Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Değerlendirme 11- Tahkikat- Dosyanın İşlemden Kaldırılması- Ön Sorun ve Bekletici Sorun

Yanıt
Old 06-01-2013, 16:47   #1
halit pamuk

 
Varsayılan Değerlendirme 11- Tahkikat- Dosyanın İşlemden Kaldırılması- Ön Sorun ve Bekletici Sorun

TAHKİKAT


----- Kural olarak, hakim ikitarafın iddia ve savunmalarını birlikte inceler. Ancak, Hakim muhakemeyi basitleştirmek veya kısaltmak için re’sen veya taraflardanbirinin talebi üzerine tahkikatın her aşamasında iddia ve savunmalarındanbirinin veya bir kısmının diğerinden önce incelemesine karar verebilir.(HMK.m.143) HUMK zamanında, Yargıtay tarafından, HMK 143’ün karşılığıolan 221 hükmüne dayanılarak zamanaşımı def’inin diğer itiraz ve def’ilerdenönce incelenmesi gerektiğine karar veriliyordu. Şimdi HMK.m.142’de zaten açıkbir hüküm var. Ancak, mahkeme ön incelemeden sonra süreyi değerlendirmemişse,taraflar, HMK.m.143’e göre, diğer itiraz ve def’ilerden önce, zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerindeğerlendirilerek karar verilmesinitalep edebilirler.

------ Husumet itirazının varlığı halinde, husumetkonusunun öncelikle incelenerek kararabağlanması gerekir. (YILMAZ- Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi. Sh. 870) Yargıtay 14. Hukuk Dairesinin 24.09. 2002tarih ve 5012/6003 sayılı içtihatında daHasımsız açılan tapu isim tashihi davasında, HUMK.m.221(HMK.143 karşılığı olan madde) uyarınca, dava dilekçesinin Tapu Sicil Müdürlüğünesağlanması ve taraf teşkili sağlandıktan sonra davanın esasına girilmesigerektiği gerekçesiyle kararı bozmuştur.

------ HMK.m.144, tahkikat aşamasında mahkeme, heriki tarafı usulüne uygun olarak davet edip davada ileri sürülen vakıalar hakkında dinleyebilir, demektedir.Hükümde yer alan “dinleyebilirler” ibaresinden taraflar dinlenmeden de kararverilebileceği anlamı çıkarılmamalıdır. (YILMAZ- Hukuk Muhakemeleri KanunuŞerhi. Sh. 871)
Kural olarak her davada duruşmazorunludur. Ancak mahkeme, geçiçi hukuki korumalarda(ihtiyati tedbir- İhtiyatihaciz- Delil Tespiti) , Hakimin reddi talebinde, dava şartlarının birininyokluğunda, çekişmesiz yargı işlerinin bir kısmında duruşma yapılmadan da kararverilebilir. (Pekcanıtez- Atalay- Özekes. Medeni Usul Hukuku. Sh. 495. 13.Baskı)

----- Mahkemenin tahkikat duruşmasına gelmeleri içinvereceği süre iki haftadan az olmaz ama bu süre gerektiğinde re’sen ya da talepüzerine uzatılabilir ve kısaltılabilir.

------ HMK.m.145 uyarınca, taraflar, kanundabelirtilen süreden sonra delil gösteremezler. Ancak bir delilin sonradan ilerisürülmesi yargılamayı geciktirme amacını taşımıyorsa veya süresinde ilerisürülmemesi ilgili tarafın kusurundan kaynaklanmıyorsa, mahkeme o delilisonradan gösterilmesine izin verebilir. Bu madde yenidir, ancak eskiden uygulama bu yöndeydi. Eski HUMK.m.244de yeni delil sunmak istendiğinde bunukabul edip etmemeyi yargıcın değerlendirmesine bırakıyordu. ( UMAR- HukukMuhakemeleri Kanunu Şerhi. Sh. 429)
Usul Hukukumuzda, teksif ilkesi kabuledildiğinden, Kural olarak taraflar delillerini dava dilekçesine eklemeli,eksiklik varsa bunu da en geç ön incelemede tamamlamalıdır. Aksi takdirde, tahkikat aşamasında delillerindikkate alınmaması gerekir.

------- Tahkikatın başında toplanmış delillerle,dava konusu vakıalar hükmü vermeye yetecek derecede aydınlanmış ise, mahkeme taraflara tahkikatın bittiğibildirilir ve sözlü yargılamaya geçilerek hüküm verilir. (HMK.m.146)

-------- Taraflar ön inceleme aşamasından sonra,tahkikat için duruşmaya davet edilir. Uygulamada, ön incelemede sonratahkikat duruşması yapıldığı ya da tahkikat duruşması için gün belirlendiği için,öninceleme duruşma davetiyesi meşruhatlı olmalı” ve belirlenen gün ve saatte geçerlibir özrü olmaksızın mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde, duruşmayayokluklarında devam edileceği ve yokluklarında yapılacak işlemlere itirazedemeyecekleri açıkça yazılmalıdır. Bu şekilde gönderilecek meşruhatlıdavetiyeden sonra bir sonraki duruşma günün ayrıca tebliğine gerek olmayacağı kanaatindeyim. Zira, HUMK zamanındaki uygulamada da bu yöndedir.(KURU- Hukuk Muhakemeleri Usulü- Cilt. II. Sh. 1884. 6. Baskı) Bu şekilde meşruhatlı davetiyegönderilmemişse, bir sonraki oturum günün bildirilmesi gerekir.

------- Taraflardan biri maze reti nedeniyleduruşmaya gelmemişse, mazereti kabul edilmişse, bir sonraki duruşmaya mahkemecedavet edilmesi gerekir. Yoksa o tarafın duruşma günün mahkeme kaleminden öğrenilmesine karar verilemez. Ancak Tarafvekilleri için Uyaptan öğrenilmesine şeklinde dahi karar verilemeyeceği kanaatindeyim.

----- Duruşma gününü hakim belirler ancak tarafların isteklerine de imkan ölçüsünde gözetir.

------- Mahkemeler, resmî çalışma gün ve saatlerinde görev yaparlar.Ancak, zorunluluk veya gecikmesinde zarar olan hâllerde, keşif, delillerintespiti ve günlük duruşma listesinde yazılı işler gibi işlemlerin, resmî tatilgünlerinde veya çalışma saatlerinin dışında da yapılmasına karar verilebilir.(HMK.m.148)

------ Taraflar kabul ederse, mahkeme, kendilerininveya vekillerinin aynı anda ses ve görüntü yoluyla nakledilmesi yoluylabulundukları yerden duruşmaya katılmalarına olanağı getirilmiştir. Ancak bukonudaki giderler, işlemin elektronik ortamda yapılması isteyen taraftan istenir.

----- Hakim, duruşmanın düzenini bozan kişiyi(avukatlar hariç) bunu yapmaktan men eder ve gerekirse, duruşma salonundançıkarılması emreder. Kişi, söz söylemeye ve davranışta bulunmaya devam ederse,derhal yakalanır ve dört gün disiplin hapsi uygulanır. (Avukatlar hariç) - Bu aynı zamanda suç oluşturuyorsa, durum tutanakla tespit olunup Başsavcılığagönderilir. Ve gerekiyorsa,hukuk hakimi bu kişinin tutuklanmasına karar verilebilir.

------ Duruşmaya katılan taraf vekilleri,tanıklara, bilirkişilere ve duruşmya çağrılan diğer kişilere, duruşmadisiplinine uygun olarak doğrudan soruyöneltebilirler. Taraflar ise, ancak hakim aracılığı ile soru yöneltebilirler.

----- Hakim, iki tarafın ve diğer ilgililerin açıklamalarını,gerekirse özet olarak zabıt katibi aracılığı ile tutanağa kaydettirilir,hakimin izniyle taraflarda doğudan tutanağa yazdırabilirler.
Aşağıdaki hususlarmutlak olarak tutanağa yazılır:

a) Mahkemenin adı, duruşmanın açıldığı yer, gün ve saat.

b) Hâkim, zabıt kâtibi, hazır bulunan taraflar ve varsa vekilleri, kanunitemsilcileri, fer’î müdahil ve tercümanın ad ve soyadları.

c) Yargılamanın aleni ya da gizli yapıldığı.

ç) Beyanda bulunana okunmak ve imzası alınmak kaydıyla ikrar, yeminin edası,davanın geri alınmasına muvafakat, davadan feragat, davayı kabule ilişkinbeyanlar ve sulh müzakereleri ile sonucu.

d) Beyanda bulunana okunmak kaydıyla taraf, tanık, bilirkişi veya uzman kişibeyanı.

e) Duruşma dışında yapılan işlemlerin özeti.

f) Tarafların sundukları belgelerin neler olduğu.

g) Tarafların soruşturmaya ilişkin istekleri ile diğer kanunların tutanağayazılmasını emrettiği konular.

ğ) Ara kararları ve hükmün sonucu.

h) Karar veya hükmün açıklanma biçimi


------ Oturumun sonunda tutanak hakim ve zabıtkatibi tarafından derhal imzalanır.

------- Tutanak, ön inceleme, tahkikat ve yargılama işlemlerininresmi belgesidir ve bu aşamalarda yapılan işlemler ancak tutanakla ispatolunabilir; tutanağın aksi, kural olarak tanıkla ispat edilemez. (YILMAZ- HukukMuhakemeleri Kanunu Şerhi. Sh. 871)

------ Mahkemede veya mahkeme dışında hâkim huzuruyla yapılacak bütünişlemlerde zabıt kâtibinin hazır bulunması zorunludur.Hukuki veya fiilîengellerle zabıt kâtibi görev yapamayacak durumda olur ve işin gecikmesindesakınca bulunursa, görevin niteliğine uygun yemin ettirilmek koşuluyla, başkabir kimse, zabıt kâtibi olarak görevlendirilebilir.
Tutanakların tamamı veya bir kısmının örnekleri, talep hâlindetaraflara veya fer’î müdahile verilir. Bu örneklere mahkemenin mührü basılır veaslına uygun olduğu yazı işleri müdürü tarafından imza olunarak onaylanır.Tutanağıneki niteliğinde bulunan ve gizlilik kararı kapsamında kalan belgelerin örneğiancak hâkimin izni ile verilebilir. Dava ile ilgili mahkemeye sunulan her türlüdilekçe ve belge hâkim veya yazı işleri müdürüne havale ettirildikten sonra,zabıt kâtibi tarafından dosyasına konulur.Dosyanın başka bir resmî merciegönderilmesi gerektiğinde, hâkim resen veya talep üzerine dosyada yer alan birbelgenin aslı yerine onaylı bir örneğinin gönderilmesine karar verebilir.
Zabıt kâtibi, dosya içindeki her tür belgeyi gösteren bir dizilistesi düzenlemek zorundadır.Dosyaya ibraz edilen veya çıkarılan belgelerderhâl bu listeye kaydedilir.
Zabıt kâtibi, yargılamadan evvel ve gerektiği hâllerde davadosyasını incelenmek için hâkime vermek ve zamanında eksiksiz almak ilegörevlidir.

DAVA DOSYASININ İŞLEMDEN KALDIRILMASI

------ Usulüne uygun şekilde davet edilmiş olan taraflar, duruşmayagelmedikleri veya gelip de davayı takip etmeyeceklerini bildirdikleri takdirdedosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilir.

------ Taraflar usulüne uygun biçimde çağrılmışdeğilse, HMK.m.150’in şartları olsa bile dosyanın işlemden kaldırılmasına kararverilemez. (11. HD, 12.06.1989, 6244/3436)

------- Usulüne uygun şekilde davet edilmiş olan taraflardan biriduruşmaya gelir, diğeri gelmezse, gelen tarafın talebi üzerine, yargılamayagelmeyen tarafın yokluğunda devam edilir veya dosya işlemden kaldırılır.Geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmeyen taraf, yokluğunda yapılanişlemlere itiraz edemez

------ Kuru’ya göre, duruşmaya gelen taraf davayıtakip etmeyeceğini açıkça bildirmemekle birlikte, tahkikata gelmeyen tarafınyokluğunda devam edilmesini açıkça istemezse, mahkemenin dosyanın işlemdenkaldırılmasına karar vermesi gerekir. Çünkü, gelen tarafın bu davranışı, davayıtakip etmek istemediğini göstermektedir.(KURU- Hukuk Muhakemeleri Usulü- Cilt.IV. Sh. 4067. 6. Baskı)

------ Duruşmaya gelmeyen taraf mecburi davaarkadaşı ise, duruşmaya gelmiş olan taraf karşı taraftaki duruşmaya gelmemişolan mecburi dava arkadaşları hakkında dosyanın işlemden kaldırılmasınıisteyemez. (KURU- Hukuk Muhakemeleri Usulü- Cilt. IV. Sh. 4069. 6. Baskı)

------ Duruşma gününün belli edilmesi için tarafların başvurmasıgereken hâllerde gün tespit ettirilmemişse, son işlem tarihinden başlayarak biray geçmekle dosya işlemden kaldırılır.

------ Merci tayini kararının mahkemeye gelmesindentaraflardan hiçbiri duruşma günün belirlenmesi mahkeme başvurmazsa, dosyanınişlemden kaldırılmasına karar verilebilir. (KURU- Hukuk Muhakemeleri Usulü-Cilt. IV. Sh. 4086. 6. Baskı)

------- Uyuşmazlık mahkemesi Knaunun 18.Maddesindeki altı aylık sürenin bitiminden itibaren bir ay içinde taraflar duruşma gününün belliedilmesi için hukuk mahkemesine başvurmazsa, dosyanın işlemden kaldırılmasınakarar verilir.

----- Dosyanın işlemden kararı ile dava derdestkalmaya devam eder.

------ Dosyanın işlemdenkaldırılması kararı ile zamanaşımı kesilir ancak dava açılmamış sayılmasıkararı ile de zamanaşımının kesilmesi hükümsüz kalır.

------- Dosyanın işlemden kaldırılması kararındanitibaren bir ay içinde dosya yenilenmezse, ihtiyati haciz hükümsüz kalır.(İİK.m.264)

------ Dosyası işlemden kaldırılmış olan dava, işlemden kaldırıldığıtarihten başlayarak üç ay içinde taraflardan birinin dilekçe ile başvurusuüzerine yenilenebilir. Yenileme dilekçesi, duruşma gün, saat ve yeri ilebirlikte taraflara tebliğ edilir. Dosyanın işlemden kaldırıldığı tarihtenbaşlayarak bir ay geçtikten sonra yenileme talebinde bulunulursa, yeniden harçalınır, bu harç yenileyen tarafça ödenir ve karşı tarafa yüklenemez. Bu şekildeharç verilerek yenilenen dava, eski davanın devamı sayılır.

-------
Dosyanın işlemden kaldırılmasını gerektiren hallerden birinin varlığını (gerçekleştiğini) tespit eden mahkeme, dava yenileninceye kadar dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verir. Mahkeme bu konuda karar vermemiş olsa bile, yukarda belirtilen dosyanın işlemden kaldırılmasını gerektiren hallerden birinin gerçekleştiği anda, dosya işlemden kaldırılmış sayılır. Mesela iki tarafın da gelmediği veya taraflardan birinin gelip de davayı takip etmeyeceğini bildirdiği oturum tarihi, dosyanın işlemden kaldırılmış olduğu tarihtir. Mahkemenin dosyanın işlemden kaldırılmasına daha sonra karar vermiş veya işlemden kaldırma kararını daha sonra yazmış olması, dosyanın işlemden kaldırılması tarihi olarak kabul edilemez. (1. HUKUK DAİRESİ E. 2011/3401 K. 2011/4085 T. 7.4.2011)

------ Yenileme talebinde bulunantaraf, yenileme dilekçesi ile birlikte duruşma davetiyesinin kendisine ve karşıtarafa tebliği için gerekli gideri vermekle yükümlüdür.

------ İşlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak üç ay içindeyenilenmeyen davalar, sürenin dolduğu gün itibarıyla açılmamış sayılır vemahkemece kendiliğinden karar verilerek kayıt kapatılır.

----Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Esas: 1996/19-461, Karar: 1996/607
Mahkemece, aynı davanın daha evvel Avanos Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 1994/73 Esas, 1994/296 Karar sayılı kararıyla, takipsizlik nedeniyle davanın işlemden kaldırıldıktan sonra 3 ay içinde yenilenmediğinden davanın açılmamış sayılmasına karar verildiği; kararın tebliğe verilip kesinleştirilmemesi sebebiyle derdest sayılacağı gerekçe gösterilerek davanın reddine karar verilmiştir. Davanın açılmamış sayılması kararı temyizi kabil niteliktedir. Ancak, derdestlik yönünden kararının temyiz edilmeyerek veya temyiz aşamasından geçerek kesinleşmesini aramaya gerek yoktur. Burada davaların takipsiz bırakılmasını önlemek amacı güdülmüştür. Bu itibarla, davanın taraflarca takip edilmemesi sebebiyle dosyanın işlemden kaldırılması tarihinden itibaren 3 ay içinde dava yenilenmediği takdirde davanın açılmamış sayılmasına ilişkin oluşan tüm yasal hüküm ve sonuçlar başkaca bir işleme bağlı olmadan doğrudan doğruya yürürlük kazanır. Derdestlik, dosyanın işlemden kaldırılması tarihinden 3 aylık süre ile sınırlı olmalıdır. Bu süre hak düşürücü niteliktedir. Ancak bu hükümler davanın açılmamış sayılmasını gerektiren şartların salt doğumu ile kendiliğinden ortadan kalkar ve derdest olmaktan çıkar. Zamanaşımını kesme etkisi dahi sona erer.


----- İşlemden kaldırılmasına karar verilmiş ve sonradan yenilenmişolan dava, ilk yenilenmeden sonra bir defadan fazla takipsiz bırakılamaz. Aksihâlde dava açılmamış sayılır

------- Dosyanın işlemden kaldırılmasına kararverilemeyecek haller:
a) Kadastromahkemelerinde,
b) Duruşmayapılması zorunlu olmayan hallerde,
c) Mecburitahkimde,
d) Davadanferagattan sonra yapılan duruşmada
e) İcramahkemesinde görülen şikayet duruşmasında,
f) Re’senharekete geçme kıstasına göre çekişmesiz yargıya tabi olan işlerde,

------- HMK.m.150 uyarınca verilen davanınaçılmamış sayılması kararında davalı yararına yargılama giderlerine hükmedilir.

ÖN SORUN VEBEKLETİCİ SORUN

----- Yargılama sırasında, davaya ilişkinbir ön sorun ortaya çıkarsa, ilgili taraf, bunu dilekçe vermek suretiyle yahutduruşma sırasında sözlü olarak ileri sürebilir

----- Yetki ilk itirazı,Zamanaşımı def’i, senedin sahteliği iddiası ön sorun şeklinde incelenir.

------ Hâkim, taraflardan birinin ileri sürdüğü ön sorunu incelemeyedeğer bulursa, belirleyeceği süre içinde, varsa delilleriyle birlikte cevabınıbildirmesi için diğer tarafa tefhim veya tebliğ eder. Ön sorun hakkında ikitaraf arasında uyuşmazlık varsa, hâkim gerekirse tarafları davet edip dinlediktensonra kararını verir.Hâkim, ön sorun hakkındaki kararını taraflara tefhim veyatebliğ eder

------ 1086 sayılı kanun bekletici sorun’udüzenlenmemişti. Ancak uygulamada, bekletici sorun müessesi uygulanmaktaydı.6100 sayılı HMK bu kurumu açıkça düzenlemiştir.
Bir davada hüküm verilebilmesi, başka bir davaya, idari makamıntespitine yahut dava konusuyla ilgili bir hukuki ilişkinin mevcut olupolmadığına kısmen veya tamamen bağlı ise mahkemece o davanın sonuçlanmasınaveya idari makamın kararına kadar yargılama bekletilebilir.Bir davanınincelenmesi ve sonuçlandırılması başka bir davanın veya idari makamın çözümünebağlı ise mahkeme, ilgili tarafa görevli mahkemeye veya idari makama başvurmasıiçin uygun bir süre verir. Bu süre içinde görevli mahkemeye veya idari makamabaşvurulmadığı takdirde, ilgili taraf bu husustaki iddiasından vazgeçmişsayılarak esas dava hakkında karar verilir.

----- İdare mahkemesi kararınınbekletici mesele yapılması; “davakonusu parselin kazanmayı sağlayan 20 yıldan fazla eklemeli zilyetlik nedeniile tapusunun iptali ile adına tapuya tesciline karar verilmesini istemiş,kayıt malikleri karşılık davanın davacıları Yüksel Devrim ve arkadaşlarıaleyhlerine açılan tapu iptali ve tescil davasının reddi ile tapulu taşınmazınaelatmanın önlenilmesine karar verilmesini istemişlerdir. Uyuşmazlık konusu 6parsel 2981 sayılı Kanun, ek ve değişikliklerine dayanılarak imar yolu ile 3312parselden imar yolu ile oluşmuştur. Mahkemece 6 parselin imar uygulaması sonucuoluştuğu, uyuşmazlığa bakmanın idari yargının görevine girmesi nedeniyleuyuşmazlık hakkında görevsizlik kararı verilmiştir. Tarafların karşılıklıolarak açmış oldukları tapu iptali ve tescil davası ile elatmanın önlenilmesidavasının çözüleceği yer adli yargı mahkemeleridir. Bu tür istekler hakkındaidari yargı yoluna başvurulamaz. Ancak, bu tür bir davanın esası hakkında hükümkurulması için tapu kaydının esası olan idari işlemin hükümden düşürülmesigerekir. Bu tür durumlarda yapılacak iş tapu kaydının oluşumuna esas olan idariişlemin iptali için idari yargı yerinde dava açmak üzere taraflara süre veimkan tanınması, açılacak böyle bir dava bakımından bekletici mesele sayılması,ondan sonra uyuşmazlığın çözüme kavuşturulması gerekir. Mahkemece, uyuşmazlıkbu çerçevede değerlendirilmeden dava dilekçesinin görev yönünden reddine kararverilmiş olması Yasaya aykırıdır.” (8.HUKUK DAİRESİE. 2001/298K. 2001/916T. 8.2.2001)

----- Ceza davasının bekletici mesele yapılması; “Dava, haksız eylemden kaynaklanan tazminat istemineilişkindir. Dosya kapsamından İzmir 13.Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2001/1393 Esassayılı dava dosyası ile ceza davası açıldığı, bu dava dosyasında davalının 1/8oranında kusurlu bulunduğu, davanın mahkumiyetle sonuçlandığı ancak temyizaşamasında olup henüz kesinleşmediği anlaşılmaktadır. Mahkemece de bu dosyadaalınan bilirkişi raporu dikkate alınmadan karar verilmiştir. Tazminatdavalarında delillerin değerlendirilmesi hakime aittir. Borçlar Kanunu'nun 53 ncümaddesi hükmüne göre hukuk hakimi kusurun varlığına karar verebilmek için cezahukukunun mesuliyete dair hükümleri ile bağlı olmadığı gibi, kusurun taktiri vezararın miktarını tayin gibi hususlarda da ceza mahkemesi kararı ile bağlıdeğilse de, olgularda ve ortaya konulan delillerde farklılık olmaksızın aynıkazada farklı kusur oranlarına ulaşılması adalete olan güvenisarsabilecektir.
Bu ilkelere göre aynı maddi vakıalardanhareketle farklı kusur oranlarına ulaşılmasının önlenmesi amacıyla ve kaldı kisomut olayda ceza davasında kabul edilen kusur oranının farklılık arzetmesinedeniyle ceza davasının bekletici mesele yapılmak suretiyle kusur durumubakımından hasıl olacak sonuca göre değerlendirme yapılıp bir karar verilmesigerekirken, yazılı olduğu şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir” (

11.Hukuk DairesiEsas:2003/7126Karar: 2004/1571Karar Tarihi:23.02.2004)
Old 10-09-2013, 12:00   #2
halit pamuk

 
Varsayılan

Yargıtay davaya cevap vermemiş davalının da delil bildirebileceğini kabul ediyor.

T.C.
Y A R G I T A Y
2.HUKUK DAİRESİ

ESAS NO: KARAR NO:
2013/6356 2013/18904

TEMYİZ EDEN avalı

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
Mahkemece; " davalının cevap dilekçesinde tanık deliline dayanmadığı, daha sonra dilekçeler teatisinde de tanık ve delil bildirmediği" gerekçesiyle davalı tarafın delilleri toplanmadan davacı delilleri ile sonuca gidilmiştir.
Davalının davaya süresinde cevap vermemiş olması, delil bildirme ve savunmasını ispat etme hakkını ortadan kaldırmaz. Davaya süresinde cevap verilmemesinin sonucu, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamının inkar edilmiş olmasıdır (HMK. md. 128). Bu böyle olmakla birlikte süresinde davaya cevap vermeyen davalı, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 145/1. maddesindeki hal dışında, davacıya kusur isnat edemez ise de, davacının iddiasını dayandırdığı vakıaların gerçekte vukuu bulmadığına, diğer bir ifade ile evlilik birliğini temelinden sarsar nitelikte bir hadisenin mevcut olmadığına yönelik olarak kanunda belirtilen süre içinde olmak koşuluyla delil bildirebilir. Aksinin kabulü, bir kez cevap süresini kaçırmış veya davaya cevap vermemiş olan davalının bundan sonra delil bildirememesi sonucunu doğurur. Bu ise Hukuk Muhakemeleri Kanununun 27'nci maddesinde yer alan hukuki dinlenilme hakkını zedeler. Tarafların, dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları "belge" niteliğindeki delillerini sunmaları için ön inceleme duruşmasında iki haftalık kesin süre verilmesi yasal olarak mümkün (HMK. md. 140/5) iken, uyuştukları ve ayrıştıkları hususlar henüz belirlenmeden tarafların, ön inceleme duruşmasından önce davanın daha başında (tensiple) " tanık bildirmelerini" beklemek doğru olmadığı gibi, bu yönde tensiple kesin mehil verilse bile, bu hukuki sonuç doğurmaz. Çünkü delil çekişmeli vakıalar için gösterilir (HMK. md. 187/1).Taraflar arasındaki çelişmeli hususlar ise ön inceleme duruşmasında belirlenir (HMK. md. 140/1). Tahkikat tespit edilen çekişmeli hususların çözümü için yürütülür. O halde davalıya tanıklarını göstermesi için süre verilmeli, gösterdiği takdirde, tanıkları savunması çerçevesinde dinlenmeli ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek hasıl olacak sonucu uyarınca karar verilmelidir. Bu yapılmadan eksik inceleme ile hüküm tesisi doğru bulunmamıştır.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.03.07.2013 (Çar.)
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
işçi alacakları için dava ve Çalışama Bölge Müdürlüğüne şikayet bekletici sorun norm Meslektaşların Soruları 2 08-02-2011 15:30
Dosyanın İşlemden kaldırılması, şikayet ibrahimgokalp Meslektaşların Soruları 6 04-02-2011 17:40
İdare mahkemesi -Dosyanın İşlemden kaldırılması Av.Selim HARTAVİ Meslektaşların Soruları 1 05-10-2009 16:03
Bekletici (geciktirici ) sorun ansbach Meslektaşların Soruları 0 17-12-2003 22:55


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05476689 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.