Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

apartman yönetimi sıfatı

Yanıt
Old 26-11-2006, 23:31   #1
dündar akergül

 
Varsayılan apartman yönetimi sıfatı

Apartman yönetimi adına dava açarken ''.... apartmanı adına yönetici .......'' olarak yazmışım.yani ''yönetimi'' kelimesini unutmuşum.Davalı taraf itiraz etti.Bu durumu taraf sıfatında hata diyerek düzeltmem mümkünmü?
Old 27-11-2006, 01:43   #2
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Alıntı:

**************
APARTMAN YÖNETİMİNİN TARAF EHLİYETİ - YÖNETİCİLERİN TARAF OLDUĞU ESER SÖZLEÇMESİNDE YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ - KAT MÜLKİYETİNE TABİ TAŞINMAZ - SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI - HUSUMET - YAZILI BİR ESER SÖZLEŞMESİNİN BULUNMAMASI
KAYIT NO : 65578
**************
Esas Yılı : 2004
Esas No : 4511
Karar Yılı : 2005
Karar No : 1092
Karar Tarihi : 28.02.2005
Daire No : 15
Daire : HD
**************
ÖZET : HUMK.nun 73. maddesine göre hakim, usulen tarafları duruşmaya davet etmeden hükmünü veremez. Bu madde hükmüne aykırı olarak taraflar duruşmaya davet edilmeden evrak üzerinde yapılan inceleme ile davanın reddi yerinde değildir. Davalılar ile davacı apartman yönetimi arasında yazılı eser sözleşmesi varsa davacı yönetimin bu sözleşmeye dayalı olarak dava açabileceği kabul edilmeli, yazılı sözleşme yoksa yönetici, diğer maliklerin kişisel hakları için dava açamayacağından davayı açan avukata diğer maliklerden alınma vekaletnameleri ibraz etmesi için süre verilmeli, bu şekilde işin esası incelenerek, vekalet verenler ile sınırlı olarak sonuca gidilmelidir. Tüm bu yönler gözetilmeden Kat Mülkiyeti Kanununa göre kat malikleri kurulunun taraf ehliyeti bulunmadığından bahisle davanın reddedilmesi usul ve kanuna aykırıdır.
**************
(818 S. K. m. 355, 358) (1086 S. K. m. 73)
DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : HUMK.nun 73. maddesine göre hakim, usulen tarafları duruşmaya davet etmeden hükmünü veremez. Bu madde hükmüne aykırı olarak taraflar duruşmaya davet edilmeden evrak üzerinde yapılan inceleme ile davanın reddi doğru olmamıştır. Dava, kat malikleri adına yöneticinin vekalet verdiği avukat tarafından açılmıştır. Öncelikle dava konusu taşınmaza ait tapu kayıtları ve kat malikleri kurulu kararları ile varsa sözleşmelerin dosyaya ibrazı sağlanmalı, tarafların ana taşınmazda kat maliki olup olmadıkları ve sıfatları açığa kavuşturulmalı, davalılar ile davacı apartman yönetimi arasında yazılı eser sözleşmesi varsa davacı yönetimin bu sözleşmeye dayalı olarak dava açabileceği kabul edilmeli, yazılı sözleşme yoksa yönetici diğer maliklerin kişisel hakları için dava açamayacağından davayı açan avukata diğer maliklerden alınma vekaletnameleri ibraz etmesi için süre verilmeli, bu şekilde işin esası incelenerek, vekalet verenler ile sınırlı olarak sonuca gidilmelidir. Tüm bu yönler gözetilmeden Kat Mülkiyeti Kanununa göre kat malikleri kurulunun taraf ehliyeti bulunmadığından bahisle davanın reddedilmesi doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle hükmün temyiz eden davacı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, 28.2.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.


**************
.: CopyRight by Sinerji A.Ş. :.

Davalı taraf kat maliki ise bence yazdığınız ibare hatalı değildir. Bir Türkçe gramer meselesi olarak bakarsak aynı anlam çıkmaktadır. Öte yandan harice dava açtıysanız yukarıdaki karara dikkatinizi çekmek isterim, zira yukarıdaki gibi bir sözleşmeye dayanıyorsanız mesele yok ama bir sözleşme de yoksa diğer kat maliklerinin de vekaletnameleri gerekir.
Old 27-11-2006, 02:01   #3
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Hakim ısrar ederse veya ihtiyatlı olayım diyorsanız maddi hata olduğu yönünde bir dilekçe ile bu durumu düzeltebilirsiniz. Aşağıdaki karar da size yardımcı olabilir.
Alıntı:


**************
ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İSTİHKAK İDDİASI - İDDİANIN KALDIRILMASI İSTEMİ - ŞİRKET YERİNE ŞİRKET ADININ HASIM GÖSTERİLMESİ - MADDİ YANLIŞLIKLARIN DÜZELTİLMESİ
KAYIT NO : 90326
**************
Esas Yılı : 2003
Esas No : 1724
Karar Yılı : 2003
Karar No : 2771
Karar Tarihi : 01.04.2003
Daire No : 21
Daire : HD
**************
ÖZET: Uyuşmazlık, alacaklı bankanın, istihkak iddiasında bulunan üçüncü kişinin istihkak iddiasının kaldırılması istemine ilişkin istihkak davasıdır. Davanın taraflarının ıslah yoluyla düzeltilemeyeceği yolundaki görüşü doğru ise de bu kuralın uygulanacağı işlemin amacına uygun olarak yorumlanması gerekir. Dava dilekçesinde, davalı olarak şirket yerine, şirket adına istihkak iddiasında bulunan kişinin adının yazılmış bulunması maddi hataya dayalıdır. Çünkü amaç istihkak iddiasında bulunan şirketi dava etmektir. Maddi hataya dayalı yanlışlıkların maddesine göre düzeltilmesi mümkündür.
**************
(2004 S. K. m. 99) (1086 S. K. m. 80)
Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı kararın temyizen tetkiki davacı ( alacaklı ) vekili tarafından istenmiş, merciice ilamında belirtildiği şekilde isteğin husumet yönünden reddine karar vermiştir. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Nur Algan tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okundu, işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi:
Karar: Uyuşmazlık, alacaklı bankanın, istihkak iddiasında bulunan üçüncü kişinin istihkak iddiasının kaldırılması istemine ilişkin istihkak davasıdır.
17.10.2002 tarihinde yapılan haciz sırasında hazır bulunan Ahmet Ç., yetkilisi bulunduğu Ç... Mefruşat Çeyiz Halı Market İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına istihkak iddiasında bulunduğu halde, alacaklı vekilince düzenlenen dava dilekçesinde, davalı üçüncü kişi olarak Ahmet Ç. gösterilmiştir.
Merciice, davalı Ahmet Ç.'ın taraf ehliyeti bulunmadığını, ıslah suretiyle taraf değiştirilemeyeceği gerekçesiyle davanın husumet yönünden reddine karar verilmiştir.
Davanın taraflarının ıslah yoluyla düzeltilemeyeceği yolundaki görüşü doğru ise de bu kuralın uygulanacağı işlemin amacına uygun olarak yorumlanması gerekir. Davacı, dava dilekçesinde, icra dosya numarası ve istihkak iddiasında bulunan şirketin unvanını da açıklayarak haciz sırasında ileri sürülen istihkak iddiasının kaldırılmasını hiçbir duraksamaya yer vermeyecek şekilde açıklamıştır. Dava dilekçesinde, davalı olarak şirket yerine, şirket adına istihkak iddiasında bulunan kişinin adının yazılmış bulunması maddi hataya dayalıdır. Çünkü amaç istihkak iddiasında bulunan şirketi dava etmektir. Maddi hataya dayalı yanlışlıkların HUMK'nun 80. maddesine göre düzeltilmesi mümkündür. Hatanın düzeltilmesi hasım değiştirme olarak kabul edilemez. Öğretinin görüşü ve yerleşmiş Yargıtay uygulaması da bu yöndedir. ( Baki Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, Cilt II. Sh.1580 yıl 2001, 4 H.D. 13.6.1983, 5426/6091, HGK. 12.3.1986, 4/501-219, 5 H.D. 21.1.1998 18749/255 HGK. 15.12.1999, 5/1039-1041, 15. H.D. 28.2.1990 gün ve 107/1419, 21. H.D. 9.5.2000 gün, 3595-3775 s.k. )
İstihkak davasına ait dilekçe de, maddi hata sonucu istihkak iddiasında bulunan üçüncü kişinin yanlış gösterilmiş olmasının, davanın gerçek üçüncü kişi huzurunda yürütülmesine engel olmayacağı göz önünde tutularak alacaklıya üçüncü kişi şirketi davaya katması için uygun bir önel verilmesi ve taraf oluşumunun sağlanmasından sonra işin esasının incelenmesi gerekirken davanın husumet yönünden reddi usul ve yasaya aykırıdır.
O halde, davalı alacaklının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
Sonuç: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 1.4.2003 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

**************
.: CopyRight by Sinerji A.Ş. :.
Old 06-02-2008, 14:00   #4
Avsibel

 
Varsayılan

Bütün meslektaşlerıma iyi çalışmalar diliyorum. apartman aidat borcunu icra takibine geçerken alacaklı olarak ... apartmanı yönetimi demek yeterli midir yoksa ....Apartmanı yönetimi adına yönetici .... mı denmelidir.SAYGILARIMLA
Old 06-02-2008, 15:28   #5
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Avsibel
Bütün meslektaşlerıma iyi çalışmalar diliyorum. apartman aidat borcunu icra takibine geçerken alacaklı olarak ... apartmanı yönetimi demek yeterli midir yoksa ....Apartmanı yönetimi adına yönetici .... mı denmelidir.SAYGILARIMLA

İkisi de geçerlidir. Birincisi 'yeterli'; ikincisindeki 'fazlalığın' önemi bulunmamaktadır.

Saygılarımla
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Apartman Yönetimi İle İlgili Bir Soru a.lawyer Meslektaşların Soruları 4 25-12-2006 15:26
Taraf Sıfatı UMUT Meslektaşların Soruları 1 01-06-2003 11:58
Adli Tatilde Dava Yönetimi-icra Yönetimi AVPRO Ticari Duyurular 0 11-07-2002 13:48
Resmi Sıfatı Sarsan Davranış ???? athamas Hukuk Soruları Arşivi 2 12-05-2002 09:29


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04913712 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.