Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

El Atmanin Önlenmesİ Davasinda GÖrevlİ Mahkeme

Yanıt
Old 09-01-2012, 11:32   #1
sumeyra

 
Varsayılan El Atmanin Önlenmesİ Davasinda GÖrevlİ Mahkeme

Selamlar...6100 Sayılı kanuna göre al atmanın önlenmesi davasında görevli mahkeme değere bakılmaksızın Asliye Hukuk Mahkemesi midir?
Old 09-01-2012, 12:43   #2
Cumhur Okyay

 
Varsayılan

6100 sayılı kanunda, müddeabihin değerine göre, görevli mahkeme usulü kaldırılmış ise, asliye hukuk mahkemesi görevli olacaktır. Kolay gelsin.
Old 09-01-2012, 14:43   #4
janveljan

 
Dikkat

Yeni HMK da eski kanundaki dava değerine göre görev saptanması usulünden vazgeçilmiş genel kural olarak tüm malvarlığı ve şahısvarlığına ilişkin davalar Asliye Hukuk Mahkemelerinin görev alanına sokulmuştur.

Dolayısıyla meslektaşlarımın elatmanın önlenmesi davasında Asliye Hukuk Mahkemesinin görevli olduğu yönündeki görüşlerine katılıyorum.

Benim buna eklemek istediğim şu;
Bir süre önce Apartman çatısına GSM operatörü tarafından konulan baz istasyonun kaldırılması için elatmanın önlenmesi davasını Sulh hukuk mahkemesinde açtım.

Zira çatı ortak yerlerden olduğundan, konu KMK kapsamına girmekte olup, bu tür yerlerle ilgili olarak uygulamada çokça karşılaşabileceğimiz el atmanın önlenmesi davaları kanundaki özel hüküm gereği asliye hukuk da değil sulh hukuk mahkemesinde açılmalıdır.

Saygılar,
Old 30-07-2012, 09:31   #5
Look_Like

 
Varsayılan

Merhaba,
Konuyla ilgili elinde Yargıtay kararı olan var ise paylaşabilir mi lütfen?
Teşekkürler..
Old 15-02-2013, 15:36   #6
Av. Ceyhun Doğan Küçükçil

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
6. HUKUK DAİRESİ
E. 2012/5811
K. 2012/9085
T. 18.6.2012
• FUZULİ İŞGAL ( Tahliye İstemi - Kira Sözleşmesinin Feshedilmesi Üzerine Üst Kiracı İle Davalı Alt Kiracı Arasındaki Sözleşme de Buna Bağlı Olarak Sona Ermiş Olup Davalı Fuzuli Şagil Durumuna Düştüğü )
• TAHLİYE İSTEMİ ( Davacı Kiracısı İle Olan İlişkisinin Sona Ermesinden Sonra Davalının Fuzuli Şagil Olduğunu İleri Sürerek Tahliyesine ve Ecrimisil Bedelini Yatırması İçin Banka Şubesi'ndeki Banka Hesabının Tevdi Mahalli Olarak Tayinini İstediği - Dava Dilekçesindeki "Tahliye" Sözcüğünün "El Atmanın Önlenmesi" İsteği Olarak Kabulü Gerektiği )
• ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Davalının Fuzuli Şagil Olduğunu İleri Sürerek Tahliyesine ve Ecrimisil Bedelini Yatırması İçin Banka Şubesi'ndeki Banka Hesabının Tevdi Mahalli Olarak Tayinini İstediği - Dava Dilekçesindeki "Tahliye" Sözcüğünün "El Atmanın Önlenmesi" İsteği Olarak Kabulü Gerektiği )
• MALVARLIĞINA İLİŞKİN DAVALAR ( Davaların Değer ve Miktarına Bakılmaksızın Asliye Hukuk Mahkemesinde Görüleceği - Elatmanın Önlenmesi )
• GÖREV ( Elatmanın Önlenmesi - Mal Varlığı Haklarına İlişkin Davaların Değer ve Miktarına Bakılmaksızın Asliye Hukuk Mahkemesinde Görüleceği )
6100/m.2

ÖZET : Dava, fuzuli işgal nedeni ile kiralananın tahliyesi isteğine ilişkindir. Davacı ile üst kiracı arasında düzenlenen fesih protokolü ile kira sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği anlaşılmaktadır. Kira sözleşmesinin feshedilmesi üzerine üst kiracı ile davalı alt kiracı arasındaki sözleşme de buna bağlı olarak sona ermiş olup, davalı fuzuli şagil durumuna düşmüştür. Görev hususu kamu düzenine ilişkin olup, mahkemece kendiliğinden gözetilmesi gerekir. Davacı, 6100 sayılı HMK.nun yürürlüğünden sonra açtığı bu davada, kiracısı ile olan ilişkisinin sona ermesinden sonra davalının fuzuli şagil olduğunu ileri sürerek tahliyesine ve ecrimisil bedelini yatırması için Beşiktaş İş Bankası Şubesi'ndeki banka hesabının tevdi mahalli olarak tayinini istemiştir. Dava dilekçesindeki "tahliye" sözcüğünün "el atmanın önlenmesi" isteği olarak kabulü gerekir. 6100 sayılı HMK.nun 2.maddesine göre mal varlığı haklarına ilişkin davaların değer ve miktarına bakılmaksızın asliye hukuk mahkemesinde görüleceği öngörülmüştür. Mahkemece görevsizlik kararı verilmesi gerekir.

DAVA : Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, fuzuli işgal nedeni ile kiralananın tahliyesi isteğine ilişkin olup, mahkemece tahliye kararı verilmesi üzerine hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı vekili tarafından açılan dava ile; Kiralananın 01/12/2009 başlangıç tarihli kira sözleşmesiyle dava dışı S... Geleneksel Hediyelik ve ıtriyat Malzemeleri Tic. Ltd. Şti.' ne kiralandığını bu kiracının da kira sözleşmesinin vermiş olduğu yetki ile 01/12/2009 başlangıç tarihli kira sözleşmesiyle taşınmazı davalıya kiraladığını, müvekkili ile dava dışı kiracı S... Geleneksel Hediyelik ve ıtriyat Malzemeleri Tic. Ltd. Şti. arasındaki kira sözleşmesinin 22/11/2011 tarihli fesih protokolü ile karşılıklı olarak feshedildiğini, alt kira sözleşmesi de ilk kira sözleşmesine bağlı olduğundan alt kira sözleşmesinin de sona erdiğini belirterek fuzuli işgal nedeni ile davalının tahliyesine karar verilmesini talep etmiş, davalı vekili davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.

Davacı ile davalının kiralayanı olan S... Geleneksel Hediyelik ve Itriyat Malzemeleri Tic. Ltd. Şti. arasında yapılan 01/12/2009 başlangıç tarihli 13 ay süreli kira sözleşmesinin özel şartlar 18. Maddesi ile kiracının önceden kiralayanın yazılı iznini almak şartıyla mecurun kullanım esasları ile ilgili olarak sözleşmede belirtilen hüküm ve şartlar dahilinde 3. Kişilere alt kira sözleşmesi yapabileceği, mecuru başkasına kiraya verebileceği kararlaştırılmıştır. Bu yetkiye dayanarak kiracı S... Geleneksel Hediyelik ve Itriyat Malzemeleri Tic. Ltd. Şti. ile davalı arasında düzenlenen 01/12/2009 başlangıç tarihli 13 ay süreli sözleşme ile kiralanan davalıya kiraya verilmiştir.

Davacı ile üst kiracı arasında düzenlenen 22.11.2011 günlü fesih protokolü ile kira sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği anlaşılmaktadır. Kira sözleşmesinin feshedilmesi üzerine üst kiracı ile davalı alt kiracı arasındaki sözleşme de buna bağlı olarak sona ermiş olup, davalı fuzuli şagil durumuna düşmüştür. Görev hususu kamu düzenine ilişkin olup, mahkemece kendiliğinden gözetilmesi gerekir. Davacı, 6100 sayılı HMK.nun yürürlüğünden sonra 28.11.2011 tarihinde açtığı bu davada, kiracısı ile olan ilişkisinin sona ermesinden sonra davalının fuzuli şagil olduğunu ileri sürerek tahliyesine ve ecrimisil bedelini yatırması için Beşiktaş İş Bankası Şubesi'ndeki banka hesabının tevdi mahalli olarak tayinini istemiştir. Dava dilekçesindeki "tahliye" sözcüğünün "el atmanın önlenmesi" isteği olarak kabulü gerekir. 6100 sayılı HMK.nun 2.maddesine göre mal varlığı haklarına ilişkin davaların değer ve miktarına bakılmaksızın asliye hukuk mahkemesinde görüleceği öngörülmüştür. Mahkemece görevsizlik kararı verilmesi gerekirken uyuşmazlığın sulh mahkemesinde görülmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 18.06.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Old 15-02-2013, 15:39   #7
Av. Ceyhun Doğan Küçükçil

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
1. HUKUK DAİRESİ
E. 2012/12015
K. 2012/10415
T. 1.10.2012
• ÇAPLI TAŞINMAZA EL ATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL TALEBİ ( Davanın Kira İlişkisine Dayandırılmadığı - Mülkiyet Hakkına Dayalı Davanın Asliye Hukuk Mahkemesinde Görüleceği )
• GÖREVLİ MAHKEME ( Çaplı Taşınmaza El Atmanın Önlenmesi ve Ecrimisil Talebi - Davanın Kira İlişkisine Dayandırılmadığı/Mülkiyet Hakkına Dayalı Davanın Asliye Hukuk Mahkemesinde Çözümleneceği )
• MÜLKİYET HAKKINA DAYALI DAVA ( Çaplı Taşınmaza El Atmanın Önlenmesi ve Ecrimisil Talebi - Davanın Kira İlişkisine Dayandırılmadığı/Mülkiyet Hakkına Dayalı Davanın Asliye Hukuk Mahkemesinde Çözümleneceği )
• KİRA SÖZLEŞMESİNE DAYANMAYAN ECRİMİSİL TALEBİ ( Davalının Fuzuli Şagil Konumunda Bulunduğunun İfade Edildiği - Mülkiyet Hakkına Dayalı Davanın Asliye Hukuk Mahkemesinde Görüleceği )
6100/m.2
4721/m.683

ÖZET : Dava, çaplı taşınmaza el atmanın önlenmesi ve ecrimisil isteklerine ilişkindir. Gerek dava dilekçesi, gerekse ihtarname içeriğinden, davanın kurulmuş olan bir kira ilişkisine dayandırılmadığı, davalının fuzuli şagil konumunda bulunduğunun ifade edildiği, kira sözleşmesi yapmaya davet edildiği ve geçmiş dönem için bedel ödemesinin istenildiği anlaşılmaktadır.

Mülkiyet hakkına dayalı olarak el atmanın önlenmesi ve ecrimisil isteğinde bulunulduğundan ve mal varlığına yönelik dava niteliği taşıdığından Asliye Hukuk Mahkemesi görevli olduğundan işin esasının incelenmesi, hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekir.

DAVA : Yanlar arasında görülen elatmanın önlenmesi ve ecrimisil davası sonunda, yerel mahkemece davanın, dava dilekçesinin görevsizlik nedeniyle reddine ilişkin olarak verilen karar davacı vekilince yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi Selda Özer'in raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, çaplı taşınmaza el atmanın önlenmesi ve ecrimisil isteklerine ilişkindir.

Mahkemece, dava dilekçesinin görev yönünden reddine karar verilmiştir.

Davacı, kayden maliki olduğu 1037 ada 18 parsel sayılı taşınmazdaki 1 ve 5 nolu bağımsız bölümlerin davalı tarafından rehabilitasyon merkezi olarak kullanıldığını, taşınmazları 31.03.2010 tarihinde satın alarak davalıya ihtarname keşide edildiğini ve kullanım karşılığında ödeme yapılması aksi takdirde taşınmazların tahliye edilmesinin istenildiğini ileri sürerek eldeki davayı açmıştır.

Dosya içerisinde mevcut bulunan 14.02.2011 tarihli ihtarname içeriğinden; taşınmazların 01.04.2010 tarihinden itibaren kira ödenmeyerek haksız olarak kullanıldığı, ihtarnameden itibaren 15 gün içerisinde 5.500 TL'nın ödenmesi ve kira sözleşmesinin imzalanması aksi takdirde tahliye işlemlerine başlanacağının ihtar edildiği görülmektedir.

Öyle ise, gerek dava dilekçesi, gerekse ihtarname içeriğinden, davanın kurulmuş olan bir kira ilişkisine dayandırılmadığı, davalının fuzuli şagil konumunda bulunduğunun ifade edildiği, kira sözleşmesi yapmaya davet edildiği ve geçmiş dönem için bedel ödemesinin istenildiği anlaşılmaktadır.

Hal böyle olunca, davada TMK'nun 683. ve devamı maddelerinde düzenlenen mülkiyet hakkına dayalı olarak el atmanın önlenmesi ve ecrimisil isteğinde bulunulduğundan ve mal varlığına yönelik dava niteliği taşıdığından HMK.'nun 2. maddesi doğrultusunda Asliye Hukuk Mahkemesi görevli olduğundan işin esasının incelenmesi, hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu üzere hüküm kurulmuş olması doğru değildir.

SONUÇ : Davacının, temyiz itirazları yerindedir. Kabulüyle hükmün açıklanan nedenlerden ötürü ( 6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile ) 1086 sayılı HUMK.'nın 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 01.10.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Old 25-02-2013, 23:04   #8
Av. Yasin Yıldız

 
Varsayılan

el atmanın önlemesi davalarında görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir. el atma ile birlikte ecrimisil de istenmişse görevli mahkeme yibe asliye hukuk mahkemesindir. sadece ecrimisil istenmşse ve taraflar tacir değilse sulh/asliye hukuk mahkemeleri görevldir. eğer taraflar tacirse veya ecirimisile konu hak ticari işletme ile ilgiliyse (yani ticari dava niteliğinde ise) ticaret mahkemeleri görevlidir.
Old 14-10-2015, 22:16   #9
cengizhan

 
Varsayılan

El atmanın önlenmesi davası çapa yani tapuya dayanıyorsa dava değerine bakılmaksızın görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir. Sırf zilyetliğin korunmasına yönelik zilyetliğin korunması davası mahiyetinde ise yine dava değerine bakılmaksızın sulh hukuk mahkemesi görevlidir. El atma ile birlikte ecrimisil istenmişse asıl dava olan el atmaya bakan mahkeme
ecrimisilede bakar. Ecrimisil tek başına açılmışsa haksız işgal tazminatı olan ecrimisil tazminat istemi olduğu için asliye hukuk mahkemesi görevlidir. Dava değerine bakılmaz.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Tazmİnat Davasinda GÖrevlİ Mahkeme?? av_suat Meslektaşların Soruları 2 23-07-2011 10:05
TedaŞin İdarİ Para Cezsinin İptalİ Davasinda GÖrevlİ Mahkeme seda ektiren Meslektaşların Soruları 4 06-03-2011 18:37
Suya MÜdahalenİn Menİ Davasinda GÖrevlİ Mahkeme aysel1986 Meslektaşların Soruları 1 25-08-2010 16:08
El Atmanin Önlenmesİ, Ecrİ Mİsİl, Tapu İptalİ Ve Tescİl Avguler Meslektaşların Soruları 1 28-06-2010 18:21
Tahlİye Davasinda GÖrevlİ Mahkeme Av.bozkara Meslektaşların Soruları 4 22-09-2008 14:43


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05517507 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.