Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Çifte Sağlık Karnesi

Yanıt
Old 06-10-2006, 14:08   #1
raktas

 
Varsayılan Çifte Sağlık Karnesi

Merhaba arkadaşlar,
Müvekkile eşinin vefatı dolayısıyla Emekli sandığı tarafından Dul ve Yetim Aylığı bağlanmış olup kendisine sağlık karnesi verilmiştir.
Ayrıca adına kayıtlı işyeri olması sebebiyle 1990 yılında Bağkur’dan emekli olarak yaşlılık aylığı bağlanmış ve bu kurumdan da sağlık karnesi verilmiştir.
Emekli sandığı tarafından kendisine gönderilen yazıda “2001-2006 yılları arasında sandığımızdan yersiz kullanılan tedavi giderleri tutarı yasa gereği yasal faiziyle birlikte adınıza 33.145-YTL borç çıkartılmış olup aylığınızdan % 25 oranında (68,21-YTL) kesilecektir.” denilmektedir.
Yaptığım araştırmada sorunun 25.08.1999 tarihinde çıkan 4447 sayılı kanundan kaynaklandığını, bu kanunla çifte sağlık karnesinin yasaklandığını, ayrıca bu durumda 18.000’i SSK’lı, 6.000’i Bağkur’lu olmak üzere yaklaşık 25.000 sigortalı olduğunu öğrendim.
Emekli Sandığı’ndan aldığım şifahi bilgide bu durumda olanların idare mahkemesinde dava açtıklarını ve genellikle lehte sonuçlandığı bilgisini aldım ama emsal karar edinemedim. Sorun ilgili kurumların otomasyona geçememiş ve sağlık karnelerinin iptal edilmemiş olmasından kaynaklanmakta. Bu konuda yardımı olacak meslektaşlarıma şimdiden teşekkür ederim.
Old 06-10-2006, 14:51   #2
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan Aranan Karar Bu olabilir mi?

T.C.
DANIŞTAY
11. DAİRE
E. 2003/1320
K. 2003/4735
T. 7.11.2003
• EMEKLİ SANDIĞINDAN YETİM AYLIĞI ALMAKTAYKEN SSK'DAN EMEKLİ OLAN DAVACI ( Emekli Sandığı'nın Sağlık Hizmetlerinden Yararlandırılma Talebi )
• SSK'DAN EMEKLİ OLUP EMEKLİ SANDIĞI'NDAN DA YETİM AYLIĞI ALMAKTA OLAN DAVACI ( Emekli Sandığı'nın Sağlık Hizmetlerinden Yararlandırılması Gereği )
• SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANDIRILMA TALEBİ ( Emekli Sandığı'ndan Yetim Aylığı Almakta Olan Davacının SSK'dan da Emekli Olması )
• YETİM AYLIĞI ALMAKTA OLDUĞU EMEKLİ SANDIĞI'NIN SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANDIRILMA TALEBİ ( SSK'dan Yaşlılık Aylığı Alan Davacının )
5434/m.67,Geç.139
ÖZET : Emekli Sandığından yetim aylığı alan davacının, Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan yaşlılık aylığı alması halinde bu durumun, Emekli Sandığı sağlık hizmetlerinden yararlanmaya engel olacağı yolunda bir düzenlemeye yer verilmediğinden sandıktan yetim aylığı almakta olan bu durumdaki bir kişinin bu kurumun tedavi ve sağlık yardımlarından da yararlanacağı anılan düzenleme gereği olmaktadır. Bu maddi ve hukuki durum karşısında; Emekli Sandığından babasından dolayı yetim aylığı alan davacının sağlık karnesi verilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlem mevzuata aykırı olup anılan işlemin iptali gerekirken davanın reddi yolundaki kararda hukuki isabet görülmemiştir.

İstemin Özeti: Sosyal Sigortalar Kurumundan yaşlılık aylığı alan davacının yetim aylığı aldığı babasından dolayı Emekli sandığı sağlık karnesi verilmemesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açtığı davada; Ankara 11. İdare Mahkemesi 17.1.2003 günlü ve E: 2002/120, K: 2003/36 sayılı kararıyla; 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun Geçici 139. maddesi ile 8.9.1999 tarih ve 23810 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 1.1.2000 tarihinde yürürlüğe giren 4447 sayılı Kanunun 25. maddesinin 2. fıkrası hükümleri uyarınca davacının Sosyal Sigortalar Kurumu emeklisi olması nedeniyle Sosyal Sigortalar Kurumunun sağlık hizmetlerinden yararlandırılması gerektiği, babasından dolayı Emekli Sandığı sağlık yardımından yararlandırılmasına yasal olanak bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddetmiştir. Davacı tarafından mahkeme kararının yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: İsteminin reddi gerektiği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Fatma Özlü'nün Düşüncesi: Uyuşmazlık, Sosyal Sigortalar Kurumundan yaşlılık aylığı alan davacının yetim aylığı aldığı babasından dolayı Emekli Sandığı sağlık karnesi verilmemesine ilişkin işlemden kaynaklanmıştır.

5434 sayılı Yasanın Geçici 139. maddesinde Sandık tarafından emekli, adi malullük ve vazife malullüğü aylığı bağlanmış olanların ve bunların 5434 sayılı Yasanın 67. maddesinde belirtilen kanunen bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin, dul ve yetim aylığı alanların kanunla düzenlenecek genel sağlık sigortası kapsamına alınacakları tarihe kadar, hastalanmaları halinde resmi sağlık kuruluşlarında tüzükle belirlenecek usul ve esaslara göre muayene ve tedavi ettirilecekleri kurala bağlanmış, bu maddenin 8. fıkrasında 4447 sayılı Yasa ile yapılan değişiklikle de, özel kanunları gereğince sağlık yardımından faydalananlar ile Sandıktan emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı alanların diğer sosyal güvenlik kurumlarına tabi görevlerde çalışan veya bu kuruluşlardan aylık alan eşleri ve Sandıktan dul aylığı alanlardan diğer sosyal güvenlik kurumlarına tabi görevlerde çalışan veya bu kuruluşlardan yaşlılık veya malullük aylığı alanların bu madde hükmünden yararlanamayacakları, isteğe bağlı sağlık sigortasından yararlananlar hakkında bu hükmün uygulanmayacağı kuralına yer verilmiştir.

Yukarıda belirtilen Yasa hükmünde Sandıktan yetim aylığı alanların sağlık yardımlarından yararlandırılmayacağı öngörülmediğinden davayı reddeden idare mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenle temyiz isteminin kabul edilerek idare mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Sadri Bozkurt'un Düşüncesi: Uyuşmazlık; SSK dan yaşlılık aylığı alan davacının, babasından dolayı Emekli Sandığından yetim aylığı aldığından bahisle emekli sandığının sağlık yardımından yararlandırılması yolundaki isteminin reddine ilişkin işlemin iptali isteğiyle açılan davayı reddeden idare mahkemesi kararının bozulması isteğinden ibarettir.

5434 sayılı Kanununun Geçici Madde 139'da ""T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünden Dul ve Yetim aylığı alanların hastalanmaları halinde emekli sandığınca muayene ve tedavilerinin yaptırılacağı"", bu maddenin 4447 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle yapılan değişiklikle ""Sandıktan emekli, adi veya vazife malulü aylığı alanların diğer sosyal güvenlik kurumuna tabi görevlerde çalışan veya bu kuruluşlardan aylık alan eşleri ve sandıktan dul aylığı alanlardan diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi görevlerde çalışan veya bu kuruluşlardan yaşlılık veya malûllük aylığı alanların bu madde hükmünden yararlanamayacağı"" hükme bağlanmıştır.

Dava dosyasının incelenmesi sonucunda; Davacının SSK.dan yaşlılık aylığı aldığı gibi aynı zamanda babasından dolayı emekli sandığından yetim aylığı aldığı, sandıktan yetim aylığı alması nedeniyle sağlık yardımından da yararlandırılması yolundaki talebinin emekli sandığınca reddine ilişkin işlemine iptali istemiyle açılan davanın idare mahkemesince reddedildiği anlaşılmıştır.

Bu durumda; 5434 sayılı Kanunun Geçici Madde 139 hükmü ve 4447 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle Geçici Madde 139 da yapılan değişiklik sonucunda sandıktan dul aylığı alanların ve sandıktan emekli, adi veya vazife malûllüğü aylığı alanların eşlerinin sağlık yardımının kapsam dışına çıkartıldığı, değişikliğin sandıktan yetim aylığı alanları kapsamadığı anlaşıldığından aksine verilen idare mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Yukarıda yazılan nedenlerle; yerinde görülen davacı temyiz isteminin kabul edilerek temyiz konusu idare mahkemesi kararının bozulmasının uygun olacağı düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince dosya tekemmül ettiğinden Dairemizin 8.10.2003 günlü ve E: 2003/1320 sayılı idare mahkemesince verilen kararın ve dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına ilişkin kararının davalı idarece kaldırılması istemi hakkında karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:

Dava; Sosyal Sigortalar Kurumundan yaşlılık aylığı alan davacının yetim aylığı aldığı babasından dolayı Emekli Sandığı sağlık karnesi verilmesi yolundaki başvurusunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

5434 sayılı Yasanın Geçici 139. maddesinde; Sandık tarafından emekli, adi malullük ve vazife malullüğü aylığı bağlanmış olanların ve bunların 5434 sayılı Yasanın 67. maddesinde belirtilen kanunen bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin, dul ve yetim aylığı alanların kanunla düzenlenecek genel sağlık sigortası kapsamına alınacakları tarihe kadar, hastalanmaları halinde resmi sağlık kuruluşlarında tüzükle belirlenecek usul ve esaslara göre muayene ve tedavi ettirilecekleri kurala bağlanmış, bu maddenin 8. fıkrasında 4447 sayılı Yasa ile yapılan değişiklikle de, özel kanunları gereğince sağlık yardımından faydalananlar ile Sandıktan emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı alanların diğer sosyal güvenlik kurumlarına tabi görevlerde çalışan veya bu kuruluşlardan aylık alan eşleri ve Sandıktan dul aylığı alanlardan diğer sosyal güvenlik kurumlarına tabi görevlerde çalışan veya bu kuruluşlardan yaşlılık veya malullük aylığı alanların bu madde hükmünden yararlanamayacakları, isteğe bağlı sağlık sigortasından yararlananlar hakkında bu hükmün uygulanmayacağı kuralına yer verilmiştir.

Anılan maddenin bütününde sandıktan yetim aylığı alan kişinin, bir başka sosyal güvenlik kuruluşundan emekli aylığı alması halinde bu durumun, Emekli Sandığı sağlık hizmetlerinden yararlanmaya engel olacağı yolunda bir düzenlemeye yer verilmediğinden sandıktan yetim aylığı almakta olan bu durumdaki bir kişinin bu kurumun tedavi ve sağlık yardımlarından da yararlanacağı anılan düzenleme gereği olmaktadır.

Bu maddi ve hukuki durum karşısında; Emekli Sandığından babasından dolayı yetim aylığı alan davacının sağlık karnesi verilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlem mevzuata aykırı olup anılan işlemin iptali gerekirken davanın reddi yolundaki kararda hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulüne Ankara 11. İdare Mahkemesinin 17.1.2003 günlü ve E: 2002/120, K: 2003/36 sayılı kararının bozulmasına, yargılama giderlerinin bozma kararı üzerine yeniden verilecek kararda gözönünde bulundurulmasına 7.11.2003 gününde oybirliği ile karar verildi.
Old 06-10-2006, 14:54   #3
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan Karar-2

T.C.
DANIŞTAY
10. DAİRE
E. 1990/2286
K. 1991/201
T. 30.1.1991
• BAĞ-KUR SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMI ( Eşinden Dolayı Emekli Sandığı Sağlık Karnesi Bulunan Kişi )
• EŞTEN DOLAYI SAĞLIK KARNESİ İSTENMESİ ( Eşinden Dolayı Emekli Sandığı Sağlık Karnesi Bulunan Kişi )
1479/m.Ek.11
ÖZET : Eşinden dolayı emekli sandığı sağlık karnesi bulunan bağ-kur isteğe bağlı sigortalısı olan kişinin eşinden dolayı sağlık karnesi geri istenemez.

İstemin Özeti: Davacının 1. derecenin 4. kademesinden emekli olan eşi nedeniyle haiz olduğu sağlık karnesinin, Bağ-Kur`da isteğe bağlı sigortalı olması ve sağlık sigortasından yararlanma olanağının doğması üzerine iade edilmesinin istenilmesine dair davalı idare işleminin iptali istemiyle açılan dava sonucunda, Ankara 5 No`lu İdare Mahkemesince, Bağ-Kur Yasasına göre, diğer sosyal güvenlik yasası olan 5434 sayılı Yasadan yararlanan davacının Bağ-Kurun sağlık yardımını alamayacağı, Bağ-Kur Sağlık Sigortası Yönetmeliğinde de bu durumda olan kimselerden prim kesilmiyeceğinin öngörüldüğü, 1. derecenin 4. kademesinden emekli olan eşi nedeniyle 1.sınıf sağlık hizmetinden yararlanan davacının Bağ-Kur`a kayıtlı olması nedeniyle cezalandırılması anlamına gelebilecek böyle bir uygulamanın adil olmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolunda verilen 15.11.1989 tarih ve E: 1988/683, K: 1989/1060 sayılı kararın; muayene ve tedavisi özel bir kanun olan Bağ-Kur Kanunu ile sağlanması mümkün bulunan davacının Emekli Sandığınca sağlanan sağlık yardımından yararlanamıyacağı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Yerinde bulunmayan temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi: E.C.Ö.

Danıştay Savcısı A.O.`nun Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Türk Milleti Adına Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince işin gereği düşünüldü: İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 3622 sayılı Kanun ile değişik 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Bozulması istenen karar, usul ve hukuka uygun olup dilekçede ileri sürülen temyiz sebepleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden temyiz isteminin reddi ile bozulması istenen kararın onanmasına, 30.1.1991 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Not:Kararlar Kazancı'dan alınmıştır.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
çifte sigorta Av.Suat Ergin Meslektaşların Soruları 11 04-03-2010 14:06
Genel Sağlık Sigortası ve Sağlık Sisteminde Yeni Dönem Av.Habibe YILMAZ KAYAR Hasta Hakları Çalışma Grubu 1 05-02-2007 18:09
çifte vergilendirme Av. Nurgül Meslektaşların Soruları 0 20-12-2006 15:40
Çifte Vatansız..! gugule Meslektaşların Soruları 0 01-04-2005 15:38
Çifte Temsil S. Uluköklü Meslektaşların Soruları 12 28-01-2004 17:38


THS Sunucusu bu sayfayı 0,08060598 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.