Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

engelli için emlak vergisi

Yanıt
Old 30-07-2011, 13:31   #1
Av.Nur Hayat BURAN

 
Yeni Fikir engelli için emlak vergisi

Engellilerin, brüt alanı 200 m2’ın altında tek konutu olması halinde “Emlak Vergisi” yok.
Bundan böyle, engellilerden tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınmış “sağlık kurulu raporu” istenmeyecek. “Engellilere ait indirimli Bina Vergisi Formu” ekine, engelli “kimlik kartı” fotokopisini eklemesi “sıfır oranlı emlak vergisi için” yeterli olacak( Bkz. 27 Temmuz tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 57 No.lu Emlak Vergisi Tebliği)
Old 30-07-2011, 13:37   #2
Av.Nur Hayat BURAN

 
Varsayılan

27 Temmuz 2011 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : 28007

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

EMLÂK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 57)

1. Giriş

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, emlâk vergisi işlemleri sırasında mükelleflerden emlâk vergisi bildirimleri dışında başka belgelerin talep edildiği, özürlülere ait indirimli bina vergisi oranının (sıfır) uygulanmasında sağlık kurulu raporunun aslının verilmesinde zorlukların yaşandığı, ayrıca sağlık kurulu raporlarının her yıl yeniden istenildiği ile indirimli vergi oranı uygulamasında bazı tereddütlerin oluştuğu anlaşılmış olup bu konularda aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

2. Emlâk Vergisi Bildirimlerinin Yeniden Düzenlenmesi, Mükelleflerden Bildirim Dışında Bir Belge Talep Edilmemesi ve Devredenin Mükellefiyetinin Re’sen Sona Erdirilmesi

1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun(1) 23 üncü maddesinde, Kanunun 33 üncü maddesinde (8 numaralı fıkra hariç) yazılı vergi değerini tadil eden nedenlerin bulunması halinde (geçici ve daimi muafiyetten faydalanılması hali dâhil), emlâk vergisi bildirimi verilmesinin zorunlu olduğu, bildirimlerin emlâkin bulunduğu yerdeki ilgili belediyeye verileceği; 11 ve 21 inci maddelerinde de vergi değerini tadil eden sebeplerle bildirim verilmesi gereken hallerde mükelleflerce verilen bildirim üzerine ilgili belediyece verginin tarh ve tahakkuk ettirileceği hüküm altına alınmıştır.

1319 sayılı Kanunda, emlâk vergisi mükelleflerine, bu vergiyle ilgili işlemler sırasında emlâk vergisi bildirimi dışında herhangi bir belge vereceklerine dair yükümlülük getiren bir hüküm bulunmamaktadır.

Bu nedenle, emlâk vergisi mükelleflerinden emlâk vergisi bildirimi dışında tapu sureti, kimlik fotokopisi, vergi kimlik numarasını gösteren belge, elektrik ve su abone belgesi, yapı kullanma izin belgesi, m2 cetveli veya başkaca bir belge talep edilmeyecektir.

33 Seri No.lu Emlâk Vergisi Kanunu Genel Tebliği(2) ekinde yayımlanan emlâk vergisi bildirim örnekleri yeniden düzenlenmiş olup bu Tebliğ ekinde yer almaktadır.

Belediyelerce, emlâk vergisi işlemlerinde mükellefler tarafından bildirilen hususların teyidinin, mükelleflerden belge istenmeden ilgili kurum ve kuruluşlardan yapılması gerekmektedir. Bu bağlamda belediyelerce, mükelleflere ait kimlik bilgileri, İçişleri Bakanlığı Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden, tapu kayıtları ise Tapu ve Kadastro Bilgi Sisteminden alınabilecektir. Ayrıca, mükelleflerin şehit, gazi, dul, yetim ve emekli olduklarına ilişkin bilgilerin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından elektronik ortamda sağlanması mümkün olacaktır.

Belediyeler, emlâk vergisi işlemlerinde başta imar birimleri olmak üzere emlâk vergisine konu taşınmazlara ilişkin öncelikle kendi kayıtlarında bulunan bilgi ve belgelerden faydalanacaklar ve gerek duymaları halinde bildirimlerin kontrolü amacıyla bildirime konu taşınmazlarda yoklama ve tespit yapacaklardır.

1319 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin sekizinci fıkrasında, “Devir ve ferağı yapılan bina ve arazinin, devir ve ferağın yapıldığı yıl ile geçmiş yıllara ait ödenmemiş Emlak Vergisinin ödenmesinden devreden ve devralan müteselsilen sorumlu tutulurlar. Devralanın mükellefe rücu hakkı saklıdır. Tapu daireleri devir ve ferağ işlemini, işlemin yapıldığı ayı takip eden ayın 15 inci günü akşamına kadar ilgili belediyelere bildirir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm doğrultusunda belediyeler, devir ve ferağ işlemlerinden sonra devredenden tapu senedi veya herhangi bir belge istemeden devredenin emlak vergisi mükellefiyetini devir ve ferağın yapıldığı yılı takip eden bütçe yılı başından itibaren re’sen terkin edeceklerdir.

3. Özürlülere Ait İndirimli Bina Vergisi Oranı (Sıfır) Uygulaması

1319 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında, “Bakanlar Kurulu, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, özürlülerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’yi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dâhil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. Bu hüküm, yukarıda belirtilenlerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır. Muayyen zamanda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler hakkında bu hüküm uygulanmaz. Geliri olmadığını belgelemenin usul ve esaslarını belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.” hükmüne yer verilmiştir.

Anılan hükmün verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan 2005/9827 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı(3) ile özürlülerin Türkiye sınırları içinde muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılanlar hariç olmak üzere brüt 200 m2’yi geçmeyen tek meskene veya tek meskende hisseye sahip olmaları halinde (intifa hakkına sahip olunması hali dâhil) bu meskene ait bina vergisi oranı 2006 yılı için sıfıra indirilmiştir. 2006/11450 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı(4) ile de 2007 ve takip eden yıllar için bu oranın uygulanacağı belirtilmiştir.

47 Seri No.lu Emlâk Vergisi Kanunu Genel Tebliğine(5) göre, özürlülerin indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından yararlanabilmeleri için bu durumlarını tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınmış olan sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri gerekmektedir. Ancak, özürlü kimlik kartı sahibi mükellefler, özürlü kimlik kartlarını belediyede ilgili görevliye ibraz etmek ve bu Tebliğ ekinde yer alan “Tek Meskeni Olan (İntifa Hakkına Sahip olanlar Dâhil) Özürlülere Ait İndirimli Bina Vergisi Formu” ekine özürlü kimlik kartı fotokopisini eklemek suretiyle indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından yararlandırılacaklardır. Bu durumdaki mükelleflerden ayrıca tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporu istenilmeyecektir.

Özürlü kimlik kartı sahibi olmayan mükelleflerin ise, sağlık kurulu raporunun aslını veya onaylı örneğini belediye görevlisine ibraz etmek ve bu tebliğ ekindeki “Tek Meskeni Olan (İntifa Hakkına Sahip Olanlar Dâhil) Özürlülere Ait İndirimli Bina Vergisi Formu” ekine raporun fotokopisini eklemek suretiyle indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından yararlanmaları mümkün olacaktır.

4. Diğer Hususlar

İndirimli bina vergisi oranı uygulamasından yararlananların ilk başvurudan sonra özürlü kimlik kartı veya süreklilik arz eden özürler için sağlık kurulu raporu fotokopisinin her yıl yeniden verilmesi gerekmeyip, şartların taşınması halinde indirimli bina vergisi oranının uygulamasına devam edilecektir. Ayrıca, geçerlilik süresi içerisinde ibraz edilen sağlık kurulu raporuna istinaden ilgili belediyece gerekli işlem yapılacak olup yeni tarihli rapor istenilmeyecektir.

1319 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan düzenlemede, özürlülerin indirimli bina vergisi oranı uygulamasından yararlanabilmeleri için, özürlünün herhangi bir gelirinin bulunmaması ve özür durumunun belli bir oranın üzerinde olması şartları yer almadığından, indirimli bina vergisi oranı uygulamasında, özürlünün herhangi bir gelirinin bulunup bulunmaması ile özür oranı aranılmayacaktır.

44 Seri No.lu Emlâk Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde(6) hiçbir geliri olmayan mükelleflerin indirimli vergi oranından yararlanmaları için anılan Genel Tebliğ ekindeki “Hiçbir Geliri Olmayanların Tek Meskenlerine Ait Taahhüt Belgesi”ni ilgili belediyeye vermeleri yeterli görülmüş olup bu mükelleflerden ayrıca başka bir belgenin istenilmesine gerek bulunmamaktadır.

38 Seri No.lu Emlâk Vergisi Kanunu Genel Tebliği(7) ekinde yer alan “Tek Meskeni Olan (İntifa Hakkına Sahip Olanlar Dâhil) Emeklilere, Dul ve Yetimlere Ait Form” ve “Tek Meskeni Olan (İntifa Hakkına Sahip Olanlar Dâhil) Şehitlerin Dul ve Yetimlerine ve Gazilere Ait Form” ile 44 Seri No.lu Emlâk Vergisi Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “Hiçbir Geliri Olmayanların Tek Meskenlerine Ait Taahhüt Belgesi”nde bulunan “Bu meskenimi muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla değil, daimi olarak kullanmaktayım.” ifadeleri, “Bu mesken muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla değil, daimi olarak kullanılmaktadır.” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren, 33 Seri No.lu Emlâk Vergisi Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan bildirim örnekleri ile 47 Seri No.lu Emlâk Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin bu Tebliğe aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur.

TEK MESKENİ OLAN (İNTİFA HAKKINA SAHİP OLANLAR DÂHİL)

ÖZÜRLÜLERE AİT İNDİRİMLİ BİNA VERGİSİ BİLDİRİM FORMU

Tarih: ...../....../......

............................BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

Emlâk Vergisi Kanununun 8 inci maddesi uyarınca aşağıda vasıfları açıklanan meskenime indirimli bina vergisi oranı uygulanmasını talep ediyorum.

Türkiye sınırları içinde hisseli veya tam mülkiyet kapsamında brüt yüzölçümü 200 m2’yi geçmeyen tek meskenim dışında başka meskenim bulunmamakta olup bu mesken muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla değil, daimi olarak kullanılmaktadır.

Bu bilgilerin doğruluğunu kabul eder, gereğini arz ederim.

ADRES: MÜKELLEF

Adı ve Soyadı

(İmza)

GAYRİMENKULÜN:

Bina Vergisi Sicil No : ..................................................

Belediyenin Adı : ..................................................

Mahallesi : ..................................................

Cadde ve Sokağı : .................................................

Kapı ve Daire No : ..................................................

Pafta No : ..................................................

Ada No : ..................................................

Parsel No : ..................................................

EK - Özürlü kimlik kartı fotokopisi veya sağlık kurulu raporu fotokopisi.

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

(1) 11/8/1970 tarihli ve 13576 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

(2) 11/4/2002 tarihli ve 24723 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

(3) 29/12/2005 tarihli ve 26038 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

(4) 29/12/2006 tarihli ve 26391 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

(5) 31/12/2005 tarihli ve 26040 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

(6) 12/5/2005 tarihli ve 25813 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

(7) 31/12/2003 tarihli ve 25333 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Old 28-01-2014, 16:02   #3
avrecepefe

 
Varsayılan sıfır oranlı emlak vergisinden faydalanma talebinin reddi halinde

Sevgili Meslektaşlarım,
Engelli bir vatandaşın brüt 200 m2 alanlı konutu için sıfır oranlı emlak vergisi uygulamasından faydalanma talebi ilgili belediye tarafından reddediliyor. Gerekçe şu: adınıza kayıtlı bir işyeri var ve buradan gelir elde ediyorsunuz. Dolayısıyla siz bu imkandan istifade edemezsiniz.
Bu durumun yasaya aykırı olduğu belli.
Sorum şu:
Belediyenin bu ret işlemi için vergi mahkemesinde dava açmadan önce ilgili belediye başkanlığına bu işlemin iptali için müracaat edip akabinde ret cevabı alınca mı 30 günlük dava açma süresi başlar, yoksa bu ret cevabından itibaren bir üst makama (belediye başkanlığına) işlemin iptali için müracaat etmeden de doğrudan vergi mahkemesinde ret işleminin iptali ve sıfır oranlı vergi uygulamasından faydalanabilmemiz için dava açabilir miyiz? Şimdiden saygılarımla...
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Emlak Vergisi Ödemeleri Burhan Sezer Mali Hukuk Çalışma Grubu 19 30-05-2014 13:41
emlak vergisi lawyer_2009 Meslektaşların Soruları 7 03-06-2008 19:10
kira kontratında emlak vergisi kiracıya yükletilirse akdin feshi için geçerli neden o halenze Meslektaşların Soruları 6 17-03-2008 16:02
Emlak vergisi kanunu 30.md Av.Nazmiye Çimen Meslektaşların Soruları 0 03-05-2007 11:00


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03495312 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.