Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

icrada harç iadesi

Yanıt
Old 28-03-2008, 11:55   #1
ekimekim

 
Varsayılan icrada harç iadesi

icra takibi zamanaşımı ya da başka bir nedenle iptal edildiğinde icra dosyasına yatırılan harç iade edilir mi?
Old 28-03-2008, 15:40   #2
avukatzd

 
Varsayılan

bugüne kadar böyle bir şey duymadım.
verdiği harcı geri alabilen arkadaş varsa, doğrusunu söylemek gerekirse nasıl aldığını çok merak ediyorum.Gerçi sanmıyorum ya! takip düştüğünde, takibi yenilemek istediğimizde bir miktar harcı yeniden yatırıyoruz üstelik. yani sizin sorduğunuz şeyin mümkün olduğunu sanmıyorum
Old 28-03-2008, 15:58   #3
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Harçlar Kanunu madde 29/son: "İlama dayanmıyan takiplerde alacaklı mahkemeye müracaata mecbur kalırsa, peşin alınan harç kendisine iade olunur. Veya alacaklının isteği üzerine mahkeme harclarına mahsup edilir."
Old 28-03-2008, 16:03   #4
ekinheval

 
Varsayılan

Takibin iptali halinde harcın iadesinin mümkün olamayacağı kanısındayım.
Old 28-03-2008, 18:35   #5
Av. Asena

 
Varsayılan

Sayın Aladağ, sanırım sizin bahsettiğiniz, ilama dayalı olmayan icra takiplerinde yapılan itiraz için itirazın iptali-kaldırılması davası açılması sırasında ödenen peşin harcın, dava açılırkenki ödenecek peşin harçtan mahsubu ile ilgili.

Sayın ekimekim, -eğer yanlış anlamadıysam-, yapılan icra takibinin zamanaşımı, takipsiz kalması vs nedeniyle sonlandığında harcın iade edilip edilemeyeceğini sormuştur. Yapılan icra takbinden vazgeçmenin harca tabi olduğu düşünülürse, herhangi bir şekilde yatırılan harcın istenemeyeceği, istense bile geri verilmeyeceği kanısındayım. Yatırılan harç devlete gitmiştir. Bunu isteyen duymadığım gibi, geri alma yönünde girişimde bulunup da sonuç alamayan, yahut sonuç alan duymadım.
Old 28-03-2008, 20:17   #6
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Asena
Sayın Aladağ, sanırım sizin bahsettiğiniz, ilama dayalı olmayan icra takiplerinde yapılan itiraz için itirazın iptali-kaldırılması davası açılması sırasında ödenen peşin harcın, dava açılırkenki ödenecek peşin harçtan mahsubu ile ilgili.

Sayın asena, yasanın belirttiği haller dışında harcın iade edilemeyeceğini sayın meslektaşımıza anımsatmak için yasa metnini eklemiştim.
Belirttiğiniz gibi itirazın iptali ve itirazın kaldırılması davalarında, ayrıca alacak davalarında icra takibinde ödenen harç mahsup ettirilebilir.
Old 30-03-2008, 21:39   #7
ekimekim

 
Varsayılan ........

ben de öyle biliyorum. ama bir meslektaşım müvekkilimin yanında üstelik, harcı geri alabileceğimizi söyledi... ve ogünden beri ben almaya ve alamazsam da müvekkilimi nasıl ikna edeceğime çalışıyorum...
Old 30-03-2008, 21:51   #8
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan

Müvekkilinizi bahsi geçen meslektaşınıza yönlendiriniz

Saygılarımla
Old 31-03-2008, 02:56   #9
Av.Ergün Vardar

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan ekimekim
ben de öyle biliyorum. ama bir meslektaşım müvekkilimin yanında üstelik, harcı geri alabileceğimizi söyledi... ...

Siz söylenene bakmayın ve bir rivayete göre hareket etmeyin,harcın geri alınamayacağı muhakkaktır.
Old 08-04-2008, 14:47   #10
Mustafa Ozbek

 
Varsayılan icra harçlarının iadesi

İcra harçlarının iadesi önemli bir konu. uygulamada bunun mümkün olmadığı görüşü hakim. Kanımca, İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASLAĞI ile bu konu açıkça düzenlenmelidir.
Taslakla, Harçlar Kanununun 23. maddesinde yapılan değişikliğe ilave olarak 29. maddesinde de bir değişiklik yapılmalı ve iptal edilen icra takiplerinde, alacaklının takip talebinde bulunurken yatırdığı peşin harcın kendisine iade edileceği hususu açıkça düzenlenmelidir. Uygulamada, ilâmsız icra takibinin şikâyet yoluyla icra mahkemesince iptali üzerine, alacaklının ödediği peşin harcın (Harçlar Kanunu m. 29) iadesi gerekirken, icra müdürü, “icra mahkemesinin takibin iptali kararında bu hususta bir açıklık olmadığı” gerekçesiyle peşin harcın iadesi talebini reddedebilmekte ve bu da alacaklının şikâyete başvurmasına yol açmaktadır.
Doktrinde, icra mahkemesi kararıyla takibin iptali halinde, “Harçlar Kanununda özel bir hüküm bulunmadığından”, alacaklının icra takibinde bulunurken yatırmış olduğu peşin harcın kendisine iade edilemeyeceği ve bu durumda, Harçlar Kanunu m. 29,III ile 31’in uygulanamayacağı kabul edilmektedir[1].Yargıtayın konuyla ilgili bir kararı ise şu şekildedir[2]: “Takibin iptali halinde, harcın iadesine ait yasada bir hüküm bulunmadığından, Harçlar Kanunu’nun ‘karar ve ilâm harcının geri verilmesi ile ilgili’ 31. maddesi bu durumda uygulanamaz”.
Kanımca, Kanunda açık hüküm olmadığı gerekçesiyle peşin harcın iade edilmemesi kabul edilebilir bir çözüm tarzı değildir. Yüksek miktarlı alacakları konu alan ilâmsız icra takiplerinde ödenen (takip konusu alacak miktarının binde beşi oranındaki) peşin harcın tutarı da yüksek olmaktadır. Takibin şeklî bir eksiklikten ötürü iptali her zaman mümkündür. Örneğin, kambiyo senedine dayalı olarak yapılan bir icra takibinde borçlunun, “icra takibinin dayanağı olan bononun teminat için verildiği, dolayısıyla ilâmsız icra yoluyla takip edilemeyeceğini” ileri sürerek, bu iddiasını taraflar arasındaki sözleşmeye dayandırması halinde takibin, “alacağın tahsil edilip edilmeyeceğinin yargılamayı gerektirmesi sebebiyle” icra mahkemesince iptal edilmesi mümkündür. Bu halde, alacaklının alacağının mevcut olmadığına hükmedilmiş olmadığından ve takip konusu alacak tahsil de edilememiş olduğundan, başvurma harcı iade edilmese de peşin harcın alacaklıya iade edilmesi gerekir. Bu uygulama, hem Harçlar Kanununun özüne hem de adalete uygun olacaktır. Nitekim Harçlar Kanunu m. 29,III’te, genel haciz yoluyla takipte alacaklının itirazın iptali davası açması halinde, peşin harcın alacaklıya iadesinin veya mahkeme harcına mahsup edileceğinin öngörülmüş olması da bu yorumu desteklemektedir. İtirazın iptali davası açarak, borçlunun itirazıyla duran icra takibinde itirazı hükümden düşürmeye çalışan alacaklıya tanınmış olan bu hakkın, takip iptal edildiği için itirazın iptali davası açamayan ve fakat genel hükümlere göre mahkemede alacak davası açabilecek olan alacaklıya tanınmaması için hiç bir sebep yoktur. Bu husustaki tereddütlerin giderilmesi için, taslakta bu konuda açık bir hüküm öngörülmesi faydalı olacaktır.
bir kaç yıl önce, yüksek miktarlı bir icra takibi iptal edimişti ve harcı geri aldık. Benim tavsiyem, icra müdürü ile görüşüp bu konuda talep açmak ve harcın iadesini istemektir. Reddederse şikayet yoluna gitmekte fayda var.


[1] Uyar, Talih: İcra ve İflas Hukukunda Harçlar ve Giderler, s. 7, dn. 5 (http://www.talihuyar.com/dosyalar.asp).

[2] 12. HD 17.01.1985, 1984-10759/215 (Uyar-Şikâyet Sebepleri III s. 211).
Old 25-03-2013, 16:27   #11
erolkaraoglu

 
Varsayılan

İcra Takibinin iptali halinde yatırılan harç tamamen iade alınabilmektedir.

Bir kaç hafta evvel takibin iptali neticesinde yatırmış bulunduğumuz harcın tarafımıza iadesine ilişkin bir karar aldık .
Old 22-08-2013, 15:04   #12
R.K.A.

 
Varsayılan

Sayın Erol Karaoğlu, harcın iadesine ilişkin aldığınız kararı paylaşmanız mümkün müdür? Teşekkürler, saygılar..
Old 22-11-2013, 23:30   #13
Olcayhukuk.com

 
Varsayılan

Bizim de bir kambiyo takibimiz müstenid senedin teminat senedi olması sebebiyle iptal edildi. Bu gibi durumlarda peşin harcın iade olunacağına yönünde elinde karar örneği olan varsa ve paylaşırsa çok memnun olurum.
Old 16-02-2015, 09:29   #14
Av. Canan EKE

 
Varsayılan Kambiyo takibi, iflas kararı

Bir firma hakkında kambiyo senedine müstenit takip yaptıktan sonra borçlu firma iflasın ertelenmesi kararı talep etti fakat yargılama sonucu talebin reddine ve iflasına karar verildi. İflas masasına alacak kaydımızı yaptık. Peşin harcımızı geri almamız mümkün mü?
Old 13-03-2015, 16:10   #15
Serkan Polat

 
Varsayılan

ilamsız takipte borçlunun süresinde itiraz etmesi üzerine .,ilk başta yatan peşin harcın iadesine ilişkin nasıl bir yol izlenmeli sayın meslektaşlarım şimdiden teşekkürler
Old 04-05-2015, 12:37   #16
usta88

 
Varsayılan Teminat Senedi-İptal kararı

Merhabalar,
yaptığımız takip bononun kambiyo vasfında olmaması sebebiyle iptal edildi. Harcın iadesi için başvurduk reddedildi şikayet davası açtık. Hakim bu konuda iadesine hükmeden Yargıtay ilamı getirin karar vereyim dedi.
Elinde bu konuda karar olan meslektaşım var mı?
Old 04-05-2015, 14:27   #17
Av.MehmetSelimDemir

 
Varsayılan

Var Üstadım 2 hafta önce mahkemeden karar aldık aynı şekilde Kambiyo idi takibimiz harcın iadesine Yönelik kararı aldık
Old 04-05-2015, 14:45   #18
usta88

 
Varsayılan

Sayın meslektaşım öncelikle çok teşekkür ederim.
Mail adresimi versem gönderebilir misiniz kararı?
Old 05-05-2015, 21:53   #20
akrd61

 
Varsayılan

Sayın Av.Mehmet Selim Demir siz en iyisi kararı THS de paylaşın böylece teker teker göndermek zorunda kalmazsınız
Old 28-05-2015, 14:11   #21
usta88

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.MehmetSelimDemir
gönderdim mailinize
Sayın meslektaşım öncelikle göstermiş olduğunuz ilgi için tekrar teşekkür ederim.
Göndermiş olduğunuz kararı mahkemeye sunduk ama Hakim Bey Yargıtay kararı olmadığı için kabul etmedi ve reddetti.
İyi çalışmalar dilerim.
Old 01-11-2016, 13:37   #22
HAYAT SAF,İNSAN KURNAZ

 
Varsayılan mahkemece icra takibinin iptali halinde icradaki peşin harcın iadesi

merhaba, mahkemece bir icra takibim iptal edildi. icrada yatırdığımız peşin harç da çok yüksek mahkeme kararı halen elinizdeyse emailime gönderirseniz çok sevinirim. (cerenalkandemir@Hotmail.com)
Sayın Av. Mehmet selim Demir kararı paylaşırsanız sevinirim
Old 24-03-2020, 17:48   #23
av.aysenururk

 
Önemli

Alıntı:
Yazan Av.MehmetSelimDemir
gönderdim mailinize

Merhaba,

İlgili karar hala mevcut ise benim mail adresime de gönderebilir misiniz? Bir dosyam için ihtiyacım var.
Mail adresim: urkaysenur@gmail.com

Şimdiden teşekkürler.

Saygılarımla,
Av. Ayşenur Ürk
Old 26-04-2021, 12:56   #24
Av. Serdar ŞENGÜN

 
Varsayılan Karar örneği ricası

Alıntı:
Yazan Av.MehmetSelimDemir
Var Üstadım 2 hafta önce mahkemeden karar aldık aynı şekilde Kambiyo idi takibimiz harcın iadesine Yönelik kararı aldık

Değerli Mehmet Bey

İptal edilen icra takibinizde harçlarınızın iadesine ilişkin karar örneğinizi mümkünse paylaşır ya da e-postama gönderebilir misiniz?
Şimdiden teşekkürler.

serdarsengun@hotmail.com
Old 14-05-2021, 14:19   #25
Memin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.MehmetSelimDemir
Var Üstadım 2 hafta önce mahkemeden karar aldık aynı şekilde Kambiyo idi takibimiz harcın iadesine Yönelik kararı aldık

Selim Bey Merhaba,
İmkan dahilinde ise kararı mail edebilir misiniz. mediriarin@gmail.com
Old 14-05-2021, 15:49   #26
vayvayva

 
Varsayılan

Gider avansı veya masrafı isteyebilirsiniz ancak harçlar için durum doğrudan aynı değil.
Old 18-05-2021, 09:47   #27
Av.Birsel

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.MehmetSelimDemir
Var Üstadım 2 hafta önce mahkemeden karar aldık aynı şekilde Kambiyo idi takibimiz harcın iadesine Yönelik kararı aldık

Rica etsem bana da gönderebilir misiniz?
av.birsel@gmail.com
Old 18-05-2021, 14:19   #28
vayvayva

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.MehmetSelimDemir
Var Üstadım 2 hafta önce mahkemeden karar aldık aynı şekilde Kambiyo idi takibimiz harcın iadesine Yönelik kararı aldık

Rica etsem bana da gönderir misiniz meslektaşım.

kartal@gulhan.av.tr
Old 21-06-2021, 13:11   #29
irmaka

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.MehmetSelimDemir
Var Üstadım 2 hafta önce mahkemeden karar aldık aynı şekilde Kambiyo idi takibimiz harcın iadesine Yönelik kararı aldık

Mehmet Bey, rica etsem kararı paylaşmanız mümkün mü? benim için oldukça önemli bir emsal.

info@irmakakis.av.tr

şimdiden çok teşekkür ederim.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
teminat mektubunun iadesi halinde harç alınır mı? Emin GÜNEŞ Meslektaşların Soruları 20 13-05-2015 10:18
ilamlı icrada faiz Av.Sevim Zorlu Meslektaşların Soruları 7 12-12-2012 20:18
icrada feragat köktaş Meslektaşların Soruları 2 19-09-2007 10:06
icrada zamanaşımı AV.SERTANn Meslektaşların Soruları 2 12-09-2006 19:16
icrada yetki necmeddin Hukuk Soruları Arşivi 2 11-02-2002 00:15


THS Sunucusu bu sayfayı 0,07743597 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.