Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Harç Konusunda İcra Müdürlüğü İşlemini Şikayet - İcra Hukuk Mahkemesinin Kesin Kararı

Yanıt
Old 08-04-2014, 16:06   #1
tiryakim

 
Varsayılan Harç Konusunda İcra Müdürlüğü İşlemini Şikayet - İcra Hukuk Mahkemesinin Kesin Kararı

Merhabalar Değerli Meslektaşlarım ;

T.Halkbankası A.Ş vekili olarak bir borçluya icra takibi yaptık.İcra Müdürlüğü tarafından icra takibinden 25,20 - tl başvuru harcı, 160,90 - tl peşin harç, 3,80 - tl vekalet suret harcı kesilerek toplam 189,90 - tl harç kesilerek , harçtan muaf olan müvekkil bankadan haksız ve hukuki dayanaktan yoksun olarak başvuru harcı, peşin harç ve vekalet suret harcı kesilmiştir.Bizde icra müdürlüğü işlemini şikayet ettik.

İcra Müdürlüğü işlemini şikayet konusunu yaparken ; şu kararıda ekledik...

Bu konuda yargıtay 12. Hukuk dairesinin bir kaç ay önce verdiği 01/11/2013 tarih, 2013/30208 esas, 2013/34350 sayılı kararında da belirtiği üzere ; '' görüldüğü üzere, sözü edilen yasa maddesinde öngörülen muafiyet, 492 sayılı harçlar kanununun tahsil harcına ilşkin 28. Maddesini kapsamaz ise de; başvurma harcı, peşin harç ve vekalet suret harcından muafiyeti içerdiği açıktır. O halde mahkemece şikayetçi bankanın muaf olduğundan başvuru harcı peşin harç ve vekalet suret harcına ilişkin şikayetin kabulu gerekirken ... '' Demektedir.Bu karara rağmen şikayetimiz reddedildi...

İcra takip miktarı asıl alacak 30.000,00 - TL ' dir. 1 Ayın sonunda icra mahkemesi kararını verdi çok şükür. Ama karar aleyhimize...Kararın aleyhe olması enteresan ve diğer enteresan nokta kesin olarak karar verilmesidir.

İcra Müdürlüğü işlemlerini şikayette icra hukuk mahkemeleri kesin karar verebilir mi ?

Teşekkürler...
Old 09-04-2014, 10:23   #2
M.SERDAR DEMİRTAŞ

 
Varsayılan

Şikayet konusu miktara bakarak kesin karar vermiştir.
Old 09-04-2014, 10:41   #3
tiryakim

 
Varsayılan

İhtilaf konusu miktar önemli değil ki önemli olan icra takip dosyasındaki alacak miktarı değil mi ?
Old 09-04-2014, 11:45   #5
M.SERDAR DEMİRTAŞ

 
Varsayılan

İcra takip dosyasındaki alacağa ilişkin bir çekişme var mı ?
Old 09-04-2014, 12:11   #6
tiryakim

 
Varsayılan

alacağa ilişkin bir çekişme yok serdar bey .
Talebimizi red gerekçesini bilmiyorum.
Takıldığım nokta şu; İcra Müdürlüğü işlemlerini icra hukuk mahkemesine şikayetlerde, icra hukuk mahkemesi kesin karar mı veriyor ?
Old 09-04-2014, 12:46   #7
M.SERDAR DEMİRTAŞ

 
Varsayılan

Hayır , böyle bir genelleme yok ; mesela ; İİK.225'e göre verilen kararlar temyiz edilemezken ,bir malın haczedilip haczedilemeyeceğine ilişkin kararlar temyiz edilebiliyor ; yine iflas idaresince istihkak iddiasının kabulü hakında verilen kararlara yönelik şikayet sonucu verilen kararlar temyiz edilemezken , sıra cetveline ilişkin şikayet ile itirazın red ve kabulüne dair kararlar temyiz edilebiliyor . Yukarda da belirttiğim gibi ; mahkeme şikayet konusu müddeabih açısından kesin karar vermiştir.
Old 09-04-2014, 13:14   #8
mevzu hukuk

 
Varsayılan

Sayın meslektaşım,aşağıda sorunuza yakın olduğunu düşündüğüm bir kararı sunuyorum..İyi çalışmalar dilerim.


T.C. YARGITAY

8.Hukuk Dairesi
Esas: 2013/15232
Karar: 2013/19905
Karar Tarihi: 26.12.2013


ŞİKAYET DAVASI - YABANCI MAHKEME KARARINDA BELİRTİLEN HİSSE SENETLERİNİN İADESİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA YAPILAN İCRA TAKİBİ - UYUŞMAZLIK KONUSU DEĞERİN KESİNLİK SINIRINI GEÇMEDİĞİ - MAHKEME KARARININ TEMYİZ KABİLİYETİ OLMADIĞI - TEMYİZ DİLEKÇESİNİN REDDİ

ÖZET: Somut olayda, uyuşmazlık konusu değerin kanunda yer alan kesinlik sınırını geçmediği anlaşıldığından mahkeme kararının temyiz kabiliyeti yoktur. Temyiz dilekçesinin reddine karar verilmiştir.

(2004 S. K. m. 363, Ek m. 1)

Dava ve Karar: Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire'ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

İİK'nun 4949 sayılı Kanun'la Değiştirilen 363/1. maddesinin son cümlesindeki kesinlik sınırının aynı Kanunun Ek 1. maddesinin 1. fıkrası uyarınca 01.01.2013 tarihinden itibaren artırılan miktarı dikkate alındığında uyuşmazlık konusu değerin 5.240,00 TL'yi geçmediği anlaşıldığından mahkeme kararının temyiz kabiliyeti yoktur.

Sonuç: Temyiz dilekçesinin REDDİNE, taraflarca HUMK'nun 388/4. (HMK m. 297/ç) ve İİK'nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 26.12.2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


NOT: KONUNUN ÖNEMİ GEREĞİ YEREL MAHKEME KARARINI AŞAĞIDA YAYIMLIYORUZ.

T.C.
KONYA
2. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2013/178
KARAR NO: 2013/537
DAVA: Şikayet (İcra Memur Muamelesi)
DAVA TARİHİ: 28/02/2013

Mahkememizce yapılan açık duruşma sonunda;

Gereği düşünüldü:

Davacı vekili Mahkememize verdiği dava dilekçesinde, Konya 7. İcra Müdürlüğü'nün 2013/1232 sayılı dosyasında; Konya 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/344 Esas 2012/316 Karar sayılı ilamının alacaklı tarafından icraya konulduğunu, Konya 2. Asliye Hukuk Mahkemesi kararının Federal Almanya Cumhuriyeti 1. Münih Eyalet Mahkemesinin 27. Hukuk Dairesi'nin 27 O 12061/06 sayılı ve 20/02/2009 tarihli kararının tenfizine ilişkin olduğunu, yabancı mahkeme kararının ise <... 225 adet hissenin davacıya geri verilmesi karşılığında 7.155,90 Euro'nun yanı sıra 01/01/1999 % 4 faiz ödenmesine> karar verildiğini, mahkeme kararının davalısı olan alacaklı tarafından 225 adet hissenin aynen tesliminin sağlanması için taraflarına icra emri gönderildiğini ve bunun üzerine söz konusu hisse senetlerinin icra dosyasına teslim edildiğini, icra müdürlüğü tarafından kanuna ve hukuka aykırı olarak vekalet ücreti hesap edildiğini, bunun üzerine alacaklı tarafından depo edilen, ilamda lehlerine hükmedilen 26.678,50-TL tutar üzerinden alacaklı lehine 3.184,64-TL vekalet ücreti hesap edilerek ödendiğini, icra takibinin konusu yabancı mahkeme kararında belirtilen hisse senetlerinin iadesinin sağlanması olduğuna göre, tespit edilecek vekalet ücretinin teslimi sağlanan hisse senetlerinin bedelleri üzerinden tespit edilmesi gerektiğini, icra müdürlüğünün bunun aksine depo edilen tutar üzerinden vekalet ücretine karar vermesinin kanuna ve hukuka aykırı olduğunu, ayrıca icra müdürlüğü tarafından kanuna ve hukuka aykırı olarak tahsil harcı tahsil edildiğini, değer üzerinden tahsil harcına hükmedilmesi gerekirken icra müdürlüğü tarafından depo edilen tutar üzerinden tahsil harcı hesap edildiğini, yine icra müdürlüğü tarafından kanunun açık düzenlemesine aykırı olarak ve yine depo edilen tutar üzerinden % 2 cezaevi harcı tahsil edildiğini belirterek, şikayetlerinin kabulü ile, icra dosyasında hukuka aykırı olarak vekalet ücreti, tahsil harcı ve cezaevi harcı hesap edilerek yapılan 22/02/2013 tarihli reddiyat işlemlerinin iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili mahkememizde yargılama sırasındaki beyanlarında ve 20/03/2013 havale tarihli beyan dilekçesinde; şikayet dilekçesinde ileri sürülen hususların yasaya uygun olduğunu, davayı kabul ettiklerini, ayrıca bu davanın açılmasına sebebiyet vermedikleri için aleyhlerine ücret ve masrafa hükmedilmemesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davacı vekili mahkememizde yargılama sırasındaki beyanlarında; davalının davayı kabulüne ilişkin beyanına bir diyecekleri olmadığını, icra müdürlüğünün işleminin hukuka aykırı olduğunu, iptalinin gerektiğini, karşı taraftan yargılama gideri ve vekalet ücreti taleplerinin olmadığını beyan etmiştir.

Konya 7. İcra Müdürlüğü'nün 2013/1232 sayılı takip dosyası dosyamız içerisine konmuştur.

Netice olarak tüm dosya kapsamından ve toplanan delillerden Mahkememizde hasıl olan kanaate göre; davacı tarafın taleplerinin davalının kabulüne bağlı olmadığı, icra memurunun harçlar kanunu ve vergi mevzuatındaki yetkisinden kaynaklandığı, bilirkişice yapılan incelemede harç ve vergi kalemlerinin mevzuata uygun olduğu, herhangi bir hesap hatasının da bulunmadığı, bu nedenle şikayetin yerinde olmadığı kanaatine varılmakla davacının davasının reddine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle,

1- Davacının davasının (şikayetinin) REDDİNE,

2- Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

3- Tarafların yapmış olduğu yargılama giderlerinin üzerlerinde bırakılmasına,

4- Karar kesinleştiğinde bakiye kalan gider avansının davacıya iadesine, Dair verilen karar, tebliğ/tefhim tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Yargıtay yolu açık olmak üzere, davacı vekili ile davalı vekilinin yüzüne karşı, açıkça okunup, usulen anlatıldı. 11/06/2013 (¤¤)

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İcra Hukuk Mahkemesinin Kesin kararı advocate_demos Meslektaşların Soruları 2 27-07-2013 22:07
İcra Memur İşlemini Şikayet av__emrah Meslektaşların Soruları 14 20-05-2013 14:30
İcra Memur İşlemini Şikayet Harca Tabimidir, Ayrıca Gider Avansı Alınması Yasalmıdır? Av.İlker DOLGUN Meslektaşların Soruları 1 01-05-2013 21:26
İstihkak İddası ve İcra Memuru İşlemini Şikayet Av.Nebi Meslektaşların Soruları 7 26-02-2011 23:52


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05046797 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.