ergin arasında 16 yaş var. Ne yapacağıma karar veremedim.
Old 24-09-2010, 12:28   #9
Av.Ufuk Bozoğlu

 
Varsayılan

Alıntı:
B. Erginlerin ve kısıtlıların evlat edinilmesi

Madde 313 - (DEĞİŞİK CÜMLE RGT: 15.07.2005 RGNO: 25876 KANUN NO: 5399/1) (KOD 1) Evlât edinenin altsoyunun açık muvafakatiyle ergin veya kısıtlı aşağıdaki hallerde evlât edinebilir:

1. Bedensel veya zihinsel özrü sebebiyle sürekli olarak yardıma muhtaç ve evlat edinen tarafından en az beş yıldan beri bakılıp gözetilmekte ise,

2. Evlat edinen tarafından, küçükken en az beş yıl süreyle bakılıp gözetilmiş ve eğitilmiş ise,

3. Diğer haklı sebepler mevcut ve evlat edinilen, en az beş yıldan beri evlat edinen ile aile halinde birlikte yaşamakta ise.

Evli bir kimse ancak eşinin rızasıyla evlat edinilebilir.

Bunlar dışında küçüklerin evlat edinilmesine ilişkin hükümler kıyas yoluyla uygulanır.

Saygılarımla,
Old 24-09-2010, 12:46   #10
trionix

 
Varsayılan

teşekkürler, ben de yasadaki " küçüklerin evlat edinilmesine ilişkin hükümler kıyasen uygulanır" bölümünü algılayarak davayı açmadım.
Old 20-06-2011, 21:44   #11
kvas

 
Varsayılan

Sayın meslektaşlarım evlatlık alınan çocuğun psikolojik sorunları varsa ve 15 sene boyunca aile bütün sorunları ile çocuğu büyütmüşken tekrar evlatlık alınan aileye onların da istemesi halinde iadesi mümkün müdür kanunda bu konuya ilişkin hiç bir düzenleme yok bu sebeple konu ile alakalı bilgisi olan arkadaşların fikirlerini bekliyorum
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Evlat Edinme yertek Hukuk Soruları Arşivi 2 22-03-2005 03:25
Evlat Edinme foryl Meslektaşların Soruları 4 22-06-2003 15:51
Evlat Edinen İle Evlatlığın Evlenmesinin Hukuki Sonucu Nedir? Av.Özcan Meslektaşların Soruları 3 10-06-2003 11:51
Evlat Edinme Nur Hukuk Soruları Arşivi 2 10-01-2003 16:14
Evlat Edinme saime erdoğan Meslektaşların Soruları 3 13-06-2002 17:39


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05928898 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.