Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

TCK cinsel istismar-saldırı suçlarına ilişkin görüşülen kanun teklifi üzerine düşünceler

Yanıt
Old 05-06-2014, 15:00   #1
terazim

 
Varsayılan TCK cinsel istismar-saldırı suçlarına ilişkin görüşülen kanun teklifi üzerine düşünceler

Kanun Teklifi Bilgileri
Kanun Teklifinin Metni

Dönemi ve Yasama Yılı 24/4

Esas Numarası 2/2149

Başkanlığa Geliş Tarihi 27/05/2014

Teklifin Başlığı Türk Ceza Kanunu ile Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

Teklifin Özeti Teklif ile, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar yeniden düzenlenmekte ve cezaları artırılmakta, nitelikli hırsızlık suçlarının ağırlaştırıcı nedenleri yeniden düzenlenmekte ve cezaları artırılmakta; Anayasa Mahkemesince temelli kapatılan veya siyasi parti siciline kayıtlı bulunan siyasi partilerin isimleri, amblemleri, rumuzları, rozetleri ve benzeri işaretlerinin aynen veya iltibasa mahal verecek şekilde kullanılması yasağı düzenlenmekte ve müeyyideye bağlanmakta, siyasi partilerin tutmak zorunda oldukları defter ve kayıtları elektronik ortamda tutabilmelerine imkan tanınmaktadır.

Teklifin Son Durumu GÜNDEMDE

http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-2149.pdfTCK cinsel istismar-saldırı suçlarına ilişkin görüşülen kanun teklifi üzerine düşünceler:

1-Cebir, tehdit veya mefruz tehdit unsurları suçun tanımı içinde yer almamaktadır.

2-Mağdurun direnemeyecek halde bulunması veya o duruma getirilmesi anlamına gelen mefruz(varsayılan) cebir, büyükler için ağırlatıcı neden yapıldığı halde, çocuklara yönelik cinsel istismar fiillerinde dikkate bile alınmamıştır.

(teklife göre, sözgelimi uyuşturucu, ilaç, koma, derin uyku, felç, uyuşturucu vb etkisiyle direnemeyecek durumda olan 19 yaşındaki mağdura nitelikli cinsel saldırıda TCK 102/2, 102/3-a m uygulaması 18 yıldan...hapis cezası; aynı durumda bulunan 12 yaşındaki mağdura nitelikli cinsel istismarda TCK 103/2.m uygulaması ile yetinilerek 16 yıldan...hapis cezası, verilmesi gibi izahtan yoksun bir çelişki meydana gelecektir)

3-Kürtaj, sağlıksız koşullarda doğum, nesep suçları, namus cinayetleri vb gibi mağdur ve yakınları için yaratacağı feci sonuçlara rağmen, suç sebebiyle oluşacak gebelik hali, ağırlatıcı neden yapılmamıştır.

4-Ani hareketli cinsel istismar ve genel cinsel istismar tanımları özelleştirilmelidir.

5-Kasten yaralamadan ayrıca ceza verebilme hali yalnızca, fiilin işlenmesi için başvurulacak cebir haline özgülenmiş, fiilin kendisinin yolaçtığı sair fiziksel hasarlar, hastalık bulaştırma vb neticeleri cezasız bırakılmıştır.

6-Cinsellik, çocuğun fiziksel ve ruhsal gelişimine paralel şekilde ilerleyen birbirine geçişli dönemleri içinde barındıran bir süreçtir. Bu anlamda her çocuğun, yaşadığı dönemin gerektirdiği yaşı ve olgunluğu ile orantılı makul aktivitede bulunması, onun en doğal ihtiyacıdır. 17 yaş 11 ay 29 günlük bireyi çocuk, 18 yaş 1 günlük bireyi yetişkin saymamız, ceza normlarının niteliği gereği olabilir. Ancak iyi bir cinsel istismar tanımı, eşit koşullarda cereyan eden flört vb içinde bulunulan dönemin gerektirdiği bir takım yakınlaşmaları, kapsamı dışında tutabilmelidir. Her türlü cinsel davranış cinsel istismardır demek, bir tanım olmaktan oldukça uzaktır.

(Sözgelimi 14 yaşındaki iki ortaokul öğrencisinin cinsellik içeren duygularla öpüşmesi halinde, her iki çocuğun da cinsel istismar suçundan ceza alabilmesi tehlikesi mevcuttur)

İstismar, etken (egemen ve cinsel haz sağlayan) konumdaki failin, edilgen (bedeni üzerinden cinsel haz sağlanan) mağdura karşı, yaş=güç=gelişmişlik=statü farkı vb nüfuz tesisine elverişli diğer herhangi bir vasıtayı kullanarak, mağdurun sağlığı veya gelişimini olumsuz etkileyecek cinsel davranışlarla doğrudan veya dolaylı yollarla haz elde edilmesidir. Yasa metnine alınması güçlük arz eden, istismarın olmazsa olmazı durumundaki egemenlik ilişkisi ve ölçütü mutlaka yasanın madde gerekçeleri arasına alınmalıdır.

7-Çocuklarla cilsel ilişki suçu bütün olasılıkları karşılayacak şekilde düzenlenmeli; artırım nedeni sadece evlenme yasağı olanları değil, çocuğu kandırabilecek yakınlığa sahip diğer failleri de kapsamalıdır.

Önerilen metinler:

Cinsel saldırı
Madde 102- (1) Cebir veya tehdit kullanarak veya mağdurun direnemeyecek halde bulunmasından faydalanarak cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal eden kişi, beş yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılı. Fiilin süreklilik arz etmeyen hareketle işlenmesi halinde dört yıla kadar kadar hapis cezası verilir.

(2) Fiilin, cebir veya tehdit kullanarak veya mağdurun direnemeyecek halde bulunmasından faydalanarak, vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle işlenmesi durumunda, oniki yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin eşe karşı işlenmesi halinde, soruşturma ve kovuşturmanın yapılması mağdurun şikayetine bağlıdır.

(3) Suçun;
a) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
b) Üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı,
c) Silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte,
İşlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilen cezalar üçte birinden üçte ikisine kadar artırılır.

(4) Suç nedeniyle kasten yaralama suçunun ağır neticelerinin meydana gelmesi halinde, ayrıca kasten yaralama suçundan ceza verilir.

(5) Fiil sonucunda, mağdurda gebelik oluştuğu takdirde verilecek ceza üçte birinden yarısına kadar artırılır.

(6) Suç sonucunda, mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü halinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

Çocukların cinsel istismarı
Madde 103- (1) Onbeş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olsa bile, fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş bir çocuğu veya hile kullanarak onbeş yaşını bitiren diğer bir çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, beş yıldan oniki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Çocuk 12 yaşını tamamlamamış ise verilecek ceza sekiz yıl hapis cezasından az olamaz. Fiilin süreklilik arz etmeyen hareketle işlenmesi halinde beş yıla kadar hapis cezası verilir.
Cinsel istismar deyiminden, çocuğun bedeni üzerinde, doğrudan veya dolaylı yollarla,cinsel yarar sağlamak gayesiyle yapılan, çocuğun sağlığını veya gelişimini olumsuz etkileyecek davranışlar, anlaşılır.

(2) Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Çocuk 12 yaşını tamamlamamış ise verilecek ceza onbeş yıl hapis cezasından az olamaz.

(3) Suçun;
a)Cebir veya tehdit kullanılarak veya esasen mağdurun direnemeyecek durumda olmasından yararlanarak;
b)Birden fazla kişi ile birlikte,
c)Birarada bulunma zaruretinin sağladığı kolaylıktan istifade ederek,
d)Üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş veya evlat edinen tarafından,
e)Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,
f)Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılarak;
İşlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza üçte birinden üçte ikisine kadar artırılır.

(4)Suç nedeniyle kasten yaralama suçunun ağır neticelerinin meydana gelmesi halinde, ayrıca kasten yaralama suçundan ceza verilir.

(5) Fiil sonucunda, mağdurda gebelik oluştuğu taktirde verilecek ceza üçte birinden yarısına kadar artırılır.

(6) Suçun, mağdurun bitkisel hayata girmesine veya ölümüne neden olması durumunda, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.


Reşit olmayanla cinsel ilişki
Madde 104- (1) Cinsel istismar suçunu oluşturmamak kaydıyla, onbeş yaşını bitiren bir çocuğun vücuduna organ sokmak suretiyle veya onbeş yaşını bitiren erkek çocuğunun, kendi vücuduna organ sokmasını temin yolu ile cinsel ilişkide bulunan yetişkinler, mağdurun veya yasal temsilcinin şikayeti üzerine, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Bu suçun:
a)Mağdur ile evlenmesi yasak olan kişiler;
b)Üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş veya evlat edinenler;
c)Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma bakım veya gözetimle yükümlülü olanlar;
d) Kamu görevini veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullananlar;
tarafından işlenmesi halinde, şikayet aranmaksızın, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası verilir.

(3)Fiil sonucunda, mağdurda gebelik oluştuğu taktirde verilecek ceza üçte birinden yarısına kadar artırılır.
___________________________

Saygıdeğer forum okur-yazarlarının görüş ve yorumlarına takdim olunur.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
cinsel saldırı-karşılıklı cinsel organı gösterir foto tangela Meslektaşların Soruları 8 16-04-2014 16:25
Cinsel istismar ozanaakyuz Meslektaşların Soruları 2 19-03-2014 14:39
cinsel istismar Konuk Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 2 12-06-2010 16:04
CMK 134 üzerine düşünceler ckocamaz Ceza Hukuku Çalışma Grubu 1 16-01-2010 13:43
Cinsel Saldırı İle Cinsel Taciz Suçu Arasındaki İnce Çizgi üye19576 Kadın Hakları Çalışma Grubu 0 05-08-2008 02:47


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03632903 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.