Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İcra Müdürlüğünün Yaptığı Enteresan İş - Yetkili İcra Müdürlüğü tarafından borçluya yeniden ödeme emri gönderilmemesi

Yanıt
Old 07-06-2012, 11:13   #1
tiryakim

 
Mutsuz İcra Müdürlüğünün Yaptığı Enteresan İş - Yetkili İcra Müdürlüğü tarafından borçluya yeniden ödeme emri gönderilmemesi

Merhabalar Değerli Meslektaşlarım ;

Abonelik Sözleşmesinden kaynaklanan ilamsız icra takibi yaptım.Borçlu borca ve yetkiye itiraz etti. Bende yetki itirazını kabul edip dosyanın yetkili icra müdürlüğüne gönderilmesini talep ettim. İcra Dosyamız yetkili icra Müdürlüğüne dosyayı gönderdi. Az Önce yetkili icra Müdürlüğünden Takibin durdurulması kararını tebliğ aldım.
İcra Müdürlüğünün verdiği karar bana çok enteresan geldi.
Verilen Kararı sizlerle paylaşmak İstiyorum.

Alıntı:
......İcra Müdürlüğünün 14/05/2012 tarih ve 2012/1671 esas sayılı yazısı ve ekindeki dosyası YETKİSİZLİK kararı verilerek müdürlüğümüze gelmiş olmakla dosyanın yukarıdaki esasa kaydı yapıldı, incelendi;
Borçlu ......... tarafından dosyaya ibraz edilen 17.04.2012 tarihinde borca ve yetkiye itiraz edildiği, borçluya ödeme emrinin 16.04.2012 tarihinde tebliğ edildiği anlaşıldı. Borçlunun (YEDİ) günlük yasal itiraz süresi içinde itirazda bulunduğu anlaşıldı.
KARAR:
1-Borçlunun yetki itirazı hakkında Bafra İcra Müdürlüğünce karar verildiğinden yeniden karar verilmesine yer olmadığına,
2- Borçlu ........ tarafından yapılan borca itirazın yasanın tayin ettiği süre içinde yapılmış olması nedeniyle İTİRAZIN KABULÜ ile takibin İcra İflas Kanununun 66. maddesi gereğince BORCUN TAMAMI YÖNÜNDEN DURDURULMASINA,
2-Takibin durdurulduğu hususunun ve ....İcra Müdürlüğünün 2012/1671 esas sayılı dosyasının yetkisizlikle müdürlüğümüzün yukarıda yazılı sırasına kaydının yapıldığının taraflara tebliğine,
...........İcra Hukuk Mahkemesine şikayet yolu açık olmak üzere karar verildi. 16/05/2012

Yani yetkili icra müdürlüğü , yetkisiz icra müdürlüğünden gelen itirazı geçerli saymış ve yetkili icra müdürlüğünde yetkiye ve borca itiraz eden kişiye tekrar ödeme emri göndermemiştir.

Benim bildiği her ödeme emri bir itiraz hakkı verir.Yetki itirazını kabul edip yetkili icra müdürlüğüne gönderdiğimiz icra dosyasından da yeni bir ödeme emri gönderilmesi gerekmez mi ? Bu durumda yetkili icra müdürlüğünün borçluya tekrar ödeme emri göndermesi gerekmez mi ? Bu konuda değerli görüşlerinizi ve yargıtay kararı paylaşırsanız sevinirim.

Teşekkürler...
Old 07-06-2012, 15:11   #2
av.araf

 
Varsayılan

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ

E. 2009/29831 K. 2010/10924 T. 3.5.2010

• YETKİSİZ İCRA DAİRESİNDEKİ TAKİP İŞLEMİ ( Borçlunun Kabulü Dışındaki Hiçbir Takip İşlemi Yetkili İcra Dairesince Geçerli Sayılamayacağı )

• ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ ( Yetkisiz İcra Dairesindeki Borçlunun Kabulü Dışındaki Hiçbir Takip İşlemi Yetkili İcra Dairesince Geçerli Sayılamayacağı - Yetkili İcra Dairesinde Borçluya Takibin Başlamasını Sağlayan Yeni Bir Ödeme Emri Tebliğinin Zorunlu Olduğu )

• ZAMANAŞIMI HESABI ( İlk Takip Tarihi Nazara Alınacağı Gibi Bundan Başka Anlaşılması Gereken Şey Alacaklının Yetkisiz İcra Dairesindeki Dava Dilekçesi Hükmünde Olan Takip Talebi ve Buna Bağlı Olarak Gönderilen Ödeme Emri Takip Şeklinin Değiştirilemeyeceği )

2004/m.50


ÖZET : Kural olarak yetkili icra dairesine gelen icra dosyası ilk takip dosyasının devamıdır. Zira zamanaşımının hesabında ilk takip tarihi nazara alınacağı gibi, bundan başka anlaşılması gereken şey, alacaklının yetkisiz icra dairesindeki dava dilekçesi hükmünde olan takip talebi, buna bağlı olarak gönderilen ödeme emri, takip şekli değiştirilemez. Ne var ki, yetkisiz icra dairesindeki borçlunun kabulü dışındaki hiçbir takip işlemi yetkili icra dairesince geçerli sayılamaz. Bu nedenledir ki, yetkili icra dairesinde borçluya, takibin başlamasını sağlayan yeni bir ödeme emri tebliği zorunludur.
DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Alacaklının genel haciz yoluyla Kadıköy İcra Dairelerinde başlattığı takibe karşı borçlu, yasal süresinde icra dairesine Kadıköy İcra Dairelerinin yetkisine ve takipte istenen faize itiraz etmiştir.
Alacaklı tarafça borçlunun yetki itirazı kabul edilerek, dosya yetkili İstanbul İcra Dairesine gönderilmiş ve yetkili icra dairesince de borçluya yeniden ödeme emri tebliğ edilmiştir.
Kural olarak yetkili icra dairesine gelen icra dosyası ilk takip dosyasının devamıdır. Zira zamanaşımının hesabında ilk takip tarihi nazara alınacağı gibi, bundan başka anlaşılması gereken şey, alacaklının yetkisiz icra dairesindeki dava dilekçesi hükmünde olan takip talebi, buna bağlı olarak gönderilen ödeme emri, takip şekli değiştirilemez. Ne var ki, yetkisiz icra dairesindeki borçlunun kabulü dışındaki hiçbir takip işlemi yetkili icra dairesince geçerli sayılamaz. Bu nedenledir ki, yetkili icra dairesinde borçluya, takibin başlamasını sağlayan yeni bir ödeme emri tebliği zorunludur.
Nitekim somut olayda da gözlendiği gibi, yetkili icra dairesince borçluya ilk takip şekline uygun olarak örnek ( 7 ) ödeme emri tebliğ olunmuş, borçlu, yasal süresi içerisinde 03/08/2007 tarihinde icra dairesine itirazlarını bildirmiştir.
Alacaklının, itirazın kaldırılması için icra mahkemesine itirazın kendisine tebliğinden itibaren 6 aylık süre içinde başvurup başvurmadığı ve itirazın kaldırılması isteminin esasının incelenip incelenemeyeceği yukarıda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacak inceleme sonucunda belli olur.
Hal böyle olunca eksik incelemeye ve hatalı yoruma dayalı kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 03.05.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi. (Kazancıdan alıntıdır.)
Old 07-06-2012, 15:33   #3
PINAR YILMAZ

 
Varsayılan

Müdürün verdiği karar doğru. Sadece yetki itirazı olsaydı yeni icra dairesinin borçluya tekrar ödeme emri göndermesi gerekirdi. Ancak hem borca hem de yetkiye itiraz olduğundan yetkisiz icra dairesine yapılmış olan borca itiraz yetkili icra dairesince de dikkate alınır ve geçerli sayılır. Yapacağınız iş yeni yerde itirazın iptali açmaktır sadece. Bu konuda yargıtay kararı var. Ancak elimde yok maalesef bulamadım. Saygılar...
Old 07-06-2012, 15:45   #4
tiryakim

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan PINAR YILMAZ
Müdürün verdiği karar doğru. Sadece yetki itirazı olsaydı yeni icra dairesinin borçluya tekrar ödeme emri göndermesi gerekirdi. Ancak hem borca hem de yetkiye itiraz olduğundan yetkisiz icra dairesine yapılmış olan borca itiraz yetkili icra dairesince de dikkate alınır ve geçerli sayılır. Yapacağınız iş yeni yerde itirazın iptali açmaktır sadece. Bu konuda yargıtay kararı var. Ancak elimde yok maalesef bulamadım. Saygılar...

Yukarıda ki karar sizin dediklerinizin aksini söylüyor üstadım ama
Old 07-06-2012, 16:43   #5
üye7160

 
Varsayılan

Müdürlük kararı hatalıdır.Yetki itirazı ile birlikte borca itiraz yapılmış olsa dahi,yetkisiz icra dairesine yapılan itiraz geçerli bir itiraz olmadığından yetki itirazının kabulü ile dosyanın gönderildiği yetkili icra müdürlüğünden yeniden ödeme emri tebliğ edilerek yasal süreler yeniden işlemeye başlayacaktır.Borçluda ikinci ödeme emri tebliği ile birlikte yeniden itiraz etmelidir.
Old 07-06-2012, 16:44   #6
üye7160

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan YILDIZ HUKUK
Müdürlük kararı hatalıdır.Yetki itirazı ile birlikte borca itiraz yapılmış olsa dahi,yetkisiz icra dairesine yapılan itiraz geçerli bir itiraz olmadığından yetki itirazının kabulü ile dosyanın gönderildiği yetkili icra müdürlüğünden yeniden ödeme emri tebliğ edilerek yasal süreler yeniden işlemeye başlayacaktır.Borçluda ikinci ödeme emri tebliği ile birlikte yeniden itiraz etmelidir.

yetkili icra dairesinden yeniden ödeme emri gönderilmediğinden dolayı açtığım itirazın iptali davam reddolmuştu.
Old 07-06-2012, 17:08   #7
tiryakim

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan YILDIZ HUKUK
yetkili icra dairesinden yeniden ödeme emri gönderilmediğinden dolayı açtığım itirazın iptali davam reddolmuştu.

Aynen öyle üstadım bizde icra müdürlüğü işlemi şikayet edicez yetkili icra müdürlüğünden tekrar ödeme emri gönderilmesi gerekmektedir...
Old 08-06-2012, 10:24   #8
üye7160

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan tiryakim
Aynen öyle üstadım bizde icra müdürlüğü işlemi şikayet edicez yetkili icra müdürlüğünden tekrar ödeme emri gönderilmesi gerekmektedir...

lakin şikayet ederken bazı hususlara dikkat edin.örneğin yetkili icra dairesine dosya gönderilirken ekinde yeniden tebliğ için masraf verilmemişse şikayetiniz reddedilebilir.bir çok daire savunması bu yönde.bu sebeple ben dosya gönderirken üst yazının altına yeniden tebliği için masraf ektedir diye yazdırıp imzalatıyorum..
Old 08-06-2012, 10:51   #9
Av.Ömeroğlu

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan PINAR YILMAZ
Müdürün verdiği karar doğru. Sadece yetki itirazı olsaydı yeni icra dairesinin borçluya tekrar ödeme emri göndermesi gerekirdi. Ancak hem borca hem de yetkiye itiraz olduğundan yetkisiz icra dairesine yapılmış olan borca itiraz yetkili icra dairesince de dikkate alınır ve geçerli sayılır. Yapacağınız iş yeni yerde itirazın iptali açmaktır sadece. Bu konuda yargıtay kararı var. Ancak elimde yok maalesef bulamadım. Saygılar...
Yargıtay kararını paylaşırsanız seviniriz.İcra müdürlüğü işleminin hatalı olduğunu,hatta mevcut durumda bir itirazın iptali davası açılması halinde davanın ortada borçluya yapılmış bir ödeme emri tebligatı dolayısıyla icra takibine karşı süresi içinde yapılmış bir itiraz mevcut olmadığından esasa girilmeden reddedileceğini düşünüyorum.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Dosya Borçlusunun İcra Dosyasına Taahhütte Bulunması İcra Kefiline İcra Emri Göndermeyi Engeller mi? limonkabuğu Meslektaşların Soruları 2 17-06-2011 10:34
Asıl Borçlunun İcra Dosyasına Taahhütte Bulunması İcra Kefiline İcra Emri Gönderilmesini Engelliyor Mu? limonkabuğu Meslektaşların Soruları 2 14-06-2011 15:38
takip yapıldıktan ve fakat ödeme emri borçluya tebliğ edilmeden ödeme yapıldığında vekalet ücreti hakkedilir mi? avukat.derviş.yıldızoğlu Meslektaşların Soruları 7 21-01-2011 23:41
Araç Haczinin Yetkili İcra Müdürlüğü Bölgesinden Yapılması av.cemil Meslektaşların Soruları 1 31-03-2009 15:10
İcra Takibine itiraz ve ödeme emri üzerinde yapılan değişiklik sethvalor Meslektaşların Soruları 2 03-04-2008 16:26


THS Sunucusu bu sayfayı 0,07298303 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.