Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Hukuki İşlem Nedir? Hukuki işlemin tanımı

Yanıt
Old 23-06-2010, 16:57   #1
agursoy

 
Varsayılan Hukuki İşlem Nedir? Hukuki işlemin tanımı

Sayın meslektaşlarım,
"Hukuki işlem"den ne anlaşılması gerektiğine ilişkin dilekçemde referans gösterebileceğim tanımlara ihtiyacım var. Kitap adı, yazar, Yargıtay Kararı, vs aklınıza ne gelirse... Yardımcı olabilirseniz sevinirim.
Old 23-06-2010, 17:00   #2
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
6. HUKUK DAİRESİ
E. 1989/2636
K. 1989/6666
T. 14.4.1989
• ÖDEME ZAMANI ( Tanıkla İspat Edilip Edilemeyeceği )
• İKİ HAKLI İHTAR ( Kira Parasının Gösterilen Süre İçinde Ödendiğinin Tanıkla İspat Edilip Edilemeyeceği )
• TANIKLA İSPAT ( Kira Parasının Ödeme Zamanının Tanıkla İspat Edilip Edilemeyeceği )
• HUKUKİ İŞLEM ( Kira Parasının Ödeme Zamanının Tespiti )
• KİRA PARASI ( Ödeme Zamanının Tanıkla İspat Edilip Edilemeyeceği )
1086/m.288
6570/m.7
818/m.260
ÖZET : Tahliye Davasına konu ihtarlara karşılık ödeme zamanını tesbiti hukuki işlem olup, tanıkla ispatlanamaz.

DAVA : Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan tahliye davasına dair karar davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla; dosyadaki bütün kağıtlar okunup, gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, iki haklı ihtar ve temerrüt sebebiyle tahliye isteminden ibaret olup, mahkeme davayı red etmiş, karar davacı tarafından süresinde temyiz edilmiştir.

Davacı, davalının kirası altında olup her ay peşin ödenmesi gereken aylık kira paralarından 1988 Mart ayında 20.000- TL., Nisan, Mayıs ayları kiralarının tamamı süresinde ödenmediğinden 9.5.1988 keşide 13.5.1988 tebliğ tarihli temerrüd ihtarlı ödeme emrine konu edildiği halde bu aylara ait 130.000 liranın haricen 30 günlük süre geçtikten sonra ödendiğini yine aynı sene Temmuz ayı kirasını da 22.7.1988 keşide 11.7.1988 tebliğ tarihli ihtarla istediği halde ihtara rağmen ödenmemesi nedeniyle davacının hem bir kira yılı içinde iki haklı ihtara hem de temerrüde sebebiyet verdiğinden taşınmazın davalıdan tahliyesi ile toplam 165.000 - lira kira parasının tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı ise istenen kira paralarının posta havalesi ile gönderildiğini, fakat davacı tarafça alınmadığını, ondan sonra tevdi mahalli tayin ettirilip kira paralarının tevdii mahalli bankaya yatırıldığını savunmuş, banka makbuzlarını ibraz etmiş ve davanın reddini istemiştir.

13.5.1988 tebliğ tarihli temerrüd ihtarlı ödeme emri ile istenen paranın ödendiği davacı tarafından da dilekçesinde kabul edilmektedir. Bu ödemenin ihtar tebliğinden önce veya 30 günlük süre içinde ödenip ödenmediği uyuşmazlığın çözümünde ve özellikle temerrüdün oluşup oluşmadığı konusunda çok büyük önem taşımaktadır. Davacı 30 günden sonra ödendiğini kabul etmesine karşılık davalı 30 gün içinde ve hatta ihtarın tebliğinden önce ödendiğini savunmuş bu konuda tanık dinleteceğinden bahsetmiştir. Ancak, bahsedilen konuda tanık dinlenmesine davacı karşı çıkmıştır.

Borç miktarına göre ödeme savunmasının Usulün 288. maddesine göre tanıkla isbatı mümkün değildir. Ancak, ödeme davacı tarafından kabul edilmiştir. Taraflar arasında kabul edilen bu ödemenin zamanı ihtilaflı kalmıştır. Ödemenin zamanın tanıkla isbat edilip edilmeyeceği hukuki bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır.

Bilindiği gibi Usulün 288. maddesine göre değeri 5.000 - TI. aşan hukuki işlemler senetle isbat edilebilir. Ancak, hukuki işlem içerisinde yer almış olan hukuki fiiler tanıkla isbat edilebilir.

Hukuki işlem bir hak veya hukuki ilişkinin doğumu, değiştirilmesi veya ortadan kaldırılması sonucuna yönelmiş tek taraflı, iki taraflı veya çok taraflı irade beyanlarıdır. Eğer bu irade beyanları az önce belirtildiği üzere hukuki bir sonuç doğurmuyorsa hukuki fiil sayılır. Hukuki bir sonuç doğuruyorsa hukuki işlem sayılır. Borcun, ihtarın tebliğinden önce 30 günlük süre içerisinde ödendiği beyanı kuşkusuz tahliye sonucunu doğuran temerrüt ihtarının hukuki sonuçlarını ortadan kaldıran bir işlemdir. Onun için tanıkla isbat edilmemesi gerekir. Eğer ödeme zamanı böyle bir hukuki sonuçla ilgili olmasaydı sadece maddi bir olaydan ibaret bulunsaydı tanıkla kanıtlaması mümkün olurdu. Fakat olayımızda ödeme zamanı az önce işaret edildiği üzere hukuki sonuç doğuran bir işlem olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle davacının karşı çıkmasına rağmen davalının ödeme zamanını isbat etmek için gösterdiği tanıkların dinlenmesi usulün sözü edilen sınırlayıcı kurallarına aykırı olmuştur. Davalının bu konuda ancak davacıya yemin teklifine hakkı vardır.

11.7.1988 keşide ve tebliğ tarihli ihtarla istenen Temmuz ayı kirası ise konutta ödemeli olarak 22.7.1988 tarihinde davacının adresine postalanmış ve böylece 30 günlük süreden önce borçlu kendisine ait yükümlülüğü yerine getirmiş olması nedeniyle bu ay içinde ihtar haklı olmakla beraber temerrüt olgusu gerçekleşmemiştir.

Uyuşmazlığın yukarıda açıklanan esaslar dairesinde çözümlenmesi gerekirken özellikle 13.5.1988 tebliğ tarihli ihtarnameye konu edilen borcun ödeme zamanı hakkında tanık dinletmek suretiyle karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olduğundan hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 14.4.1989 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Old 23-06-2010, 17:02   #3
Levent Cirit

 
Varsayılan

Hukuki İşlem: Bir veya birden çok kişinin hukuksal bir sonuca yönelttikleri irade açıklaması (Prof.Dr.Ejder YILMAZ- Hukuk Sözlüğü,S:275-Yetkin Yayınları 2005)
Old 23-06-2010, 17:05   #4
agursoy

 
Varsayılan

Cevaplarınız için çok teşekkür ederim. Sizce "Kanun" bir hukuki işlem midir? Ben kanun'un bir hukuki işlem olmadığını anlatmak istiyorum, ama nasıl?
Old 23-06-2010, 17:13   #5
Levent Cirit

 
Varsayılan

Hukuksal işlem, hukuksal bir sonuç elde edilmek maksadıyla iradenin açıklanmasıdır. Hukuksal işlem ile hukuksal eylem arasındaki fark şu noktada toplanır;hukuksal eylem de bir iradeye dayanmakla beraber, bu iradenin hukuksal sonuç doğurmaya da yönelmiş olması gerekmez. Gerçekten de hukuksal eylemde irade, daha ziyade bir eylemin yapılmasına yöneliktir. Gerçi eylemin yapılması zamanında, hukuksal sonucun doğması da beklenmiş olabilir;fakat bu zorunlu değildir. Bu itibarla, neticenin doğması düşünülmüş veya arzu edilmiş olmasa dahi, o eyleme bağlı olan netice yine meydana gelir. Halbuki, hukuksal işlemde harekete yönelik olan iradenin varlığı yeterli olmayıp, sonucun da arzulanmış bulunması gerekir. Bu itibarla, irade açıklanmış olmakla beraber, hukuksal sonuç arzu ve irade edilmemiş ise, hukuksal işlem geçerli olmaz. (Prof. Dr. Necip Bilge-Hukuk Başlangıcı,S:214 -Turhan Kitabevi 1998,12.Baskı)
Old 23-06-2010, 17:32   #6
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan agursoy
Cevaplarınız için çok teşekkür ederim. Sizce "Kanun" bir hukuki işlem midir? Ben kanun'un bir hukuki işlem olmadığını anlatmak istiyorum, ama nasıl?

Kanun hukuki işlem değildir. Hukuki işlem olabilmesi için, yukarıda açıklandığı gibi kişilerin iradesinin açıklanması sözkonusu olmalıdır. Oysa kanun yasa koyucu tarafından ihdas esilen hukuk kurallarıdır.
Old 23-06-2010, 17:41   #7
Levent Cirit

 
Varsayılan

Peki Kanun Koyucunun, kanun yapmak yönünde iradelerini açıklamaları hukuki işlem midir?
Old 23-06-2010, 18:11   #8
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Levent Cirit
Peki Kanun Koyucunun, kanun yapmak yönünde iradelerini açıklamaları hukuki işlem midir?

Bence değildir? Kanunkoyucu kişilerin oluşturduğu bir üst kurumdur. Ama kişi değildir.(Umarim bu foruma Saim Bey de katılmaz)
Old 23-06-2010, 18:17   #9
Levent Cirit

 
Varsayılan

Hukuki işlemler tek taraflı ve çok taraflı olmak üzere ikiye ayrılır. Bunlardan çok taraflı hukuki işlemler ise Sözleşmeler ve kararlar olarak ikiye ayrılmaktadır.
Bu anlamda mecliste kanun tasarısının görüşülmesinin ardından her bir milletvekilinin oy kullanarak o konuda bir "karar" alması bana sanki hukuki işlem gibi geldi de
Ancak böyle varsaysak dahi milletvekillerinin oy kullanması bir hukuki işlem olur (çünkü hukuksal bir sonuç doğurmaya yöneliktir) ama kanunlar hukuki işlem olmaz. Çünkü kanunlar, oy kullanmak vasıtasıyla meydana getirilen hukuki işlemde amaçlanan sonuçtur.
Old 23-06-2010, 18:28   #10
Admin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan agursoy
Ben kanun'un bir hukuki işlem olmadığını anlatmak istiyorum, ama nasıl?
Kanunun bir hukuki işlem olup olmadığı ile ilgili sorun nasıl bir dava/ihtilaf/tartışma içinde gündeme geldi, eğer sakıncası yoksa paylaşabilir misiniz? İtiraf etmeliyim ki, konuyu okuduğumda ilk merak ettiğim bu oldu. Eğer konunun çerçevesini çizerseniz belki yanıtları da ona göre vermek mümkün olabilir.
Old 23-06-2010, 18:48   #11
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Admin
Kanunun bir hukuki işlem olup olmadığı ile ilgili sorun nasıl bir dava/ihtilaf/tartışma içinde gündeme geldi, eğer sakıncası yoksa paylaşabilir misiniz? İtiraf etmeliyim ki, konuyu okuduğumda ilk merak ettiğim bu oldu. Eğer konunun çerçevesini çizerseniz belki yanıtları da ona göre vermek mümkün olabilir.

Açıkçası ben de o meraka kapılmıştım. Bir staj tezi olabilir, diye yanıtlamıştım. Ancak konu, hani çocukların sordukları bazı sorular vardır da yanıtını bilirsiniz ama anlatmak için kelime bulamazsınız, öyle oldu.Misal, 2-3 yaşındaki yeğenim bana bütün bir akşam tavanı, tabanı gösterip "bu ne?" dedikçe ben "tavan-taban" yanıtını vermiştim. Ama "tavan ne? taban ne" deyince anlatamamıştım. Benzer bir sıkıntıyı bu soruda da yaşadım.
Old 23-06-2010, 19:13   #12
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan agursoy
Cevaplarınız için çok teşekkür ederim. Sizce "Kanun" bir hukuki işlem midir? Ben kanun'un bir hukuki işlem olmadığını anlatmak istiyorum, ama nasıl?
Old 24-06-2010, 09:08   #13
agursoy

 
Varsayılan

Öncelikle sabah geldim ve büyük bir zevkle okudum yazdıklarınızı ben de sizler gibi karışıp kalmıştım çünkü... İş Kanunu Md. 6'da iş yeri devrini "hukuki bir işleme dayalı olarak" diyerek anlatmaya başlamış. Müvekkil bir Kanun ile devlete devredilen bir işyerinde, devlete geçmeyi kabul etmedi (sözlü olarak) ve işveren de iş akdini feshetti. Biz de kıdem ve ihbar tazminatı davası açtık. Karşı taraf bunun Md. 6 kapsamında devir olduğunu savunuyor. Bu arada özelleştirmeye ilişkin bir takım kararlar inceledim, burada da özünde bir kanun ile başlayan süreç ve bu kararlarda hiç md.6'ya atıf yapılmıyor, devir protokolü vs işlenmiş. Sonuç olarak, cevap dilekçemde kanun ile yapılan devir işleminin md. 6 kapsamında değerlendirilemeyeceğine değinmek istiyorum, bu sebeple sizlere danıştım... Görüşlerinizi bekliyorum, tekrar tekrar teşekkürlerimi de ekliyorum...
Old 24-06-2010, 09:18   #14
M.SERDAR DEMİRTAŞ

 
Varsayılan

Hukuki işlem nedir sorusuna verilecek cevapta evleviyetle hukuk nediri irdelemek gerekir diye düşünüyorum.Hukukun tanımlarından biri de ; farklı inanç , düşünce ve çıkarlara sahip insanların bir arada , belirli bir uyuşma içerisinde her grubun belirli menfaatlerinden karşısındaki leyhine vazgeçmesidir.Kanunun ; Sayın Suat Ergin'in dediği gibi tek taraflı olarak kanun koyucu tarafından ihdas edilmesi sebebiyle irade açıklamasındaki sayı bakımından hukuki işlem olmadığı görülse de ; kanun koyucu irade açıklaması sırasında sanal da olsa birden çok irade adına açıklama yaptığından ve farklı iradeleri uyuşturma çabasında olduğundan bence kanun da bir hukuki işlemdir.
Old 24-06-2010, 09:24   #15
M.SERDAR DEMİRTAŞ

 
Varsayılan

' Madde 6 - İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukuki bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer '. Şayet devir müvekkiliniz açısından herhangi bir hak kaybı doğurmuyorsa , müvekkilinize iş aktini fesih hakkı da vermez kaldı ki özelleştirme işleminin de hukuki işlem olduğunu düşünüyorum.
Old 24-06-2010, 11:36   #16
Levent Cirit

 
Varsayılan

Serdar Bey'e katılıyorum. Sonuçta müvekkiliniz açısından iş koşullarında esaslı bir değişiklik bulunmamaktadır. Kaldı ki müvekkiliniz, bu devri kıdem tazminatı alarak ayrılma fırsatı olarak gördü ise kötüniyetli olarak dahi değerlendirilebilir.
Serdar Bey'in dediği üzere devir protokolü bir hukuki işlemdir ve buna dayanılarak yapılan devir de Md.6 kapsamına girecektir.
Old 24-06-2010, 16:00   #17
Av.Dr.Yahya DERYAL

 
Varsayılan

DERYAL, Yahya, "Anonim Ortaklık Genel Kurul Kararlarının Hukuki Niteliği", Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Prof. Dr. Fehiman TEKİL Armağanı, İstanbul 2003, s.377-399.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
ACİL! ordinoların hukuki niteliği nedir? ben_c Meslektaşların Soruları 3 04-12-2009 12:08
sms ve msn kayıtlarının hukuki niteliği nedir? av.aybeg Meslektaşların Soruları 1 19-04-2009 20:23
Kronik Paranoid Şizofreni Hastası - Fiil Ehliyeti - Hukuki İşlem madvocate Meslektaşların Soruları 1 09-04-2007 02:12
Kapkaç Suçunun Hukuki Niteliği Nedir? aristo Meslektaşların Soruları 0 01-06-2002 00:53


THS Sunucusu bu sayfayı 0,11175299 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.