Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Süresi içinde cevap dilekçesi vermemek// Tanık dinletme istemi reddi.

Yanıt
Old 16-02-2021, 10:05   #1
drako

 
Varsayılan Süresi içinde cevap dilekçesi vermemek// Tanık dinletme istemi reddi.

Müvekkilin boşanma davası mevcut ve bu boşanma davası aşamasında davacı ve davalı aynı evde karı koca gibi yaşamaktalar.Ve müvekkil de eşinin kendisini affettiğini davacı taraf beyan ettiğinden dava aşamasında herhangi bir cevap dilekçesi vermemiştir.

Ön inceleme duruşmasına yakın bir zamanda ise tarafıma gelip eşinin kendisini kovduğunu ve davaya devam edeceğini beyan edip tarafıma vekalet verdi.Ben de beyan dilekçesi ile tarafların beraber yaşadıklarını belirtip tanıklarımı bildirdim.

Hakim ise ön inceleme aşamasında dava sırasında karşı tarafın muvafakati olmadığından ve cevap dilekçesi süresinde verilmediğinden tanık dinletme istemimi reddetti ve karşı tarafın tanıklarının dinlenmesi için süre verdi.Duruşma aşamasında ise bu tanık isteminin boşanma davası sonrasındaki vakıaların ispatina yönelik olduğunu beyan etmeme rağmen yine de dinlemeyeceğini belirtti ancak karşı tarafın tanıklarına bu hususu özellikle soracağını belirtti.

Şu aşamada ise kararsız kaldım.Ara karardan rücu için bu durumda tekrar mahkemeye başvurmalı mıyım,yoksa tahkikat aşamasında tanıklarımı hazır edip tekrar mı şansımı denemeliyim?Veyahut hiçbir türlü sonuç alamacağımdan ik derece mahkemesi karar verdiğinden sonra üst derece mahkemesine savunma hakkımızın kısıtlandığı yönünde mi beyanlarda bulunmalıyım?Teşekkür ederim şimdiden.
Old 16-02-2021, 13:37   #2
Av. Canan (:

 
Varsayılan

Benzer bir olay ile nafakanın artırılması davasında karşılaşmıştık. Davalı taraf müvekkil, cevap süresi geçtikten sonra tarafımıza ulaştığından beyan dilekçesi ile sunduğumuz delil listemiz reddedildi ve dolayısıyla tanık dinletemedik; ancak tanık dinletme talebinin reddine dair ara karar üzerine HMK madde 145'e dayalı beyan dilekçesi vererek yargılamayı uzatma amacımız olmadığını, tanık listesinin ön inceleme duruşmasından evvel verildiğini, ön inceleme ile süre talebimiz bulunmamasına rağmen talebin reddinin maddi vakıanın ispatında gerçeğe aykırı sonuçlar yaratacağını belirtmiştik. Sizin yaşadığınız durumdan farklı olarak tanıklarımız yargı çevresi dışında bulunduğundan bir sonraki celse hazır etme gibi bir imkanımız hiç olmadı. Biz sonrasında, nafakanın azaltılması davası açarak iki dosyanın birleştirilmesi üzerine tanıklarımızı dinletebildik. Sizin tanıkları hazır etme imkanınız varsa HMK 145'e dayalı dilekçe ile beyanda bulunarak ve duruşmada bu hususta itirazlarınızı da tutanağa dercettirerek son kez ve tanıkları hazır ederek şansınızı denemenizin yararınıza olacağı düşüncesindeyim. Yeniden olumsuz yanıt almanız halinde ise ilgili hususu hükümle beraber istinaf aşamasına konu edebilirsiniz.
Old 17-02-2021, 15:56   #3
Sinangil

 
Varsayılan

YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/6862
K. 2017/557
T. 17.1.2017
* İKİ HAFTALIK KESİN SÜREDEN SONRA BİLDİRİLEN TANIKLARIN DİNLENMESİ (Davanın Kabulüyle Tarafların Boşanmalarına Karar Verildiği/Davacı Kadın Dava Dilekçesinde Boşanma Sebebi Olarak İleri Sürdüğü Vakıaları Bildirdikten Sonra Bu Vakıaları Hangi Delille İspatlayacağını Belirtmediği Dava Dilekçesinde Tanık Deliline Dayanmadığına Göre Dayanılmayan Delilin Bildirilmesi İçin Ön İnceleme Aşamasında Verilen Sürenin Sonuç Doğurmayacağı)

* DAYANILMAYAN DELİLİN BİLDİRİLMESİ İÇİN ÖN İNCELEME AŞAMASINDA VERİLEN SÜRENİN SONUÇ DOĞURMAYACAĞI (Davacı Kadın Dava Dilekçesinde Boşanma Sebebi Olarak İleri Sürdüğü Vakıaları Bildirdikten Sonra Bu Vakıaları Hangi Delille İspatlayacağını Belirtmemiş Dava Dilekçesinde Tanık Deliline Dayanmadığı/Davacının Süresinde Bildirmediği Tanıklarının Beyanları Kusur Belirlemesinde Dikkate Alınamayacağı - Davalıya Yüklenecek Kusurlu Bir Davranış İspatlanamadığından Davanın Reddedileceği/Boşanma)

* BOŞANMA (Ön İnceleme Duruşmasında Davacı Kadına "Tanık Deliline Dayanmış Olmakla Tanık İsim ve Adreslerini Yazılı Olarak İki Hafta İçerisinde Bildirmesi" Yönünde Süre Verildiği ve Davacının İki Haftalık Kesin Süre Geçtikten Sonra Bildirdiği Tanıklar Dinlenerek Davanın Kabulüyle Tarafların Boşanmalarına Karar Verildiği/Davacı Kadın Dava Dilekçesinde Boşanma Sebebi Olarak İleri Sürdüğü Vakıaları Bildirdikten Sonra Bu Vakıaları Hangi Delille İspatlayacağını Belirtmediği Dava Dilekçesinde Tanık Deliline Dayanmadığına Göre Dayanılmayan Delilin Bildirilmesi İçin Ön İnceleme Aşamasında Verilen Sürenin Sonuç Doğurmayacağı)

6100/m.119/1-f,140/5,141,145

ÖZET : Dava dilekçesi davalı erkeğe 05.03.2015 tarihinde tebliğ edilmiş, davalı cevap dilekçesi sunmamış, tarafların katıldıkları 26.05.2015 tarihli ön inceleme duruşmasında davacı kadına "tanık deliline dayanmış olmakla, tanık isim ve adreslerini yazılı olarak iki hafta içerisinde bildirmesi" yönünde süre verilmiş ve davacının iki haftalık kesin süre geçtikten sonra 20.08.2015 tarihli dilekçesinde bildirdiği tanıklar dinlenerek davanın kabulüyle tarafların boşanmalarına karar verilmiştir. Davacı kadın dava dilekçesinde boşanma sebebi olarak ileri sürdüğü vakıaları bildirdikten sonra bu vakıaları hangi delille ispatlayacağını belirtmemiştir. Davacı kadın dava dilekçesinde tanık deliline dayanmadığına göre, dayanılmayan delilin bildirilmesi için ön inceleme aşamasında verilen süre sonuç doğurmaz ve davacının süresinde bildirmediği tanıklarının beyanları kusur belirlemesinde dikkate alınamaz. Gerçekleşen bu durum karşısında mahkemece; yukarda açıklanan sebeplerle davalıya yüklenecek kusurlu bir davranış ispatlanamadığından davanın reddine karar verilmesi gerektiği halde, boşanma davasının kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 17.01.2016 günü duruşma için tayin olunan tebligata rağmen taraflar adına gelen olmadı. İşin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Hukuk Muhakemeleri Kanununun 119/l-(f) hükmü uyarınca, gerek yazılı gerekse basit yargılama usulünde, iddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceğinin, dava dilekçesinde belirtilmesi gerekir. Delillerin bildirilmesi hakkındaki bu düzenleme, Hukuk Muhakemeleri Kanunun'da kabul edilen somutlaştırma yükünün de bir gereğidir. Taraflar, cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçeleri ile serbestçe; ön inceleme aşamasında ise ancak karşı tarafın açık muvafakati ile iddia veya savunmalarını genişletebilir yahut değiştirebilirler. Ön inceleme duruşmasına taraflardan biri mazeretsiz olarak gelmezse, gelen taraf onun muvafakati aranmaksızın iddia veya savunamasını genişletebilir yahut değiştirebilir. Ön inceleme aşamasının tamamlanmasından sonra iddia veya savunma genişletilemez yahut değiştirilemez. İddia ve savunmanın genişletilip değiştirilmesi konusunda ıslah ve karşı tarafın açık muvafakati hükümleri saklıdır (HMK m. 141). Ön inceleme duruşmasında, taraflara dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları için iki haftalık kesin süre verilir.

Bu hususların verilen kesin süre içinde tam olarak yerine getirilmemesi hâlinde, o delile dayanmaktan vazgeçilmiş sayılmasına karar verilir (HMK m. 140/5). Bu madde metninde vurgulanması gereken husus “dilekçelerinde gösterdikleri” ibaresinin kullanılmış olmasıdır. Taraflar, Kanunda belirtilen süreden sonra delil gösteremezler (HMK m. 145).

Dava dilekçesi davalı erkeğe 05.03.2015 tarihinde tebliğ edilmiş, davalı cevap dilekçesi sunmamış, tarafların katıldıkları 26.05.2015 tarihli ön inceleme duruşmasında davacı kadına "tanık deliline dayanmış olmakla, tanık isim ve adreslerini yazılı olarak iki hafta içerisinde bildirmesi" yönünde süre verilmiş ve davacının iki haftalık kesin süre geçtikten sonra 20.08.2015 tarihli dilekçesinde bildirdiği tanıklar dinlenerek davanın kabulüyle tarafların boşanmalarına karar verilmiştir. Davacı kadın dava dilekçesinde boşanma sebebi olarak ileri sürdüğü vakıaları bildirdikten sonra bu vakıaları hangi delille ispatlayacağını belirtmemiştir. Davacı kadın dava dilekçesinde tanık deliline dayanmadığına göre, dayanılmayan delilin bildirilmesi için ön inceleme aşamasında verilen süre sonuç doğurmaz ve davacının süresinde bildirmediği tanıklarının beyanları kusur belirlemesinde dikkate alınamaz (HGK 20.04.2016 tarih 2014/695 ve 2016/522 karar sayılı kararı). Gerçekleşen bu durum karşısında mahkemece; yukarda açıklanan sebeplerle davalıya yüklenecek kusurlu bir davranış ispatlanamadığından davanın reddine karar verilmesi gerektiği halde, boşanma davasının kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istenmesi halinde yatırana iadesine, işbu
Old 18-02-2021, 13:20   #4
drako

 
Varsayılan

Meslektaşlarım yanıtlarınız için teşekkürler.Dava açıp birleştirme yoluna da gidemiyorum zira müvekkil boşanmak istemiyor.

Canan hanım sizin dediğiniz yolu deneyeceğim gibi teşekkür ederim.
Old 09-03-2021, 08:54   #5
drako

 
Varsayılan

Araştırmalarım neticesinde inkara yönelik olduğundan tanık listesi verilebileceğine dair TBB makalesinde şu cümleye denk geldim;

Şüphesiz tanık listesi davacı tarafından verilebileceği gibi, davalı
tarafından da verilebilir. Davaya cevap vermemiş olan davalı davayı
inkâr etmiş sayılacağından (HMK m. 128) ön inceleme duruşmasında hâkimin vereceği kesin süre içinde (inkâr çerçevesinde) tanık listesi sunabilecektir.

İşbu kısım hakkındaki dipnot ise ; Yılmaz, Şerh, s. 2668. kısmına aitmiş.Makale linki ise bu;

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2020-149-1925

Ejder yılmaz hocamızın hukuk muhakemeleri kanunundaki ilgili kısmı acaba elinde kitabı mevcut olan meslektaşım var ise sadece ilgili kısımdaki tam cümleyi yollayabilir mi?Teşekkürler şimdiden.
Old 09-03-2021, 10:44   #6
solicitor54

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan drako
Araştırmalarım neticesinde inkara yönelik olduğundan tanık listesi verilebileceğine dair TBB makalesinde şu cümleye denk geldim;

Şüphesiz tanık listesi davacı tarafından verilebileceği gibi, davalı
tarafından da verilebilir. Davaya cevap vermemiş olan davalı davayı
inkâr etmiş sayılacağından (HMK m. 128) ön inceleme duruşmasında hâkimin vereceği kesin süre içinde (inkâr çerçevesinde) tanık listesi sunabilecektir.

İşbu kısım hakkındaki dipnot ise ; Yılmaz, Şerh, s. 2668. kısmına aitmiş.Makale linki ise bu;

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2020-149-1925

Ejder yılmaz hocamızın hukuk muhakemeleri kanunundaki ilgili kısmı acaba elinde kitabı mevcut olan meslektaşım var ise sadece ilgili kısımdaki tam cümleyi yollayabilir mi?Teşekkürler şimdiden.

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 2013/4273 E. 2013/16392 K. 12.06.2013
Karar sizin olayınızla aynı. Tanık dinletmenizin önünde bir engel yok.

"Davaya süresi içinde cevap verilmemis olması, davacının dava dilekçesinde ileri sürdügü vakıaların tamamının inkarı anlamına gelir. (HMK. m. 128) Bu böyle olmakla birlikte, süresi içinde davaya cevap vermemis olmak, davalının savunmasını ispat etme ve davacının ileri sürdügü vakıaları çürütmeye yönelik delil gösterme hakkını ortadan kaldırmaz. Es söylesiyle, davaya süresinde cevap vermeyen davalı, davacının kusurlarına yönelik olarak degil, kendisine kusur yüklenemeyecegine iliskin olarak delil bildirme hakkına sahiptir. Kaldı ki, delil taraflar arasındaki çekismeli hususların ispatı için gösterilecegine göre, bu husus saptanmadan taraflardan delillerini sunmaları da beklenemez. Mahkemece davalıya delil bildirme için süre verilmis ve verilen süre içinde delil bildirilmemis ise de; davalı süreyi izleyen ilk oturumda delil olarak tanık bildirmis, tanıgı Haluk Sert'in dinlenmesini istemistir. Mahkemenin verdigi süre kesin kaydını ve süreye uyulmamasının yaptırımını içermediginden sonuç dogurucu nitelikte degildir. O halde, hukuki dinlenilme hakkının (HMK md. 27) bir geregi olarak davalıya tanıgı H..S...i Hukuk Muhakemeleri Kanununun 240 vd. maddeleri uyarınca dinletme imkanı tanınması, dinlenebildigi takdirde de diger delilerle birlikte degerlendirilerek hasıl olacak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı sekilde inceleme ile hüküm kurulması dogru bulunmamıstır."
Old 09-03-2021, 10:56   #7
drako

 
Varsayılan

Teşekkür ederim meslektaşım.Bu içtihati da ara karardan rücu istemli dilekçeyle başvurduğumda ekleyeyim karara.İlk derece aşamasında olmasa da istinaf aşamasındaki savunmamda dosya arasına girmesinde yarar var.
Old 26-09-2021, 22:11   #8
Av.m.elif

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan drako
Teşekkür ederim meslektaşım.Bu içtihati da ara karardan rücu istemli dilekçeyle başvurduğumda ekleyeyim karara.İlk derece aşamasında olmasa da istinaf aşamasındaki savunmamda dosya arasına girmesinde yarar var.
Meslektaşım merhaba, dosyanın akıbeti ne oldu acaba? Benim de bir dosyamda şu an cevap verme süresi geçti ama henüz ön inceleme aşaması olmadı. Hakim dosyanızda tanıkları hazır etmeniz halinde dinledi mi ?
Bilgilendirme yaparsanız çok sevinirim.
Old 27-09-2021, 12:14   #9
drako

 
Varsayılan

Hakim tanıklarımızı dinlemedi meslektaşım.Taraflar da daha sonrasında anlaşmalı boşandılar.İstinaf edilmediğinden karar bu şekli ile kesinleşti.
Old 27-09-2021, 12:27   #10
solicitor54

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.m.elif
Meslektaşım merhaba, dosyanın akıbeti ne oldu acaba? Benim de bir dosyamda şu an cevap verme süresi geçti ama henüz ön inceleme aşaması olmadı. Hakim dosyanızda tanıkları hazır etmeniz halinde dinledi mi ?
Bilgilendirme yaparsanız çok sevinirim.

Yargıtay 11.H.D. 2015/11858 E. 2016/9302 K. 05.12.2016 tarihli ilamında, YİBK 1944/10 E. 1948/3 K. 04.02.1948 tarihli kararına dayanarak ıslah yoluyla yeni deliller sunulabileceği belirtilmiş. Taraflarca delil listesinin sunulması işleminin de yargılama usulüyle ilgili bir işlem olduğu ve ıslah ile değiştirilmesi mümkün olduğu açıklaması yapılmış. Bu yöntemle de şansınızı deneyebilirsiniz.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Cevap dilekçesi hiç vermemek. drako Meslektaşların Soruları 4 05-01-2021 14:54
Suresi icinde verilmeyen cevap dilekcesi Av. Tuğçe Güdücü Meslektaşların Soruları 3 30-03-2017 13:38
Boşanma davasına süresi içinde cevap vermeme Av. Hatun Olguner Aile Hukuku Çalışma Grubu 0 15-10-2016 15:03
Cevap Dilekçesi Süresi hesabı asumann Meslektaşların Soruları 2 11-02-2015 12:40
Tanık Dinletme - Davaya Cevap Burak Demirci Meslektaşların Soruları 1 03-03-2008 20:15


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06377792 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.