Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Haczin fekkinde harç

Yanıt
Old 16-03-2007, 14:39   #1
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Haczin fekkinde harç

Yasa:
492 s. Harçlar K. m.23

Her ne sebep ve suretle olursa olsun, icra takibinden vazgeçildiğinin zabıtnameye yazılması için vazgeçilen miktara ait tahsil harcının yarısı alınır.
Ancak haczedilen mal satılıp paraya çevrildikten sonra vazgeçilirse tahsil harcı tam olarak alınır.

Harcı doğuran olaya örnek:

Takibin kesinleşmesi üzerine, alacaklı vekilinin talebiyle borçluya ait taşınmaz üzerine konulmuş olan haczin, daha sonra, -tahsilat yapılmamış olmasına karşın- fekki talep edildiğinde, işlemin yapılabilmesi için, tahsil harcının yarısının ödenmesi gerekir.

Yorumlarınız…

Hepinize sevgiler
Old 16-03-2007, 15:52   #2
haklaw

 
Varsayılan

Sayın HulusiMetin Bey, son günlerde icra daireleri bu konuytla ilgili bir yargıtay kararına dayanarak, haciz kaldırmak istendiğinde, yüzde 3,6 harç kesmeden işlem yapmıyorlar.Ben bu yargıtay kararının fotokopisini aldım. Yurt genelinde icra dairelerinde bu uygulamaya dikkat edildiğini de sanmıyorum.Zaten bu kararı icra müdürlükleri biribirlerine fakslayarak uygulanmasını yaygınlaştırmak istiyorlar.
Benim de merak ettiğim husus, eskiden buyana yüzlerce haciz kaldırmışızdır. Ancak hiç birinde harç ödemedik ve bu dosyaları müfettişler her sene denetliyorlar.İcra müdürlüklerine bu yönde bir uyarıları olmamış olsa gerek ki şimdiye kadar uygulanmıyordu.
Ayrıca, ben gerçekten mesela hatır için hacizden vazgeçecek olsam niye harç ödeyeyim?
Veya 20000Ytl miktarlı bir dosyada 5000Ytl alıp anlaşarak haciz kaldırma yoluna gitmek istediğimde neden 5000Ytl'nin değil de 20000Ytl'nin harcını ödeyeyim?
Veya borçludan taahhüt alıp, karşılığında haciz kaldırmak istesem ve borçlu taahüdünü de yerine getirmese ne olacak?Alacağı alamadığımız yetmezmiş gibi bir de harç mı ödeyeceğiz. Örnekleri çoğaltmak mümkün.
Old 16-03-2007, 15:59   #3
haklaw

 
Varsayılan

Bu maddenin ne derece sıhhatli olduğu da başka bir konu.Kanaatimce iptali gerekir.Ama bunun için işi İtm'ye götürmek ve anayasaya aykırılık iddiasında bulunmak gerek.
Old 16-03-2007, 17:16   #4
haklaw

 
Varsayılan

Sayın Hulusi Metin yazınızı okuyunca bu konuda anayasaya aykırılık iddasında bulunmak gerektiğini dahi düşünmüştüm.
Ancak maddeyi dikkatlice okuduğumda "icra takibinden vazgeçildiğinin" ifadesine yer veridiğini yani hacizden vazgeçmekten bahsedilmediği anlaşılıyor.Tabi hacizden vazgeçmekle icra takibinden de vazgeçmiş olmuyoruz.Pekala icra takibine devam edebiliriz.
Bu durumda daha önce bahsettiğim icra dairelerinin uygulamasınında hukuki dayanağı yok, kanaatimce.
Ortada bir sorun kalıyor o da yargıtayın malum kararı.
Old 16-03-2007, 17:45   #5
Av.K.P

 
Varsayılan

Bu konuya ilişkin görüşler bu linkte de var.
http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=5509
İcra daireleri Manisa İcra Mahkemesince verilen bu kararın yaygınlaşmasını sağlamaya çalışıyor. Bazı icra dairelerinin de bu haczin fekkinde harç almasına yönelik kararları şikayet yoluyla icra mahkemesine götürülmüş durumda.
Saygılarımla.
Old 17-03-2007, 02:02   #6
Avukat Canip Kazan

 
Varsayılan

Çok yüksek miktarlı dosyalarda bile kısmi tahsilatla çok cüzi harçlar yatırılabiliyordu. Tahsil ve feragat harcının alınmasına başka çözüm bulunamadı sanırım. Ama bu da kanunsuz bir çözüm. Kurunun yanında yaş da yanıyor. Gerçekten tahsilat olmadan fek ve feragatlerde alınan harç hiç de uygun değil!. "Fekkettiğine göre kesinlikle bu parayı alımışsın" önyargısı ve ithamıyla harç almak ne kadar doğru olabilir?..
Old 17-03-2007, 14:34   #7
Av.Duran Küçüköner

 
Varsayılan

HD 12
Esas : 2004/009189
Karar: 2004/013126
Tarih: 24.05.2004
[*]İCRA TAKİBİNDEN VAZGEÇME [*]TAHSİL HARCI ALINMASI

Alacaklı asil, icra dairesine yapmış olduğu başvuruda sadece hacizlerin kaldırılmasını talep etmiş olup, takipten vazgeçtiğine ilişkin beyanı bulunmamaktadır. 492 Sayılı Harçlar Kanununun 23. maddesinde, takipten vazgeçilmesi halinde tahsil harcı alınacağı öngörülmüş olup, anılan maddenin olayda uygulama yeri bulunmadığından icra müdürlüğünce tahsil harcı alınması doğru değildir. Ayrıca; alacağını tahsil edemeyen alacaklının yeniden haciz istemesine engel bir hal de bulunmamaktadır.

(492 s. Harçlar K. m. 23)

YARGITAY İLAMI

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı asil, icra dairesine yapmış olduğu 30.3.2004 tarihli başvuruda sadece hacizlerin kaldırılmasını talep etmiş olup, takipten vazgeçtiğine ilişkin beyanı bulunmamaktadır. 492 Sayılı Harçlar Kanununun 23. maddesinde, takipten vazgeçilmesi halinde tahsil harcı alınacağı öngörülmüş olup, anılan maddenin olayda uygulama yeri bulunmadığından icra müdürlüğünce tahsil harcı alınması doğru değildir. Ayrıca; alacağını tahsil edemeyen alacaklının yeniden haciz istemesine engel bir hal de bulunmamaktadır. İcra müdürünün anılan durumun aksine yaptığı işlem yerinde olmadığından mahkemece şikayetin kabulüne karar vermek gerekirken yazılı gerekçe ile reddine karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 24.05.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 18-03-2007, 10:49   #8
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Eleştiri

İlgili Yasalar:
İcra ve İflas Kanunu:
m.15 -(Değişik: 3890 - 3.7.1940 / m.1) İcra ve iflâs harçlarını kanun tayin eder. Kanunda hilâfı yazılı değilse, bütün harç ve masraflar borçluya ait olup neticede ayrıca hüküm ve takibe hacet kalmaksızın tahsil olunur.
----
492 s.Harçlar Kanunu.
m. 23 - Her ne sebep ve suretle olursa olsun, icra takibinden vazgeçildiğinin zabıtnameye yazılması için vazgeçilen miktara ait tahsil harcının yarısı alınır. Ancak haczedilen mal satılıp paraya çevrildikten sonra vazgeçilirse tahsil harcı tam olarak alınır.
-------
Kavram:
Feragat:

Bir dava açıldıktan sonra, ayrık durumlar dışında, davacı davadan feragat edebilir veya davayı takipten sarfınazar edebilir, yani davayı geri alabilir.
Feragat; davalı tarafın veya mahkemenin kabulüne bağlı değildir ve kesin hükmün sonuçlarını doğurur.
Vazgeçme:
HUMK.’da, davadan vazgeçme adı altında düzenlenmiş herhangi bir hüküm yoktur.
Davanın geri alınması; davaya konu haktan vazgeçilmesi anlamında değildir, bu yolla ileride aynı yönde bir davanın açılması hakkı saklı tutulmaktadır ve bu nedenle de, geri alma, davalının kabulüne bağlıdır.

Somut olayda:
Takipten feragat edilmemiş, vazgeçilmemiş; yalnızca haczin fekki talep edilmiştir.

Yasa hükmü ve Yargıcın sorumluluğu:
Yargıcın sorumluluğu, HUMK.nın 573. vd. maddelerinde düzenlenmiştir.
“Kabili tevil ve izah olmayacak surette vazıh ve sarahatî katiyei kanuniyeye mugayir karar verilmiş olması” (bilinen anlamından başka bir anlamla yorumlanması açıklanamayacak ve yoruma ihtiyaç göstermeyecek derecede açık ve kesin olan bir kanun hükmüne aykırı şekilde karar verilmesi) m.573/2 yargıcın sorumluluğunu gerektiren hallerdendir.

Harçlar K. m.32’deki “icra takibinden vazgeçilme” olgu ve koşulu açık ve kesin bir buyruktur. Yoruma
ya da, “karine” yoluyla hüküm kurulmasına olanak vermemektedir.

Sonuç:

Somut olayda “Her ne sebep ve suretle olursa olsun, icra takibinden vazgeçme” söz konusu değildir.
Haczin fekki talebi, HUMK.m.573/2 hükmüne aykırı olarak, “takipten vazgeçme” olarak yorumlanamaz.
Haczin fekki talebinin, “alacağın haricen tahsil olunduğuna” karine teşkil edeceği görüşü de hükme dayanak yapılamaz. Yasal karine ise olaya uygulanan maddede söz konusu değildir. Kanımca, fiili karineye de dayanılamaz; haczi fek etmek isteyen alacaklıyı, alacağını tahsil etmediğini ispat zorunda bırakmanın yasal hiçbir dayanağı yoktur.

Konu bağlamında Kadıköy 4.İcra Hukuk Mahkemesince verilmiş (E.2006/726;K.2006/673,T.06.06.2006) ve Yargıtay 12.HD.’nin E.2006/18469,K.2006/21768 sayılı,21.11.2006 tarihli kararıyla onanmış kararın yanlış olduğu görüşündeyim..

Hepinize sevgiler
Old 18-03-2007, 12:35   #9
süleyman zengin

 
Varsayılan

Sayın Hulusi Metin Bey Kadıköy 4.İcra Hukuk Mahkemesince verilmiş (E.2006/726;K.2006/673,T.06.06.2006) ve Yargıtay 12.HD.’nin E.2006/18469,K.2006/21768 sayılı,21.11.2006 tarihli kararını Yargıtay sitesinde buldum. Ancak kararın içereğine ulaşamadım. Eğer elinde varsa buraya aktarır mısın? Saygılarımla
Old 18-03-2007, 14:08   #10
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Karar fotokopisi

Sayın Zengin,
Elimdeki fotokopileri tarayıp buraya aktaramıyorum.
Faks numaranızı verirseniz, iletirim.
Saygılar
Old 18-03-2007, 16:05   #11
cesur_yürek

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Hulusi Metin
Yasa:
492 s. Harçlar K. m.23
Her ne sebep ve suretle olursa olsun, icra takibinden vazgeçildiğinin zabıtnameye yazılması için vazgeçilen miktara ait tahsil harcının yarısı alınır.
Ancak haczedilen mal satılıp paraya çevrildikten sonra vazgeçilirse tahsil harcı tam olarak alınır.

Harcı doğuran olaya örnek:
Takibin kesinleşmesi üzerine, alacaklı vekilinin talebiyle borçluya ait taşınmaz üzerine konulmuş olan haczin, daha sonra, -tahsilat yapılmamış olmasına karşın- fekki talep edildiğinde, işlemin yapılabilmesi için, tahsil harcının yarısının ödenmesi gerekir.

Yorumlarınız…


Bu gibi durumlarda feragat harcı alınmıyor mu ? Hatta feragat harcının alınıp alınmaması tartışılması gerekmez mi ? saygılarımla..
Old 19-03-2007, 09:34   #12
halit14

 
Varsayılan

Sayın Cesur yürek'in beyanına katılıyorum,çünkü icra takibinin amacı alacağı tahsil etmektir,takip kesinleşmiş,kesinleşen takipde taşınmaz üzerine haciz şerhi konulmuş,ancak gerekli satış işlemlerini yaptırıp alacağının tahsili yönüne gidileceği yerde,haczin fekkini talep etmek,hukuken alacağının haricen tahsil edildiği anlamına gelmektedir,bu nedenle harcın yarısının alınması gerekin görüşündeyim,yorumlarınız....
Old 19-03-2007, 15:00   #13
av.yıldıray

 
Varsayılan

Sayın halit14;
"hukuken alacağın haricen tahsil edildiği anlamına gelmektedir"
demektesiniz. Maalesef bu tabirinize katılamayacağım. Zira, haczin fekki talebi, hiçbir zaman ve hiçbir şekilde bu anlama gelmez. Çünkü hukuken ibaresini kullanabilmeniz için varsayımsal düşünemezsiniz.
Saygılarımla
Old 19-03-2007, 21:52   #14
Turkmen

 
Varsayılan

T.C. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi
Esas : 2004/9189 Karar : 2004/13126 Tarih : 24.05.2004

ÖZET : Alacaklı asil, icra dairesine yapmış olduğu başvuruda yalnızca hacizlerin kaldırılmasını talep etmiş olup, takipten vazgeçtiğine ait beyanı bulunmamaktadır.
492 S. Harçlar Yasasının 23. maddesinde, takipten vazgeçilmesi halinde tahsil harcı alınacağı öngörülmüş olup, anılan maddenin olayda uygulama yeri bulunmadığından icra müdürlüğünce tahsil harcı alınması doğru değildir. Ayrıca; alacağını tahsil edemeyen alacaklının yeniden haciz istemesine engel bir hal de bulunmamaktadır.
(492 sayılı Harçlar K. m. 23)

KARAR METNİ : YARGITAY İLAMI
Yukarıda gün ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içerisinde temyizen incelenmesi Alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı asil, icra dairesine yapmış olduğu 30.3.2004 günlü başvuruda yalnızca hacizlerin kaldırılmasını talep etmiş olup, takipten vazgeçtiğine ait beyanı bulunmamaktadır. 492 S. Harçlar Yasasının 23. maddesinde, takipten vazgeçilmesi halinde tahsil harcı alınacağı öngörülmüş olup, anılan maddenin olayda uygulama yeri bulunmadığından icra müdürlüğünce tahsil harcı alınması doğru değildir. Ayrıca; alacağını tahsil edemeyen alacaklının yeniden haciz istemesine engel bir hal de bulunmamaktadır. İcra müdürünün anılan durumun aksine yaptığı işlem yerinde olmadığından mahkemece şikayetin kabulüne karar vermek gerekirken yazılı gerekçe ile reddine karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 24.05.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Old 03-04-2007, 23:25   #15
Av.K.P

 
Varsayılan

Haczin fekki talebinin harca bağlı olduğu yönünde karar veren icra müdürlüklerinden biri de Bağcılar 2.İcra Müdürlüğü. Alacaklının haczin fekkine dair talebini, fekkin harca bağlı olduğu nedeniyle reddeden Bağcılar 2. İcra Müdürlüğünün işlemi şikayet edilmiş ve şikayet üzerine Bağcılar İcra Hukuk Mahkemesi’nin 09.03.2007 tarihinde verilen karar ile davacının davası reddedilerek icra müdürlüğünün işlemi yasaya uygun kabul edilmiştir. İşbu karar aşağıda sunulmuştur.
“ Davacı vekili dilekçesinde, alacaklısı oldukları Bağcılar 2. İcra Müdürlüğünün ….. E. sayılı dosyasında alacağın baki kalmak kaydı ile borçlunun gayrimenkulü üzerine konulan haczin kaldırılması talebinde bulunduğunu ancak Bağcılar 2. İcra Müdürlüğünün 01.12.2006 tarihli haczin fekkinin harca tabi olduğu kararı ile taleplerini reddettiğini beyanla usul ve yasaya aykırı icra müdürlüğü kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Takip dosyasının incelenmesinde, davacı alacaklı tarafından başlatılan kambiyo senetlerine mahsus takipte borçlunun gayrimenkulü üzerine haciz konulmasına karar verildiği, davacı alacaklı vekilinin 01.12.2006 tarihli talebi ile gayrimenkulün üzerine konulan haczin kaldırılmasını talep ettiği ve icra müdürlüğünün aynı tarihli kararı ile bu talebin vazgeçme harcına tabi bulunduğu gerekçesiyle reddedildiği görülmüştür.
Yapılan değerlendirmede, haczin fekki talebi vazgeçme mahiyetinde olması ve İİK 23. maddesinde de hacizden vazgeçmenin hangi nedenle olursa olsun harca tabi tutulacağının belirtilmesi de dikkate alındığından davacının…. davasının reddine karar verilmiştir. ”
Old 04-04-2007, 00:48   #16
Av.Gülsüm Sezen

 
Varsayılan

Değerli Meslektaşlarım; konu daha önce de aşağıda belirttiğim bölümde tartışılmış; faydası olacağını düşünüyorum. Saygılarımla...
http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=5509
Old 20-11-2008, 09:20   #17
agah

 
Varsayılan

http://www.teftis.adalet.gov.tr/liste/14.html#a75

İcra Müdürlüğü önerileri
75- Sırf Haczin Kaldırılması (Fekki) Taleplerinden Tahsil Harcı Alınmayacağı


Taşınmaz veya motorlu taşıtların kaydı üzerine haciz şerhi işlendiği ya da fiilen haciz gerçekleştirildiği hâllerde, borçlu tarafından yapılan bir ödeme de bulunmamasına rağmen, alacaklı veya vekili tarafından takipten vazgeçildiğine, alacağın haricen tahsil edildiğine dair bir beyanda bulunulmadan sadece ‘mevcut haczin fekkini(kaldırılmasını) talep ederiz’ şeklindeki taleplerinden tahsil harcı alındığı saptanmıştır.* İİK(Yanlış yazılmış Harçlar Kanunu olacak) 23. maddesi her ne sebeple olursa olsun icra takibinden vazgeçildiğinin zabıtnameye yazılması için vazgeçilen miktara ait tahsil harcının yarısının alınması gerektiğine amir olduğu cihetle, icra iflas kanunu ve harçlar kanununda yorum ve kıyas yapılamayacağından icra dosyasında hiçbir tahsilât olmadığı halde haczin kaldırılması talebinin alacağın tahsil edildiğine karine sayılamayacağı, Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 24/05/2004 tarih ve 2004/9189 esas, 2004/13126 Karar sayılı ilâmında da belirtildiği gibi, alacaklı asil veya vekili icra dairesine yapmış olduğu başvuruda yalnızca hacizlerin kaldırılmasını talep ettiğinden ve takipten vazgeçtiğine dair bir beyanı da bulunmadığından 492 sayılı Yasa’nın 23. maddesinde takipten vazgeçilmesi halinde tahsil harcı alınacağı öngörüldüğünden anılan maddenin olayda uygulama yeri bulunmadığı, icra müdürlüğünce tahsil harcı alınmasının doğru olmadığı, ayrıca alacağını tahsil edemeyen alacaklının yeniden haciz istemesine engel bir hal bulunmadığı da göz önünde bulundurularak bu tür haczin kaldırılması taleplerinden tahsil harcı alınmaması, aksi uygulamadan vazgeçilmesi,
Old 07-09-2012, 16:34   #18
Av. OnurO

 
Varsayılan

Yargıtay'ın son yıllarda karar değişikliğine gitti ve harcın alınması gerektiğine karar verdi, bilgilerinize;

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2011/12603
K. 2011/31472
T. 29.12.2011
• HACZİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Alacağın Haricen Tahsil Edildiğine Karine Teşkil Edeceği - Kaldırılması İçin Yasa Hükmüne Uygun Olarak Tahsil Harcının Ödenmesi Zorunluluğu )
• ALACAĞIN HARİCEN TAHSİL EDİLMESİ ( Alacaklının Haczin Tahsil Harcı Alınmaksızın Kaldırılması Talebinin İcra Müdürlüğünce Reddi - Talebin Alacağın Haricen Tahsil Edildiğine Karine Teşkil Edeceği )
• TAHSİL HARCI ( Haczin Kaldırılması İstemi - Alacağın Haricen Tahsil Edildiğine Karine Teşkil Edeceği/Yasa Hükmüne Uygun Olarak Tahsil Harcının Ödenmesi Zorunluluğu )
492/m. 23
ÖZET : Alacaklı, borçlu adına kayıtlı taşınmazlar üzerindeki haczin tahsil harcı alınmaksızın kaldırılması talebinin icra müdürlüğünce reddedildiğinden verilen kararın iptali isteği ile icra mahkemesine başvurmuştur.

Hacizlerin kaldırılması istemi, alacağın haricen tahsil edildiğine karine teşkil edeceğinden, hacizlerin kaldırılması için yasa hükmüne uygun olarak tahsil harcının ödenmesi zorunludur.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki hazine tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı, borçlu adına kayıtlı Yalova'da bulunan taşınmazlar üzerindeki haczin tahsil harcı alınmaksızın kaldırılması talebinin icra müdürlüğünce reddedildiğinden verilen kararın iptali isteği ile icra mahkemesine başvurmuştur.

492 Sayılı Harçlar Kanunun 23. maddesinde "Her ne sebep ve suretle olursa olsun, icra takibinden vazgeçildiğinin zapıtnameye yazılması için vazgeçilen miktara ait tahsil harcının yarısı alınır. Ancak haczedilen mal, satılıp paraya çevrildikten sonra vazgeçilirse tahsil harcı tam olarak alınır." düzenlemesine yer verilmiştir. Öte yandan, hacizlerin kaldırılması istemi, alacağın haricen tahsil edildiğine karine teşkil edeceğinden, hacizlerin kaldırılması için anılan yasa hükmüne uygun olarak tahsil harcının ödenmesi zorunludur.

Açıklanan nedenlerle şikayetin reddi yerine yazılı gerekçe ile kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Hazinenin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.’nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 29.12.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Kazancı Yayınları.
Old 07-09-2012, 16:56   #19
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan

Alıntı:
...hacizlerin kaldırılması istemi, alacağın haricen tahsil edildiğine karine teşkil edeceğinden,..(Yargıtay)

1.“Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır” (AY.m.73/3).

2.Haciz fekki; icra takibinden vazgeçmek değildir (İİK.m.23).

3. “Karine” kabulü yoluyla harç alınmasına ilişkin Yargıtay karar(lar)ı Anayasaya aykırıdır.

Saygılarımla
Old 07-09-2012, 17:01   #20
Av.Duygu Işık Behrem

 
Varsayılan

Değerli Meslektaşım Hulusi Metin Bey,
Yukarıdaki tespit ve görüşlerinize kesinlikle katılıyorum.

Artık harç alabilmek adına, karine bile geliştirmiş durumdayız! Hukukta izin verilmemesi gereken bir durum.
Old 07-09-2012, 17:28   #21
Av. OnurO

 
Varsayılan

Kesinlikle haklısınız,ayrıca karine aksi ispatlanabilen vakıalardır. Haricen tahsil edilmemiş bir alacağın ispatı nasıl olacaktır? "Sen bunu tahsil etmişsindir" anlayışı ile harç toplanır mı?

Yargıtay ya karinenin ne olduğu bilmemektedir ya da hazineyi korumak adına hukuku çiğnemektedir.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Haczin Fekki Davası Av. Eugen Huber Meslektaşların Soruları 9 08-12-2016 15:47
bosanmadan sonra haczin kaldırılması ozlemdurucan Hukuk Soruları Arşivi 1 09-03-2007 16:00
haczin kaldırılması bilgan Meslektaşların Soruları 1 17-10-2006 22:41
Haczin Fekki Davası İlgili Meslektaşların Soruları 2 09-05-2003 18:12
Haczin Kaldırılması Av.Cengiz KOCABEY Meslektaşların Soruları 1 25-05-2002 13:19


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06351900 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.