Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

alt işveren ve kıdem tazminatı meselesi

Yanıt
Old 25-01-2012, 17:31   #1
Hukuka Saygı

 
Varsayılan alt işveren ve kıdem tazminatı meselesi

Müvekkilim alt işverenin işinde 15 ay çalışmış, daha sonra alt işverenin taşeronluk süresi sona ermiş, alt işveren değişmiş, müvekkilim yeni taşeronun işinde yani aynı asıl işverenin işinde çalışmaya devam etmiş. Yeni taşeronda 7 ay çalışıp kendi isteğiyle işten ayrılmış. Şimdi 15 ay çalıştığı dönem için eksi alt işvereninden ve asıl işvereninden kıdem tazminatını ve ihbar tazminatını isteyebilir mi?
Old 25-01-2012, 17:42   #2
ekinheval

 
Varsayılan

Kıdem ve ihbar tazminatını son alt işveren ve asıl işverenden talep edebilirsiniz. (tüm süreye ilişkin olarak ) Fesih eski alt işveren döneminde yapılmadığından feshin sonuçlarından da sorumlu olmayacaktır, ancak bu döneme ilişkin fazla mesai vb alacak talebiniz olacaksa eski alt işvereni de taraf gösterebilirsiniz. (Bkz İş Kanunu md 2) Yargılama aşamasında fazla mesai vb alacak taleplerine ilişkin olarak hangi dönemden hangi alt işverenlerin ne oranda sorumlu olduğu hesaplanacaktır. (asıl işveren tüm alacaklardan sorumlu olup alt işverenlere rücu hakkı bulunmaktadır)
Old 26-01-2012, 07:00   #3
Hukuka Saygı

 
Varsayılan

Teşekkürn ederim sayın ikenheval ancak ben pek anlaşılabilir şekilde soru soramadım galiba.
Müvekkil, taşeronda 15 ay çalıştı ve taşeron, asıl işverenle arasındaki sözleşme dolduğu için müvekkilimin ve diğer işçilerinin iş akdini feshetti. Şimdi biz bu 15 aylık dönem için taşerona ve asıl işverene karşı kıdem ihbar davaları açmayı düşünüyoruz. Ancak mesele şu; müvekkilim sonraki taşeronda da çalışmasını sürdürdü ve 7 ay çalışıp kendi isteğiyle işten ayrıldı. Bu durumda asıl işveren yönünden kıdem ve ihbar tazminatı hakkımız doğar mı, yoksa sadece ilk taşerona mı dava açmalıyız.
Teşekkür ederim.
Old 26-01-2012, 07:58   #4
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

1- İş Kanunu'nun 2,maddesine göre:
Birinci taşeronun ödemek zorunda olduğu kıdem tazminatı için davayı asıl işverene de açabilirsiniz. İş Kanunu'nun 2.maddesi hükmüne göre: "...asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak ....doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur."

2- İş Kanunu'nun 6,maddesine göre:
Kıdem tazminatı talebiniz reddedilebilir. Birinci alt işveren sözleşmeyi feshetmesine karşın işçi aynı asıl işverenin aynı işyerinde çalışmasını sürdürmüştür. Çalışan kişi, alt işveren değişse de kıdem tazminatına hak kazanamaz. Yargıtay alt işverenlerin değişmesi halini işyerinin devri hükümlerine göre düşünmektedir. (İş Kanunu madde 6: "Devreden ...işveren iş sözleşmesini sırf işyerinin ...devrinden dolayı feshedemez.") Sorudaki olayda çalışma istifa ile sona erdiğine göre başlangıçtan itibaren kıdem tazminatı hakkı doğmaz.

Siz iyimserliğinizi koruyarak 2.maddeye göre davanızı açınız. Bakalım inceleme sırası geldiğinde Yargıtay sağından mı kalkacak, solundan mı?

Kişisel görüşüm: Eğer taşerondan ilamlı takip ile tahsilat yapabilme olanağı varsa sadece taşeronu hasım göstererek dava açınız. Böylelikle asıl işveren tartışmalarına gerek kalmaksızın iş yoğunluğu içinde sizin dosyanız da akıntıya kapılarak denize ulaşır. Böylelikle hak yerini bulur: Birinci taşeron iş sözleşmesini feshettiyse kıdem tazminatını da ödemelidir.

İş Kanunu'nun 6.maddesi işçiyi korumak adına ilişkileri çetrefilleştirmektir. Bu davada ise 6.maddenin uygulanması işçinin zararına olur.

Saygılarımla
Old 26-01-2012, 08:47   #5
Av. İbrahim YİĞİT

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Hukuka Saygı
Teşekkürn ederim sayın ikenheval ancak ben pek anlaşılabilir şekilde soru soramadım galiba.
Müvekkil, taşeronda 15 ay çalıştı ve taşeron, asıl işverenle arasındaki sözleşme dolduğu için müvekkilimin ve diğer işçilerinin iş akdini feshetti. Şimdi biz bu 15 aylık dönem için taşerona ve asıl işverene karşı kıdem ihbar davaları açmayı düşünüyoruz. Ancak mesele şu; müvekkilim sonraki taşeronda da çalışmasını sürdürdü ve 7 ay çalışıp kendi isteğiyle işten ayrıldı. Bu durumda asıl işveren yönünden kıdem ve ihbar tazminatı hakkımız doğar mı, yoksa sadece ilk taşerona mı dava açmalıyız.
Teşekkür ederim.

Önceki alt işveren nezdindeki çalışmasında, işveren tarafından iş akdinin feshedildiğini ispat etmeniz halinde işçinizin kıdem tazminatı hakkı bulunmaktadır. Zira iş bitimi/süre bitimi belirsiz süreli sözleşme için haklı fesih sebebi olmayıp, fesih beyanı karşı tarafa bildirim ile muteber olduğundan, o işveren nezdindeki çalışma sona ermekle, yeni alt işveren ile yeni bir sözleşme yapılmış olmaktadır. Burada 6. madde anlamında devirden bahsedilemez. Saygılar,


" .. İşyerinin tamamının veya bir bölümünün hukuki bir işleme dayalı olarak başka birine devri, işyeri devri olarak tanımlanabilir. 4857 sayılı İş Kanunun 6. maddesinde, işyerinin bir bütün olarak veya bir bölümünün hukuki bir işleme dayalı olarak başkasına devri halinde mevcut iş sözleşmelerinin devralana geçeceği düzenlenmiştir. Bu anlatıma göre, alt işverence asıl işverenden alınan iş kapsamında faaliyetini yürüttüğü işyerinin tamamen başka bir işverene devri 4857 sayılı İş Kanununun 6. maddesi kapsamında işyeri devri niteliğindedir. Dairemizin kökleşmiş içtihatları bu yöndedir. ( Yargıtay 9.HD. 18.9.2008 gün 2006/ 26306 E, 2008/ 23980 K. )

Süresi sona eren alt işverenle yeni ihaleyi alan alt işveren arasında açık biçimde işyeri devrini öngören bir sözleşme yapılması da imkan dahilindedir. Alt işverenin değişmesine rağmen yeni alt işveren nezdinde işyerinde çalışmaya devam edecek olan işçilerin belirlendiği hallerde sözü edilen işçiler bakımından iş sözleşmelerinin devralan işveren geçtiği tartışmasızdır. Ancak yeni alt işverende çalışacak olan işçiler arasında gösterilmeyen ve süresi sona eren alt işveren tarafından başka bir işyerinde çalıştırılmak üzere bildirimde bulunulmayan işçilerin iş sözleşmelerinin devreden alt işveren tarafından feshedildiğini kabul etmek gerekir.

Alt işverenin asıl işverenle akdettiği çalışma süresinin sonunda ya da süresinden önce asıl işveren alt işveren ilişkisin sonlandırılması nedenine dayalı olarak tüm işçilerini alarak işyerinden ayrılması ve ardından işin asıl işveren tarafından başka bir alt işverene verilmesi örneğinde, alt işverenler arasında hukuki bir ilişki bulunmamaktadır. Hukuki ilişki, alt işverenler ile asıl işveren arasında gerçekleştiğinden belirtilen durum alt işverenler arasında işyeri devri olarak değerlendirilemez.

Alt işverenlerin değişmesi en yaygın biçimde, süresi sona eren alt işverenin işyerinden ayrılması ve işçilerin yeni alt işverene nezdinde çalışmaya devam etmeleri şeklinde gerçekleşmektedir. Bu eylemli durumunun işyeri devri niteliğinde olup olmadığının tespiti ile hukuki sonuçlarının belirlenmesi önemlidir. Beklenen süreç, süresi sona eren alt işverenin işyerinden ayrılması anında işçilerini de beraberinde başka işyerlerine götürme şeklinde gerçekleşmesidir. Bunun tersine alt işveren işçilerinin, alt işverenin işyerinden ayrılmasına rağmen yeni alt işveren yanında aynı şekilde çalışmayı sürdürmeleri, alt işverenler arasında 4857 sayılı İş Kanununun 6. maddesi anlamında bir işyeri devrinin kabulünü gerektirir. Devralan işverenin devam eden hizmet akitlerini devraldığı 4857 sayılı İş Kanununun 6. maddesinde açıklanmıştır.

Alt işverenlerin aralarında herhangi bir hukuki işleme bağlı olmaksızın değişmesini işyeri devri olarak kabul etmediğimiz takdirde, her bir alt işverenin kendi dönemiyle ilgili olarak işçilik haklarından sorumluğu söz konusu olacağından ve asıl işverenin sorumluluğu yasa gereği alt işverenin sorumluluğunu aşamayacağından hak kaybına neden olabilecektir. Örneğin işyerinde periyodik olarak 11 ay 29 gün sürelerle işçi çalıştıran alt işverenler yönünden hiçbir zaman kıdem tazminatı ile izin ücreti ödeme yükümlülüğü doğmaz ve buna rağmen asıl işverenin bu işçilik haklarından sorumluluğu gündeme gelir. Oysa asıl işverenin sorumluluğunun alt işveren veya işverenlerin sorumluluğunu aşması düşünülemez.

1475 sayılı yasanın 14/2. maddesi hükmü, 4857 sayılı İş Kanununun 6. maddesinde belirtilen işyeri devrini de içine alan daha geniş bir düzenleme olarak değerlendirilebilir. Gerçekten maddede, işyerlerini devir veya intikalinden söz edildikten sonra “…yahut herhangi bir suretle bir işverenden başka bir işverene geçmesi veya başka bir yere nakli…” denilmek suretiyle uygulama alanı 4857 sayılı İş Kanununun 6. maddesine göre daha geniş biçimde çizilmiştir. O halde kıdem tazminatı açısından asıl işveren alt işveren ilişkisinin sona ermesinin ardından işyerinden ayrılan alt işveren ile daha sonra aynı işi alan alt işveren arasında hukuki yada fiili bir bağlantı olsun ya da olmasın kıdem tazminatı açısından önceki işverenin, devir tarihindeki ücret ve kendi dönemi ile sınırlı sorumluluğu, son alt işverenin ise tüm dönemden sorumluluğu kabul edilmelidir.

İşçinin asıl işverenden alınan iş kapsamında ve değişen alt işverenlere ait işyerinde ara vermeden çalışması halinde işyeri devri kurallarına göre çözüme gidilmesi yerinde olur. Bu durumda değişen alt işverenler, işçinin iş sözleşmesini ve doğmuş bulunan işçilik haklarını devralmış sayılır. İş sözleşmesinin tarafı olan işçi ya da alt işveren tarafından bir fesih bildirimi yapılmadığı sürece iş sözleşmeleri değişen alt işverenle devam edeceğinden, işyerinde çalışması devam eden işçinin feshe bağlı haklar olan ihbar ve kıdem tazminatı ile izin ücreti talep koşulları gerçekleşmiş sayılmaz. Buna karşın iş sözleşmesinin feshi yönünde bir irade açıklamasının kanıtlanması durumunda iş sözleşmesi bildirimin karşı tarafa ulaşması ile sona ereceğinden, işçinin daha sonraki çalışmaları yeni bir iş sözleşmesi niteliğindedir. Bu ihtimalde feshe bağlı hakların talep koşulları gerçekleşeceğinden, feshin niteliğine göre hak kazanma durumunun incelenmesi gerekir... "
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
taşeron-asıl işveren-kıdem migel Meslektaşların Soruları 3 18-04-2011 15:42
haksız işten çıkaran işveren kıdem tazminatı yanında 10 aylık maaş veriyormuş! sulzu Meslektaşların Soruları 2 07-10-2010 21:18
kıdem tazminatı isteminde alt işveren üst işveren ilişkisi ve alt işverenin değişmesi av.ertürkyıldız Meslektaşların Soruları 4 05-06-2010 10:37
Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Yıllık Ücretli İzin Alacakları, Genel Tatil.... Yönetmen Meslektaşların Soruları 6 12-09-2008 19:50


THS Sunucusu bu sayfayı 0,23213696 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.