Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Belirsiz Alacak Davasının Reddi

Yanıt
Old 13-11-2018, 13:57   #1
avayşe

 
Varsayılan Belirsiz Alacak Davasının Reddi

Merhabalar değerli meslektaşlarım;

İş Mahkemesi'nde işçi alacakları nedeniyle belirsiz alacak davası açmıştım. Ancak Mahkeme Hakimi kıdem , ihbar vs gibi alacakların hesaplanabilirliği nedeniyle davamı reddetti. Belirsiz alacak olarak açtığım bir kaç işçi alacağı davası daha var sanırım bu davalarda red olacak. Bu aşamada bu davalarımın ret olmaması için ne yapabilirim? Yardımlarınız için şimdiden teşekkür eder saygılarımı sunarım
Old 13-11-2018, 15:16   #2
Av. Suat

 
Varsayılan

T.C
YARGITAY
22. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO.2015/10805
KARAR NO.2016/17961
KARAR TARİHİ., 16.06.2016
MAHKEMESİ :İş Mahkemesi

>Kısmi ıslah-tam ıslah… belirsiz alacak davasının, “kısmi” ıslah dilekçesi ile dava türü değiştirilerek kısmi dava olarak değiştirilemeyeceği…ancak tam ıslahla mümkün olduğu…


DAVA : Davacı, kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla mesai, genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR
Davacı vekili, davanın belirsiz alacak davası olduğunu belirterek, müvekkilinin davalıya ait hastane işyerinde 16.03.2005-25.02.2013 tarihleri arası çalıştığını, iş sözleşmesini emeklilik nedeniyle feshettiğini beyanla kıdem tazminatı, yıllık ücretli izin, fazla mesai ve genel tatil alacaklarını istemiştir.

Davalı Sağlık Bakanlığı vekili, davacı ile davalı idare arasında iş akdi ya da sözleşme olmadığından idareye husumet yöneltilemeyeceğini beyanla davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece, toplanan deliller ve alınan bilirkişi raporuna göre yazılı gerekçe ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Karar süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

GEREKÇE
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 319. maddesi uyarınca, basit yargılama usulü uygulanan davalarda iddianın ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi genişletilmesi yasağı vardır ve (karşı tarafın açık muvafakati bulunmadıkça) her iki taraf da, davanın belli bir aşamasından sonra, yaptıkları usul işlemlerini, kural olarak, değiştiremezler.
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 176 ve devamı maddelerinde düzenlenen "ıslah" kurumu, bu yasağın istisnalarından biridir (m. 141,2)

Bilindiği üzere, ıslah, taraflardan birinin usule ilişkin bir işlemini, bir defaya mahsus olmak üzere kısmen veya tamamen düzeltmesine imkan tanıyan ve karşı tarafın onayını gerektirmeyen bir yoldur.
Öğretide ise ıslah, yukarıdaki tanıma benzer, taraflardan birinin yapmış olduğu usul işleminin tamamen veya kısmen düzeltilmesi olarak tanımlanmıştır. (KURU, Baki, Hukuk Muhakemeleri Usulü, Cilt:IV, İstanbul 2001, s. 3965; ALANGOYA/YILDIRIM/DEREN YILDIRIM, Medeni Usul Hukuku Esasları, İstanbul 2009, s.266; PEKCANITEZ/ATALAY/ÖZEKES, Medeni Usul Hukuku, Ankara 2009, s.361; ÜSTÜNDAĞ, Medeni Yargılama Hukuku, Cilt: I-II, İstanbul 1997, s.549; BİLGEN, Mahmut, Hukuk Yargılamasında Islah, Ankara 2010, s.1'de aktarılan tanımlar ve yazarlar; YILMAZ, Ejder, Medeni Yargılama Hukukunda Islah, Ankara 2010, s.49-50'de aktarılan tanımlar ve yazarlar).

Dava tamamen ıslah edilebilir. Davayı tamamen ıslah edebilecek olan davacıdır.Tamamen ıslahta davacı, davasını baştan (dava dilekçesinden) itibaren ıslah eder ve yeni bir dava dilekçesi verir. Davacı, davasını tamamen ıslah ederek talep sonucunu değiştirebilir. Mesela davacı tamamen ıslah yolu ile tazminat davasını tescil davası olarak değiştirebilir, ecrimisil (alacak) davasını müdahalenin (el atmanın) önlenmesi davası olarak değiştirebilir, tapu iptali davasını veraset ilamının (mirasçılık belgesinin) iptali davası olarak değiştirebilir.

Buna karşılık, talep sonucunun veya dava sebebinin genişletilmesi veya kısmen değiştirilmesi için başvurulan ıslah tamamen ıslah değil kısmi ıslahtır.(KURU, Baki, Hukuk Muhakemeleri Usulü, Cilt:IV, İstanbul 2001, s. 3965)

Somut olayda, dava belirsiz alacak davası olarak açılmıştır. Davacı yargılamanın devamı sırasında, talep ettiği alacak miktarlarını arttırmak suretiyle davasını kısmen ıslah etmiştir. Ayrıca anılan kısmi ıslah dilekçesi ile dava türünü de kısmi dava olarak değiştirmiştir. Mahkemece ıslah dilekçesine itibarla dava, kısmi dava olarak kabul edilmiştir. Hal böyle iken davacının kısmi ıslah yolu ile dava türünü ve dolayısıyla talep sonucunu değiştiremeyeceği bunu ancak davasını tamamen ıslah ederek yapabileceği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm tesisi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 16.06.2016 gününde oy birliğiyle karar verildi.
Old 14-11-2018, 12:32   #3
ekinheval

 
Varsayılan

Tam ıslah konusunda hem Yargıtay daireleri hem BAM daireleri arasında henüz görüş birliği yok. Eğer davalarınızın başında iseniz, miktarlarda çok yüksek değilse önerim; hakimle de görüşüp ilk celse hukuki yarar yokluğundan red kararı alıp kesinleştirdikten sonra yeniden kısmi dava olarak açmanız. Aksi halde ileride nereye evrileceği belli olmayan bir yola girmiş olursunuz, üstelik zamanaşımı kılıcı da başınızda döner durur.
Old 15-11-2018, 07:13   #4
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Türkiye'de belirsiz alacak davası açmak çok riskli. Değişiklik sonrası kısmi dava açılmasına tekrar imkan tanındığından kısmi dava açmak daha mantıklı.
Old 15-11-2018, 08:21   #5
imsel

 
Varsayılan

maddi manevi tazminatın belirsiz alacak olarak açılması hususunda görüş birliği var mıdır?
Old 06-03-2019, 14:59   #6
fatisa

 
Varsayılan

Kısmi dava-Belirsiz alacak davası ayrımını nasıl yapıyor Mahkeme?
GEçen hafta usulden redle kaybettim ücret alacağı talepli davamı. Fazlaya dair haklarımı saklı tutarak dava değeri 500 Tl idi..
Old 06-03-2019, 15:21   #7
Av. Suat

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan fatisa
Kısmi dava-Belirsiz alacak davası ayrımını nasıl yapıyor Mahkeme?
GEçen hafta usulden redle kaybettim ücret alacağı talepli davamı. Fazlaya dair haklarımı saklı tutarak dava değeri 500 Tl idi..

Açıkça belirsiz alacak davası olarak nitelendirilmeyen ve fazlaya ilişkin hakların saklı tutulduğu bu gibi davalar kısmi davadır.
Hakim bunu hatalı olarak belirsiz alacak davası olarak değerlendirmiş..


Hakim tereddüt etmiş ise bile........

T.C.
YARGITAY
Hukuk Genel Kurulu
ESAS NO : 2015/22-2283
KARAR NO : 2018/421

…….. Bunun yanında, şayet açılan davada asgari bir miktar gösterilmişse ve bunun alacağın bir bölümü olduğu anlaşılmakla birlikte, belirsiz alacak davası mı yoksa belirli alacak olmakla birlikte kısmi dava mı olduğu anlaşılamıyorsa, bu durumda 6100 sayılı Kanunun 119/1-ğ maddesinin aradığı şekilde açıkça talep sonucu belirtilmemiş olacaktır.
Talep, talep türü ve davanın niteliği açıkça anlaşılamıyorsa, talep muğlaksa, aynı Kanunun 119/2 maddesi gereğince, davacıya bir haftalık kesin süre verilerek talebinin belirsiz alacak davası mı, yoksa kısmi dava mı olduğunun belirtilmesi istenmelidir.
Verilen bu süreden sonra, davacının talebini açıklamasına göre bir yol izlenmelidir. Eğer talep, davacı tarafından belirsiz alacak davası şeklinde açıklanmış olmakla birlikte, gerçekte belirsiz alacak davası şartlarını taşımıyorsa, o zaman yukarıdaki şekilde hareket edilmeli, hukuki yarar yokluğundan dava reddedilmelidir. Açıklamadan sonra talep belirsiz alacak davası şartlarını taşıyorsa, bu davanın sonuçlarına göre, talep kısmi davanın şartlarını taşıyorsa da kısmi davanın sonuçlarına göre dava yürütülerek karar verilmelidir (Dairemizin 31.12.2012 tarih 2012/30463 esas 2012/30091 karar sayılı kararı).
Old 07-03-2019, 22:25   #8
imsel

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan fatisa
Kısmi dava-Belirsiz alacak davası ayrımını nasıl yapıyor Mahkeme?
GEçen hafta usulden redle kaybettim ücret alacağı talepli davamı. Fazlaya dair haklarımı saklı tutarak dava değeri 500 Tl idi..
belirsiz alacakta dava değeri baştan belirlenemeyecek olacak.kısmi davada belirlenebilir ama alacağın bir kısmı dava edilebilir.
Old 08-03-2019, 10:49   #9
Av. Nurdan Sürbahanlı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan fatisa
Kısmi dava-Belirsiz alacak davası ayrımını nasıl yapıyor Mahkeme?
GEçen hafta usulden redle kaybettim ücret alacağı talepli davamı. Fazlaya dair haklarımı saklı tutarak dava değeri 500 Tl idi..

6100 Sayılı HMK kapsamında m.107 ve m.109'da hangi alacakların kısmi olarak hangilerinin belirsiz olarak talep edilebileceği hususu ele alınıyor, incelemenizi tavsiye ederim
Old 13-03-2019, 17:54   #10
Matrix

 
Varsayılan

Karmaşa devam ediyor, değişik Bölge İstinaf mahkemeleri bile farklı farklı kararlar veriyor.
Old 13-03-2019, 18:41   #11
Av. Suat

 
Varsayılan

Sayın avayşe:
Davanızı belirsiz olarak açsanız da aşağıdaki kararda geçen şartlar davanız ile örtüşmekteyse davaya yine de belirsiz olarak devam edilmesini talep edebilirsiniz.


T.C.
YARGITAY
Hukuk Genel Kurulu
ESAS NO : 2015/22-2283
KARAR NO : 2018/421 - 07.03.2018
Davacı vekili, ……kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık izin, fazla çalışma ve genel tatil alacaklarını istemiştir.
Talep konusu işçilik alacaklarının belirli olup olmadığının somut olayın özelliğine göre değerlendirilmesi ve sonuca gidilmesi daha doğru olacaktır.
Nitekim Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 17.06.2015 gün, 2015/22-1156 E., 2015/1598 K. sayılı, 22.06.2016 gün, 2016/22-874 E., 2016/824 K. sayılı ve 17.01.2018 gün, 2016/22-2181 E., 2018/24 sayılı kararlarında da aynı ilkeler kabul edilmiştir.
Öte yandan işçilik alacaklarının belirsiz alacak davasına konu olup olamayacağı konusunda Yargıtay'ın iş davalarına bakan 7, 9 ve 22. Hukuk Daireleri ile Hukuk Genel Kurulu içtihatları arasında ortaya çıkan farklılığın giderilmesi için Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulunca yapılan değerlendirme sonucunda 15.12.2017 gün ve 2016/6 E.-2017/5 K. sayılı kararı ile "İşçilik alacaklarının çok çeşitli tür, nitelik ve kapsamda olması, somut olayın özelliklerine göre oldukça değişkenlik göstermesi, hatta aynı tür işçilik alacaklarında dahi somut olayın özellikleri itibariyle işçilik alacaklarının belirsiz alacak davasına konu olup olamayacağı konusunda soyut ve genel nitelikte, her bir olayda geçerli olacak ölçüde bir karar alınamayacağından, içtihadı birleştirmeye gerek olup olmadığı ön sorun olarak tartışılmış ve sonuç olarak içtihadı birleştirmeye gerek olmadığı" yönünde karar verilmiştir.
Bu açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde; davacı işçi ücretinin kayıtlarda gösterilenden daha fazla olduğunu, iş yerinde yemek ve servis imkânlarından da faydalandığını belirterek hizmet döküm cetvelinde gösterilen brüt ücret miktarı üzerinden, tahmini rakamlara dayalı yemek ve yol yardımı bedellerini de eklemek suretiyle hesaplama yaparak anılı alacaklarını talep etmiştir.
Mahkemece yargılama sırasında alınan bilirkişi raporu uyarınca, davacının iddia ettiği ücret ile yemek bedeli de eklenmek suretiyle tespit edilen ve giydirilmiş ücret üzerinden hesaplanan kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık ücretli izin alacağı hüküm altına alınmıştır.
Kıdem ve ihbar tazminatlarının hesap unsurları işçinin hizmet süresi ile son ücreti olup belirtilen hesap unsurlarından birine ilişkin tartışma ve belirsizlik alacağın da belirsiz olması sonucunu doğurmaktadır. Az yukarıda belirtildiği üzere kıdem ve ihbar tazminatlarının hesabına esas ücret giydirilmiş ücrettir ve giydirilmiş ücrete işçinin asıl ücretine ek olarak sağlanan para veya para ile ölçülebilen menfaatler de dâhil edilmektedir. Bu kapsamda ayni olarak sağlanan yemek yardımı ve servis hizmetinin parasal değerinin de tazminat hesabında göz önünde tutulacağı kuşkusuzdur.
4857 sayılı İş Kanunu’nun 8/3’üncü maddesinde işveren açıkça işçiye temel ücreti ve varsa ücret eklerini gösteren yazılı bir belge vermekle yükümlü tutulduğu hâlde, işveren tarafından dosyaya Kanunun kendisine yüklediği yükümlülükleri yerine getirerek gerekli belgeleri işçiye teslim ettiğine dair bir delil sunulmamıştır. Bu nedenle işçinin alacağını belirleyecek verilerin elinde bulunduğundan söz etmek mümkün değildir.
O hâlde uyuşmazlık konusu alacakların belirlenebilmesi; hesap raporu alınması, işverende bulunan bilgi ve belgelerin verilmesi ile tahkikatı gerektirdiğinden, mahkemece davanın belirsiz alacak davası olarak görülmesinde bir isabetsizlik bulunmamaktadır.
Old 20-09-2019, 11:32   #12
ekinheval

 
Varsayılan

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU
ESAS NO : 2016/22-1166
KARAR NO : 2019/576
TARİH : 16.05.2019
Kısmi dava olarak açılması gereken belirlenebilir alacak, belirsiz alacak davası olarak açılmış ise, kısmi dava şartlarını taşıyorsa davanın hukuki yarar yokluğundan reddedilmemesi ve usul ekonomisi gereği ara karar tesis edilerek dava kısmi davaya dönüştürülerek davaya devam edilmesi hk.
Old 24-09-2019, 11:00   #13
avayşe

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan ekinheval
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU
ESAS NO : 2016/22-1166
KARAR NO : 2019/576
TARİH : 16.05.2019
Kısmi dava olarak açılması gereken belirlenebilir alacak, belirsiz alacak davası olarak açılmış ise, kısmi dava şartlarını taşıyorsa davanın hukuki yarar yokluğundan reddedilmemesi ve usul ekonomisi gereği ara karar tesis edilerek dava kısmi davaya dönüştürülerek davaya devam edilmesi hk.


Sayın meslektaşım kazanci da bulamadım bu kararı tam metnini atma şansınız var mıdır? Teşekkür ederim ilginiz için
Old 04-05-2021, 00:40   #14
midyat47

 
Varsayılan

Belirsiz alacak olarak açılan dava belirsiz olarak acilamayacagi gerekçesiyle reddedilir se tekrar aynı talepler ile ilgili dava açılabilir mi
Old 04-05-2021, 11:25   #15
drako

 
Varsayılan

Açılabileceği kanaatindeyim zira dava usulden reddolmuş olur,esasa geçilmemiştir.
Old 04-05-2021, 12:18   #16
Av.Ufuk Bozoğlu

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan midyat47
Belirsiz alacak olarak açılan dava belirsiz olarak acilamayacagi gerekçesiyle reddedilir se tekrar aynı talepler ile ilgili dava açılabilir mi
Tabii ki açabilirsiniz. Bu defa kısmi dava olarak açabilirsiniz.
Saygılar,
Old 04-05-2021, 12:26   #17
midyat47

 
Varsayılan

Belirsiz alacak olarak açtığımız iki dosya var. Vekâlet ücreti nedeniyle alacak ve boşanmada maddi ve manevi tazminat ile ziynet alacağı.sizce bu davaların belirsiz alacak davası olarak açılması sorun olur mu. Bu iki davanın belirsiz olarak acilamayacagindan reddolunacagindan endişeliyim. Bunu önüne geçmek için ne yapmalıyım sizce teşekkür ederim
Old 04-05-2021, 12:30   #18
Av.Ufuk Bozoğlu

 
Varsayılan

Ziynet alacağı için belirsiz alacak davasını mı kullandınız?

boşanmanın ferisi niteliğindeki maddi tazminat ve manevi tazminat için harç ödemeyeceğinizden onlar için belirsiz alacak davası açmamışsınızdır diye düşünüyorum.
Old 04-05-2021, 12:40   #19
midyat47

 
Varsayılan

Maalesef belirsiz alacak olarak dava acmissiz.davalarin reddolunmamasi için ne yapmalıyım
Old 04-05-2021, 12:52   #20
Av.Ufuk Bozoğlu

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan midyat47
Maalesef belirsiz alacak olarak dava acmissiz.davalarin reddolunmamasi için ne yapmalıyım
Manevi tazminat talebi belirsiz alacak olarak açılamaz. Bu biçimdeki talep usulden reddedilmeli. Boşanma davalarındaki maddi tazminatın da somut hesaplanabilir işlem ve verisi olmadığından bu talep de bana göre belirsiz alacak değil.

Siz ancak harcını ödeyerek boşanmanın kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içinde maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilirsiniz. Ve bunu kısmi değil tam dava olarak açınız.

Ziynet eşyaları talebinin belirsiz alacak olarak kabul edilebilir olduğu düşünülebilir. Aynen iadesi ve olmadığı takdirde fiili ödeme günündeki değerleri denmişse burada gerçekten belirsizlik var.

Ancak dava tarihindeki değerlerinin ödenmesi istenmişse bu durumda kısmi dava olmalıydı.

Yukarıda belirttiğim gibi ziynet eşyaları talebi de usulden reddedilirse kısmi dava açmanız her zaman mümkündür.

Diye düşünüyorum.

Saygılarımla,
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
belirsiz alacak davası şeklinde açılamayacak bir konuda belirsiz alacak davası açılması lawyer0202 Meslektaşların Soruları 7 20-09-2019 11:33
İşçi Alacak Davasının Belirsiz Alacak Davası Olarak Açılması abuj Meslektaşların Soruları 4 17-12-2017 18:11
Belirsiz Alacak Mı Kısmi Alacak Mı? aurorainci Meslektaşların Soruları 4 05-07-2012 11:50


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06724000 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.