Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

ADSL ortak kullanma Bilişim suçu mudur?

Yanıt
Old 18-06-2007, 10:57   #1
AdaletTR

 
Varsayılan ADSL ortak kullanma Bilişim suçu mudur?

Bir çok sitede ADSL internet hizmetini bina içinde ortak kullanmanın cezası olup olmadığı sorulmuş olup, bu konuda yanıtlar içinde tam bir cevap bulmak mümkün olmamıştır.

Konu 406 sayılı yasanın 18. maddesi delaletiyle 2.maddesindeki suçu mu oluşturur yoksa 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun bilişim suçlarına ilişkin 243. maddesine mi girer?

Bana göre Telgraf kanunu 18 ve 2. maddeleri tekel hakkına aykırı olarak ve izinsiz telekom altyapısı kurmayla ilgili. Bu bağlamda Bilişim suçuna girer mi karar veremedim.

Madde metinlerini aşağıya ekliyorum.


406 sayılı TELGRAF VE TELEFON KANUNU
Madde 18 - (Değişik: 27/1/2000 - 4502/8 md.)
2 nci maddenin (a) fıkrasına aykırı olarak imtiyaz sözleşmesi veya görev sözleşmesi yapılmaksızın telekominikasyon tesisi kuran ve işletenlerin tesisleri Kurum'un talebi üzerine ilgili mülki amirlerce kapatılır. ve işletmeye son verilir. Ayrıca failleri hakkında iki milyar liradan otuz milyar liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur.Tekerrürü halinde failler hakkında altı aydan iki yıla kadar hapis ve dört milyar liradan altmış milyar liraya kadar ağır pada cezası verilir.
2 nci maddenin (a) fıkrasına aykırı olarak genel izin ve ruhsat almaksızın telekominikasyon hizmeti verenlerin tesisleri Kurum'un talebi üzerine ilgili mülki amirlerce kapatılarak hizmetlerine son verilir.Tekerrürü halinde failleri hakkında ikiyüz milyon liradan üç milyar liraya kadar para cezasına hükmolunur.
Telekominikasyon hizmeti sunan bir işletmeci ile abonelik sözleşmesi yapan gerçek ve tüzel kişiler faaliyetlerinin gereği olarak aldıkları hizmeti üçüncü kişilere ücretli veya ücretsiz verebilir.Aboneler yararlandıkları hizmeti sadece ticaret amacıyla üçüncü kişilere sunamazlar. Aksine davrananların abonelik sözleşmeleri iptal edilir.


Madde 2 – (Değişik: 27/1/2000-4502/2 md.)
a) Hiç kimse Bakanlıkla bir görev, imtiyaz sözleşmesi yapılmış veya Bakanlık tarafından bir telekomünikasyon ruhsatı veya genel izin verilmiş olmadıkça, telekomünikasyon hizmeti yürütemez ve/veya altyapısı kuramaz ve işletemez. Ancak, aşağıdaki faaliyetler bir imtiyaz sözleşmesi, telekomünikasyon ruhsatı ya da genel izne tabi değildir:
1) Bir gerçek veya tüzel kişinin, kendi kullanımındaki taşınmazların dahilinde ve her bir taşınmazın sınırları dışına taşmayan,münhasır olarak şahsi veya kurumsal ihtiyaçları için kullanılan ve üçüncü şahıslara herhangi bir telekomünikasyon hizmeti verilmesinde kullanılmayan kişisel telekomünikasyon tesisleri.
2) Kamu kurum ve kuruluşlarının münhasıran verdikleri hizmetler ile ilgili olarak özel kanunları uyarınca kurdukları telekomünikasyon tesisleri.
Kurum söz konusu tesislerin bu maddedeki esaslara uygunluğu ve ara bağlantı talep edilmesi halinde uygulanacak usul ve esasları belirlemeye, kullanılan teçhizatın standartlara uygunluğunu denetlemeye ve uygun olmayanların kaldırılmasını sağlamaya yetkilidir.
b) Türk Telekom'un telekomünikasyon hizmetlerini yürütme ve telekomünikasyon altyapısını işletme ile ilgili hak, yetki ve yükümlülüklerini düzenleyen görev sözleşmesi ve/veya görev sözleşmeleri, düşüncesi alınmak üzere Danıştay'a gönderilip, Anayasada belirtilen süre kadar beklendikten sonra akdedilir. Söz konusu sözleşmeler, sürelerinin bitiminde, benzer konudaki imtiyaz sözleşmeleri ile aynı şartlarda yenilenebilir. Türk Telekom'un; ana telekomünikasyon şebekesi üzerinde sahip olduğu mülkiyet hakkı görev sözleşmesi süresinin bitiminden sonra da devam eder. Türk Telekom'un, hangi telekomünikasyon veya GSM mobil telekomünikasyon hizmetlerini, kuracağı ya da iştirak edeceği şirketler eliyle ve hangi şartlarda yürütüleceği görev sözleşmelerinde düzenlenir.(1)
c) Türk Telekom; telekomünikasyon şebekeleri üzerinden sunulan ulusal ve uluslararası ses iletimini ihtiva eden telefon hizmetlerini, 31.12.2003 tarihine kadar bu Kanun ve görev sözleşmesi çerçevesinde tekel olarak yürütür. Kişisel telekomünikasyon tesisleri ile telekomünikasyon hizmetlerine ilişkin imtiyaz sözleşmeleri veya telekomünikasyon ruhsatları veya genel izinlerinde ilgili işletmeci tarafından kurulması öngörülen telekomünikasyon altyapısı hariç olmak üzere, tüm telekomünikasyon altyapısının kurulması ve işletilmesi de tekel kapsamına dahildir.(Ek cümle : 12/5/2001 - 4673/2 md.) Ancak, Türk Telekomdaki kamu payı %50’nin altına düştüğünde, Türk Telekomun tüm tekel hakları 31/12/2003 tarihinden önce de olsa ortadan kalkmış olur.
Diğer işletmecilerin ve kişisel telekominikasyon tesislerini kullanan şahısların ana telekominikasyon şebekesine ara bağlantı talepleri ve telekomonikasyon altyapı tesislerinden yararlanma ihtiyaçları, yukarıda belirtilen tekel süresi boyunca öncelikle Türk Telekom tarafından karşılanır. Türk Telekom'un, bir işletmeci veya bir kişisel telekominikasyon tesisi sahibinin altyapıdan yararlanma talebini karşılayamaması halinde, ilgili işletmeci veya kişisel telekominikasyon tesisi sahibi gerekli altyapı tesisini ilgili imtiyaz sözleşmesi ya da telekomünikasyon ruhsatı hükümleri dairesinde kendi imkanları ile kurabilir veya Bakanlık bu altyapının kurulması hususunda imtiyaz veya telekominikasyon ruhsatı verebilir.
___________________
(1) Bu fıkrada yer alan “veya GSM mobil telekomünikasyon“ ibaresi, 1/8/2003 tarihli ve 49 sayılı Kanununun 13 üncü maddesiyle eklenmiş ve metne işlenmiştir.


d) Türk Telekom'un tekel hakkının sona ermesi üzerine, Türk Telekom dışındaki sermaye şirketleri de Kurum tarafından uygun bulunması kaydı ile yukarıdaki (c) fıkrası kapsamına giren telekominikasyon hizmetlerinin yürütülmesi ve altyapı işletimi için 3 üncü madde hükümleri çerçevesinde yetkilendirilir. Türk Telekom'un görev sözleşmesi hükümleri tekel süresinin bitiminden sonra da geçerliliklerini korumaya devam eder. Aksi görev sözleşmesi ve GSM görev sözleşmesinde belirtilmediği müddetçe, görev sözleşmesi ve GSM görev sözleşmesi, imtiyaz sözleşmeleri için belirlenen hükümlere tabi olur. Yeni nesil telekominikasyon hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin olarak Türk Telekom ile diğer işletmeciler arasında ayırım gözetilemez.
e) Türk Telekom'un Bakanlık ile imzalayacağı görev sözleşmesinde ve diğer sermaye şirketlerinin Bakanlık ile imzalayacakları imtiyaz sözleşmelerinde ve gerekli görülen hallerde Bakanlıkça verilen ruhsatlarda ve genel izinlerde de diğer hususların yanı sıra, makul ve ayırım gözetmeyen hüküm ve şartlar çerçevesinde şu konularda hükümlere yer verilir:
1) Telekominikasyon hizmetinin ve altyıpısının açık tanımı, niteliksel ve coğrafi kapsamı,
2) İmtiyaz sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerin süresi ve yenilenme esasları,
3) Plan ve programlara uygun olarak yapılacak yatırımlar ve varsa bu yatırımlarla ulaşılması öngörülen hedefler,
4) Aboneler, kullanıcılar, kişisel telekominikasyon tesislerini kullananlar ve diğer işletmecilere uygulanacak genel şartlar ve ara bağlantı şartları da dahil olmak üzere, bunlarla ilişkilerde gözetilecek ilkeler,
5) Telekominikasyon iş ve hizmetleri karşılığında alınacak ücretlerin hesaplanmasına ilişkin esaslar ve bunların yeniden belirlenmesine ilişkin ilkeler,
6) Hizmet kalitesine ilişkin şartlar,
7) İmtiyaz sözleşmesi, ruhsat ve genel izin karşılığında belli bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenecekse bunun miktarı,
8) Bakanlık tarafından, imtiyaz sözleşmesinde öngörülmüş olan konuların ve altyapıya ait yatırımlar ile yükümlülüklerin ne şekilde talep edileceği,
9) 4 üncü maddede belirlenen ilkelerin telekominikasyon hizmetleri ve altyapısı türleri itibariyla uygulama esasları,
10) Türkiye Cumhuriyetine tahsis edilen sınırlı yönerge pozisyonları ve frekanslar da dahil kamu mallarından ve üçüncü kişilere ait taşınmaz mallardan yararlanma esasları ve bu çerçevede Bakanlığın yapacağı işlemler,
11) Mali hesapların hazırlanması ve Kurum'a her türlü bilgi verilmesi ile ilgili şartlar,
12) Numaralandırma ve numara taşınabilirliğine ilişkin hükümler,
13) Mücbir sebep ve öngörülemeyen durumlar halinde tarafların hak ve yükümlülükleri,
14) İmtiyaz sözleşmesinin ihlali halinde uygulanabilecek yatırımlar,
15) Yaygın ve verimli pazarlamaya yönelik servis sağlayıcılığı, çözüm ortaklığı, servis dağıtıcılığı ve benzeri taşeronluk hizmetlerinin verilmesine dair uygulama esasları.
f) (Değişik : 12/5/2001 - 4673/2 md.) Kurum; Türk Telekom dahil işletmecilerle imzaladığı sözleşmelerin ve verdiği genel izin ve telekominikasyon ruhsatlarının şartlarına uyulmasının sağlanması için gereken tedbirleri almaya, faaliyetlerin mevzuat ile görev ve imtiyaz sözleşmesi, telekominikasyon ruhsatı veya genel izin şartlarına uygun yürütülmesini izleme ve denetlemeye, aykırılık halinde ilgili işletmecinin bir önceki takvim yılındaki cirosunun %3'üne kadar idari para cezası uygulamaya, milli güvenlik, kamu düzeni veya kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmesi amaçlarıyla gerekli tedbirleri almaya, gerektiğinde tesisleri tazminat karşılığında devralmaya ya da ağır kusur halinde imtiyaz sözleşmesini, telekominikasyon ruhsatını ya da genel izni iptal etmeye yetkilidir. (Ek cümle: 4/5/2007-5651/12 md.) Bu ida*rî pa*ra ce*za*la*rı*na iliş*kin ka*rar*la*ra kar*şı, 6/1/1982 ta*rih*li ve 2577 sa*yı*lı İda*rî Yar*gı*la*ma Usu*lü Ka*nu*nu hü*küm*le*ri*ne gö*re ka*nun yo*lu*na baş*vu*ru*la*bi*lir.
(Ek paragraf: 16/6/2004-5189/1 md.) Bu Kanuna ve 5.4.1983 tarihli ve 2813 sayılı Telsiz Kanununa göre Kurum tarafından verilen idarî para cezaları, 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine tâbi olup, Kurumun bildirimi üzerine Maliye Bakanlığınca tahsil olunur.
g)Yukarıdaki hükümlerin, cezaların ve 4 üncü maddede belirtilen ilkelerin uygulanma esaslarını göstermek üzere yönetmelikler çıkarılır.

______________________________________

TCK 243

Bilişim sistemine girme Madde 243- (1) Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren ve orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir.
(2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir.
(3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.


Old 18-06-2007, 12:49   #2
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Bir çok sitede ADSL internet hizmetini bina içinde ortak kullanmanın cezası olup olmadığı sorulmuş olup, bu konuda yanıtlar içinde tam bir cevap bulmak mümkün olmamıştır.

Peşinen söyleyeyim ceza hukukunda ehil bir meslektaşımızın bu konudaki cevabına öncelikle itibar etmenizi öneririm. Çünkü ceza hukuku benim alanım değil. sadece bildiğim öçüde yardımcı olmak adına cevaplıyorum:

ADSL hizmeti, Telekom ile abone arasında imzalanan ve sadece aboneye verilecek hizmeti düzenleyen bir abone sözleşmesi ile ihdas edilir. Bu anlamda malumunuz olduğu gibi sözleşmenin tarafı olan abone dışında bu hizmeti kullananlar için iki ihtimal akla gelebilir:

(1. İhtimal) Abonenin rızası dışında ADSL hattının bağlı olduğu telefon hattından hırsızlık suretiyle veri alıp-göndermek,

(2.İhtimal) Abonenin bilgisi ve rızasıyla ADSL hattının başkalarına ücretli veya ücretsiz kullandırılması...

1. ihtimalde hırsızlık olacağını düşünüyorum. (TCK 243. madde dışında olaya uyacak başka bir (Mesala hırsızlık) hüküm yok mudur? )

2. İhtimalde olay biraz farklıdır. bu durumda hırsızlık değil de belki Telekom tekel hakkının ihlali akla gelebilir..

Saygılarımla...
Old 18-06-2007, 21:48   #3
Ahmet Turan

 
Varsayılan

Sayın Dikici görüşlerinize katılmıyorum.

1.si hırsızlık olmayacağı konusunda tartışma yoktur.
2.siTelekom tekel hakkının ihlali diye bir suçta yoktur.

Sonuç olarak: Bu eylem suç değildir.

Fakat bu eylem bir haksız fiildir. Bilindiği gibi bütün suçlar haksız fiildir ancak herhaksız fiil suç değildir. Bu bağlamda haksız fiillere uygulanacak hukuki yaptırımlar gündeme gelir.

ADSL hizmet sözleşmesine göre( sanırım 7. maddesi idi) izinsiz olarak başkasına kullandırmanın yaptırımı sözleşme ihlali nedeniyle sözleşmenin feshidir. Tazminat ise genel hükümlere göre talep edilebilecektir.

Bendeniz fikri haklarla ilgil bir seminerde bu konuyu gündeme getirdim. Tüm katılımcılar suç yoktur dediler.

saygılarımla.
Old 19-06-2007, 06:33   #4
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Sayın Yıldırım,

Teşekkürler. Aradığımız kişi galiba sizdiniz.
1. ihtimalde neden tartışma yoktur?
2. İhtimalde (tabi ki sözleşmede özel hüküm varsa diyeceğimiz hiç bir şey olamaz) neden fesih nedenidir?

Bunları da kısaca yazabilirseniz, konu hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Bana bu konuda katılmadığınız için tekrar teşekkür ederim. BU konuda bana eğer katılsaydınız hukuk adına üzülürdüm.

Saygılarımla.
Old 19-06-2007, 12:30   #5
Admin

 
Varsayılan

Sayın Ahmet Yıldırım,

1. eylem ile 2. eylemin birbirinden çok ayrı olduğunu farketmemiş olabilir misiniz acaba?

Bir TT abonesinin hattını birbaşkasına kullandırma eyleminin (2. eylem) TCK kapsamında suç olmadığı konusundaki görüşünüze katılıyorum. Burada bana göre olsa olsa akte muhalefet vardır (Burada arz edildiği üzere).

Ancak 1. eylem bu değil. Birinci eylemde bir TT net abonesinin internet hattına onun rızası dışında girilerek bu hattın üçüncü kişi tarafından kullanılması söz konusu. Aynen size ait bir telefon hattına bir başkasının saplama yöntemiyle giriş yaparak sizin hattınızla konuşma yapması gibi. Bu eylemin suç olmadığı konusundaki görüşünüze katılma imkanı bulamıyorum.
Old 19-06-2007, 12:40   #6
Ahmet Turan

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Admin
Sayın Ahmet Yıldırım,

Ancak 1. eylem bu değil. Birinci eylemde bir TT net abonesinin internet hattına onun rızası dışında girilerek bu hattın üçüncü kişi tarafından kullanılması söz konusu. Aynen size ait bir telefon hattına bir başkasının saplama yöntemiyle giriş yaparak sizin hattınızla konuşma yapması gibi. Bu eylemin suç olmadığı konusundaki görüşünüze katılma imkanı bulamıyorum.

Ben olayı sadece bir apartmanda rızayla bir abonenin diğerlerini yaralandırması eylemi olarak değerlendirdim. Bu değerlendirme açısından yazdıklarım baki kalmak üzere sizin belirttiğiniz suç kısmına gelince, bu konudaki görüşünüze katılıyorum.
Old 19-06-2007, 20:37   #7
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
suç kısmına gelince, bu konudaki (Sn. Admin'in) görüşüne katılıyorum.

Teşekkür ederiz efendim. Bir soru daha sorabilir miyiz: Bu eylem, hangi suç tipine uygun düşer? Doğru ifadeyle, olaydaki suç nedir?

Saygılarımla.
Old 19-06-2007, 23:18   #8
Ahmet Turan

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Mehmet Saim Dikici
Sayın Yıldırım,


2. İhtimalde (tabi ki sözleşmede özel hüküm varsa diyeceğimiz hiç bir şey olamaz) neden fesih nedenidir?

BU konuda bana eğer katılsaydınız hukuk adına üzülürdüm.

Sayın Dikici, bu ADSL kurulum konusu biliyorsunuz apartmanlarda yaygın olarak uygulanmaktadır. Ben aynı zamanda apartmn yöneticisi olduğum için bu konu üzerinde araştırma yaptım. O zaman incelediğim tip sözleşmeye göre fesih nedeni olarak belirtilmişti. Sözleşmede fesih nedeni olduğu yazıldığı için fesih nedenidir dedim.

Suç tipi konusuna gelirsek; sayın Admin saplamadan bahsetmektedir. Telefon hattına saplama gibi diyor. Ben hırsızlık tartışılmaz derken bu noktayı gözden kaçırdığım içindir. Bu açıklamadan sonra, ADSL hattına saplama bildiğim kadarıyla teknik olarak mümkün olmamakla birlikte olduğunu farz edersek elbette hırsızlık olur.

Benim vurgulamak istediğim nokta, apartmanda biri abone oluyor sonra bütün komşularına rızası ile dağıtıyor. İşte burda suç yoktur demek istedim.

En anlaşılmaya çalışır nolur beni anlayın diyen bakışlı saygılarımla
Old 20-06-2007, 16:08   #9
ParanoidAndroid

 
Varsayılan

Wireless (kablosuz) internette, ortak kullanımın cezası var mıdır? Benim evimde internet bağlantısı yok; ama wireless özelligi olan bir laptop ile arama yaptıgımda 5-6 ağ bağlantısı bulabiliyorum.. Bu baglantılardan birini kullanmak suç olarak "düzenlenmiş" midir? Yasal boşluk var mıdır? Suç olsa bile kim/nasıl denetler? Saygılar..
Old 20-06-2007, 20:44   #10
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan ParanoidAndroid
Wireless (kablosuz) internette, ortak kullanımın cezası var mıdır? Benim evimde internet bağlantısı yok; ama wireless özelligi olan bir laptop ile arama yaptıgımda 5-6 ağ bağlantısı bulabiliyorum.. Bu baglantılardan birini kullanmak suç olarak "düzenlenmiş" midir? Yasal boşluk var mıdır? Suç olsa bile kim/nasıl denetler? Saygılar..

Öncelikle o hattı izinsiz kullandığınızın tespit edilmesi gerekir.

İkinci olarak şikayet edilmeniz gerekir. Suç niteliği için Sayın Yıldırım'ın cevap vermesini beklemelisiniz. Ama bence saplamadan hiç bir farkı yoktur.


Saygılarımla.
Old 27-06-2007, 09:24   #11
AdaletTR

 
Varsayılan

Konu iki başlık halinde tartışılmış.
1. si Başkasına ait adsl hattına İzinsiz girip kullanma :
Burada hırsızlık sözkonusu. Bunu telefon hattına saplama suretiyle hırsızlığa benzetebiliriz. Konuya ilişkin içtihatı birleştirme kararı var.(6.4.1990 tarih ve 2/3 Sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu kararı 29 Haziran 1990 gün ve 20563 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış.

Ayrıca telsiz telefonlarda frekansa girmek suretiyle saplama yapıldığında Ceza Genel Kurulu eski TCK 525 teki bilişim değil 491 deki hırsızlık suçunu oluşturduğunu belirtmiş.(1996/6-151 1996/152 6-55584)
Kablosuz (wireless) ağ bağlantılarına izinsiz girişi buraya dahil edebiliriz.

2. Adsl yi rıza ile ortak kullanma:
Konunun hukuki anlamda sözleşmeye aykırılık imzalanan sözleşmelerde açık ve yaptırımı sözleşmenin iptali olduğu belirtilmiş. Ayrıca sözleşmeye aykırılık nedeni ile tazminat davasına konu olabilir.

Ancak benim tartışmak istediğim bu durum ilk mesajımda metnini yazdığımTelefon ve Telgraf kanununa aykırılık teşkil eder mi?
Old 27-06-2007, 11:33   #12
Av. Bülent Sabri Akpunar

 
Varsayılan

Merhabalar,

Sayın AdaletTR, malumunuz olduğu üzere Türk Telekom'un tekeli "ses" üzerineydi ve kamu payının %50'nin altına düşmesi üzerine bu durum değişti.TT'un internet üzerinde yasal bir tekeli olmasa da altyapısınının kullanılması bağlamında fiili olarak tekeli bulunmaktadır.Bu nedenle sorunuzda bahsi geçen izinsiz toplu kullanımın tekel hakkı ile ilgili olmadığını düşünüyorum.

İzinsiz kullanım kanımca ister Saplama yöntemiyle olsun isterse wireless bağlantıya sızma yöntemiyle olsun suç teşkil etmektedir.

İzin/onay üzerine kullanımın sözleşme açısından akte aykırılık teşkil edeceği tartışmasızdır.Ceza hukuku açısından kıyas yoluyla suç ihdası mümkün olmadığından, açık bir düzenlemeye kadar (tipiklik) eylemin suç teşkil etmeyeceğini düşünüyorum.Bu eylemin, bilişim sistemine izinsiz girme temelindeki TCK bilişim suçları kapsamında değerlendirelebileceğini de düşünmüyorum.

Yine de , 5651 Sayılı yasanın 7/2 maddesine göre "Ticarî amaçla olup olmadığına bakılmaksızın bütün toplu kullanım sağlayıcılar, konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almakla yükümlüdür." hükmü uyarınca, sözleşmeye aykırı eylemde bulunan adsl abonesinin diğer kullanıcılar açısından cezai sorumluluğu olabileceği; dahası, ispat anlamında Sayın Admin'in de belirttiği gibi zorluklar yaşayabileceği gözönünde bulundurulmalıdır.
Old 05-09-2007, 12:59   #13
Ahmet Turan

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan ParanoidAndroid
Wireless (kablosuz) internette, ortak kullanımın cezası var mıdır? Benim evimde internet bağlantısı yok; ama wireless özelligi olan bir laptop ile arama yaptıgımda 5-6 ağ bağlantısı bulabiliyorum.. Bu baglantılardan birini kullanmak suç olarak "düzenlenmiş" midir? Yasal boşluk var mıdır? Suç olsa bile kim/nasıl denetler? Saygılar..

wireless sisteminde ilgili abone isterse şifre koyarak sizin erişiminizi engellemek hakkını haiz. Bunu yapmayan kişi zımni olarak başkalarının kullanmasına muvafakat ettiği anlaşılmalıdır. Bu şifreyi koymasına rağmen şifre bi şekilde kırılarak giriş yapılırsa o zaman suç olur kanısındayım.

Saygılarımla.
Old 05-09-2007, 15:49   #14
Admin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Ahmet Turan
Bunu yapmayan kişi zımni olarak başkalarının kullanmasına muvafakat ettiği anlaşılmalıdır.
Türk Telekom abonelerinin çok büyük çoğunluğunun 4.Gb kotalı (halen 29.YTL olan) ADSL abonelik paketini kullandığı ve wireless modemlerine şifre koymayan kullanıcılarının çoğunluğunun da bunu bağlantısını sebil olarak dağıtma amaçlı değil, teknik bilgi yetersizliği nedeniyle yapamadığını düşünürseniz, Sayın Ahmet Turan'ın görüşüne katılamıyorum.

Olayın hukuka aykırılığını tartışabiliriz ancak bana sorarsanız bu bir defa etik değil: zira bu bağlantı bir parazit bağlantı olacak ve bağlantısını kullandığınız kişinin internet hızını düşüreceği gibi, kotasını da arttırarak ay sonundaki faturasının da yüksek gelmesine neden olacaktır. Bir diğer deyişle sizin yaptığınız veri transferinin ücretini bağlantısı "izinsiz ve habersiz" kullandığınız kişi ödeyecektir. Bunun etik olmayacağı konusunda bir anlaşmazlığımız olmayacağını düşünüyorum.

Bu kişisel fikrime göre hukuka da aykırıdır ve özel hukuk kapsamında tazminat yükümlüğü doğuracağı gibi ceza hukuku anlamında TCK 243/1 kapsamında suç teşkil edeceğini düşünüyorum.

Eğer bu eylemi cezalandırmaz ve şifresiz sistemleri zımnen muvaffakat kapsamında görürseniz böyle bir yerleşik içtihatın hangi kötüniyetli eylemlere yol açabileceğini iyi düşünmemiz gerek. Bu içtihat kapsamında kucağına laptop'ı alan her kötü niyetli kullanıcı, başkalarının faturalarını arttırmak suretiyle sınırsız internet bağlantısına kavuşur ve böyle bir hukuki görüşün TCK 243/1'in ruhuna aykırı olacağı kanaatindeyim.
Old 07-09-2007, 20:43   #15
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
wireless sisteminde ilgili abone isterse şifre koyarak sizin erişiminizi engellemek hakkını haiz. Bunu yapmayan kişi zımni olarak başkalarının kullanmasına muvafakat ettiği anlaşılmalıdır. Bu şifreyi koymasına rağmen şifre bi şekilde kırılarak giriş yapılırsa o zaman suç olur kanısındayım.

Sayın Ahmet Turan Bey'in görüşlerine saygılıyım. Ancak ilk defa katılamayacağım bir görüş dile getirdiler.

Bir defa, wireless modemlerin genel olarak standart kullanımının şifresiz olduğu, kişilerin dilerse şifre kullanabildiği açıktır. Başka bir ifade ile wireless modemler, standart olarak şifreli olarak satılmış olsalardı ve kişiler dilediğinde şifreyi açıp şifresiz kullanabilme alternatifi taşısalardı ve Ahmet Beyin önermesinde olduğu gibi bu son durumda şifreyi açarak, genelden ayrılıp bağlantının kullanılmasına müsaade eden kişi için belki zımni kabulden bahsedilebilirdi...

Hatta belki modem üzerinde kocaman bir yazı ve işaretle: "Lütfen modemi şifreli kullanınız. Aksi takdirde olası ihlallerden sorumlu olursunuz!" gibi uyarı yazılsaydı durum tartışılabilirdi.

Kanısındayım.

Saygılarımla.
Old 07-09-2007, 22:14   #16
Ahmet Turan

 
Varsayılan

Eskiler ‘Barika-i hakikat müsademe-i efkardan doğar’ derlerdi. Yani, gerçeğin ışığı fikirlerin çatışmasından çıkar.

Gerek Sayın Admin beyin, gerekse Sayın Mehmet Saim Beyin görüşlerinin daha ışıklı olduğunu ve benim görüşümü söndürdüğünü belirtmek isterim. Bu sebeplerle eylemin suç olacağı noktasında biraz tereddüt etmekle beraber bu ihtimalin ağırlıklı olarak bulunduğu kanaati de oluşmaya başladı.
Yollarda 90 km yi geçmek yasak olduğu halde ne yapalım bu otomobille de yavaş gidilmiyorki savunması gibi ne yapalım benim lap topum çekiyor diyemememiz gerekir.

Saygılarımla.
Old 08-09-2007, 10:07   #17
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yollarda 90 km yi geçmek yasak olduğu halde ne yapalım bu otomobille de yavaş gidilmiyorki savunması gibi

Daha 20 gün önce bu sözleri Trafik polisine söylemiş ve karşılığında: "Çok haklısınız avukat bey. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Bu at ile keçi yolunda gidilmez... Lütfen siz bir dilekçe ile Genel Müdürlüğe başvursanız..." demişti.
Old 07-01-2011, 18:36   #18
harkan

 
Varsayılan

değerli üyeler, internet paylaşımının rıza ile olması sonucunda suç oluşmayacağına dair bir içtihat var mı acaba?
Old 07-01-2011, 22:25   #19
Av.Ömer Güntay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan harkan
değerli üyeler, internet paylaşımının rıza ile olması sonucunda suç oluşmayacağına dair bir içtihat var mı acaba?

Değerli meslektaşım, içtihadı bilmem ama TCK.m.163/1 (kamu hizmetinden karşılıksız yararlanma) oluşabileceği kanısındayım.
Saygılar.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Güveni kötüye kullanma suçu ve şikayet Leather Meslektaşların Soruları 26 08-03-2019 09:26
Askerden Fİrar SuÇu Temadİ Mİ Yoksa MÜtemadİ SuÇ Mudur ? concept Meslektaşların Soruları 7 08-10-2012 08:53
Apartmanda kullanılan ortak ADSL aboneliğinin hukuki durumu nedir? ares139 Meslektaşların Soruları 2 18-05-2007 17:41
ADSL tarifelerinde indirim Y£LİZ Teknoloji ve Bilgisayar 8 19-04-2007 12:33


THS Sunucusu bu sayfayı 0,08783388 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.