Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İslah Yoluyla Faiz Istenebilir mi

Yanıt
Old 11-12-2006, 18:02   #1
ekaral

 
Varsayılan İslah Yoluyla Faiz Istenebilir mi

sevgili arkadaşlar, ziynetlere ilişkin olarak açtığım bir alacak davasında fazlaya ilişkin haklarımı saklı tutmadım ve faiz istemedim. terditli talepte bulunarak sayı ve niteliklerini belirttiğim altınların iadesini veya bedellerine karşılık 2.000,00.-ytl. ödenmesini istedim. dava görev ihtilafı nedeniyle oldukça uzun sürdü. bu nedenle faiz kabıda yükseldi. şimdi izlemem gereken yol, ıslah ile dava tarihinden başlayarak faiz talep etmekmi yoksa faiz talebi için ayrı bir dava açarak her iki davayı birleştirmek mi.cevap verecek arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum.
iyi çalışmalar....
Old 11-12-2006, 22:17   #2
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Fazlaya ilişkin haklar saklı tutulmadan ve açıkça kısmi dava açma iradesi ortaya konmadan açılan davada ıslah yolu ile faiz talep etmek mümkün değildir. Zira durum müddeabihin arttırılmasıdır. Bu şartlar bulunmaksızın açtığınız davada ıslah suretiyle böyle bir talepte bulunamazsınıt. Ayrıca ıslahın mümkün olduğu durumlarda dahi ıslahla arttırılan kısma ilişkin faiz ıslah tarihinden itibaren istenebilmektedir.

Alıntı:

**************
HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI - FAZLAYA İLİŞKİN HAKKIN SAKLI TUTULMAMASI SEBEBİYLE ISLAH TALEBİNİN REDDİNİN GEREKMESİ
KAYIT NO : 92478
**************
Esas Yılı : 2006
Esas No : 770
Karar Yılı : 2006
Karar No : 1685
Karar Tarihi : 23.02.2006
Daire No : 4
Daire : HD
**************
ÖZET: Dava konusu olayda, davacı idarenin dava dilekçesinde talep edilen tazminattan fazlasını isteyebilmesi ve ıslahla miktarı arttırabilmesi için açıkça fazlaya ilişkin hakkını saklı tutmuş olması gerekirdi. Saklı tutulmaz ise fazlaya ilişkin kısmından zımnen feragat edildiği anlamı doğurabileceğinden önceki dava kısmi dava değil tam dava sayılır ve artık ilk dava ile talep edilen alacak hakkında ikinci bir dava açılması veya ıslahla miktarın arttırılması mümkün değildir.
**************
(1086 S. K. m. 83, 90, 440, 441, 442)
Dava: Taraflar arasındaki haksız eylem nedeniyle tazminat davasından dolayı yerel mahkemece verilen gün ve sayısı yukarıda yazılı kararın; Dairemizin 28/6/2005 gün ve 2004/9781-2005/7139 sayılı ilamıyla taraflar yararına bozulmasına karar verilmiştir. Süresi içinde davalılardan E. vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla HUMK'nun 440-442. maddeleri uyarınca tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü?
Karar? 1- Temyiz ilamında bildirilen gerektirici nedenler karşısında Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun değişik 440. maddesinde sayılan nedenlerden hiç birine uygun olmayan aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan karar düzeltme itirazları reddedilmelidir.
2- Diğer karar düzeltme itirazlarına gelince; dava, haksız eylem nedeniyle uğranılan zararın tazmini istemine ilişkindir. Yerel mahkemece istem kısmen kabul edilmiş; karar tarafların temyizi üzerine dairece bozulmuştur.
Davalılardan E. 'un karar düzeltme istemi üzerine dosya dairece yeniden incelenmiştir.
Davacı idare, K. Jandarma Binası ve dört daire inşaat işini yapan müteahhide davalılarca hazırlanıp imzalanan hak edişlerle fazla ödemede bulunulduğunu belirterek dava dilekçesinde fazlaya ilişkin hakkını saklı tutmadan 7.919. 670.557 TL'nin ödeme tarihinden itibaren faizi ile birlikte müştereken ve müteselsilen tahsilini istemiştir.
Yargılama sırasında alınan bilirkişi raporu üzerine davacı vekili 21/1112003 tarihli ıslah dilekçesi ile miktarı 9.100.000.000 TL 'ye yükseltmiştir. Mahkemece, ıslah dilekçesindeki miktarı da kapsayacak şekilde 9.011.750.320 TL' nin dava tarihinden yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsiline karar verilmiştir.
Alacaklı alacağın tümü hakkında dava açmak zorunda olmayıp fazlaya ilişkin hakkını saklı tutmak kayıt ve şartıyla önce bir bölümünü, sonra kalan bölümünü talep edebilir. Dava konusu olayda, davacı idarenin dava dilekçesinde talep edilen tazminattan fazlasını isteyebilmesi ve ıslahla miktarı arttırabilmesi için açıkça fazlaya ilişkin hakkını saklı tutmuş olması gerekirdi. Saklı tutulmaz ise fazlaya ilişkin kısmından zımnen feragat edildiği anlamı doğurabileceğinden önceki dava kısmi dava değil tam dava sayılır ve artık ilk dava ile talep edilen alacak hakkında ikinci bir dava açılması veya ıslahla miktarın arttırılması mümkün değildir.
Davacı dava dilekçesinde fazlaya ilişkin hakkını saklı tutmadığından ıslahla arttırılan kısma hükmedilemez. Anılan yönün gözetilmemesi kararın bu nedenle de davalı yararına bozulmasını gerektirirse de bu konudaki temyiz itirazları reddedilmiş olduğundan davalı E. un karar düzeltme istemi HUMK'nun 440-442. maddeleri uyarınca kabul edilmeli, karar bu nedenle de bozulmalıdır.
Sonuç? Davalı E. 'un karar düzeltme isteğinin kabulüne, kararın 2 nolu bentte gösterilen nedenle de davalı E. yararına BOZULMASINA, bozma ilamına bu şekilde bir bent eklenmesine, öteki İtirazların ilk bentteki nedenlerle reddine ve peşin alınan tashihi karar harcının istek halinde geri verilmesine 23.02.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.(¤¤)
**************
.: CopyRight by Sinerji A.Ş. :.
Old 12-12-2006, 01:08   #3
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Amanın! Gelen bir ikaz üzerine düzeltiyorum.

Alıntı:

**************
ECRİMİSİL - FAİZİN AYRI BİR DAVA İLE İSTENMESİ
Karar Tarihi : 23.02.2004
Karar No : 1228
Karar Yılı : 2004
Esas No : 231
Esas Yılı : 2004
Daire No : 3
Daire : HD
**************
(818 S. K. m. 113) (4721 S. K. m. 995)
Dava dilekçesinde itirazın iptali ile takibin devamına ve %40 icra inkar tazminatının faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulü cihetine gidilmiş, hüküm taraflar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
YARGITAY KARARI
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.
Dava dilekçesinde, Adana 6.Asliye Hukuk Mahkemesince görülüp karara bağlanan davada ecrimisle hükmedilmiş ise de faiz talep edilmediğinden söz edilerek 1999 tarihinden itibaren işleyecek faiz 373.666.000 lira ile birlikte davadan sonraki döneme ilişkin ecrimisil bedeli 1.241.333.000 lira ve faizi istenilmiştir.
Mahkemece davanın kısmen kabulü ile, kesinleşen dosya ile belirlenen dönemden sonrası için ecrimisil bedeli ve faize hükmedilmiş ise de ilk dava ile ecrimisil talep edilen dönem için dava dilekçesinde ecrimisil bedeline ilişkin faiz hakkını saklı tuttuğunu açıkça belirtmediğinden BK.113.maddeye göre faiz talebinin reddine karar verilmiş, hükmü davacı taraf temyiz etmektedir.
Faiz, fer'i nitelikte bir alacak ise de, bunun asıl alacak davasından ayrı, başlı başına bir dava ile istenmesini engelleyen bir yasa hükmü yoktur. Bu bakımdan önceden açılmış olan ecrimisil davasında faiz isteme haklarının saklı tutulduğunun bildirilmemiş olması da faizin ayrı bir dava ile istenmesine engel değildir.
BK.md.113/2.maddesinde kabul edilen esas, asıl borcun ödenmiş olması ile ilgilidir. Bu madde, asıl borcun ödenmesi sırasında işlemiş faizleri istemek hakkı saklı tutulmamışsa, artık faizin istenemeyeceğini belirtmektedir.
Davacı dava açıldığı tarihte henüz alacağın tahsil edilmediğini iddia etmektedir.
Mahkemece bu yön üzerinde durup yukarıda anlatılanlar ışığında bir karar vermek gerekirken faiz isteme hakkının saklı tutulmadığı gerekçesiyle faiz talebinin reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 23.02.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
**************
.: CopyRight by Sinerji A.Ş. :.
Old 12-12-2006, 15:44   #4
Aybüke Kağan

 
Varsayılan

Sayın Can DOĞANEL,
Gönderdiğiniz 2. karara göre dava tarihinden itibaren işleyen faizin fazlaya ilişkin hak saklı tutulmamış olsa da istenebileceğini anladım.Ancak bir çok kararda faizin artık feri niteliği kalktığından ayrı bir davayla talep edileceği hükme bağlanmış.Bu konuyla ilgili başka kararlar paylaşırsanız sevinirim.
Saygılar.
Old 12-12-2006, 16:00   #5
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Pek çok karar arasından BK 113/1 ve 113/2'nin nasıl anlaşılmasını gerektiğini en iyi açıklayan karar olduğu için bunu seçtim. İçtihat Programınız varsa BK 113 ile ilgili içtihatları arayınız. Buna rağmen hala gerekirse yardımcı olabilirim.
Old 28-02-2008, 17:48   #6
amonRA

 
Varsayılan

merhaba.dava dilekçesinin istem blümüne tüm matbu talepleri yazdıktan sonra yanına bir de %10 tazminata hükmedilmesini ıslahla isteyebilirmiyim.bana yardım edecek meslektaşlarımın av_yurt hotmail com adresine mail atmalarını rica ediyorum
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Çift taraflı vekalet ücreti hangi durumlarda istenebilir? Av.Deniz Aygül Meslektaşların Soruları 8 13-10-2011 17:43
Hakem heyeti kararlarının tavzihi istenebilir mi? mslmklvz Meslektaşların Soruları 7 31-10-2007 13:24
ıslah ve temyiz sınırı uye9493 Meslektaşların Soruları 3 12-11-2006 01:57
iş hukukunda ıslah meryem kalay Meslektaşların Soruları 7 11-11-2006 21:52


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04100990 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.