Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Kaybolan İcra Dosyası - İCRA DOSYASININ İCRA MAHKEMESİNDEN İHYASI

Yanıt
Old 13-11-2011, 22:15   #1
hayalperdesi

 
Varsayılan Kaybolan İcra Dosyası - İCRA DOSYASININ İCRA MAHKEMESİNDEN İHYASI

İyi Akşamlar...
Vekil olarak yer aldığım icra dosyasında borçlu adresine yaptığımız haciz neticesinde taahhüt aldık.Borçlu taahhüte uymamış ve hakkında Taahhüdü İhlal davası açılmıştır.Ne yazık ki icra müdürlüğüne gittiğimde duruşmadan önce her zam an yerinde olan dosyayı bulamadım.Yaklaşık iki aydır dosya kayıp ve icra müdürlüğüne hakim yazı gönderdi celsede dosyanın aslını gönderin diye.İcra Müdürlüğüne bendeki evrakları vererek yeni bir dosya oluşturmama rağmen hakim bu dosyayı kabul etmeyip aslını istemektedir.Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum.Muhtemelen borçlu dosyayı ortadan kaybetmiştir.Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum?Neler tavsiye edersiniz? İCRA DOSYASININ İCRA MAHKEMESİNDEN İHYASI DİYE İŞLETİLEN BİR YÖNTEM VAR MIDIR?
Old 13-11-2011, 22:22   #2
tiryakim

 
Olumlu

İcra takip dosyasının kaybedilmesi/bulunamaması durumunda ihya işlemi yapılarak dosya yenilenir.Takip talebi eldeki ve icradaki resmi bilgilere göre doldurulur.Ödeme/icra emri hazrırlanır/evvelce tebligat yapıldığı iddia ediliyorsa PTT den tebligat hususu sorulur.Ama dosyada ödeme taahhüdü varsa ne olur onu bilmiyorum.

Birde Yargıtay kararı ekleyelim...

T.C. YARGITAY

11.Hukuk Dairesi
Esas: 2002/9285
Karar: 2002/10427
Karar Tarihi: 15.11.2002

YARGITAYA GÖNDERİLEN DOSYANIN KAYBOLMASI

ÖZET: Bir dava dosyasının yangın,yer sarsıntısı dışında bir nedenle kaybolması halinde nasıl yenileneceğine dair bir hüküm yasalarımızda mevcut değil ise de, 4473 sayılı özel yasanın dosya yenilenmesine ilişkin hükümleri kıyasen uygulanarak dosya yenilenmelidir.
(4473 S. K. m. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 30, 31, 32, 33, 34, 35) (1086 S. K. m. 427)

Taraflar arasındaki davadan dolayı İstanbul Asliye 4. Hukuk Mahkemesi’nce verilen 6.2.2001 gün ve 1999/658-2001/49 sayılı hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

Mahkemenin 19.07.2002 tarihli gönderme yazısına ekli dosyasının incelenmesinde aynı mahkemeye ait 1999/658 esas sayılı dava dosyasının Yargıtay’a gönderilmek üzere postaya verildiği ve bu aşamada kaybolduğu ve bu konuda Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma açıldığı anlaşılmıştır.Mahkemece bu durumun anlaşılması üzerine taraf vekillerine, 03.06.2002 günlü bu konuda tutulan tutanak, tebliğ edilerek gerekli işlemlerinin yapılması için 10 günlük süre verilmiş ve bu süre içerisinde davacı vekili tarafından onun elinde bulunan dava dosyası ile ilgili belge, tutanak mahkeme kararı ve temyiz dilekçesi fotokopileri bir dosya halinde toplanarak temyiz incelemesi için Dairemize gönderilmiş bulunmaktadır.Bir dava dosyasının yangın, yer sarsıntısı, seylap veya heyelan sebebiyle ziyaa uğraması halinde nasıl yenileneceği 4473 sayılı yasa ile özel bir şekilde düzenlenmiş ise de, dosyanın bu özel yasada belirilen haller dışında zayi olması halinde yenileme işlemlerinin nasıl yapılanacağına ilişkin bir hüküm yasalarımızda mevcut değildir.Böyle bir durumda, dava dosyasının yenilenebilmesi zorunlu bulunduğundan bu konuda 4473 sayılı yasadaki hükümlerden faydalanılarak ve bu yasadaki hükümlerin uygun düştüğü oranda kıyasen uygulanması yoluyla yenileme işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir.

Anılan yasanın “Hukuk ve Ticaret dosyaları” ile ilgili 4-17, “Müşterek Hükümler” başlığı altında 30 ila 35. maddelerinde zayi olan bir dosyanın ne şeklinde ve hangi koşullara uyularak yenilenebileceği hükme bağlanmış bulunmaktadır.Mahkemece anılan hükümlerden yararlanılarak ve olaya uygun düştüğü oranda kıyasen uygulanarak dava dosyasının ihyası gerekirken bu hususlar yerine getirilmeden sadece davacı vekili tarafından ibraz edilen şekilde toplandıktan sonra dosyanın ihya edildiğinden bahisle temyiz incelemesi için Yargıtay’a gönderilmesi yerinde görülmediğinden, dava dosyasının mahalline geri çevrilmesine karar vermek gerekmiştir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle, dosyanın mahalline GERİ ÇEVRİLMESİNE, 15.11.2002 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Ykd Mart 2003

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı
Old 13-11-2011, 22:23   #3
tiryakim

 
Varsayılan 4473 Sayılı Kanun

Birde eklediğim Kararda geçen 4473 Sayılı Kanunun tam metnini bulamazsınız diye ekliyorum

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları
**************************************
Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun

Kanun NO : 4473
Kabul Tarihi : 16.07.1943
R.G. Tarihi : 21.07.1943
R.G. NO : 5461

UMUMİ HÜKÜMLER

Madde 1 - Yangın, yersarsıntısı, seylap veya heyelan sebebiyle mahkeme ve adliye dairelerinde ziyaa uğrayan dosyaların yenilenmesi bu kanun hükümleri dairesinde yapılır.

Madde 2 - Birinci maddede yazılan hallerde bu kanunun tatbik edilebilmesi Adliye Vekaletinin kararına bağlıdır. Karar Resmi Gazete ve ayrıca mahallinde mütat vasıtalarla neşir ve ilan olunur.

Madde 3 - Yenileme muamelesi:

A) Taraflardan birinin;

B) Davaya dahil olanın;

C) İhbar üzerine davaya iltihak etmiş olanın;

D) İcrada takip talebi yapanın;

E) Cezada şahsi şikayette bulunan veya müdahil olanın;

F) Veya bunların yerine kaim olanların;

talebiyle yapılır.

BİRİNCİ FASIL:Hukuk ve ticaret dosyaları

Madde 4 - Yenileme talepleri işe bakmış olan mahkeme tarafından tetkik olunur. Lüzumuna göre bu vazife Adliye Vekaletince hakim sınıfından ayrılacak kimselerden mahallinde teşkil edilecek bürolara veya mevcut mahkemelerden birine tevdi olunabilir.

Madde 5 - Talep, imzalı bir beyanname ile yapılır.

Beyanname:

A) Yenileme talebinde bulunanların ad ve soyadlarını, ikametgahlarını ve vekillerinin ad ve soyadlarını ve ikametgahlarını;

B) Davanın mevzuu;

C) Davanın ikame tarihini;

D) Dosya numarasını;

E) İbraz edilmiş olan vesikaların adedini, mahiyetini ve muhtevasını;

F)Tahkikat hakimi huzurunda ve mahkemede ikame edilmiş olan diğer delilleri;

G) Afet tarihine kadar ittihaz olunan kararları ve yapılan muameleleri;

H) Hüküm verilmişse tarih, mahiyet ve mucip sebeplerini; ihtiva eder.

Beyannamedeki imzanın, sahibine ait olduğu hakim veya büro azasından biri tarafından tasdik edilir. Beyannamede eksik kalmış noktalardan mümkün olanı ikmal ettirilir.

Beyanname sahibine bedava bir vesika verilir.

Madde 6 - Yenileme talepleri ikinci madde gereğince vakı neşir ve ilan tarihinden itibaren altı ay içinde yapılır. Bu müddet geçtikten sonra yapılacak müracaatlar umumi hükümlere tabidir.

Madde 7 - Beyannameyi verenin talebi üzerine alakalılara davetiye gönderilir. Bu davetiyede davetin sebebi hulasaten dercedilir ve yenileme muamelesi için tayin olunan gün ve saatte gelmesi lüzumu bildirilir. Gelmediği takdirde kendisine ikinci bir davetiye gönderilir ve bunda, yine gelmediği surette gıyap kararı tebliğine lüzum olmaksızın yenileme muamelesinin gıyabında bitirileceği ihtar olunur. Ancak gelmiyen taraf veya vekilinin itirazı halinde makbul bir mazeret sebebiyle gelemediği sabit olursa yenileme muamelesine huzurunda devam olunur.

Aynı tarafın birden ziyade itiraz talebi kabul olunmaz.

Madde 8 - Yenileme talebi vukuunda zayi olan dosyanın yenilenmesi için mahkeme veya büro icabeden tedbirleri alır.

Madde 9 - Dava, henüz layiha teatisi safhasında ise afet tarihine kadar verilmiş layiha ve vesika suretleri taraflardan istenilerek dosyaya konulur ve mütaakıp muamelelerin ifası için dosya ait olduğu mahkemeye tevdi olunur. Yenileme mahkemece yapılmışsa umumi hükümler dairesinde muameleye devam edilir.

Madde 10 - Dava, tahkikat veya muhakeme safhasına intikal etmişse taraflardan afet tarihine kadar teati olunan layihaların ve ibraz olunan vesikaların suretleri istenir. Gerek ibraz olunan vesikalar ve gerek afet tarihine kadar cereyan eden muameleler ve ittihaz olunan kararlar üzerinde tarafların ifadeleri birleşirse keyfiyet zabıtla tesbit olunur ve taraflara imza ettirilerek ait olduğu mahkemeye verilir.

Madde 11 - Afetten evvel ibraz edildiğinde veya muhtevasında ihtilaf edilen vesikaların ibraz edilmiş olduğuna dair her türlü delil ve karine tetkik edilir ve ibraz edilmiş olduğuna kanaat hasıl olursa muhtevası hakkında şahit dinlenir. Bir vesikanın ibraz edilmiş iken mahkeme veya adliye binalarında ziyaa uğramış olduğu hakkında bu kanuna göre verilmiş olan karara itiraz olunamaz.

Madde 12 - Davaya dair hüküm verilmiş olduğu hususunda tarafların ifadeleri birleşirse mahkeme veya büro hükmün mahiyeti, delilleri, muhakeme safhaları, hüküm tarihi hakkında malümat ve vesikaları ve ilanın tebliğ edilip edilmediği hakkında tarafların beyanlarını toplıyarak dosyayı mahkemeye verir.

İki tarafın birleşmesi kafi olan hadiselerde mahkeme buna müstenit hükmünü yenileme suretiyle yeniden ilama bağlar. Bu ilamda iddia ve müdafaa sebepleriyle hükmün istinat ettiği delil ve sebepler tekrar edilmek suretiyle yazılır.

Alakalılar, hükmün müddeti içinde temyiz edilmeksizin katileştiğini birlikte ifade ve kabul ettikleri takdirde tanzim edilecek ilamın altına hükmün katileştiği şerh ve tasdik olunur. İlamın tebliğ edildiğini inkar eden tarafa diğerinin talebiyle mahkeme veya büro yemin verir.

Madde 13 - Şahitler her halde davetiye ile çağrılır. Davetnamede şahitlerin davetiyeyi ve hüviyet cüzdanını veya hüviyetini ispat edebilecek bir vesikayı hamil olarak gelmeleri lüzumu yazılır. Mahkeme veya büro şahitlerin hüviyetini, hüviyet cüzdanlarına veya vesikalara göre tayin eder ve bu varakanın sureti alınıp dosyaya konur ve lüzum görürse şahit hakkında zabıtaca tahkikat yapılır.

Madde 14 - Afet tarihinden önce verilmiş ve redde uğramamış olan bir keşif raporunun mevsuk bir sureti bulunur veya münderecatında iki tarafın ifadeleri birleşirse muteberdir. Aksi takdirde mümkün oldukça yeniden keşif yapılır. Buna imkan görülemezse ehlivukuf yeminle dinlenir.

Delillerin tesbitine, imza hakkında yapılan tahkikata ve muhasebe rüyetine mütaallik olan raporlar hakkında da aynı hüküm tatbik olunur.

Madde 15 - Afet tarihinden önce karar verilmiş olan hacizden maada, ihtiyati tedbirler kanununun o mahalde tatbik sahasına girdiği tarihten bir ay müddetle ve yenileme için müracaat edilmiş ise yenileme muamelesi neticeleninceye kadar olduğu gibi kalır. Bu tedbirin uzatılması veya bu müddetten evvel kaldırılması mahkeme kararına bağlıdır.

Madde 16 - Yenilenerek salahiyetli mahkemeye tevdi olunan davaların muhakemesi sırasında bir hususun yenilenmediği anlaşılırsa işe el koyan mahkeme noksan kalan kısmı bu kanun hükümleri dairesinde yeniler.

Madde 17 - Adliye Harc Tarifesi Kanununun celse harclarına mütaallik 14 üncü maddesi hükmü, bu fasılda yazılı yenileme muamelelerinde de tatbik olunur.

İKİNCİ FASIL: İcra ve iflas dosyaları

BİRİNCİ KISIM: İcra dosyaları

Madde 18 - İcra dosyalarının yenileme muamelesi yazılı deliller ve vesikalar üzerine icra ve iflas tetkik mercii vazifesini gören icra hakimleri tarafından yapılır. Tetkik mercii icabında zayi olan delilleri tesbit için şahit de dinleyebilir.

Madde 19 -İnfazı katileşmesine bağlı olmıyan bir ilam hükmünün müddeti içinde temyiz edildiği, ancak dosyası birinci maddede yazılı sebeplerle zayi olduğundan dolayı temyiz mahkemesine gönderilemediği ve henüz yenileme muamelesi yapılıp intaç edilmediği takdirde alakalının talebiyle ait olduğu mahkeme veya bürodan ilamın müstenit olduğu dosyanın yenilenmekte olduğunu mübeyyin bedava bir vesika verilir. Bu vesikanın ibrazı halinde icra memuru ilamın icrasını yenileme neticesine kadar geri bırakır.

Nafaka ilamları bu hükümden müstesnadır.

Madde 20 - Bir mal veya alacak üzerine ihtiyati haciz konmuş olduğu vesika ile sabit olup da borçlu talep ederse haciz koyana bu hususta mahkemeye müracaatla davasını açmak ve haczin devamı hakkında bir karar istihsal etmek üzere icra memuru tarafından bir ay mühlet verilir.

Mahkemeden bu bapta bir karar verilmeden bu müddet geçtiği ve tetkik mercii tarafından temdidi hakkında bir karar verilmediği takdirde haciz kendiliğinden kalkar.

Madde 21 - İcrai haciz mahkeme ilamına veya bu mahiyetteki vesikaya veya itiraz müddetinin geçmesiyle katileşen takibe müsteniden konulmuş ise, refine dair borçlu tarafından bir mahkeme kararı getirilmedikçe bu haciz devam eder.

Madde 22 - Haciz dereceleri bu vesika ile tesbit edilemezse haciz koyanlar aynı derecede sayılırlar.

Madde 23 - İcra dairesinde tutulan muhasebe, vezne, kasa, hesabı cari, esas ve takip defterleri yenileme muamelesi için resmi vesika ve muteber esaslardandır.

Madde 24 - Eski dosyaların yenilenmesi için müracaat şekli ve müddeti beşinci ve altıncı maddeler hükümlerine tabidir.

Müracaat vukuuna dair bedava bir vesika verilir.

Madde 25 - Elinde haczedilmiş mal veya zimmetinde haczedilmiş alacak bulunan hakiki ve hükmi şahıslar, ayrıca 35 inci madde mucibince istenilmiş ise, bu kanunun mahallinde tatbikına başlandığı tarihten iki ay içinde keyfiyeti ait olduğu icra dairesine yazı ile veya şifahen bildirmeğe mecburdurlar.

Bildirdiklerine dair kendilerine bedava bir vesika verilir.

Kanunun bu hükmüne riayet etmiyenler hakkında 35 inci madde hükmü tatbik olunur.

İKİNCİ KISIM: İflas dosyaları

Madde 26 - Yenileme muamelelerinde iflas dairesi; tapu daireleri, bankalar, ticaret odaları gibi alakalı müesseselerle gazete ilanlarından ve sair membalardan istifade eder ve bu husus için lüzumlu gördüğü bütün tedbirleri alır.

Madde 27 - Henüz katileşmemiş olan iflas hükümlerini mutazammın ilamların yenilenmesi 12 nci madde hükmüne tabidir.

Madde 28 - Tasdiki katileşmiş korkordatolara mütaallik muamelelerin dosyası konkordato komiseri veya iflas dairesi tarafından, henüz katileşmemiş olan konkordatolara mütaallik hüküm, karar ve muameleler hangi safhada kalmışsa o safhayı tetkike salahiyetli makam tarafından yenilenir.

Madde 29 - Evvelce yapılmış olan alacaklılar, toplantısına ait zabıt ve vesikalar yenilenemediği takdirde yeniden toplanmağa davet olunur.

ÜÇÜNCÜ FASIL: Geçen fasıllara ait müşterek hükümler

Madde 30 - Afet tarihinden evvel ibraz edilmiş olup zayi olduğu bu kanuna göre tesbit olunan ve resmi yahut tasdikli bulunmıyan vesikaların taallük ettiği davalarda gerek vesikanın yazısı, tarih ve imzası ve gerek vesikanın muhtevi bulunduğu akit ve muamelenin vücudu hakkında mahkeme veya büro şahit dinliyebilir.

Mahkeme veya büro bu gibi şahitlerin kabul veya reddi hususunda, kendisine arzu edilen diğer delil ve emarelere istinat suretiyle, geniş takdir hakkına maliktir.

Madde 31 - Dosyaların yenilenmesi için müracaat olunacak vasıtalar şunlardır:

Taraflarca ibraz edilen veya bunlardan ve diğer şahıslardan ve mercilerden alınan varakalar ve senetler (Asil veya suretler) ve delillerin tesbiti hakkındaki kayıtlar, hakimin katibin notları, sicillerdeki kayıtlar, keza hakimin veya memur veya katibin hatırası, tahkikat veya muamelelerde hazır bulunmuş kimselerin ifadeleri, taraflar vekillerinin notları ve dosyaların yenilenmesine yarayacak sair malümat.

Madde 32 - Yenileme için vakı olan müracaat üzerine son muamele tarihinden itibaren alakalısı tarafından iş altı ay takip edilmezse yenileme hakkı sakıt olur ve umumi hükümler dairesinde muamele yapılır.

Madde 33 - Yenileme muamelesi sırasında kanunların ve hakimlerle salahiyetli memurların tayin ettikleri müddetlerin afet tarihinden önce katedilmiş olduğuna mütaallik iddialar iki tarafın ifade birliği veya vesika ile sabit olmaz ve diğer nevi delil ve emareler kafi kanaat vermezse müddetin kanun hükümlerine uygun surette muhafaza edilmiş olduğuna dair hakim tarafından re'sen yemin ettirilebilir.

Madde 34 - Son günü afet tarihine tesadüf eden yukarıdaki maddede yazılı müddetler bu kanunun mahallinde tatbikına başlandığı tarihten itibaren bir ay uzatılır.

Madde 35 - (DEĞİŞİK MADDE RGT: 08.02.2008 RG NO: 26781 KANUN NO: 5728/114) (KOD 1)
Bir işe ait vesika kimin elinde ise o kimse yenilemeyi yapan merciin emriyle bu vesikayı vermeğe mecburdur. Bu makamlarca vesika asıllarının alıkonulmasına lüzum görülmezse suretleri alınarak aslı iade edilir. Asılları alıkonulan vesikaların suretleri bedava tasdik olunur. Mahkeme veya büro veya tetkik mercii tetkik ettiği maddeye müteallik olarak hakiki ve hükmi her şahıstan lüzum gördüğü her suali sorabilir. Bu suallere doğru olarak ve tayin edilen müddette cevap vermek mecburidir. Bu müddet beş günden aşağı ve yirmi beş günden yukarı olamaz.

Bu Kanun kapsamına giren belgeleri, açıkça istenmesine rağmen, kendisinde bulunduğu hâlde yetkili kamu görevlisine vermeyen kişi bir yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

Bu Kanun kapsamına giren belgelerle ilgili bilgileri açıkça istenmesine rağmen, yetkili kamu görevlisine vermeyen veya yanlış bilgi veren kişi üç aydan iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

Bu madde hükümleri bir doğal veya sosyal felaket dışında herhangi bir sebeple belgelerin yok olması veya kaybedilmesi hâlinde de uygulanır.

Bu maddede yazılı suçlar bir avukat tarafından yapılmışsa doğrudan doğruya veya yukarıda belirtilen makamlardan verilecek müzekkere üzerine hakkında baro tarafından ayrıca disiplin cezası dahi tayin olunur.

Baro, disiplin cezası tayini hususunda mahkemece verilecek beraat kararıyla mukayyet değildir.

Baro, disiplin cezası tayini hususunda mahkemece verilecek beraet karariyle mukayyet değildir.

DÖRDÜNCÜ FASIL: Ceza dosyaları

Madde 36 - (DEĞİŞİK FIKRA RGT: 08.02.2008 RG NO: 26781 KANUN NO: 5728/115) (KOD 1)
Soruşturma evresi genel hükümler uyarınca yenilenir.

Şikayete bağlı işlerde davacıların verecekleri şikayetname üzerine yeniden amme davası açılır. Yenileme işinde zabıta kayıt ve dosyalarından ve suçtan zarar görenlerin şikayet ve beyanlarından istifade olunur.

Madde 37 -(YÜRÜRLÜKTEN KALD. MADDE RGT: 08.02.2008 RGNO: 26781 KANUN NO: 5728/577) (KOD 1)

Madde 38 - (DEĞİŞİK MADDE RGT: 08.02.2008 RG NO: 26781 KANUN NO: 5728/116) (KOD 1)
Kovuşturma evresinde dosyaların noksanı mahkemece ikmal edilir.

Dosya yoksa veya mevcudu duruşma yapılmasına imkân vermeyecek derecedeyse soruşturma yeniden yapılır.

Madde 39 - Mahkemece hüküm verilmiş olanlardan:

A) Hüküm gıyabında verilip ilamı tebliğ edilmemiş olanlar hakkında;

B) Bu suretle hüküm verilipte ilamı tebliğ edilmişse eski hale getirme talebi vukuunda dosya mevcuduna göre;

C) Hüküm vicahlarında verilipte katileşmiş bulunduğu halde ilamın müddeiumumiliğe verilmemiş olanlar hakkında;

38 inci madde hükmü tatbik olunur.

Madde 40 - Hakkında hüküm hulasası verilmiş olan suçlara ait hüküm, katileşince bu hulasalar ilam mahiyetinde telakki edilerek infaz olunur.

Kanun yoluna gidildiği suçlu tarafından beyan edilirse bu gibiler hakkında (38) inci madde hükmü dairesinde muamele yapılır.

Bu takdirde hükmolunan ceza miktarı bir seneden aşağı hapsi istilzam ediyorsa mahkeme tahliye kararı verebilir.

Madde 41 - Yenileme sırasında o işe dair eski dosya ele geçerse yenileme muamelesi durur. Yenileme işi hükümle neticelendikten sonra hükmü havi eski dosya bulunursa mahkümun lehindeki hüküm infaz olunur.

Madde 42 - (YÜRÜRLÜKTEN KALD. MADDE RGT: 08.02.2008 RGNO: 26781 KANUN NO: 5728/577) (KOD 1)

Madde 43 - (DEĞİŞİK MADDE RGT: 08.02.2008 RG NO: 26781 KANUN NO: 5728/117) (KOD 1)
Bir doğal veya sosyal felaket nedeniyle ya da başka herhangi bir sebeple belgelerin yok olması veya kaybolması hâlinde dava zamanaşımı süresi dosya kovuşturma işlemlerine devam edecek ölçüde tamamlanıncaya kadar işlemez. Ancak, dosyanın yok edilmesine veya kaybolmasına kasten sebebiyet verilmemiş olması hâlinde bu durma süresi beş yıldan fazla olamaz.

Madde 44 - Bu kanunun ceza işlerine mütaallik hükümleri askerlik adliyesine de şamildir.

Bu takdirde Adliye Vekaletine verilen salahiyetler Milli Müdafaa Vekaletine;

Müddeiumumilere ait vazife ve salahiyetler adli amirlere;

Hakim ve mahkemelere ait vazife ve salahiyetler de askeri mahkemelere ait olur.

BEŞİNCİ FASIL: Son hükümler

Madde 45 - Bu kanunda tarif edilen yenileme muamelesi, mahkeme ve adliye binaları içinde iken birinci maddede yazılı hadiselerden dolayı zayi olmuş veya okunamıyacak dereceye gelmiş olan bütün evraka şamildir.

Madde 46 - Yenileme işine mütaallik bilcümle evrak, kayıtlar ve bunların suretleri ve bu husustaki muameleler her nevi rüsum ve harctan muaftır. Yenileme büroları veya mahkemeler tarafından verilecek vesikaların ibrazı üzerine noterler de, suretlerini çıkaracakları evrak için yazı ücretinden başka hiç bir resim ve harc ve ücret istiyemezler.

Tebliğ ücreti ve yenilemenin istilzam ettiği diğer masraflar mahkeme masraflarına dahil edilmek üzere yenileme istiyenden alınır.

Madde 47 - Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir.

Madde 48 - Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.


Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı


İyi Çalışmalar...
Old 13-11-2011, 22:31   #4
hayalperdesi

 
Varsayılan

Çok teşekkür ederim..Anladığım kadarıyla icra Mahkemesinden ihya talebinde bulunabilirim.Mevcut adliyenin tüm kalemlerine danıştım hiç kimse bu şekilde bir işlemi bilmemektedir.İcra Müdürlüğünün eldeki evraklara aslı gibidir yapması mümkün müdür?
Old 13-11-2011, 22:34   #5
tiryakim

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan hayalperdesi
Çok teşekkür ederim..Anladığım kadarıyla icra Mahkemesinden ihya talebinde bulunabilirim.Mevcut adliyenin tüm kalemlerine danıştım hiç kimse bu şekilde bir işlemi bilmemektedir.İcra Müdürlüğünün eldeki evraklara aslı gibidir yapması mümkün müdür?

İcra Müdürlüğünün elinde eğer evrakın aslı varsa , aslı gibidir yapabilir diye düşünüyorum...
Old 13-11-2011, 22:35   #6
kezzy

 
Varsayılan

Sayın tiryakim ancak burda anladığım kadarıyla sorun dosyanın ihya edilmesi değil zira dosya zaten mevcut belgelerle ihya edilmiş olmasına rağmen Mahkemece kabul edilmeyip aslının talep edilmesi
Old 13-11-2011, 22:37   #7
kezzy

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan hayalperdesi
Çok teşekkür ederim..Anladığım kadarıyla icra Mahkemesinden ihya talebinde bulunabilirim.Mevcut adliyenin tüm kalemlerine danıştım hiç kimse bu şekilde bir işlemi bilmemektedir.İcra Müdürlüğünün eldeki evraklara aslı gibidir yapması mümkün müdür?

Ben İcra Müdürlüğünün yerinde olsam aslını görmeden aslı gibi yapmazdım
Old 13-11-2011, 22:39   #8
hayalperdesi

 
Varsayılan

İcra müdürlüğünde sadece ödeme makbuzları mevcuttur.Bende ise evrakların fotokopisi mevcut.İcra Mahkemesi dosyanın ihya edilmiş halini kabul etmemektedir.Sorun ihya edilmiş dosyanın kabul edilmemesi...İşin içinden çıkamadım.İcra Müdürlüğü soruşturma mı geçirecek ? Kaybolan icra dosyası ne olacak?
Old 13-11-2011, 22:41   #9
tiryakim

 
Varsayılan

Ayrıca icra Müdürlüğü hakkında suç duyurusunda bulunabilirsiniz diye düşünüyorum
Old 13-11-2011, 22:44   #10
hayalperdesi

 
Varsayılan

Dosyamın bulunması önemli olan ya da buna uygun bir yöntem..Hakimle konuşmam gerek sanırım ..Tahliyenin son günü uyanık borçlu dükkanında hırsızlık olduğu gerekçesiyle savcılığa şikayette bulunmuştur.Oysaki yeni iş yerinde çalışmaya devam etmekte.Bu arada İcra dosyasını da ortadan kaybetmekte..Güzel bir mücadele olacak...
Old 13-11-2011, 22:49   #11
tiryakim

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan hayalperdesi
Dosyamın bulunması önemli olan ya da buna uygun bir yöntem..Hakimle konuşmam gerek sanırım ..Tahliyenin son günü uyanık borçlu dükkanında hırsızlık olduğu gerekçesiyle savcılığa şikayette bulunmuştur.Oysaki yeni iş yerinde çalışmaya devam etmekte.Bu arada İcra dosyasını da ortadan kaybetmekte..Güzel bir mücadele olacak...

Kesinlikle...Avukatların işi Mücadele zaten...
İyi Çalışmalar...
Yardımcı olabildiysem ne mutlu...
Old 13-11-2011, 22:56   #12
kezzy

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan hayalperdesi
Dosyamın bulunması önemli olan ya da buna uygun bir yöntem..Hakimle konuşmam gerek sanırım ..Tahliyenin son günü uyanık borçlu dükkanında hırsızlık olduğu gerekçesiyle savcılığa şikayette bulunmuştur.Oysaki yeni iş yerinde çalışmaya devam etmekte.Bu arada İcra dosyasını da ortadan kaybetmekte..Güzel bir mücadele olacak...

icra dosyasının borçlu tarafından alınması:kaçırılması:çalınması bir şekilde icra dosyasının kaybolması icranın devamına engel değildir.
Ancak dosyayı asıl muhafaza etmekle sorumlu olanların icra müdür ve memurlarının olduğunu unutmayın.
Dosyanın ihya edilerek icra işlemleri devamında bir sakınca bulunmamaktadır ancak (taahhüdü ihlal suçuna ilişkin) ihya edilen dosyanın kabul edilip edilmeyeceği konusunda Hakimle görüşmenizde yarar var diye düşünüyorum elbette bir çıkar yol bulunabilecektir.
Old 14-11-2011, 16:57   #13
m.fahrikoc

 
Varsayılan

""""T.C.

ADALET BAKANLIĞI

Hukuk İşleri Genel MüdürlüğüSayı : B.03.0.HİG.0.00.00.03/010.06.02/7 30/06/2006
Konu : Zayi olan dosyaların

yenilenmesi

GENELGE

No: 107

4473 sayılı Yangın, Yer Sarsıntısı, Seylâp ve Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümleri gereğince, zayi olan dosyaların ihyasına ilişkin Bakanlığımıza intikal eden taleplerde eksikliklerin bulunması nedeniyle yazışmalar yapıldığı ve bu durumun yenileme sürecini uzattığı anlaşılmıştır.4473 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde yangın, yer sarsıntısı, seylâp ve heyelân gibi hallerde bu Kanunun Adalet Bakanlığı kararı üzerine tatbik edilebileceği ve bu gibi kararların Resmî Gazete ve ayrıca mahallinde mutat vasıtalarla neşir ve ilân olunacağı belirtilmiştir.Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair 7269 sayılı Kanunun 1051 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesine istinaden 8 Mayıs 1988 gün ve 19808 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 56 ncı maddesinde afet bölgesindeki adliye dairelerinde zayi olan dosyaların yenilenmesi yönünden gerekli tedbirlerin Adalet Bakanlığınca alınacağı hükme bağlanmıştır.Anılan Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereğince adliye dairelerinde zayi olan dosyaların yenilenmesi işlemlerinde;1- Öncelikle zayi olduğu ileri sürülen dosyanın ilgili mahkeme veya icra dairelerinin kalem ve arşivinde titizlikle aranması, bulunamadığı takdirde düzenlenecek tutanağın onaylı bir suretinin Bakanlığımıza gönderilmesi,2- Dosyanın kaybolmasında ihmali olan kişilerin tespit edilerek, haklarında ceza ve disiplin yönünden gereğinin takdir ve ifasıyla yapılan işlemlerle ilgili Bakanlığımıza bilgi verilmesi,3- Bakanlığımızca dosyanın yenilenmesine karar verilmesi halinde bu kararın bir an önce mahallinde mutat vasıtalarla neşir ve ilân edilmesinin sağlanması,4- Dosyanın yenilenmesine ilişkin kararın Bakanlığımızca yaptırılacak Resmî Gazete ilânı ve mahallinde yapılacak olan ilândan sonra:a) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 409 uncu maddesi hükmünün uygulanabileceği dava dosyaları ile icra dosyalarının zayi olması durumunda 4473 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen kişilerin dosyanın ihyası talebi üzerine;b) Taraflarca takip edilmese dahi HUMK 409 uncu maddesi gereğince işlemden kaldırılamayan ve karara çıkmış dava dosyalarının zayi olması durumunda ise, ilgililerin talebi aranmaksızın re’sen,Ziyaa uğrayan dosyaların yenilenmesi için gereken işlemlerin yapılmasının temini,Konularında gereken dikkat ve özenin gösterilmesini rica ederim.Cemil ÇİÇEK

Bakan"""
Yukarıdaki genelgeye uygun bir dilekçe ile icra müdürlüğüne müracaat ederek dilekçenizin ilgili hakimliğe/memurluğu gönderilmesini talep edebilirsiniz...
daha önce İstanbulda aynı konuda bir dilekçe hazırlayıp vermiştim, dosyayı ihya etmişlerdi.
Old 22-11-2011, 23:24   #14
hayalperdesi

 
Varsayılan

Dosyam bugün itibariyle bulunmuştur.Nasıl sevindim anlatamam.En güzeli de icra müdürüne dosyayı kasaya almasını söylediğimde tamam çeyiz sandığıma koyarım demesiydi :d
Old 22-11-2011, 23:27   #15
tiryakim

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan hayalperdesi
Dosyam bugün itibariyle bulunmuştur.Nasıl sevindim anlatamam.En güzeli de icra müdürüne dosyayı kasaya almasını söylediğimde tamam çeyiz sandığıma koyarım demesiydi :d

Nerdeymiş Dosyanız ?
Old 22-11-2011, 23:32   #16
hayalperdesi

 
Varsayılan

Dosya memuru bulduk dedi ...Bende bir bilsem neyseki bulundu
Old 23-11-2011, 23:44   #17
Av.PUDY

 
Varsayılan

[quote=hayalperdesi]Dosya memuru bulduk dedi ...Bende bir bilsem neyseki bulundu[/QUOT

Dosyanın bulunmasına sevindim ancak arkadaşlar dosya bulunmasaydı ne olacaktı bunu çözsek iyi olacaktı sanki çünkü uyanık borçlular sayesinde karşılaşabiliriz böyle durumlarla ve dosyamız bulunamayabilir; hakim kabul etmeyebilir o olabilir bu olabilir dimi? yenileme dilekçesi falan filan anlamsız kalabiliyor bazen
Old 24-11-2011, 22:51   #18
hayalperdesi

 
Varsayılan

Ben de işin içinden çıkamadım.Bir çok icra müdürü ve mahkeme kalemi ile görüştüm.Bir çoğu dosyanın mahkemeden istenecek kararla ihya edildiğini bilmiyor.Bir çoğuda icra müdürlüğü ihya eder demektedir.Bir çoğu ise icra müdürleri soruşturma geçirmemek için aslı gibidir yapar demektedir...Varsayımlar
Old 24-11-2011, 23:20   #19
üye26959

 
Varsayılan

çözüm değil ama bundan sonraki yaşanabilecek benzer olaylar için ufak bi tavsiye. takip talebi ödeme emri uyaptan çıkarılır ve onaylanır tebligat akıbeti de ptt'ye yazılarak öğrenilir ama asıl önemli olan taahhüt. pek uygun bi davranış olmasa da yaşamış olduğunuz olumsuzluğa benzer olay göz önüne alınarak düşünülmüş bir yöntem. aldığınız taahhüt tutanağının aslını ofiste tutun fotokopisini dosyada. dava açılacağı ve duruşmanın geldiği zaman icra dosyasına eklenerek dosya bizzat siz veya çalışanınız tarafından mahkeme dava dosyasının arasına konulsun. akabinde duruşma bittiğinde aynı işlemi tekrarlayarak güvence altına alın
Old 24-11-2011, 23:59   #20
hayalperdesi

 
Varsayılan

Mustafa Bey mesajınız için teşekkürler..Dosya esas dosyasıydı ve memurla anlaşıp taahhüt aslını almak gerekir sanırım bundan sonra sizin izlediğiniz yöntemi deneyeceğim :d
Old 25-11-2011, 21:23   #21
Av.PUDY

 
Varsayılan

Mustafa Bey tavsiyeniz için çok teşekkürler en doğru çözüm sizin gösterdiğiniz yol olacak sanırım
Old 25-11-2011, 23:15   #22
üye26959

 
Varsayılan :)

Alıntı:
Yazan burcukazanan
Mustafa Bey tavsiyeniz için çok teşekkürler en doğru çözüm sizin gösterdiğiniz yol olacak sanırım
rica ederim değerli meslektaşım. özellikle İzmir Adliyesi geliştirilmiş bir yöntem
Old 25-11-2011, 23:54   #23
kezzy

 
Varsayılan

Neden iki suret düzenleyip hem ofiste hem de icrada aslını bulundurmuyorsunuz
Old 26-11-2011, 00:13   #24
üye26959

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan kezzy
Neden iki suret düzenleyip hem ofiste hem de icrada aslını bulundurmuyorsunuz
onu kabul edecek icra memuru tanımıyorum
Old 26-11-2011, 10:36   #25
kezzy

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Mustafa İnan
onu kabul edecek icra memuru tanımıyorum

İzmir İcralarında ki Müdür Yrd. bir çoğu, sürekli yaptığımız bir uygulama
Old 26-11-2011, 10:46   #26
üye26959

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan kezzy
İzmir İcralarında ki Müdür Yrd. bir çoğu, sürekli yaptığımız bir uygulama
saygı duyarım
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
LÜleburgaz İcra Dosyasi alperyldrm Şehirlerarası Nöbetçi Avukat 0 28-09-2011 13:50
Sakaryada Onayli İcra Dosyasi İÇİn Yardim Talebİ Av.Fatih KISA Şehirlerarası Nöbetçi Avukat 0 02-02-2011 17:02
Kaybolan İcra Dosyasi furugferruhzad Meslektaşların Soruları 6 28-01-2011 11:32
ÇerkezkÖy İcra MÜdÜrlÜĞÜ Dosyasi parçalı bulutlu Şehirlerarası Nöbetçi Avukat 0 27-12-2009 13:31
İcra Dosyasi En Fazla KaÇ Kez Yenİlenebİlİr? NURHANOKURÖZCAN Meslektaşların Soruları 2 26-01-2007 18:34


THS Sunucusu bu sayfayı 0,09354496 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.