Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Doktorun verdiği istirahat raporu

Yanıt
Old 18-11-2011, 16:16   #1
üye37459

 
Varsayılan Doktorun verdiği istirahat raporu

Herkese iyi günler diliyorum.
Doktor müvekkilimiz hakkına TCK 257/2 e göre bir dava açılmış. Müvekkil 45 günlük istirahat raporu düzenleyip heyete sunmuş ve rapor onaylanmış.
Rapor verilen kişinin daha önce başka hastanelerden almış olduğu raporlarda mevcut ve alınan raporlar birbiri ardına.
Görevi ihmalden açılan bu davada gerekli yerlerden soruşturma izinleri ve bilirkişi raporlarıda alınmış. Konu ile ilgili yargıtay kararı bulamadım. Yardımcı olabilecek varsa şimdiden teşekkür ederim.
Old 18-11-2011, 23:21   #2
tiryakim

 
Olumlu

Alıntı:
Yazan Av.Ömer BOZKURT
Herkese iyi günler diliyorum.
Doktor müvekkilimiz hakkına TCK 257/2 e göre bir dava açılmış. Müvekkil 45 günlük istirahat raporu düzenleyip heyete sunmuş ve rapor onaylanmış.
Rapor verilen kişinin daha önce başka hastanelerden almış olduğu raporlarda mevcut ve alınan raporlar birbiri ardına.
Görevi ihmalden açılan bu davada gerekli yerlerden soruşturma izinleri ve bilirkişi raporlarıda alınmış. Konu ile ilgili yargıtay kararı bulamadım. Yardımcı olabilecek varsa şimdiden teşekkür ederim.

Umarım Bulduğum Karar İşinize Yarar ;

T.C. YARGITAY
6.Ceza Dairesi
Esas: 2002/479
Karar: 2002/10282
Karar Tarihi: 19.09.2002
 
G
ÖREVİ SAVSAMA SUÇU - GERÇEK BİR DURUMUN KANITINI ELDE ETMEK AMACIYLA SAHTE RAPOR DÜZENLETİP KULLANMAK EYLEMİ - AYNI SUÇ İŞLEME KARARI KAPSAMINDA ZİNCİRLEME ŞEKİLDE İŞLENEN SUÇ
ÖZET: Sanığın Kapıkule'den çıkış, Atatürk Hava Limanından giriş yaptığı ve yurtdışında bulunduğu halde, önceden anlaştığı Dr. M. E.'ye imzalayıp bıraktığı tarihsiz <Hasta Muayene İsteği> belgesi ile Meriç Subaşı Sağlık Ocağında muayene olmuş gibi, uzun süredir tedavi olageldiği <Allerjik Astım Bronşiale> sebebiyle istirahati içeren raporun düzenlenip Meriç C.Savcılığına verilmesini sağladığı, böylece gerçek bir durumun kanıtını elde etmek amacıyla sahte rapor düzenletip kullandığı sübuta erdiğinden suçun işlenme neden ve biçimi, işlendiği yer ve zaman, sanığın saptanan kişilik yapısı, toplumsal durumu değerlendirilerek takdiren 1 ay hapis cezası ile hükümlülüğüne karar verilmiştir.
(765 S. K. m. 59, 72, 80, 94, 230, 339)
Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Kırklareli Ağır Ceza Mahkemesi'nin 14.11.2001 tarih ve 286/321 s. son soruşturmanın açılmasına ait kararı ile birlikte dava dosyası 10.01.2002 gününde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 10.01.2002 tarih ve 2001/177477 (M.D) s. tebliğname ekinde Dairemize gönderilmekle sahtecilik ve görevi ihmal suçlarından açılan kamu davasının Dairemizde yapılan açık yargılaması sonunda;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Sanık Hasan Hüseyin Korkmaz'ın Meriç Sulh Ceza Hakimi olarak görev yaptığı sırada; bu yer Hakimliği'ne, Adli Yargı Adalet Komisyonu'na, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na bilgi vermeden ve izin almadan; birbirini izleyen hafta sonu, Kurban Bayramı, yönetsel tatilden yararlanarak ve Subaşı Sağlık Ocağı Doktoru Mümin Ege'ye kendisince imzalanmış, günsüz belgesini bırakıp 3.3.2001 günü Kapıkule'den yurt dışına çıktığı ve Atatürk Hava Limanı'ndan giriş yaptığı, 30.3.2001'e kadar sürekli Türkiye dışında kaldığı halde, resmi ve yönetsel tatilin sona erdiği 12.3.2001 günü Meriç Subaşı Sağlık Ocağı'nda muayene olmuş gibi aynı tarih ve 575 s. 20 tarih istirahati içeren raporun düzenlenip Meriç Cumhuriyet Savcılığı'na iletilerek işleme konulmasını gerçekleştirmek suretiyle; önceden anlaştığı memurun sahte resmi belge düzenlemesini sağlayıp kullandığı,
14.11.2000 tarihli son soruşturmanın açılması kararında; TCK. nun 339. maddesi gereğince cezalandırılması istenilen sanığın uzun süreden beri kronik hastalığı sebebiyle Üniversite Hastahanesinde ve dava konusu raporu düzenleyen Doktor Mümin Ege tarafından muayene ve tedavi edilegelmesi sebebiyle eylemi, TCK. nun 347. maddesinde tanımlanan; gerçek bir durumun kanıtını elde etmek amacıyla işlediği;
Diğer yönden;
Sanık Hasan Hüseyin Korkmaz'ın, Meriç Cumhuriyet Savcılığı'nın 24.1.2000, 3.4.2000, 15.5.2000, 16.6.2000, 23.6.2000, 10.7.2000, 21.7.2000, 3.8.2000, 8.9.2000, 19.9.2000, 23.11.2000, 18.12.2000, 22.1.2001, 24.1.2001, 30.1.2001, 1.2.2001, 7.2.2001, 8.2.2001, 15.2.2001, 16.2.2001, 23.2.2001, 28.2.2001, 27.3.2001, 30.3.2001 ve 15.4.2001 tarihli iddianameleriyle; 5682 S. Pasaport Yasası'na aykırı davranışta bulunmak suçlarından açılan kamu davalarını, mahkemesine geliş gününden itibaren 1 ay 28 günle 1 yıl 4 ay 19 tarih arasında değişen sürelerle işlemsiz bıraktığı, ancak Adalet Müfettişi'nin uyarısı üzerine 22.6.2001'de tümü için ceza kararnamesi düzenlediği, böylece; aynı suç işleme kararı ile zincirleme şekilde yargısal görevini savsadığı;
Adalet Müfettişi'nce düzenlenen 25.6.2001 tarihli soruşturma raporu ve ekleri, Meriç Cumhuriyet Savcılığı'nın 4.3.2002 tarih ve 10.4.2002 tarihli yanıt yazıları ve eki belgeler, 12.3.2001 tarih ve 575 s. rapor aslı, Subaşı Sağlık Ocağı Tabipliği'nin 13.5.2002 tarih ve 53 s. yanıt yazısı içeriği ve eki onaylı belge fotokopileri, Esin Solmaz, Hüseyin Kayıkçı, Türkşen Akdamar, Zeki Aykut, İsmail Esen, Şaban Aslan, Tezel Özbilen'in birbirini tamamlayıp destekleyen antlı tanıklıkları, sanığın kısmen açık, kısmen de dolaylı kabullenmesi ve bütün dosya kapsamıyla anlaşılmış, Hakimler Kurulu'nun vicdani kanısı da bu yolda oluşmuş, sanığa görevi savsama suçu ile ilgili olarak TCK. nun 80. maddesinin uygulanması yönünden, CMUK. nun 258. maddesi gereğince ek savunma hakkı tanınmıştır.
Tüm duruşmalarda hazır bulunan sanığın izlenip saptanan kişilik yapısı, geçmişteki hali, suçları işleme neden ve biçimi değerlendirilmiş, ileride suç işlemekten kaçınacağı kanısına varılmakla hakkında TCK. nun 59/2, 647 S. Kanunun 4 ve 6. maddeleri uygulanmıştır.
Kırklareli Ağır Ceza Mahkemesi'nin 14.11.2001 tarihli son soruşturmanın açılması kararında ayrıca 2.3.2001'de Kapıkule'den çıkış ve 3.3.2001'de giriş, yine aynı tarih çıkış ve 30.3.2001'de Atatürk Hava Limanı'ndan giriş yaptığı, belirtilen tarihler arasında izinsiz ve özürsüz görevine gelmemek suretiyle de görevini savsadığı görüşü ve TCK. nun 230. maddesi gereğince cezalandırılması isteğiyle de kamu davası açılmış ise de; bunun 2802 S. Hakimler ve Savcılar Yasası kapsamında disiplin soruşturması ve cezasını gerektirdiği, atılı suçun kanuni öğelerinin oluşmadığı ve beraati gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
HÜKÜM: Açıklanan sebeplere dayanılarak;
1- Sanık Hasan Hüseyin Korkmaz'ın 2.3.2001-30.3.2001 tarihleri arasında izinsiz ve özürsüz olarak görevine gitmediği, böylece görevini savsadığı ileri sürülerek cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de, belirtilen eylem disiplin soruşturması ve cezasını gerektiren nitelikte ve görevini savsama suçunun kanuni öğeleri oluşmamış bulunduğundan; yükletilen bu suçtan BERAATİNE,
2- Sanığın 3.3.2001 günü Kapıkule'den çıkış, 30.3.2001'de Atatürk Hava Limanından giriş yaptığı ve anılan tarihler arasında yurtdışında bulunduğu halde, önceden anlaştığı Dr. Mümin Ege'ye imzalayıp bıraktığı tarihsiz belgesi ile 12.3.2001 günü Meriç Subaşı Sağlık Ocağında muayene olmuş gibi, uzun süredir tedavi olageldiği sebebiyle 575 S. 20 tarih istirahati içeren raporun düzenlenip Meriç C.Savcılığına verilmesini sağladığı, böylece gerçek bir durumun kanıtını elde etmek amacıyla sahte rapor düzenletip kullandığı sübuta erdiğinden eylemine uyan TCK.nun 64, 339/1. maddesinin yollamasıyla aynı Kanunun 347. maddesi gereğince, suçun işlenme neden ve biçimi, işlendiği yer ve zaman, sanığın saptanan kişilik yapısı, toplumsal durumu değerlendirilerek takdiren 1 ay hapis cezası ile hükümlülüğüne,
Duruşmalardaki olumlu tutum ve davranışları, pişmanlık duyduğunun anlaşılması sebebiyle cezası TCK. nun 59/2. maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirilerek 25 tarih hapis cezası ile hükümlülüğüne,
Sanığın kişiliği değerlendirilerek hapis cezasının 1 günü takdiren 4.745.520 liradan 118.638.000 TL ağır para cezasına çevrilmesine,
3- Sanığın Meriç Sulh Ceza Mahkemesine iddianame ile Pasaport Yasası'na aykırılıktan açılan 29 ayrı kamu davasını 1 ay 28 tarih ile 1 yıl 4 ay 19 tarih arasında değişen sürelerle işlemsiz bırakmak suretiyle görevini savsama suçundan eylemine uyan TCK. nun 230/1. maddesi uyarınca; sanığın saptanan kişilik yapısı, toplumsal durumu, suçun işlendiği yer ve zaman ile işlenme neden ve biçimi gözetilerek takdiren 3 ay hapis ve aynı Kanunun 4421 S. Yasayla değişik 19. maddesi uyarınca 142.365.600 TL ağır para cezasıyla hükümlülüğüne,
Suç aynı suç işleme kararı kapsamında zincirleme şekilde işlenmiş bulunduğundan cezası TCK. nun 80. maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında artırılarak 3 ay 15 tarih hapis ve 166.093.200 TL ağır para cezası ile hükümlülüğüne,
Sanığın duruşmalardaki iyi hali gözönünde tutularak cezaları TCK. nun 59/2. maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirilerek 2 ay 27 tarih hapis ve 138.411.000 TL ağır para cezası ile hükümlülüğüne,
Sanığın kişiliği değerlendirilerek hapis cezasının 647 S. Kanunun 4. maddesi uyarınca günü takdiren 4.745.520 liradan 412.860.240 TL ağır para cezasına çevrilmesine ve doğrudan verilen ağır para cezasıyla toplanıp 551.271.240 TL ağır para cezası ile hükümlülüğüne,
Sanığa verilen bütün ağır para cezaları TCK. nun 72. maddesi gereğince toplanıp sonuç olarak 669.909.240 TL ağır para cezası ile hükümlülüğüne,
Sanığın geçmişteki durumu suç işleme konusundaki eğilimine göre ilerde suç işlemekten çekineceği yolunda vicdani kanıya varıldığından cezasının 647 S. Kanunun 6. maddesi uyarınca ertelenmesine,
TCK. nun 94. maddesi uyarınca erteleme konusunda sanığın dikkatinin çekilmesine, (uyarı yapıldı)
Beraat ettiği eylem sebebiyle yapılan masraf ayrı tutularak geriye kalan ve sarfına neden olduğu 3 adet davetiye gidiş-dönüş posta masrafı; 3x3.000.000=9.000.000 TL, 6 adet talimat gidiş-dönüş posta masrafı; 6x1.200.000=7.200.000 TL, 5 adet müzekkere gidiş-dönüş posta masrafı; 5x1.200.000=6.000.000 TL olmak üzere toplam 22.200.000 TL olan bütün yargılama giderlerinin sanığa yükletilmesine,
İsteğe uygun ve temyiz yolu açık olmak üzere 19.9.2002 günü oybirliğiyle verilen karar, C.Savcısı Ramazan Özkepir'in katıldığı oturumda, sanığın yüzüne karşı açıkça okunarak anlatıldı. (19.09.2002) (¤¤)
Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı
Old 22-11-2011, 08:34   #3
üye37459

 
Varsayılan

Teşekkür ederim üstadım. Çok makbule geçti
Old 05-07-2016, 11:31   #4
av.nesrinzeyneb

 
Varsayılan merhaba

bu konuda benim de bir sorum var. müvekkil doktor. aynı şekilde yurt dışındaki şahsa bilmeden rapor veriyor. bir anlaşma yok hasta ve doktor arasında. muhtemelen kimliği başkası getirip rapor alıyor. müvekkil şahsın kendisi olduğunu sanıp veriyor. ancak bu aynı hasta için bir kaç defa tekrarlanmış. iddianamede tck 204 ve tekerrürden istemiş cezayı. savunma için ne yapabilirim bilemedim. başkaca karar var mı elinizde yada tavsiyeleriniz var mı acaba? yardımlarınız için teşekkür ederim. iyi günler


Not: Eksik yazmışım. TCK 204 ve tekerrür ile nitelikli dolandırıcılık 158/1-d demiş iddianame ne yapabilirim acaba bu hususta. Teşekkür ederim
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Vasi Tayini-sağlık Raporu -raporu verecek makam avkaratas Meslektaşların Soruları 7 10-01-2013 12:30
Bir doktorun başka bir doktorun hatasını gizlmesi hukuksever_dr Hasta Hakları Çalışma Grubu 2 23-11-2009 09:49
istirahat devam ederken iş akdinin işçi tarafından sona erdirilmesi mümkünmüdür. Av.Y.Selim ÜSTÜN Meslektaşların Soruları 1 10-11-2009 21:33
SGK nın verdiği para cezasına itiraz davası, Sigorta Müfettiş raporu BOSMAN Meslektaşların Soruları 0 28-04-2009 16:17
Trafik kazası - Adli Tıp K. Raporu - Karayolları Müh. Raporu - Kusur Durumu ottomann Meslektaşların Soruları 5 02-12-2007 22:27


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03473496 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.