Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

delil listesi - kesin süre - kesin sürenin tarafın yokluğunda verilmesi ve tebliği

Yanıt
Old 02-12-2008, 11:38   #1
serdarserdar

 
Varsayılan delil listesi - kesin süre - kesin sürenin tarafın yokluğunda verilmesi ve tebliği

İyi günler
Bir asliye hukuk mahkemesi yargılması (yazılı usül)
Davalı duruşmaya mazeretsiz olarak katılmıyor.Hakim duruşmada davalının delillerini ibrazı için kendisine ihtaratlı tebligat yapılmasına ve 10 günlük kesin süre verilmesine kararı alıyor.Ara karar davalıya tebilgat yapılıyor ve davalı 10 günlük süreyi kaçırıyor.

Burada kesin süre son derece ayrıntılı ve hukuki tüm unsurlar mevcut.Tebligat ve ihtarat çok düzgün hazırlanmış ve postacı tarafından düzgün yapılmış.Bu sebeple bu hususları kullanma imkanımız kalmıyor.Belki aşağıdaki hususları kullanabiliriz.

a)Davalının yokluğunda davalıya kesin süre verilerek bu kesin süre tebiğ ile yürürlüğe sokulabilir mi?

b)Davacının delil listesi davalıya tebliğ edilmedi.Davacının tebliğ listesinin davalıya tebliğ edilmeden davalının delil listesini sunması için davalıya kesin süre verilebilir mi? Çünkü bildiğim kadarıyla davacının delil listesini öncelikli olarak sunması ve Humk.Md.217'ye göre tebliğ edilmesi gerekiyor.Ancak davacının öncelikli sunma zorunluluğu ile ilgili şifahen duyduğum bilgi doğru mu?
Şimdiden teşekkürler
Old 05-12-2008, 14:21   #2
ahmetyılmaz

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
İkinci Hukuk Dairesi
Esas No
: 2007/01026
Karar No
: 2007/13004
Tarih
: 01.10.2007

KANITLARIN SUNULMASI
KESİN SÜRE
SAVUNMA HAKKI
ÖZET:
Davalı vekili, ara kararına göre davacı vekilinin delil listesinin kendisine tebliğinden itibaren 10 günlük kesin süre içinde tanık listesini verdiğine göre tanıklarının dinlenmesine karar verilmelidir.
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Mahkemece davalıya 02.12.2005 tarihli oturumda, davacının delil listesinin kendisine tebliğinden itibaren tanık listesini sunması için 10 günlük kesin süre verilmiş, davacının delil listesinin 04.03.2006 tarihinde tebliğinden sonra davalı vekili süresi içinde 06.03.2006 tarihinde tanık listesini sunmuş ve bu liste 06.03.2006 tarihli oturumda davacı vekiline tebliğ edilmiştir. Duruşma talikine de sebebiyet verilmemiştir. Davalı gösterdiği tanıklarının dinlenilmesinden vazgeçmemiş, davalıya da tanıkların dinlenmesi için imkan tanınmadan karar verilmiştir. Davalı tanıkları dinlenmeden hüküm kurulması savunma hakkının kısıtlanması sonucunu doğuran önemli bir usul yanlışlığı olduğundan kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.

Sonuç: Temyiz edilen kararın açıklanan sebeple (BOZULMASINA) , bozma sebebine göre diğer yönlerin bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.
Old 05-12-2008, 14:22   #3
ahmetyılmaz

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
İkinci Hukuk Dairesi
Esas No
: 2005/02252
Karar No
: 2005/04095
Tarih
: 16.03.2005
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:


KARAR
Davacı vekiline 01.04.2004 tarihli oturumda delillerini ibraz etmesi ve delillerinin davalı vekiline tebliği içinde masrafı karşılaması için on günlük kesin süre verilmiş, davacı vekili verilen süre içinde delil listesini vermemiş takip eden 24.06.2004 tarihli oturumda delil listesini vermiştir. Kesin mehil delil listesi verilmesine ilişkindir. Tanık listesi verilmesi ve tanıklara davetiye çıkartılması konusunda kesin mehil söz konusu değildir. Davacı vekilinin 10 günlük süre içinde delil listesini vermesi halinde de duruşma gününe kadar delillerinin toplanmasına ilişkin bir işlem yapılmayacaktır. Kesin mehilin amacı davanın bir an önce sonuçlanmasını sağlamaktır. Davacı vekilinin ertelenmeye neden olmadan delillerini sunması karşısında, kesin mehilden beklenen amaç gerçekleştiğinden, tanıklarının dinlenmesi konusunda verilecek ara kararına göre işlem yapılması ve sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

Hükmün açıklanan nedenle (BOZULMASINA) , temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 16.03.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Old 05-12-2008, 14:25   #4
ahmetyılmaz

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
Dokuzuncu Hukuk Dairesi
Esas No
: 2006/30013
Karar No
: 2007/01227
Tarih
: 29.01.2007
Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:


KARAR
Davacı işçi, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan işverence feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücretinin belirlenmesini istemiştir.

Davalı işveren, davacının müşterilere ait edindiği kredi kartlarını Pos cihazından alışveriş yapıp işyerini zarara uğratması nedeni ile iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece davalı vekiline dava ile ilgili tüm delillerini ve tanıklarını bildirmesi için 08.09.2006 tarihinde kesin mehil verildiği, davalı vekilinin bu kesin süre içinde delillerini ibraz etmediği, söz konusu delillerini 22.09.2006 tarihinde sunduğu, delil listesinde mevcut işyerindeki bilgi ve belgeleri vermediği, ayrıca fesih beyanı ile ilgili belgeyi ve tebliğ belgesini ibraz etmediği, buna göre kesin süre içinde delillerini bildirmemiş bulunması nedeni ile delil sunma hakkından vazgeçmiş sayılması gerektiği, feshin haklı veya geçerli nedene dayandığının kanıtlanmadığı gerekçesi ile isteğin kabulüne karar verilmiştir.

HUMK.nun 163. maddesine göre hakim, taraflara verdiği sürenin kesin olduğunu da belirtebilir. Ancak, kesin süre içinde yapılacak işlemle, süreye uymamanın yaptırımını da açıkça kararında belirtmesi gerekir. Hak kaybına yol açmamak için taraf vekille kendisini temsil ettirmiş olsa bile kesin süreye uymamanın sonuçları açıklanmalıdır. Somut olayda, mahkemece davalı vekiline verilen sürenin kesin olduğu belirtilmesine rağmen verilen süreye uymamanın müeyyidesi kararda gösterilmemiştir. Davalı tarafa delillerini ibraz etmesi için usulüne uygun kesin süre verilmeden delil sunma hakkından vazgeçmiş sayılarak karar verilmiş olması hatalıdır.

Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten (BOZULMASINA) , peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 29.01.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 04-03-2010, 14:07   #5
Avukat_A.K.

 
Varsayılan

Benzer nitelikte ve aynı konuda olması sebebiyle yeni bir sayfa açmayarak devam etmek istiyorum. Bugün girmiş bir duruşmada, karşı taraf davayı takip etmiyor, vekili de yok. Ben delil listesini ve tanık isim, adreslerini süresinde sundum, bugün de tanıklarımızı hazır edip dinlettim. Ama son olarak davacı vekilinden diyecekleri sorulunca, karşı taraf delillerini süresinde sunmamıştır, kesin mehil verilsin dedim. Hakim de ara kararla, karşı tarafa tebligat gönderilmesine, duruşma gününün de belirtilmesine, benim cevaba cevap dilekçemin de eklenmesine, tebliğden itibaren 15 günlük kesin mehil verilmesine, masrafın da davacı tarafça karşılanmasına karar verdi. Şimdi bu durumda duruşmaya gelmeyen bir kimseye yeniden duruşma gününün tebliği mantıksız değil midir? Bu beyanımla sanki aleyhe bir durum yarattım. O kimse duruşmaya belki de hiç girmeyecekken, dilekçe gidince büyük bir ihtimalle (hatta kesin) 2 tanık da o getirecektir. Şimdi bu durumdan nasıl kurtulabilirim? Masraf yatırmasam ve karşı tarafa da tebliğe çıkartmasam, (o kişi zaten duruşmalara katılmıyor ama kendisine tebligat gidince cevap gönderiyor sadece) ne olur? Ya da yapılabilecek birşey var mı bu aşamada? Dava gayet olumlu giderken, karşı taraf da bizim aleyhimize tanık getirirse, belki de kazanılacak bir dava farklı bir sonuca gidecek. Yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkürler...

Saygılar...
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Iş Davası Kesin Mehil Delil Listesi ALAMUT Meslektaşların Soruları 6 09-12-2009 18:42
kesin süre iç.de delil listesi verilmemis ise ıslah ile delil sunulabilirmi av.mustafapak Meslektaşların Soruları 12 19-02-2009 12:05
kesin süre verilmemişse karar aşamasında delil sunulabilir mi? Aybüke Kağan Meslektaşların Soruları 3 11-09-2008 17:16
Delil bildirmek üzere 2. kez verilen süre kesin süremidir? Av.Yasemin Meslektaşların Soruları 6 05-04-2007 13:03
kesin sürenin kaçırılması ve bu süreden sonra tanık listesinin verilmesi Staj.Av.Selçuk Meslektaşların Soruları 13 24-01-2007 14:37


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04217792 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.