Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Adliye Duvarı Staj ve mesleki dayanışma ilanları, hukuk panel, konferans, toplantı haberleri ve hukukla ilgili her türlü ticari nitelik TAŞIMAYAN duyurular. Tarih içeren aktiviteleri ayrıca Hukuk Takvimize de işleyebilirsiniz.

İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sınavı

Yanıt
Old 17-07-2006, 15:55   #1
Av.H.Sancar KARACA

 
Varsayılan İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sınavı

İ L Â NA D A L E T B A K A N L I Ğ I N D A N.

1- Bakanlığımızca yazılı ve mülâkat sınavları ile 9-5 inci dereceli kadrolara 200 adet icra müdür ve icra müdür yardımcısı açıktan ve naklen alınacaktır.2- Başvurular 31 Temmuz 2006 Pazartesi günü başlayacak, 18 Ağustos 2006 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir.3- Yazılı sınav, Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 01 Ekim 2006 Pazar günü Ankara’da yapılacaktır. Sınav saat 09.30’da başlayacak ve yaklaşık iki saat sürecektir.4- Sınavın organizasyonu ve uygulanması tamamen ÖSYM’nin sorumluluğunda gerçekleştirilecektir. Sınav test usulü ile yapılacak olup, değerlendirme doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bir testteki doğru cevap sayısı adayın bu testten aldığı ham puanı oluşturacak, sınava giren tüm adaylar dikkate alınarak, Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Alan Bilgisi Testlerine ait ham puan dağılımlarının ortalama ve standart sapmaları hesaplanacak; her iki test ayrı olmak üzere bu dağılımlar, ortalaması 50, standart sapması 20 olan standart puan dağılımlarına dönüştürülecektir. Bu durumda sınava giren her adayın iki teste ait iki standart puanı hesaplanmış olacaktır. Değerlendirme sırasında adayların, Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi standart puanı 0,15, Alan Bilgisi Testi standart puanı 0,85 ile çarpılarak toplanacaktır. Değerlendirme sonunda adaylar, ağırlıklı standart puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ağırlıklı standart puan sırasına konulacak ve 70 puanın üzerinde olmak koşulu ile ilân edilen kadroların en fazla iki katı kadar (400) aday bu sınavda başarılı sayılacaktır. Ancak kontenjana giren en son aday ile aynı ağırlıklı standart puanı alan diğer adaylar da başarılı sayılarak mülâkata çağrılacaklardır.5- Başvuruda bulunacakların, İcra Müdür ve Yardımcılarının Sınav, Mülâkat, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin değişik 3 üncü maddesinde belirtilen aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) 18 yaşın ikmalinden sonra yapılan yaş tashihleri dikkate alınmaksızın, yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının son günü olan 31.01.2006 tarihi itibariyle otuz beş yaşını bitirmemiş olmak,

c) Hukuk Fakültesi, Adalet Meslek Yüksek Okulu veya Meslek Yüksek Okullarının Adalet Bölümü mezunu olmak, öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak,

d) Yurdun her yerinde sürekli olarak görev yapmasını engelleyecek akıl hastalığı bulunmadığını tam teşekküllü Devlet hastanesinden alacağı sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek,

e) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

f) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıdaki sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.

Naklen atanacaklarda yukarıdaki şartlar yanında varsa son üç yıla ilişkin sicillerinin olumlu olması aranır.6- Sınava girmek isteyenler:

a) Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü İcra Daireleri Şube Müdürlüğü ile ağır ceza Cumhuriyet başsavcılıkları veya Adalet Bakanlığı web sayfasından (www.adalet.gov.tr) temin edecekleri matbu başvurma formu (gerçeğe uygun olarak doldurulacaktır),

b) Nüfus Müdürlüğünden alınacak vukuatlı nüfus kaydı,

c) Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet bölümü mezunu olduğunu gösteren diploma suretleri, diplomaların düzenlenmemiş olması hâlinde daha sonra diploma ve örnekleri ile değiştirilmek üzere bitirme belgesi sureti, öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış olanlar için denklik belgesi,

d) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olacak şekilde son üç ay içerisinde çekilmiş başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte iki adet vesikalık fotoğraf,

e) İlgili tarafından doldurulup imzalanan fotoğraflı iki adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,

f) İlgililerin hükümlülüğü bulunup bulunmadığına dair Cumhuriyet başsavcılıklarından alınacak iki adet belge,

g) ÖSYM’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Güvenevler Şubesindeki 6032069-5001 no’lu hesabına sınav ücreti olan 50 YTL yatırıldığını gösteren banka dekontu,18 Ağustos 2006 Cuma günü mesai saati bitimine kadar, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü İcra Daireleri Şube Müdürlüğüne bizzat getirmeleri veya bulundukları yer Cumhuriyet başsavcılıklarına vermeleri gerekmektedir. Eksik evrakı olanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Cumhuriyet başsavcılıkları başvuru evrakını masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle APS ile aynı gün Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü İcra Daireleri Şube Müdürlüğüne göndereceklerdir. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir. Başvuru koşullarını taşımadığı hâlde sınav ücretini yatıran veya başvuruları geçerli olduğu hâlde sınava girmeyen ya da birden fazla sınav ücreti yatıran adayların yatırdıkları ücretler iade edilmeyecektir.7- Başvurma formu ve ekleri, müracaat süresinin bitiminden itibaren 10 gün içerisinde şartların mevcut olup olmadığı açısından incelenecek, şartları taşıyanların ayrıntılı listesi ÖSYM’ye verilecektir. T.C. kimlik numarası aynı zamanda ilgilinin aday numarası olacağından başvurma formuna mutlaka doğru olarak yazılmalıdır. Başvurma formundaki soruların bir veya birkaçını cevapsız bırakanlar ile şartları taşımadığı tespit edilenlere durumları bildirilecek ve bunlar ÖSYM’ye verilecek sınava girecekler listesine dahil edilmeyecektir.8- Sınava girecek her aday için ÖSYM tarafından hangi bina ve salonda sınava gireceklerini gösteren Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi hazırlanacak ve bu belgeler adayların adreslerine postalanacaktır. Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi eline ulaşmayan adayların ÖSYM’ye ya da Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü İcra Daireleri Şube Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Sınava Giriş ve Kimlik Belgesini ibraz edemeyenler sınava alınmayacaktır.9- Yazılı sınav, ilgili Yönetmeliğin değişik 11 inci maddesinde belirtilen genel yetenek ve genel kültür ile alan bilgisi konularından yapılacaktır.

Genel yetenek ve genel kültür soruları; Türkçe, Matematik, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türkiye Coğrafyası, Temel Yurttaşlık Bilgisi konularından,

Alan bilgisi soruları; Türk Ticaret Kanununun Kıymetli Evrakı düzenleyen üçüncü Kitabı, İcra ve İflâs Kanunu, İcra ve İflâs Kanunu Nizamnamesi, İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği, Harçlar Kanunu ve Damga Vergisi Kanunu, Tebligat Kanunu, Tebligat Tüzüğü, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Yazı İşleri Yönetmeliği konularından oluşacaktır.10- Adayların sınava gelirken yanlarında ÖSYM tarafından hazırlanan Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesi, yumuşak kurşun kalem ve silgi getirmeleri ve yanlarında kesinlikle cep telefonu getirmemeleri gerekmektedir.11- Yazılı sınav sonuçları ile mülâkat günü ve yeri, ÖSYM tarafından adaylara duyurulacak ve Bakanlık binasına asılmak suretiyle ilân olunacaktır. Adayların sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sınav sonuç belgelerinin adreslerine postalanma tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde ÖSYM’ye yapmaları gerekmektedir. ÖSYM süresi içerisinde yapılan itirazları inceleyerek 10 gün içinde adaylara bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.12- Yazılı sınavı kazanan adayların, ÖSYM tarafından kendilerine gönderilecek olan yazılı sınav sonuç belgesinin ellerine ulaşmasından itibaren 15 gün içerisinde aşağıdaki belgeler ile birlikte Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü İcra Daireleri Şube Müdürlüğüne müracaat etmeleri veya masrafını ödemek şartıyla mahalli Cumhuriyet başsavcılığı aracılığıyla APS yoluyla göndermeleri gerekmektedir:a) Onaylı nüfus cüzdanı örneği,

b) Fakülte veya yüksek okul diplomalarının asılları veya noterden onanmış örnekleri, diplomaların düzenlenmemiş olması halinde daha sonra diploma ve örnekleri ile değiştirilmek üzere bitirme belgesi aslı veya onanmış örneği, öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış olanlar için diploma yanında denkliğinin kabul edildiğine dair belge,

c) Askerlikle ilgisi bulunmadığına veya askerlik yaptığına ya da ertelendiğine yahut yedeğe geçirilmiş olduğuna dair belge,

d) İcra müdür veya yardımcısı olarak yurdun her yerinde sürekli olarak görev yapmasını engelleyecek akıl hastalığı bulunmadığını bildiren tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu,

e) Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunup bulunmadığına dair bildirim,

f) 2 adet 6x9 ebadında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olacak şekilde başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte son üç ay içerisinde çektirilmiş fotoğraf,

g) Mal bildirim belgesi.13- Yazılı ve mülâkat sınavını kazananların nihaî başarı listesindeki sıraya göre atamaları kur’a ile yapılacaktır. Kur’a günü ve yeri ayrıca duyurulacaktır.
Old 18-08-2006, 16:42   #2
kahin270

 
Varsayılan

Halen adliyede görev yapıyorum ve icra müdürlüğü sınavına hazırlanıyorum ve geçmiş yıllarda sorulan sorulara ihtiyacım var... Lütfen bu konuda birisi bana yardımcı olsun...
Old 18-08-2006, 20:53   #3
Admin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan kahin270
Halen adliyede görev yapıyorum ve icra müdürlüğü sınavına hazırlanıyorum ve geçmiş yıllarda sorulan sorulara ihtiyacım var... Lütfen bu konuda birisi bana yardımcı olsun...
Geçmiş yıllara ait sınav sorularını bir site üyemiz bir kaç gün önce site kütüphanesine ekledi, daha sonra da gerekçe bildirmeden kütüphaneden çıkardı. Kendisiyle temas kurmaya çalıştım ancak mesajıma yanıt vermedi, dolayısıyla niye yayından kaldırdığını bilmiyorum ancak makale sahibi o olduğu için tercihine saygı duyuyorum.

Bu arada google bu makaleyi yayındayken indekslediği için bu kavramı google'da arayan pekçok ziyaretçi bu link dolayısıyla THS'ye geliyor ve kayıt yapıyor ancak maalesef artık bu sorular sitemizde yayında değil.

Bu konuda çok soran olduğundan bir açıklama yapmak istedim.
Old 30-10-2006, 15:56   #5
hukukcu_gurhan

 
Varsayılan

aslında benimde bu sorulara ihtiyacım var bulabilirseniz banada haber verirseniz gercekten mutlu olurum tesekkürler...
Old 30-10-2006, 18:36   #6
ErsaT

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan hukukcu_gurhan
aslında benimde bu sorulara ihtiyacım var bulabilirseniz banada haber verirseniz gercekten mutlu olurum tesekkürler...


2006 T.C. ADALET BAKANLIĞI
İCRA MÜDÜR VE İCRA MÜDÜR YARDIMCILARINI SEÇME SINAVI
SORU KİTAPÇIĞI VE YANITLARI
SINAV TARİHİ: 01.10.2006
SORU KİTAPÇIĞI-A
Ön Kapak

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi
Alan Bilgisi Testi
Arka Kapak
Cevap Anahtarı
Old 10-11-2006, 13:50   #7
hukukcu_gurhan

 
Olumlu selam

Alıntı:
Yazan ErsaT
2006 T.C. ADALET BAKANLIĞI
İCRA MÜDÜR VE İCRA MÜDÜR YARDIMCILARINI SEÇME SINAVI

SORU KİTAPÇIĞI VE YANITLARISINAV TARİHİ: 01.10.2006
SORU KİTAPÇIĞI-A
Ön Kapak

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi
Alan Bilgisi Testi
Arka Kapak
Cevap Anahtarı

Sayın ERSAT bey bana bu konuda yardımcı oldugunuz için tesekkür ediyorum bu sorular cok isime yaradı sizden Allah Razı Olsun...
Old 16-07-2007, 20:25   #8
zelall

 
Varsayılan

bende icra sınavına hazırlanıyorum ve ben mülakatla ilgili bilgisi olan varsa yardımcı olmasını istiyorum.
Old 19-08-2007, 15:04   #9
kahin270

 
Varsayılan

Değerli arkadaşlar. Talep edilen soru ve cevaplara ilişkin ÖSYM'nin internet sayfası bir türlü çalışmıyor...
Eğer öncesinde yani 2005 ve 2006 yılı sınav soru ve cevaplarını elde eden arkadaşlar var ise bunları THS'inde lütfen yayınlasın.Ve sadece site üyeleri faydalansın. Hem sitenin yüksek prestijine prestij katmış olursunuz hem de bir çok kişiyi mutlu etmiş olursunuz. Yapabilseydim ben yapabilirdim ancak bilgisayar kullanma bilgim yeterli gelmiyor...Bir türlü yüklemeyi beceremiyorum...
Old 04-12-2008, 16:54   #10
Hülya AKMERCAN

 
Varsayılan

Arkadaşlar ben de Ankara üni adalet MYO da okuyorum ve
icra müdürlüğüne hazırlanıyorum.Elime 2007 mülakat soruları geçti.Dilerim işinize yarar.

2007 İcra Müdürlüğü Mülakat sınavında çıkmış sorular:

1-Yenileme Harcını açıkla, istisnası nedir. (İlamlı icrada yenileme harcı alınmaz.)

2-Kasanda fazla çıkarsa ne yaparsın, tahsilat makbuzu keser misin?

3-Kendi takibini nasıl yürütürsün.

4-İlam Niteliğindeki belgeler.

5-Haciz tutanağına neler bulunur kısaca açıklayınız.

6-Aciz vesikasını kısaca açıklayınız.

7-Çiftçinin traktörü haczedilebilir mi?

8-İlamlı icrada yetkili icra dairesi neresidir.

9-İcranın geri bırakılmasını açıklayınız.

10-Emekli Sandığından Cezaevi Yapı Pulu harcı alınır mı?

11-Esnaf ve Sanatkarları odası ile Tarım Kredi Kooperatifinden harç alınır mı?

12-İpoteğin paraya çevrilmesi yolu nasıl haçlandırılır.

13-İcra Dairesi nerelerde kurulur.

14-İcra Dairesinde tutulan 11 defteri sayınız.

15-İcra ve İflasın farklarını sayınız.

16-Çocuk tesliminde Cezaevi Yapı Pulu Harcı alınır mı?

17-İcra Müdürünün kanuna aykırı işlemine karşı hangi yolla, hangi mercide ve bu mercinin tespiti neye göre yapılır.

18-Haciz sırasında borçlu, borcun 1/4’ünü verirse icra müdürü ne şekilde hareket eder.

19-Tahsil harcı hakkında bilgi veriniz.

20-Kambiyo senedinde senedin düzenleme tarihi(keşide tarihi) yoksa ne olur.

21-Borçlunun evinin önünde duran araç nasıl haczedilir.

22-İlamlı takiplerde zamanaşımı kaç yıldır.

23-İcra kefaletnamesi nasıl düzenlenir.

24-Yönetmelikle tüzüğün farkları nedir.

25-103 davetiyesini açıklayınız.

26-İcra müdürünün görevleri nelerdir, ne iş yapar.

27-Altın ve gümüş %40 değeri üzerinden satılabilir mi?

28-Satış Hakkında bilgi ver, (ilan satıştan kaç gün önce yapılmalı, şartname falan gibi)

29-Borçlunun yakınlarından birini ölümü halinde ne olur.

30-İcrada ne tür harçlar alınır.

31-Birinci artırmada hacizli malın değerini %55, ikinci artırmada %50 buldu bunlardan hangisine satarsın.
Old 08-12-2008, 12:43   #11
mgamzesahin

 
Varsayılan

Bu sınav ne zaman açılıyor, haberi veya bilgisi olan var mıdır??
Old 08-12-2008, 15:58   #12
Hülya AKMERCAN

 
Varsayılan

Sınav her yıl kasım ayında oluyor.Gayet kolay bir sınav ama mülakatı gerçekten zor geldi bana herkese başarılar...
Old 21-04-2009, 13:27   #13
m.yolcu

 
Varsayılan

Bu sınava hazırlanmaya başlayacağım kaynak olarak önerebileceğiniz bir kitap var mı?
şimdiden teşekkürler..
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
öğrenci hakkı var mıdır? okan Hukuk Soruları Arşivi 3 02-02-2007 15:01
Soyadı hak mıdır? hosserdar Hukuk Soruları Arşivi 3 25-10-2006 19:04
Ltd. şti.De Müdür Seçimi Yapılmamışsa mehmetdemirlek301 Meslektaşların Soruları 10 29-01-2006 18:06
A.Ş'e Tayin Edilecek Müdür Ve Yetkileri valpuriso Meslektaşların Soruları 1 07-11-2003 09:07
Yasama Dokunulmazlığına Dokunulmalı Mıdır? Av.Dr.Yahya DERYAL Meslektaşların Soruları 10 21-12-2002 16:39


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05875611 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.