Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Acİl YanliŞ Şİrkete Dava AÇilmasi

Yanıt
Old 16-11-2007, 17:19   #1
Seher

 
Varsayılan Acİl YanliŞ Şİrkete Dava AÇilmasi

Açtığım davada şirketlerden biri ltd olmasına rağmen a.ş yazdım ticaret sicilinde a.ş var ne yap$abilirim hakim husumetten reddetmedi.Davaya devam etsem yargutay husumetten redderse zamanaşımını kaçırırmıyım .Dava değeri 100.000 ytl harçı yeniden mi öderim.karşı tarafa husumetten vekalet ücreti çıkar mı
Old 16-11-2007, 17:41   #2
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Seher
Açtığım davada şirketlerden biri ltd olmasına rağmen a.ş yazdım ticaret sicilinde a.ş var ne yap$abilirim hakim husumetten reddetmedi.Davaya devam etsem yargutay husumetten redderse zamanaşımını kaçırırmıyım .Dava değeri 100.000 ytl harçı yeniden mi öderim.karşı tarafa husumetten vekalet ücreti çıkar mı

Aceleniz olduğu için yalnış(!) yazmış gibisiniz. Dilekçede A.Ş; Ticaret Sicilinde A.Ş ise sorun nedir?

Ayrıca davanın niteliği konusunda da bilgi verir misiniz?

Saygılarımla
Old 17-11-2007, 08:15   #3
Av.Nur Hayat BURAN

 
Yeni Fikir husumet - maddi hata

T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2003/8212

K. 2004/2599

T. 16.3.2004

• RÜCUEN TAZMİNAT DAVASI ( Uluslararası Hava Yolu ile Taşıma Sözleşmesine Dayalı Olarak )

• EMTİANIN VARMA YERİNE EKSİK TESLİMİ ( Nakliyat Sigorta Poliçesiyle Sigortalı Emtianın Davalı Tarafından Taşındığı Varma Yerinde Emtianın Eksik Olduğunun Tespit Edildiği İleri Sürülerek Sigorta Şirketince Ödenen Paranın Tahsilinin İstenilmesi )

• HUSUMET ( Davacı Vekilince İbraz Olunan Ticaret Ünvanına İlişkin Belge Dikkate Alındığında Davacının Husumeti Yanlış Tevcih Ettiği Gerekçesiyle Davanın Husumet Yönünden Reddinin Mevcut Hatanın Maddi Hatadan Kaynaklanması Nedeniyle Hatalı Olması )

• MADDİ HATA ( Dava Dilekçesinde Davalı Ünvanının Yanlış Yazılmasının Maddi Hata Olduğu ve Bu Hataya Davalı Tarafın Düzenlediği Taşınam Senedi ve Makbuzun Neden Olması Nedeniyle Davanın Esasına Girilmesinin Gerekmesi )

6762/m.764,1301

2920/m.132

ÖZET : Davalı tarafından düzenlenen taşıma senedine emtiayı teslim alan olarak "D Havayolları Kargo Servisi" kaşesi vurulmuş, ilgili makbuz "D Air Lines/D Hava Yolları Kargo Servisi" tarafından düzenlenmiştir. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden gönderilen kayda göre, davalının gerçek ünvanı "D Air Lines Inc-Merkezi ABD Deleware/İstanbul Şubesi" ise de, dava dilekçesine davalı ünvanının "D Havayolları A.Ş." olarak yazılmasının maddi hata olduğu ve bu hataya davalı tarafın düzenlediği taşıma senedi ve makbuzun neden olduğu, D Havayolları A.Ş. ünvanında başka bir şirketin de ticaret siciline kaydı olmadığının davalı tarafında da kabul edildiği anlaşılmakta olup, mahkemece işin esasına girilmesi gerekirken davanın reddedilmesi doğru görülmemiştir.
DAVA : Taraflar arasında görülen davada İstanbul Asliye 5.Ticaret Mahkemesi'nce verilen 20.11.2000 tarih ve 2000/660 - 2000/1182 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Ayşe Altun tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
KARAR : Davacı vekili, müvekkili şirkete nakliyat sigorta poliçesiyle sigortalı emtianın davalı tarafından taşındığını, varma yerinde emtianın eksik olduğunun tespit edildiğini ileri sürerek, müvekkilince sigortalısına ödenen 1.422.000.000.-TL.nın faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, ticaret sicil kayıtlarında D Havayolları A.Ş. ünvanında bir şirket olmadığını, müvekkili D Air Lines Inc.'in merkezinin Delaware-ABD olup İstanbul şubesi bulunduğunu, davalı olarak gösterilen şirket ile müvekkili şirket arasında nev'i bulunduğunu belirterek, husumet nedeniyle davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, dosya kapsamına göre, davacı vekilince ibraz olunan ticaret ünvanına ilişkin belge dikkate alındığında davacının, husumeti yanlış tevcih ettiği gerekçesiyle, davanın husumet nedeniyle reddine karar verilmiştir.
Karar, davacı vekilince temyiz edilmiştir.
Dava, uluslararası hava yolu ile taşıma sözleşmesine dayalı rücuen tazminat istemine ilişkindir. Dava dilekçesinde davalı olarak "D Havayolları A.Ş." gösterilmiş ve dava dilekçesi de bu ünvanın yazıldığı adrese 19.06.2000 günü tebliğ edilmiştir.
Davalı tarafından düzenlenen taşıma senedine emtiayı teslim alan olarak "D Havayolları Kargo Servisi" kaşesi vurulmuştur. 22.09.1999 tarihli makbuz da "D Air Lines/D Hava Yolları Kargo Servisi" tarafından düzenlenmiştir. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden gönderilen kayda göre, davalının gerçek ünvanı "D Air Lines Inc-Merkezi ABD Deleware/İstanbul Şubesi" ise de, dava dilekçesine davalı ünvanının "D Havayolları A.Ş." olarak yazılmasının maddi hata olduğu ve bu hataya davalı tarafın düzenlediği taşıma senedi ve makbuzun neden olduğu, D Havayolları A.Ş. ünvanında başka bir şirketin de ticaret siciline kaydı olmadığının davalı tarafında da kabul edildiği anlaşılmakta olup, mahkemece işin esasına girilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle davanın reddedilmesi doğru görülmemiş, hükmün bu nedenle davacı yararına bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davacı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 16.03.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
yarx KAZANCI

T.C.

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 1994/11-353

K. 1994/ 548

T. 28.9.1994

• HASIM DEĞİŞİKLİĞİ ( Maddi hata )

• MADDİ HATA ( Husumet tevcihinde )

• DAVALI İSMİNİN YANLIŞ YAZILMASI

1086/m. 80

ÖZET : Davanın taraflarının ıslah yolu ile değiştirilemeyeceği yolundaki görüş doğru ise de; yanlış yazılan davalı isminin dava dilekçesi içeriğine göre düzeltilmesi, hasım değiştirme olarak kabul edilemez.
DAVA : Taraflar arasındaki "kooperatif yönetim kurulu kararının iptali" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul S. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce davanın husumet nedeniyle reddine dair verilen 9.3.1992 gün ve 1991/1132 E-1992/224 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine,
Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 19.11.1993 gün ve 1993/5788-7574 sayılı ilâmı;
( ...Davacı vekili dava dilekçesinde, müvekkilinin mensubu olduğu kooperatifin Beyoğlu 12. Noterliğinin 14.5.1991 gün ve 18403 yevmiye numaralı ihtarını keşide ettiğini, daha sonra yönetim kurulunun 19.7.1991 gün ve 100 sayılı kararı ile müvekkilinin ihracına karar verildiğini bu kararın Beyoğlu 13. Noterliğinin 24.7.1991 gün ve 33235 yevmiye numarası ile müvekkiline tebliğ edildiğini açıklayarak ihraç kararının iptalini talep ve dava etmiştir. Dava dilekçesinde müvekkilinin ortağı bulunduğu ve onun hakkında ihraç işlemi yapan kooperatifin S.S. Basın ve Sanatçılar Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi olduğu açık ve seçik belli iken dava dilekçesinde maddi hata sonucu davalı olarak S.S. Gönen Yıldız Evler Konut Yapı Kooperatifini yazmış ancak bu kooperatif adına çıkarılan davetiyenin halâ tebliğ iadesi üzerine bu kez 7.2.1992 tarihli dilekçe ile dava içeriğinde yer olan gerçek hasım S.S. Basın ve Sanatçılar Arsa ve Konut yapı kooperatifini hasım gösterip maddi hatayı düzelterek dava dilekçesini adı geçen kooperatife tebliğ ettirmiş ve gerçek hasım olarak duruşmaya giren bu kooperatif vekili dava dilekçesinde yazılı hususları doğrulayarak davacının bu kooperatifin ortağı olduğunu, parasal edimlerini yerine getirmediğinden ihtârname gönderildiğini verilen süre içinde istenen para ödenmediğinden yönetim kurulunun 19.7.1991 gün ve 100 sayılı kararı ile ihraç edildiğini kabul etmiştir.
Mahkemenin gerekçesine aldığı "davanın taraflarının ıslah yoluyla değiştirilemeyeceği" yolundaki görüşü doğru ise de dava dilekçesinde davacı hakkında ihraç işlemi yapan kooperatifin S.S. Basın ve Sanatçılar Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi olduğu hiç bir kuşkuya yer vermeyecek şekilde açıklanmış ve bunun delilleri dosyaya davacı vekilince ibraz edilmiş ancak maddi bir hata sonucu kooperatifin kimliği dava dilekçesinde yanlış yazılmış ve yanlışlık 7.2.1992 tarihli dilekçe ile hemen düzeltilmiş ve gerçek hasım olarak gösterilen kooperatif vekili vekaletname ibraz ederek davayı takip etmiştir. Yanlış yazılan davalı isminin dava dilekçesi içeriğine göre düzeltilmesi ( HUMK.80 madde uyarınca hasım değiştirme olarak kabul edilemeyeceğinden mahkemece işin esasına girilerek davalı S.S. Basın ve Sanatçılar Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi huzuru ile dava görülerek tarafların delilleri toplanmak ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken uygulama yeri bulunmayan hasmın değiştirildiği gerekçesiyle husumetten davanın reddi doğru olmamış ve bu nedenle davacı vekilinin karar düzeltme isteği yerinde bulunmuştur... ) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
KARAR : Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulu'nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.
SONUÇ: Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı ( BOZULMASINA ) oyçokluğuyla karar verildi.
yarx KAZANCI
Old 17-11-2007, 10:08   #4
ekinheval

 
Varsayılan

aynı ünvanlı hem ltd şti hem a.ş. yoksa maddi hata olduğunu belirterek düzeltebileceğinizi düşünüyorum.
Old 17-11-2007, 21:15   #5
ali ekmekçi

 
Varsayılan

evet bu olayda maddihata olduğpu belli ...bu sebeple bu yönde bir dilekçe veriniz ve düzeltiniz....
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Boşanma davasının reddinden sonra üç yıl geçmeden açılan yeni dava(ACİL) altiokebru Meslektaşların Soruları 9 12-07-2011 18:02
YanliŞ Adres Ve Beyan avukat1980 Meslektaşların Soruları 1 13-07-2007 13:28
Lİmİted Şİrkete Hacİz İhbarnamesİ GÖnderİlmesİ yer-sub Meslektaşların Soruları 0 03-07-2007 13:05
Konutlarda İşyeri Açilmasi arda Hukuk Soruları Arşivi 1 27-02-2002 19:27
Amerikadaki bir firmaya tazminat davasi acilmasi Erdinc Hukuk Soruları Arşivi 2 11-02-2002 01:31


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04812694 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.